Hotărârea nr. 141/2021

HCL aprobare Raport evalu...ri concesionate Apa Canal

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

i

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului de evaluare a materialelor rezultate în urma dezmembrării unor bunuri de retur din Stația de Canalizare Pitești, concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A., scoase din funcțiune prin H.C.L. nr.203/26.06.2018, aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.2633/18.01.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 21541/2021, nr.21543/2021:

  • - Adresa SC Apă Canal 2000 SA nr.915 9/02.11.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.5 1850/03.11.2020;

  • - Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A. nr.80/18.06.2020 cu privire la aprobarea unui raport de evaluare;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.c) și ale art.363 alin.(4) și ale art.608 alin.(l)-(2) din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului fmețelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu e.pă și canalizare, republicată, ale Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.l.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ale tț.C.L. nr.203/26.06.2018 privind reglementarea regimului juridic a unor bunuri aferente activității S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, precum și ale H.C.L. nr. 50/24.02.2010 prin care a fost aprobat Regulamentul privind transmiterea fără plată și valorificarea unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al Municipiului'Pitești;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ,..cuniodîficările și completările ulterioare,                                           // V '         7- A

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă Rlaportul de evaluare nr.30495/11.06.2020 a materialelor rezultate în urma dezmembrării unor bunuri de retur din Stația de Canalizare Pitești, concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A., scoase din funcțiune și trecute din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești prin H.C.L. nr.203/26.06.2018, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Lista bunurilor propuse pentru scoaterea din funcțiune, ce urmează să fie valorificate ca materiale reciclabile este prevăzută în anexa nr.l la Raportul de evaluare menționat la alin.(l).

Art.2 (1) S.C. Apă Cknal 2000 S.A. organizează licitația publică deschisă cu strigare a bunurilor și/sau deșeurilor reciclabile prevăzute la art.l.

  • (2) Bunurile și/sau materialele care nu se pot valorifica prin vânzare se casează în condițiile legii.

  • (3) Documentația privind organizarea și desfășurarea licitației publice se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Art.3 (1) Din sumeld rezultate în urma vânzării bunurilor și/sau deșeurilor reciclabile, care se constituie venituri la bugetul local, se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea licitației, dovedite cu documente justificative.

(2)Virarea sumelor la bugetul local se face în termen de 5 zile de la încasarea acestora.

Art.4 Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și S.C. Apă Canal 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEIMNJE DE ȘEDINȚĂ,

Virgil-Dlimitru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRET ARjGENERAL Andrei-CătMin Călugăfu

Pitești, Nr. 141 din 22.04.2021