Hotărârea nr. 29/2021

HCL pentru completarea HCL249-2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru completarea H[CL nr. 249/27.08.2020 pentru adoptarea măsurilor de organizare și desfășurare a activităților de transport în regim de taxi și de dispecerat taxi în municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprojbare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr. 3534/211.01.2021 al Direcției Tehnice - Compartimentul Transport Local;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4615/2021, nr.4617/2021, nr.4618/2021, nr.4619/2021, nr.4620/2021;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completării^ ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. La art. 11 diri Regulamentul privind activitățile de transport persoane în regim de taxi, de transpoțt bunuri/mărfuri în regim de taxi și de dispecerat taxi în municipiul Pitești, aprobat în anexa nr. 1 a HCL nr. 249/27.08.2020 privind aprobarea măsurilor de organizare și desfășurare a activităților de transport în regim de taxi și de dispecerat taxi în municipiul Pitești, se introduce alin. (2) care va avea următorul cuprins:

”(%l In baza împuternicirii și a acordului expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, solicitantul poate opta, la depunerea dosarului, ca obținerea informațiilor privind situația debitelor la bugetul local al municipiului Pitești să se realizeze de către funcționarii publici din cadrul Compartimentului Transport Local, printr-o solicitare scrisă adresată Direcției de Impozite și Taxe Locale. ”

Art.H. La art. 14 din Regulamentul privind activitățile de transport persoane în regim de taxi, de transpoțt bunuri/mărfuri în regim de taxi dispecerat taxi în municipiul Pitești, aprobat în anexa nr. 1 a HCL nr. 249/27Jp&2Q20se introduce alin. (1A1) care va avea următorul cuprins:

"(1^1) in baza\ împuternicirii și a acordului expres pentru prelucrarea datelor cu caracter persqnal, solicitantul poate opta, la depunerea dosarului, ca obținerea informațiilor privind situația debitelor la bugetul local al municipiului Pitești să se realizeze de către funcționarii publici din cadrul Compartimentului Transport Local, printr-o solicitare sdrisă adresată Direcției de Impozite și Taxe Locale. ”

Art.IH. La art. 16 dm Regulamentul privind activitățile de transport persoane în regim de taxi, de transport bunuri/mărfuri în regim de taxi și de dispecerat taxi în municipiul Pitești, aprobat în anexa nr. 1 a HCL nr. 249/27.08.2020 se introduce alin. (3A1) care va avea următorul cuprins:

”(3^1) In baza\ împuternicirii și a acordului expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, solicitantul poate opta, la depunerea dosarului, ca obținerea informațiilor privind situația debitelor la bugetul local al municipiului Pitești să se realizeze de către flincționarii publici din cadrul Compartimentului Transport Local, printr-o solicitare sdrisă adresată Direcției de Impozite și Taxe Locale. ”

Art.IV. Autorizațiile de transport în regim de taxi și Autorizațiile taxi nu vor fi obținute/vizate în cazul în care deținătorul acestora figurează cu debite la bugetul local al municipiului Pitești.

Art.V. Direcția Teljinică - Compartimentul Transport Local și Direcția de Impozite și Taxe Locale vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DEȘEDINȚĂ, cL / a_____A.

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, An d rei-Cătă ua.C ă 1 imani

Pitești, Nr. 29 din 28.01.2021