Hotărârea nr. 152/2021

HCL numirea reprezentantu...iul Dr. Alexandru Ionescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL I

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al „ Colegiului Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru lonescu” Pitești”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

Raportul nr. 19848/12.04.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.21540/2021, nr. 21541/2021 nr. 21542/2021, nr.21543/2021;

Adresa nr.410/09.04.2021 a „Colegiului Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru lonescu” Pitești”, înregistrată li Primăria Municipiului Pitești sub nr. 19635/12.04.2021;

Văzând prevederile art.96 alin.(5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(3) din anexa la Ordinul nr.4619/2014 al Ministrului educației naționale pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.32/28.01.2020 privind Rețeaua școlară a unităților de învățărpânt preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2020-2021;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează doamna consilier Coman Sorina-Marilena, în calitate de reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al „Colegiului Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru lonescu” Pitești”.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentantul consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și „Colegiului Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru lonescu” Pitești”, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

I PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Vir^M-Dunii^u Chivu

| _      Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 152 din 22.04.2021