Hotărârea nr. 27/2021

HCL prin care se ia act de...ala sport Ion Cantacuzino

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE prin care se ia act de admiterea recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții Sala de sport -Liceul Teoretic” Ion Cantacuzino” Alimentare cu energie electrică Sala de sport Liceul Teoretic” Ion Cantacuzino” Branșament apă, hidranți șt racord canalizare menajeră la Sala de Sport, Liceul Teoretic” Ion Cantacuzino”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 1505/12.01.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizul comisiei de specialitate al consiliului local cuprins în raportul nr.4618/2021;

Văzând prevederile art.lOȘ lit.a), art.129 alin.(6) lit.a), 297 alin.(l) lit.a) și 299-300 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.867 și următoarele din Codul Civil, art. 112 alin(l) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr. 273/1994 pentru aproparea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;           ।

în temeiul dispozițiilor arț. 196 alin.(l) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) la act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții Sala de sport -Liceul Teoretic ”Ion Cantacuzino”, Alimentare cu energie electrică Sala de sport - Liceul Teoretic "Ion Cantacuzino” și Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră ta Sala de Sport, Liceul Teoretic” Ion Cantacuzino” din municipiul Pitești, cu o valoare totală de 1.950.405,66 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție, potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 1.3 și nr. 2, 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Imobilului - construcți^ prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre, reprezentând Sala de sport -Liceul Teoretic ”Ion Cantacuzino”, în valoare de 1.912.325,66 lei inclusiv TVA, se înregistrează în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești la categoria ”Bunuri aparținând domeniul public al Municipiului Pitești” și în evidența extracontabilă a Liceului Teoretic                                 ”lon

Cantacuzino”, din municipiul Pitești.

 • (3) Obiectele de inventar înl valoare de 38.080,00 lei, prevăzute în anexa nr.3, vor fi operate în evidența contabilă a Liceului Teoretic ”Ion Cantacuzino”, din municipiul Pitești.

 • (4) Aprobă darea în administrare a obiectivului de investiții ce face obiectul prezentei hotărâri la Liceul Teoretic ”Ion Cantacuzino!’.

 • (5) Imobilul - construcției prevăzut la alin.(2) se transmite în administrarea Liceul Teoretic ”Ion Cantacuzino”, pe bază de protocol încheiat prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții, în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

 • (6) Inventarul bunurilor de domeniul public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr. 447/2002 se modifică și se completează conform prezentei hotărâri.

Art.2. Direcția Tehnică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Administrație Publică Locală,

Juridic Contencios, Direcția Economică, și Liceul Teoretic ”Ion Cantacuzino” vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, cajre va fi comunicată acesțora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.                                 / ■ _

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ, Sorin Apostollipeanii


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătsflin Căluifâ'ru

Pitești

Nr. 27 din 28.01.2021

* INVESTITOR

Municipiul Pitești


AW - /. 4' / HCZ

INVESTITOR                 Z

pe baza acestui proces verbal

aprob Admiterea / Respingerea


irivind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției proiectare și execuție: „Sala de sport - Liceul Teoretic Ion Canatcuzino”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 30502 din 28.06.2019, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și ASOCIEREA S.C. AND SECOMINTEXS.R.E(lider de asociere) -S.C ASIX

DESIGNS.R.L. (asociat).                                   /7\

 • 1. Imobilul care face obiectul investi iei se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrative : strada Carol Davila, municipiul Pitești.

V-        7

 • - număr cadastral/număr topografici: 34993

 • - număr carte funciară : 90635 DAT Pitești

 • 2. Lucrările au fost executate în ba^a Autorizației de construire nr. 712, eliberată de MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 10.09.2018, cu valabilitate până ia data: 10.09.2021.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada: 23.11.2020 - 21.12.2020, conform dispoziție Mir. 1055/2020 fiind formată din:

Președinte: cu drept de vot (nume și jprenume, autoritatea publică care i-a desemnat:

CHIRIȚĂ IULIAN            4 DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA TEHNICĂ PRIMĂRIA PITEȘTI

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat

DIACONU GABRIELA

MIHAELA DUMITRU

CAMELIA ENE

OPRESCU MARIOARA


 • - ^NSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI - I1NSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI - iINSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI - REPREZENTANT ISU

 • - Reprezentant i.s.c.

4. Au mai fostprezenți: (nume și prenpme, calitatea, semnătura) - PROIECTANT - S.C. SILVORA TERA și SC AS1X DESIGN S.R.L.

 • - EXECUTANT - S.C. AND SECOM S.R.L.

