Hotărârea nr. 23/2021

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.178-2016

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.178/24.11.2016 referitoare la aprobarea tarifelor legitimațiilor de călătorie-bilete și abonamente, acordarea de reduceri și gratuități pe mijloacele de transport local de persoane din municipiul Pitești, pentru anumite categorii de persoane cu domiciliul în Pitești și pentru elevii din învățământul preuniversitar din municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municjpiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.2956/19.01.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4615/2021, nr.4617/2021, nr.4618/2021, nr.4619/2021, nr.4620/2021;

  • -Adresa nr.405/15.01.2021 a S.C. Publitrans 2000 S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.2413/15.01.2021.

Văzând prevederile Legii nr.226/30.10.2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și ale HCL nr.178/24.11.2016 privind aprobarea tarifelor legitimațiilor de călătorie - bilete și abonamente, acordarea de reduceri și gratuități pe mijloacele de transport local de persoane din municipiul Pitești, pentru anumite categorii de persoane cu domiciliul în Pitești și pentru elevii din învățământul preuniversitar din rrtunicipiul Pitești, modificată și completată prin HCL nr.303/17.09.2020 și HCL nr.400/14.12.2020.

în temeiul dispozițiilor ari. 196 alin.( l) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică și se completează art. 6 alin.(l) din H.C.L. nr.178/2016, modificată și completată prin HCL nr. 303/17.09.2020 și HCL nr.400/14.12.2020, și va avea următorul cuprins:

”(1) Persoanele prevăzutei la art. 2 alin. (1) lit. a) și art. 4 alin. (1) lit. a) și lit. b) călătoresc pe bază de abonament de transport eliberat de către SC Publitrans 2000 SA de la punctele de vânzare existente în cartierul de domiciliu al beneficiarului, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și lit. c) călătoresc pe bază de abonamente eliberate de la unele buncte de distribuție stabilite de SC Publitrans 2000 SA, iar elevii prevăzuți la art. 4 alin. (l) lit. c) călătoresc ț>e bază de abonamente eliberate de la toate chioșcurile de vânzare bilete și abonamente din Municipiul Pitești, existente în stațiile de autobuz. Abonamentele pentru elevi se pot elibera și la sediul unităților de învățământ preuniversitar acreditate/autorizate, în baza unei convenții încheiate între acestea și S.C. Publitrans 2000 SĂ. care va cuprinde cel puțin procedura de lucru și drepturile și obligațiile părților. Conducătorii unităților de învățământ răspund de realitatea, legalitatea și exactitatea datelor prezentate și a documentelor semnate.”

Art.H. Toate celelalte prevederi ale HCL nr.l 78/24.11.2016, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân valabile.

Art.nL S.C. Publitrans 20<p0 S.A., Direcția Servicii Publice și Achiziții, precum și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăBih Căluaăj^i

Pitești

Nr. 23 din 28.01.2021