Hotărârea nr. 21/2021

HCL pentru modificarea si completarea HCL nr.358-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.358/31.10.2019 privind propunerea de instituire a regimului de arie naturală protejată de interes național și declararea ca rezervație naturală pentru zona naturală ”Pădurea Trivale”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de consilierii locali: Apostoliceanu Sorin, Coteț Mihai, Dumitrașcu Cătălina, Irimia Tiberiu, Stan Ana, Șerbănoiu Răzvan lonuț, Tofan Gelu, Barbu Miu, Chivu Virgil, Gherase lonuț, Mihăilescu Mihai, Nedel^u Sebastian și Plecanciuc Florin, înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nrt.60541/22.12.2020;

  • - Raportul nr.3316/2p,01.2021 al Direcției Tehnice, Direcției Arhitect-Șef și Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor ide specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4615/2021, nr.4617/2021, nr.4618/2021, nr.4619/2021, nr.4620/2021;

  • - Adresa nr.27868/29.11.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.59056/02.12.2019;

  • - Adresa nr.29594/23.12.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.63752/24.12.2019;

  • -Adresa nr,1040/AC/03.03.2020 a Direcției Silvice Argeș înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 11227/03.03.2020;

Văzând prevederile lart.5 alin. (1) lit. ”a”, art.6, art.7, art.8 alin. (1) lit. ”b” și alin. (2), art.ll din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică âi se completează art.2 din H.C.L. nr.358/31.10.2019, care va avea următorul cuprins:

„Art.2 (1) Se avizează suprafața totală de 335,44 ha, aflată pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești ce urmează să facă parte din aria naturală protejată prevăzută la art.l, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Din suprafața| prevăzută la alin. (1), suprafața £^<32^9266 ha este proprietate publică a statului, teren-fond forestier, face parte dn^atcelele: 1-2,0 UP II Trivale, și este inventariată în "Anexa nr.3 - situația terenurilor-aflate în proprietatea statului”, întocmită conform prevederilor Legii nr. 165/2013; pâvind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, A imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare.

  • (3) Restul suprafeței de 6,5134 ha îl reprezintă Parcul Trivale și este înscrisă în cărțile funciare ale Municipiului Pitești nr.91538/Pitești (6,0758 ha, Parc Trivale II), nr.91551/Pitești (0,35C6 ha, Parc Trivale I) și nr.99262/Pitești (0,0870 ha, Foișor Parc Trivale).”

Art.IL Anexa IaH C.L. nr.358/31.10.2019 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.III. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.358/31.10.2019 sunt și rămân valabile.

Art.IV. Direcția Tehnică, Direcția Arhitect Șef și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora, precum și Ministerului Mediului, Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA - Direcției Silvice Argeș și Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Șprin Apostoiittea n u

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-CatăWfi Călueăru

Pitești,

Nr. 21 din 28.01.2021

Tabel cu unitățile amenajistice din UAT Pitești, aparținând Pădurii Trivale, propuse a fi Incluse in rezervația naturală

PARCELA

SUBPARCELA

UA

NUME

S-a menaj

1

A

IA

PITEȘTI

8,7

1

B

1B

PITEȘTI

1,34

1

C

IC

PITEȘTI

0,6

1

D

1D

PITEȘTI

0,04

2

A

2A

PITEȘTI

3,01

2

B

2B

PITEȘTI

0,78

2 1

C

2C

PITEȘTI

6,74

3

A

3A

PITEȘTI

12,3

3 ,

1

B

38

PITEȘTI

0,69

6

A

6A

PITEȘTI

0,77

6 i

B

6B

PITEȘTI

5,36

6

C

6C

PITEȘTI

2,81

6

D

6D

PITEȘTI

1,24

7

A

7A

PITEȘTI

7,87

7

B

7B

PITEȘTI

0,9

7

C

7C

PITEȘTI

24,51

7

D

7D

PITEȘTI

1,59

s ;

A

8A

PITEȘTI

34,46

8

B

8B

PITEȘTI

0,52

9

A

9A

PITEȘTI

24,5

9

B

9B

PITEȘTI

6,9

9

C

9C

PITEȘTI

6,6

10

10

PITEȘTI

25,09

11

11

PITEȘTI

20,2

13 1

A

13A

PITEȘTI

1

13

C

13C

PITEȘTI

0,54

13

D

13D

PITEȘTI

1,5

13 ,

NN

13NN

PITEȘTI

0,07

14

A

14A

PITEȘTI

13,96

14

B

14B

PITEȘTI

0,51

14

C

14C

PITEȘTI

1,34

14

D

14D

PITEȘTI

14,13

15

A

15A

PITEȘTI

7,28

15

B

15B

PITEȘTI

4,33

16

A

16A

PITEȘTI

1,96 .

16

B

16B

PITEȘTI

17

A

17A

PITEȘTI

j           f .

^05

18 ।

A

18A

PITEȘTI

2^,11

Tabel cu unitățile amenajistice din UAT Pitești, aparținând Pădurii Trlvale, propuse a fi incluse in rezervația naturală

18

B

18B

PITEȘTI

1,08

18

C

18C

PITEȘTI

5,71

19

A

19A

PITEȘTI

8,57

19

B

19B

PITEȘTI

1,33

19

C

19C

PITEȘTI

3,7

20

A

20A

PITEȘTI

12,53

20

B

20B

PITEȘTI

3,43

20 1

C

20C

PITEȘTI

17,31

20

D

20D

PITEȘTI

2,08

20 ;

E

20E

PITEȘTI

0,28

20

F

20F

PITEȘTI

0,72

total

335,44