Hotărârea nr. 20/2021

HCL alocarea unei subventii de la buget pt. ASCHFR

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei subvenții de la bugetul local pentru Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, Filiala Argeș, Asociația Handicapaților Neuromotor Argeș și Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România-filiala Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.837/15.01.2021 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești și Procesul-verbal nr.821/14.01.2021 întocmit de Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în' vederea acordării subvenției;

 • - Avizele comisiiloîr de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4615/2021, nr.4617/2021 ,j nr.4618/2021, nr.4619/2021, nr.4620/2021;

 • - Cererea Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș, înregistrată la Primăria Nilunicipiului Pitești sub nr.45338/29.09.2020, a Asociației Handicapaților Neuromoton Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.44406/22.09.2020 și a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România, filiala Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.44893/24.09.2020, precum și documentațiile depuse de acestea;

 • -Rapoartele privind oportunitatea acordării subvenției nr.818/14.01.2021, nr.819/14.01.2021 si nr.820/114.01.2021 întocmite de Comisia de evaluare si selecționare a J                               I                                                                                                                                                                            J                         >

asociațiilor și fundațiilor în Vederea acordării subvenției;

Văzând prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 și art. 9 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, aprobate prin H.G.R. nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1), lit. „a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

7

Art.L (1) Se aprotță alocarea de la bugetul pe anul 2021 al municipiului Pitești, a subvenției în sumă de 2L000 lei Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș, cu sediul în Pitești, str. Caro! Davila, bl. Bl, sc. A, ap. I, pentru un număr de 12 asistați ai Centrului de Socializare „Nova", domiciliau^rrl’^^           175

lei lună/ persoană asistată.                                          /r

 • (2) Se aprobă alotarea de la bugetul pe anul 2021/ al /hpnicipiului. Pitești, a subvenției în sumă de 28.00j0 lei Asociației Handicapaților Neilromotor Argeș, cu sediul în Pitești, str. Libertății, bl.Dl, parter, pentru un număr de 16 asistați ai Clubului ^Oblio”, dorniciiiați în Pitești, respecți v 175 lei lună/ persoană asistată.

 • (3) Se aprobă alocarea de la bugetul pe anul 2021 al municipiului Pitești, a subvenției în sumă de 19.2S0 lei Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România, filiala Argeș, cu sediul în Pitești, str.Costache Negri nr.26, pentru un număr de 11 asistați ai Centrului de Zi pentru Copii și Adulți cu Autism “Happy Care Center”, domiciliați în Pitești, respectiv 175 lei lună/ persoană asistată.

 • (4) Subvenția prevăzută la alin. (1), alin. (2) și alin. (3) se acordă în tranșe lunare, pe perioada martie 2021-decembrie 2021.

 • (5) Subvențiile nu se vor acorda în perioadele în care, datorită unor cauze de forță majoră, asociațiile se află în imposibilitate de a acorda serviciile de asistență socială.

 • (6) Sumele primitejcu titlu de subvenție, rămase neutilizate la finele anului 2021 în contul asociației, se restituțe de către aceasta la bugetul local al municipiului Pitești, în primele 5 zile lucrătoare ale anului 2022.

 • Art .2. (1) Convențiile provizorii și definitive pentru acordarea serviciilor de asistență socială oferite de Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș, respectiv Asociația Handicapaților Neuromotor Argeș și Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România, filiala Argeș, se încheie prin grija Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, în forma prevăzută în Anexa 3 la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, aprobate prin H.G.R. nr.l 153/2001, cu modificările și completările Ulterioare.

 • (2) Convențiile provizorii se vor încheia în termen de 25 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

 • (3) Convențiile definitive se vor încheia în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului municipiului Pitești, pe anul 2021.

 • (4) Convențiile prevăzute la alin.(l) se semnează de către Primarul Municipiului Pitești și directorul executiv lai Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

Art.3, Primarul Municipiului Pitești și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplin|ire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora și Asociației de Sprijin a iSopiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș, Asociației Handicapaților Neuromotor Argeș și Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România, filiala Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SorinfA bostoliceanu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătănn Călugăru

Pitești

Nr. 20 din 28.01.2021