JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

i

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fîdelitate-nunta de diamant

Consiliul Locâl al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.20804/16.04.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr, 21540/2021, nr. 21541/2021, nr. 21542/2021, nr.21543/2021;

Văzând prevederile H.C.L. nr.388/28.10.2010 privind completarea HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, referitoare la conferirea Diplomei de Fidelitate, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Elena și Mircea Arifanof, domiciliată în municipiul Pitești,                                 pentru

împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acorqă Diploma de fîdelitate-nunta de diamant familiei Maria și Ion Pițurlea, domiciliată în municipiul Pitești,                                     pentru

împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art3. Se acordă Diploma defîdelitate-nunta de diamant familiei Cornelia și Smaranda, domiciliată în municipiul Pitești,

, pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Familiile prevăzute de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.5. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Localjă, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Vii ii-DiiĂwtru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERA’

Andalin

Pitești,

Nr. 146 din 22.04.2021