  - SECRETAR -


S.C. MIBO ART CONSTRUCT CONSULT S.R.L

 • - PROIECTANT - S.C. SILVORA TERA

 • - PROIECTANT PT - SC AS1X DESIGN S.R.L             / * /J \ _ Vi

I -                      ■ 1                   |

 • - EXECUTANT - S.C. AND SECO|V1 S.R.L.

X' ’■                          ■ ■'■■7

 • - ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

.1 ■!_ 11 '

 • - SC APA CANAL 2000 SA

 • - DISTRIGAZ SUD REȚELE( punct de lucru Pitești)

 • - SC DISTRIBUȚIE OLTENIA SA

 • 5. Secretariatul a fost asigurat dc                   diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile : 1, 6.

Autorizație nr. 00022037/08.05.2011

■ 6. Constatările comisiei de recepție lla terminarea lucrărilor:

 • 6.L. Capacități fizice realizate - Proiectul tehnic pentru: : „Sala de sport - Liceul Teoretic Ion Canatcuzino^A fost întocmit de S.C. SILVORA TERA S.R.L. și SC AS1X DESIGN S.R.L., lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria C- construcții de importanță normală.

Construcția sălii de sport a fost concepută și dimensionata asfel încât să corespundă necesităților acestui liceu. Suprafața construită studiată este de 581,39 mp, suprafața desfășurată existentă 581,39 mp, regim de înălțime parter P, amplasată în municipiul Pitdști, strada Carol Davila, nr. I. în spațiile realizate se pot afla simultan 50 persoane din care 48 sunt elevi și 2 profesori. Imobilul are structura de rezistență din beton armat, stâlpi metalici, grinzi metalice iar pereții interiori, exterior și acoperișul din panouri sandwich 10 cm , gr. II RF și stabilitate la foc 45 minute. Clădirea este prevăzut^ cu: instalații electrice, instalații sanitare iar încălzirea spațiilor s-a realizat prin coipuri statice radiatoare electrice și aeroterme electrice.

 • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Proccsul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa jr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul dc securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al'stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealijtarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: lucrări 1.337.616,55 lei fără TVA/l.591.761,87 lei cu TVA, din care (C+M 1.306.209,16 lei Iară TVA)

 • 6.6. Perioada de garanție : 36 LUNI.

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc...............................-NU

ESTE CAZUL

 • 7. în urma constatărilor făcute, corpisia de recepție decide:

X admiterea recepției la terminare^ lucrărilor

U respingerea recepției la terminarea lucrărilor


 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin Vizulalîzarea lucrărilor, verificarea cărții tehnice, prezentarea referatelor proiectantului și dirigintelui de șantier, prezentarea adeverinței ISC

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a rețelei conform legislației în vigoare : Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/ 1995, Normativului PI39/1999

 • 10. Prezentul proces-verbaL conținând 3 . file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat "astăzi : 21.12.2020 , în 2 exemplare.

I I. Alte mențiuni........................................................f........~......................"................................................

Comisia de recepție :

Președinte: cu drept de vot (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat:

CHIRIȚĂ IULIAN              DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA TEHNICĂ PRIMĂRIA PITEȘTI

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat

D1ACONU GABRIELA

MIHAELA DUMITRU

CAMELIA ENE

OPRESCU MARIOARA


- [INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI - 'INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI -INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMARI/

PITEȘTI REPREZENTANT ISU -

PITEȘTI REPREZENTANT l.S.C.

SECRETAR -                - S.C

Au mai participat la recepție :

PROIECTANT - S.C. SILVORA TERA

PROIECTANT PT - SC ASIX DESIGN S.R.I EXECUTANT - S.C. AND SECOM S.R.L.


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SC APA CANAL 2000 SA

DISTRIGAZ SUD REȚELE( punct de lucru Pitești)

SC DISTRIBUȚIE OLTENIA SA


^OMANIA - M.D.R.T. - i.S.C/v£: Z'Z.lb HZL

INVESTITOR

Municipiul Pitești


INVESTITOR

pe baza acestui proces verbal

aprob Admiterea AResprâgerea-

■ Data :

Aprob Primar:

ț CONSTANTIN CORNEL IONICĂ Semnatiirn'

PROCES-VERB AL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. .              ... din ..

tivind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției proiectare și execuție: branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră la sala de sport - Licul Teoretic Ion Canatcuzino”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 21952 din 19.05.2020, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C. CONSTRUCTSTEEL MARKETS.R.L.. • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează: - adresa administrative : strada Carol Davila, municipiul Pitești,

 • - număr cadastral/număr topografic : 15330 - număr carte funciară : 15330 UAT Pitești

