Hotărârea nr. 25/2021

HCL privind conferirea Dip...ielitate-nunta de diamant

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant

Consiliul Locali al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în veder^:

  • -Referatul de laprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.lQ53/08.01.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4615/2021, nr.4617/202 Ținr.4618/2021, nr.4619/2021, nr.4620/2021;

Văzând prevederile H.C.L. nr.388/28.10.2010 privind completarea HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, referitoare la conferirea Diplomei de Fidelitate, precum și ale art.62 lit. ”a” «din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Niculina și Ștefan Gălbenuși, domiciliată în municipiul Pitești,                 pentru împlinirea a 60

de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Familia prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) dini H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locălă, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Pitești, Nr. 25 din 28.01.2021