Hotărârea nr. 145/2021

HCL conferire Diploma de Fidelitate

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE prijvind conferirea Diplomei de fidelitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedele:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.20802/16.04.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 21540/2021, nr. 21541/2021, nr. 21542/2021, nr.21543/2021;

  • -Văzând prevederile H.C.L. nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a” (din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Floarea si Ion Bratu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                    pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acorda Diploma de fidelitate familiei Angela și Constantin Ciocîrlan, domiciliată în municipiul Pitești,                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria si Mihail Cojan, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Rodica si Nicolae Cojocaru, domiciliată în municipiul Pitești,                                                   , pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acorda Diploma de fidelitate familiei Floarea și Mihai Dobrin, domiciliată în municipiul Pitești.                                         pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntrerupu.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Alexandra si Ștefan

Dumitru, domiciliată în municipiul Pitești împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntrerupta

pentru


Art.7. Se acorda Diploma de fidelitate familiei Doina si Vasile Ghiață, domiciliată în municipiul Pitești                                                   pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie ILvHIU V'A Lipea.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Radian Jidovu,

domiciliată în municipiul Pitești

pentru


împlinirea a 50 de ani de căsătorie imunerupta.

Art.9. Se acdrdă Diploma de fidelitate familiei Maria Elena si Alexandru Ajndronescu, domiciliată în municipiul Pitești, întru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntrerupta.

Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Lucia «• ^opescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                     pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie 14.1 vi apia,

Art.ll. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ecaterina și Traian Popescu, domiciliată în municipiul Pitești,                      pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Alexandrina Magdalena și lacob Răuță, domiciliată în municipiul Pitești,                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Alexandru Țânțarcu, domiciliată în mjunicipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neînu ciupea.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana si Florea Zidaru, domiciliată în municipiul Pitești,                                                     pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie nunniwupia.

Art.15. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.16. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-Du'uFwru Chîvu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Căta/in Căinai™

Pitești,

Nr. 145 din 22.04.2021