Hotărârea nr. 28/2021

HCL pentrfu modificarea HCL nr.402-2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 402/14.12.2020 privind aprobarea constituirii Comisiței de sistematizare a circulației rutiere și pietonale în municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 3 543/2| 1.01.2021 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4615/2021, nr.4617/2021 , nr.4618/2021, nr.4619/2021, nr.4620/2021;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art. 3 alin. (3) din H.C.L. nr. 402/14.12.2020 privind aprobarea constituirii Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale în municipiul Pitești și va av^a următorul cuprins:

"(3) Comisia este statutară și ședința se poate desfășură legal dacă participă cel puțin 14 din cei 26 de membri ai acesteia. In cazul în care nu se asigură această majoritate, ședința se amână, ”

Art.II. Direcția Tehnică, va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sorin ARostoiicea^u

£o$țrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL., Andrei-CătăHn Căinam

Pitești,

Nr. 28 din 28.01.2021