Hotărârea nr. 19/2021

HCL desemnarea unei comisii

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind desemnarea unei comisii pentru ducerea la îndeplinire a unor hotărâri judecătorești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raporul nr. 715/14.01.2021 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4615/2021, nr.4617/2021 nr.4618/2021, nr.4619/2021, nr.4620/2021;

  • - Sentința civilă nr. 179/2020 a Judecătoriei Pitești rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.2953/2020 a Tribunalului Argeș;

  • - Sentința civilă nr.6429/2019 pronunțată de Judecătoriei Pitești, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1051/2020 a Tribunalului Argeș;

Văzând prevederile art| 25 alin. (4) din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.14 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.268/2007;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul Administrativ, cu modificările și completări lei ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic: Se desemnează Comisia constituită prin Dispoziția Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești nr. 22/14.01.2021 să ducă la îndeplinire Sentința civilă nr.179/2020 pronunțată de Judecătoria Pitești, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.2953/2020 a Tribunalului Argeș și Sentința civilă nr.6429/2019 pronunțată de Judecătoria Pitești, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1051/2020 a Tribunalului Argeș.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești și membrii comisiei, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sori" A ™sțp     u

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Căhmăru

Pitești,

Nr. 19 din 28.01.2021