Hotărârea nr. 15/2021

HCL numirea reprezentantului CL in Comisia de evaluare Piticot Barba-Cot

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit „Piticot Barbă-Cot”

Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;

-Raportul nr.59200/15.12.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3173/2021, nr. 3174/2021, nr. 3175/2021, nr. 3176/2021, nr. 3177/2021;

  • - Adresa nr. 1956/31.08.2020 a Grădiniței cu program prelungit „Piticot Barbă-Cot” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.41524/09.09.2020;

Văzând prevederile art. 61 alin (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.ll alin.(l) și alin.(4) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează domnul consilier Apostoliceanu Sorin, în calitate de reprezentant al consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit „Piticot Barbă-Cot” din Municipiul Pitești, cu sediul în strada Alunului nr.50A.

  • Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentantul consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Grădiniței cu program prelungit „Piticot Barbă-Cot” Pitești, de către Secretarul General al Municipiului

Pitești.

Contrasemnează pentru legalitate:

Pitești, Nr. 15 din 21.01.2021