Hotărârea nr. 24/2021

HCL privind conferirea Diplomei de fidelitate

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fidelitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vederje:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.l667/08.01.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4615/2021, nr.4617/2021, înr .4618/2021, nr.4619/2021, nr.4620/2021;

  • -Văzând prevederile H.C.L. nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Valeria și Ion Arsene, domiciliată în municipiul Pitjești,                                                        pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Dumitru Bădescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                            pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntrerupt.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Gheorghe Coman, domiciliată în municipiul Pitești,                                    pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Sevastian Croitoru, domiciliată în municipiul Pitești,                                            sentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntrerupta.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena-Domnica și Marin Cucu, domiciliată în municipiul Pitești,                                               pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Victor Drăghici,

domiciliată în municipiul Pitești, împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.


pentru


Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Mariea și Marin Marinescu,


domiciliată în municipiul Pitfești, 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.8. Se aedrdă Diploma de fidelitate famili, domiciliată în municipiul Pi ești,


pentru împlinirea a


ria și Paul Mihai,


pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Floarea și loan Ogod, domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Angel Soare, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.ll. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Alexandrina și Badea

Stoican, domiciliată în munjcipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.12. Se accjrdă Diploma de fidelitate familiei Verginia și Marin Stoica, domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Floarea și Dumitru Stoian, domiciliată în municipiul Piitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Marin Stroe, domiciliată în municipiul Piitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntrerupta.

Art.15. Fiecarej familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.( 1) din'.H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.16. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE-ȘEDINȚĂ, , Sot-jn Apostolic^anu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălm Căluffăru

Pitești, Nr. 24 din 28.01.2021