Hotărârea nr. 22/2021

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.273-2017

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.273/09.08.2017 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire direqtă, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.2957/19.01.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4615/2021, nr.4617/2021, nr.4618/2021, nr.4619/2021, nr.4620/2021;

  • - Adresa nr.405/15.01.2021 a SC Publitrans 2000 SA, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.2413/15.01.2021;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transpot public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, nr.40200/6773/3 1.08.2017, încheiat între Municipiul Pitești și SC Publitrans 2000 SA, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor arti 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică și se completează Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regu ate în municipiul Pitești, aprobat prin H.C.L. nr.273/09.08.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare, în sensul modificării și completării anexei nr.6 la contract, după cum urmează:

  • l. anexa 6.3.3.3 - ”Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie pentru elevi și programul de funcționare” la Contractul de delegare a gestiunii nr.40200/6773/31.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

  • 2. anexa 6.3.3.4 - ”Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie pentru persoane cu dizabilități și programul de funcționare” la Contractul de delegarea gestiunii nr.40200/6773/31.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IL Toate celelalte prevederi ale HCL nr.273/2017, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân valabile.

Art.IH. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Pitești, nr.40200/6773/31.08.2017, încheiat în baza H.C.L. nr.273/09.08.2017, cu modificările și completările ultericare, se modifică în mod corespunzător cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin act adițional întocmit prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții și semnat, în

numele și pentru Municipiul Piteș


i, de Primarul Municipiului Pitești.

Art.IV. Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Servicii Publice și Achiziții și S.C. Publitrans 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

yp ’țA A N / PREȘEtHNTKDE ȘElHNțĂ, Sotin Apostolicdatkv


/^Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR( NERAL, Andrei-Cătăli Zălutrârfu

Pitești,

Nr. 22 din 28.01.2021

Anexa nr.l ia H.C.L. nr/<.....            2021

Anexa 6.3.3.3 - Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie pentru elevi și programul de funcționare

Abonamentele gratuite pentru elevii din învățământul preuniversitar din Municipiul Pitești se vor elibera de la chioșcurile de vânzare bilete și abonamente din Municipiul Pitești, existente în stațiile de autobuz. Acestea se pot elibera și la sediul unităților de învățământ preuniversitar acreditate/autorizate, în baza unei convenții încheiate între acestea și S.C. Publitrans 2000 S.A. care va cuprinde cel puțin procedura de lucru și drepturile și obligațiile părților. Conducătorii unităților de învățământ răspund de realitatea, legalitatea și exactitatea datelor prezentate și a documentelor semnate.

Anexa 6.3,3.4 - Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie pentru persoane cu dezabilităti si programul de {funcționare:

i

Nr. cri.

Denumire chioșc

Adresa punctului de vânzare

Program funcționare zile lucrătoare/ zile nelucrătoare

1.

Str. Justiției, nr.2

Str. Justiției, nr.2

Marti:       08.00 - 15.00

Miercuri:    12.00 - 15.00

Joi:          08.00 - 17.00

i