Hotărârea nr. 26/2021

HCL pentru modificarea HCL nr.97-2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nrl 97/2020 privind aprobarea proiectului „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în Municipiul Pitești”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de

Parteneriat

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr. 3722/21.01.202] al Direcției Tehnice;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4615/2021, nr.4617/2021, nr. 4618/2021, nr. 4619/2021, nr. 4620/2021;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) dii Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ghidului Solicitantului aferent Programului Ro-Energy, Apelul de proiecte „îmbunătățirea Eficienței Energetice”, precum și ale Proiectului de contract nr. 2020/516108;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Art.2. al H.C.L. hr. 97/2020 privind aprobarea proiectului „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în fvlunicipiul Pitești”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în Municipiul Pitești”, în cijiantum de 6.045.883,25 inclusiv TVA (echivalentul a 1.241.939 euro, curs inforeuro luna ianuarie 2021).

(2) Se aprobă devizul General reactualizat al obiectivului de investiții cu o valoare totală de 5.753.372,93 lei inclusiv TVA, copform anexei nr. 1.”

Art.II. Art. 3. al H.C.L. nr. 97/2020 privind aprobarea proiectului „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în Municipiul Pitești”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat, se modifică și avea următorul cuprins:

”Art.3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Pitești, reprezentând 15% din valoarea eligibilă a proiectului „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în Municipiul Pitești”, în cuantum de 906.883,22 lei, inclusiv TVA (echivalentul a 186.291 euro, curs inforeuro luna ianuarie 2021).”

Art.IH. Art. 7 al H.C.L. nr. 97/2020 privind aprobarea proiectului „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în Municipiul Pitești”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat, se modifică și va avea|următorul cuprins:

”Art.7. Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești, domnul Cristian Gentea, să semneze toate actele necesare proiectului, precunii și contractul de finanțare în numele și pentru Municipiul Pitești.”

Art.TV. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 97/2020 rămân în vigoare.

Art.V. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei Ihotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘED^iȚE/DE ȘEDINȚĂ, Sorin.A po.<anA-ireh n u


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătâmn Călugăru

Pitești

Nr. 26 din 28.01.2021