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 312, eliberată de MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 27.04.2020, cu valabilitate până la data:27.04.2021,

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de: 11.08.2020, conform dispoziție nr. 849/2020 fiind formată din:

Președinte: cu drept de vot (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat:

GAVA MARIA              - ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

Membri: (nume și prenume, autoritatea] publică care i-a desemnat

DIACONU GABRTELA

MIHAELA DUMITRU

CAMELIA ENE


 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI I                                                                                                                                                       J

 • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura) - REPREZENTANT LS.C. -

 • - PROIECTANT - S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. - SERVICIUL PRO1ECTAW-— .....  —

HOMANIA - M.D.R.T. - I.S.C

 • - EXECUTANT - S.C. CONSTRUCT STEEL MAREEI S.R.L.. x

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de                  ■ diriginte de șantier auto iza

 • 6. Autorizație nr. 00022037/08.05.20) 1

 • 6. Constatările comisiei de recepție- la terminarea lucrărilor:               —

  • 6.1. Capacități fizice realizate - proiectul tehnic pentru: „Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră la sala de sport - Licul Teoretic Ion Canatcuzino"â fost întocmit de S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. - SERVICIUL PROIECTARE, lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria C- construcțiiide importanță normală.

Lucrările propuse constau în realizafea unui branșament de apă. branșament pentru hidranți și printr-un record de canalizare menajeră și au ca obiectiv branșarca la rețeaua publică de apă și canalizare, cu respectarea obligatore a condițiilor tqhnice de furnizare. Lucrările de branșare și montare a două contoare .. or fi realizate în căminele de branșament proiectate în proprietate. Delimitarea dintre rețeaua publică dc distribuție și instalația interioară se fiice prin contorul de branșament. Evacuarea apelor uzate se va face în canalizarea menajeră existentă în zonă prin-un cămin. Apele uzate deversate în rețeua de canalizare vor fi exclusiv menajere.

 • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-vcrbal dc suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, nțăsurătorilor și altor teste solicitate. în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. I la prezentul prțrces-vcrbal: - NU ESTE CAZUL

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE |CAZUL

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista diij anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, rcproiect4ri. refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: lucrări 39.598.34 lei Iară TVA /47.122,02 lei cu TVA. din care (C+M 39.598,34 lei fără TVA)

 • 6.6. Perioada de garanție : 24 LUNI.

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urn are a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că ucrările nu respectă autorizația dc construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții LS.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații dc urgență propun respingerea

 • 7. în urma constatărilor tăcute, comisia de recepție decide:

X admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin Vizulalizarca lucrărilor, verificarea cărții tehnice, prezentarea referatelor proiectantului și dirigintelui de șantier, prezentarea adeverinței ISC

 • 9. Comisia de recepție recomandă uarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a rețelei conform legislației în vigoare Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/ 1995, Normativului P139/1999


 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 . file și 0 anexe numerotate, cu un încheiat astăzi : 1 1.08.2020 , în 2 exemplare.

 • 11. Alte mențiuni

Comisia de recepție :

Președinte: cu drept de vot (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat:

GA VA MARJA               - ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA P1TEST

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat

DIACONU GABR1ELA - INSPECTOR

MIHAELA DUMITRU        - INSPECTOR

CAMELIA ENE             - INSPECTOR


SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


OPRESCU MAR1OARA


- NSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMARI


NTESTIREPREZENTANT I.S.C.


SECRETAR -


- S.C. MIBO ART CONSTRUCT CONSULT S.R.L.


PROIECTANT - S.C. APÂ CANAL 2000 S.A. - SERVICIUL PROIECTARE


EXECUTANT - S.C. CONSTRUCT STEEL MARKET S.R.L..


ROMANÎĂ - M.D.R.T. -J.S.C.

DIRIGINTE DE ȘANTIER AOT .NR. 00922037

DOMENII / SUSDOMENli:

2. S. / 3JUDEȚUL ARGEȘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI DIRECȚIA TEHNICĂ „

APROB, PRIMAR

CRISTIAN GENTEA


PROCES VERBAL DE RECEPȚIComisia de recepție a produselor reprezentând ” Dotări - Sala de Spo Liceul Teoretic

Ion Cantacuzino- 1 set”, rezultat în urma derulării contractului de furnizare nr. 32811/17.07.2020,

încheiat între Municipiul Pitești și S.C. And Secom Intexim S.R.L., constituită în baza Dispoziției I

primarului municipiului Pitești nr. 1087/06.10.2020, s-a întrunit și a procedat astăzi, 21.12.2020, la

recepția produselor furnizate pentru contractul sus-menționat.

