Hotărârea nr. 153/2021

HCL desemnare consilier l...a Comunitara Consultativa

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind desemnarea unui consilier local în Comisia Comunitară Consultativă a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 6353/^*8.04.2021 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 21540/2021, nr. 21541/2021, nr. 21542/2021, nr.21543/2021;

Văzând prevederile art.114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilul, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. „a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările) ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Doamna Consilier local Dumitrașcu Maria-Cătălina se desemnează în calitate de membru în Comisia Comunitară Consultativă a Municipiului Pitești.

(2) Prevederile art.l alin (2) din HCL nr.391/2005 sunt și rămân valabile.

Art.l. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și persoanei nominalizate la art.l, de cățre Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Virgil-D*mitru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL

Andrei-CătăWCălugăru

Pitești, Nr. 153 din 22.04.2021