Hotărârea nr. 148/2021

HCL preluare la domeniul ...itesti Vasile Goldis nr.2

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind preluarea la domeniul public al Municipiului Pitești a unei suprafețe de teren situată în Municipiul Pitești, str. Vasile Goldiș nr.2

Consiliul Local al NȚinicipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.20843/16.04.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 21540/2021, nr. 21541/2021, nr. 21542/2021, nr.21543/2021;

 • - Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.7469/09.02.2021;

 • - Declarația autentificată sub nr. 1388/20.12.2020 la Biroul Individual Notarial Ciocănel Carmen Viorela;

 • - încheierea nr.6323 5/04.12.2020 și extrasul de carte funciară nr. 63235/04.12.2020 ale O.C.P.I. Argeș;

 • - Procesul verbal nr.5b/24.02.2021 al colectivul de lucru constituit prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.607/2018, potrivit HCL nr.54/2018;

 • - Raportul nr.l4149/|16.03.2021 privind preluarea la domeniul public al Municipiului Pitești a unei suprafețe de teren situată în Municipiul Pitești, str. Vasile Goldiș nr.2;

Văzând prevederile art. 562 alin. (2), art. 863 lit. f) și art. 889 din Codul civil, precum și ale art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin.(4), art.287 lit. b), art.297 alin (1) lit. a), precum și ale art. 299-300, din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din CodulAdministrativ, cu modificările și completările ulterioare,

i HOTĂRĂȘTE:

Art.L (1) Se ia act de declarația SOCIETĂȚII „CATALI IMOBILIARE ATM” S.R.L., de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 374 m.p., situat în Municipiul Pitești, str. Vasile Goldiș nr.2, având nr. cadastral 102876, înscris în cartea funciară nr.!02876/Pitești, declarație autentificată sub nr.1388/03.12.2020 la Biroul Individual Notarial Ciocănel Carmen Viorela;

 • (2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin.(l) sunt înscrise în anexele nr. 1 și nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre;

 • Art.2. (1) Aprobă preluarea și includerea bunului prevăzut la art.l în domeniul public al municipiului Pitești și înregistrarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești, precum și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public a Municipiului Pitești.

 • (2) Terenurile se transmit în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești, pe bază de protocol, încheiat în termen de 10 zile, prin grija Biroului Cadastru și Evidență Patrimoniu, după întocmirea rapoartelor de evaluare pentru determinarea valorii de inventar.

 • (3) Terenul în suprafață de 374 mp va avea destinație de drum.

 • (4) Terenul în suprafață de 374 mp înscris în cartea funciară nr.lO2876/Pitești nu este grevat de sarcini, excepție făcând dreptul neexclusiv de uz și servitute instituit cu titlul gratuit în favoarea Societății „Distribuție Energie Oltenia” S.A., potrivit Convenției autentificată sub nr. 1010/14.09.2020.

 • (5) Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, aprobat prin H.G.R nr. 447/2002, se completează cu influențele care decurg din prezenta hotărâre.

 • Art .3. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Economică și Administrația. Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Societății Catali Imobiliare ATM S.R.L., cu sediul în municipiul Pitești, str. Găvenii nr.37, Biroul nr.5, județul Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-Dumitru Chivu

// C x\

U țț

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălfn Că hilari*'-'

Pitești, Nr.148 din 22.04.2021

—--

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1

2

3

--■

T eren arabil

strada Vasile Goldiș, nr.2; teren arabil;

destinație- drum acces;

număr cadastral 102876;

Anexa nr.l la H.C.L. nr. n3 $2-0$. .202/f

Anul dobândiri și/sau al dării în folosințî

Valoare de inventar

Situația juridică actuală

4

5

6

2021

Domeniu public


Plan de amplasame_ si delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nț. cadastral

Suprafața maturata a bnobllulul(mp)

Adresa imobilului: Municipiul Pitești, Aleea VasSa Goldl*,

■'        T-C

374

nr.2, {udatul Argat, Intravilan

IOT 2

iCartaa Funciara nr.

Unitatea adminlttnttiv teritoriala (UAT)

PITEȘTI

1                                                                                         N3743S3


dtorrttpt oonKr d$1-«-Q.T3m 4 4-1 • 1.(1 m


CtiVQWted* totwJnu


BupraMa »■ la kI

-W