Hotărârea nr. 142/2021

HCL trecere din domeniul ...ri concesionate Apa Canal

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL Pi l EȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniu! public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri de retur concesionate SC Apă Cana! 2000 SA Pitești, pentru scoaterea din funcțiune iu vederea casării

Consiliu! Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere;

-Referatul de aprobâre pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul Direcției Servicii Publice și Achiziții nr. 2623/! 8.0 L2021;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 21541/2021. nr.21543/2021;

-Adresa SC Apă Canal 2000 SA m. 10596/1.4,12.2020, înregistrată la Primăria


Municipiului Pitești sub nr.5i 1817/14,12.2020;

-Decizia Consiliu li i de Administrație al SC nr. 142/1 LI I 2020 cu privire ia casarea unor mijloace fixe Municipiului Pitești;

-Raportul Comisiei de Casare din cadrul S.C, nr.61194/15.10.2020;


Apă care


Apă


Canal 2000 SA Pitești aparțin domeniul public al


Canal 2000 S.A Pitești,


Văzând și prevederile ari, 129 alin. (2) lit ci și ale ari. 361 alim(2) și (3) din Codul Administrativ, ale H.G, nr.841'1995 privind procedurile de transmitere lară plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale;

in temeiul dispoziții!di art.196 alm.f I) lira) din Codul Admjjristrativ, cu modificările și completările ulterioare,

s\l -'A, I ■¥ y

HOTĂRĂȘTE;

Art.l (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniu! privat ăl Municipiului Pitești a unor bunuri concesionate SC Apă Canal 2000 SA. având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Trecerea în domeniul privat al Municipiului Pitești a bunurilor menționate la aEin.(l). a căror valoare de inventar este de 32.564,58 lei, se face în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării ți, după caz, casării acestora.

  • (3) Până la finalizarea procedurilor de valorificare, și, după caz, casare, bunurile prevăzute la aiin.( 1) sunt și rămân în administrarea S.C. Apă Canal 2000 SA

  • (4) Sumele rezultate în urma valorificării bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărâri se constituie venit la bugetul Municipiului Pitești.

Art.l (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența exlraconiabiiă a S C Apă Canal 2000 S.A.

  • (2) Contractul de ddlegart a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nx.! 26 03.2010. cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, cu influențele ce decurs din aplicarea prezentei hotărâri, de către Asociația de Dezvoltare Iute re om unitară Argeș.

Ari.3 Cu data adoptării prezentei hotărâri, încetează uzul public local al bunurilor identificate în anexa la prezenta hotărâre având în vedere gradul de uzură avansat al acestora, An,4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești atestat prin HGR nr.447/2002 se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Administrație Publică l ocală. Juridic Contencios. S C. Apă Canal 2000 S A. Pitești și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Virgil-Dmirtliai Chivn

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL And rpi~CMl Mirii

Pitești, Nr. 142 din 22.04.2021

Anexa !a H,C.L nr.

Lista mijloaeehr fixe care Jpariin domeniului public, propuse pentru scoaterea din funcțiune în vederea casăni

f Nr.crt.

Denumirea Mijlocului fix

Codul de clasificare

Numărul de inventar

Valoarea de

inventar (lei)

Data PIF

(ziua. luna, anul)

Durata normală de utilizare (lunî/așj)

1

Pompă apă uzata

_2 L171-U

-119695

-4995îW—

W '

2

Aparat KOdWă

2JJ6.3.L2

119696

5494,61

01.10.2012

60/5

3

Pompă pentru apă uzată

2 1.17.1.1.1

119694

4995.10

01.10.2012

84/7

4

Electroni fi antă SRD 20 St.Interni rg.Vaie.

2! 17,3

272046

2815,07

Oi 12.2000

96/8

5

Eîcctropompj Apă uzată FLYGT 3057.81 eu 1 Om cablu

2.1.17.1.1.1

413050

2852.94

01.03 2011

84/7

6

Electropompă Apă uzată FLYGT 3057.81 cu 10m cablu

2,1,17.1 LI

413051

2852,94

01.03.2011

W7

7

F.'ectrnpompH Apă uzată FLYGT 3057.81 cu lOm cablu

21.17.1 Li

413052

2852,94

OL0320J l

84/7

8

Electropompâ Apă uzată FLYGT 3057 81 cu lOm cablu

2.LI7 l.l.î

413053

2852.94

01 03.2011

84/7

9

Eleciropompă Apă uzată FLYGT 3057 81 cu 10m Cablu

ZJ.17.1.1J

413054

2852,94

01.03.2011

84/7

TOI AL aluare inventar mijloace fixe

32.564,58

1