în urma verificărilor, sja constatat că produsele furnizate și anume:

a)Spalier gimnastică =10 bjuc, b)Bară de tracțiuni spalier = 2 buc, c)Ladă gimnastică = 1 bucj d)Caprâ sărituri = i buc, e)Trambulinâ semielastică •= 2 buc, DSaltea gimnastică = 10 buc, g)Bancă gimnastică = 6 buc,


h)Consolă stâlp baschet cu panou = 2 buc, i)Poartă handbal din lemn ț 2 buc,

j)Mingi fotbal, baschet = 6 buc, k)Mingi handbal = 10 buc, I) Bancă vestiar = 5 buc, m)Birou profesori cu scaurț = I buc, n)Masă rotundă = 1 buc, o)Dulap materiale cu cheie^ 2 buc, p)Tmsă medicală = 2 buc, r)Coș gunoi = 4 buc, s)Scaune profesori sala de sport = 10 buc, t)Tablă magnetică = 2 buc

corespund/nu corespund din punct de vedere tehnic cu specificațiile prevăzute în

documentația de atribuire și sufit/nu sunt în conformitate cu obligațiile asumate în contract.

Observații

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de recepție, în două exemplare.

COMISIA DE RECEPȚIE:

Ene Camelia       - [membru

Diaconu Gabriela   - membru

Dumitru Mihaela -[membru

A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr............din

INVENTARUL obiectivului de investiții „Sala de sport - Liceul Teoretic Ion Cantacuzino ”

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Pret unitar (lei, inclusiv TVA)

Valoare (lei inclusiv TVA)

1.

Sala de sport - Liceul Teoretic Ion Cantacuzino

-Proiectare S.F.: 29.155,00

-Proiectare P.T.: 71.400,00

-Taxă ISC : 7.837,25

-Dirigenție șantier: 24.000,00 -Avize și acorduri: 949,70 -Racordarea la rețeaua electrica (proiectare și execuție) 138.747,06 -Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră (proiectare și execuție) 48.474,78

-Lucrări de execuție: 1.591.761,87

1.1.2

20

1.912.325,66

1.912.325,66

ȘEF SERVICIU CON^A RTLliATE

ȘEF SERVICIU INVESTIȚIIÎntocmit, C

A N E X A nr. 3

La Hotărârea Consiliului Local

Nr. ...........din iLLL...??.

INVENTARUL obiectivului de investiții

„Sala de sport - Liceul Teoretic Ion Cantacuzino ”

DOTĂRI

Nr. crt

Denumire obiect de inventar

UM

Cantitate

Preț unitar cu TVA

*VâIoare cu TVA

1.

SPALIER GIMNASTICĂ

Buc.

10

476,00

4.760,00

2.

MINGI FOTBAL, BASCHET

Buc.

6

119,00

714,00

3.

MINGI HANDBAL

Buc.

10

95,20

952,00

4.

BANCA VESTIAR

Buc.

5

833,00

4.165,00

5.

BIROU PROFESORI CU SCAUN

Buc.

1

1.190,00

1.190,00

6.

MASĂ ROTUNDĂ R=50 cm

Buc.

1

595,00

595,00

7.

DULAP MATERIALE CU CHEIE

Buc.

2

1.190,00

2.380,00

8.

TRUSA MEDICALĂ

Buc.

2

238,00

476,00

9.

COȘ GUNOI

Buc.

4

119,00

476,00

10.

SCAUN PROFESORI

Buc.

10

119,00

1.190,00

11.

TABLĂ MAGNETICĂ ALBĂ 100/150cm

Buc.

2

357,00

714,00

12.

BARĂ TRACȚIUNI SPALIER

Buc.

2

238,00

476,00

13.

LADĂ GIMNASTICĂ

Buc.

1

1.666,00

1.666,00

14.

CAPRĂ SĂRITURI

Buc.

1

1.428,00

1.428,00

15.

TRAMBULINĂ SEMIELASTICĂ

Buc.

2

833,00

1.666,00

16

SALTEA GIMNASTICĂ 200X100X10 CM

Buc.

10

595,00

5.950,00

17.

BANCĂ GIMNASTICĂ 1,3 M

Buc.

6

595,00

3.570,00

18.

CONSOLĂ STÂLP MOBIL

BASCHET CU PANOU

Buc.

2

1.785,00

3.570,00

19.

POARTĂ HANDBAL

Buc.

2

1.071.00

2.142,00

TOTAL OBIECTE DE INVENTAR

38.080,00

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE

ȘEI         J INVESTIȚII


Int

Gini