Hotărârea nr. 150/2021

HCL modificare HCL nr. 83...re in administrare imobil

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘjTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L, nr.83/26.03.2015 privind darea în administrare a unui imobil, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.21262/19.04.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 21540/2021, nr. 21541/2021, nr. 21542/2021 nr.21543/2021;

  • -Adresa nr.8944/07.04.2021 a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.20644/15.04.2021;

Văzând prevederile art.867 și următoarele din Codul Civil, ale art.297 alin.(l) litera a), art.299-300 din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L, nr.403/28.11.2019 privind unele măsuri pentru exercitatea dreptului de administrare asupra bunurilor proprietatea Municipiului Pitești, de către t tularii acestuia, precum și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Art.l la H.C.L. nr.83/26.03.2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu un nou alineat, nr.4, care va avea următorul cuprins:

„(4) Se aprobă transmiterea în administrarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Pitești, pe o perioadă de 3 ani, a unui spațiu, în suprafață de 33,78 mp, cu destinația de arhivă, având datele de identificare cuprinse în anexa nr.2 la prezenta hotărâre, spațiu aflat la parterul imobilului, fost cămin, prevăzut la alin.(l).”

Art.IL Anexa la H.C.L. nr.83/26.03.2015, cu modificările și completările ulterioare, devine anexa nr. I la aceasta, iar anexa la prezenta hotărâre devine anexa nr.2 la H.C.L. nr.83/26.03.2015.

Art.IH. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.83/26.03.2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art.IV. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Pitești, de către Secretarul Generali al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VireiLDumitru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL

Andrei-CătăUn Căiiiaarii

7"'

Pitești,

Nr. 150 din 22.04.2021

,r , uc/..

RELEVEU COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENITESCU" - Parter - cămin

Scara 1:100