Hotărârea nr. 151/2021

HCL masuri spatii cu destinatia de sedii de partide

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru spațiile cu destinația de sedii de partide politice și sedii pentru organizarea și funcționarea birourilor parlamentare, aflate în proprietatea Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobâre pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de specialitate nr. 19512/09.04.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.21540/2021, nr. 21541/2^)21, nr. 21542/2021, nr.21543/2021;

-Raportul  nr.14847/18.03.2021  al  Colectivului  de  lucru  constituit prin

Dispoziția nr.607/2018, potrivit H.C.L. nr.54/2018;

  • -Raportul  nr.20861/16.04.2021  al  Colectivului  de  lucru  constituit prin

Dispoziția nr.607/2018, potrivit H.C.L. nr.54/2018;

  • -Adresa nr.20739/15.04.2021 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art.26 alin. (1) și (2) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, actualizată, ale art.40 alin. (1) din Legea ftr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, cu modidicările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                     [; * / \

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Spațiile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, aflate în proprietatea municipiului Pitești, au ca destinație sediu de partide politice sau sediu pentru organizarea și funcționarea birourilor parlamentare.

  • (2) Situația actuală a spațiilor prevăzute la alin. (1) este cea din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Spațiile sediilor de partid pot fi folosite și ca spații pentru sediile birourilor parlamentare.

Art.l (1) Spațiile prevăzute la art. 1 se închiriază fără licitație prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

  • (2) Termenul până la care vor fi încheiate contractele de închiriere pentru sediile partidelor politice este ultima zi a anului în care au loc alegeri parlamentare și/sau locale, după caz.

  • (3) Termenul până la care vor fi încheiate contractele de închiriere pentru sediile birourilor parlamentare este până la expirarea mandatului de parlamentar.

  • (4) Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicații, energie electrică și termică, gaze, apă, canal etc. ale sediilor de partide politice/birouri parlamentare cade în sarcina exclusivă a acestora.

Art.3. La soluționarea cererilor având ca obiect repartizarea de spații pentru sedii de partid/birouri parlamentare, respectiv, de prelungire a contractelor de închiriere, se vor avea în vedere dispozițiile prezentei hotărâri precum și criteriile de prioritizare a repartizării acestor spații, prevăzute în Raportul nr.14847/18.03.2021 aprobat în ședința consiliului local din data de 25.03.2021.

Art.4. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Direcția Administrație Puplică Locală, Juridic Contencios și Direcția Servicii Publice și Achiziții vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Generali al Municipiului Pitești.

^REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-BimTifru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-CăfăColn«Si-..

Pitești,

Nr. 151 din 22.04.2021

Anexă la H.C.L. nr.../.^.5.'.r:.?..-.2021


SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUIMUNICIPIULUI PITEȘTI

Pitești, Str. CALEA BUCUREȘTI, Bloc U3, Parter. Cod poștal: 110017

Telefon: 0248-210380: Fax: 0248-210280; RO 18812396

BFLSAD

SITUAȚIE SPATII OCUPATE DE SEDII DE PARTID SAU CABINETE PARLAMENTARE

nr. crt

DENUMIRE LOCATAR SPAȚIU CU ALTA DESTINAȚIE

Adresa

Suprafața

Nr. si data contract

Data expirare contract

Partidiul ALDE- Partidul Alianța_________

____________________■- ---

imobil T64 87 mp si teren curte

9772/24.06.2019

31.12.2021

1

Liberalilor si Democratilor

Str. Eqalitatii nr. 46

128 mp

2

P.N.L.- Filiala Arqes (N. Vodă)

Negru. Vodă nr. 30A

imobil 152.97 mp + teren curte 314 mp

3610/06.03.2019

31.12.2021

3

P.N.L.ORG. MUNICIPALA

Pasajul Doina și Ion Aldea-Teodorovici

181,76 mp (imobil)

507/13.04.2011

27.06.2019

4

PMP - Partidul Mișcarea Populara

Str. sf. Vineri, bl. D26, parter

23.03 mp (imobil)

13569/30.08.2019

01.08.2020

5

P.R.M.- Partidul Remania Mare

Str. sf. Vineri, bl. D26, parter

99.60 mp (imobil)

4506/01.02.2002

28.01.2021

6

>                             - cabinet

parlamentar

Calea București, bl U3, mezanin, birou 21

23.78 mp (birou nr.21)

3004/01.03.2021

pe perioada mandatului 31.12.2024

7

- cabinet parlamentar

Calea București, bl U3, mezanin, birou 20

29.65 mp (birou nr. 20)

3054/01.03.2021

pe perioada mandatului 31.12.2024

- cabinet

8 [parlamentar

Calea București, bl U3, mezanin, birou 18

22.18 mp (birou nr.18)

3772/11.03.2021

pe perioada mandatului 34^2024