Hotărârea nr. 140/2021

HCL predare catre Ministe...stitii Sala sport Sc nr.2

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială nr. 2 - Structură a Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”, cartier Craiovei, B-dul Republicii nr. 226, municipiul Pitești, județul Argeș"

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 19983/13.0Î4.2021 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 21540/2021, nr. 21541/2021, nr. 21542/2021, nr.21543/2021;

 • - Adresa Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A nr. 11349/12.03.2021, înregistrată la sediul Pimăriei Municipiului Pitești sub nr. 17138/30.03.2021;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordonanței de Guvern nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă predarela către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ȚC.N.l.” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 1.075,67 mp, identificat prin pianul de amplasament și delimitare, anexă la prezenta, din totalul suprafeței de 4.480 mp ai terenului situat în municipiul Pitești, cartier Craiovei, b-dul. Republicii nr. 226, județul Argeș, aflat în proprietatea Municipiului Pitești, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 94235, nr. topo 94235, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții "Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială nr. 2 - Structură a Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”, cartier Craiovei, B-dul Republicii ur. 226, municipiul Pitești, județul Argeș".

Art.2. Amplasamentul prevăzut la art.l se predă viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Pitești a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electi ică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Pitești se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului.

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Pitești se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.6. Direcția Tehnică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora, precum și „C.N.I. S.A.” de către Secretarul General al Municipiului pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgi'-t'^m'+’ u Chivu

Pitești, Nr. 140 din 22.04.2021Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-CătălwC Călimării


inventar coo calei ferata

Nr.

Pch

N (ml

E w.

136

371674.08

twm

135

5716SS.36

49 K105 0


Inventar coo teren

Nr. Pct

N l-l

E [m]

35

371576,19

451533.06

57

331627.64

491574.36

137

371568.03

49162559

7

311586.47

491627.42

23

37153431

491586.78,

138

371535.41

49f585.41
EZZZ3


LEGENDA:

- Stâlp beton Joasa tensiune

 • - Tablou electric

 • - Canin cablu telefon

 • - Căra In vane apa

 • - Cămin canalfxart

 • - Cămin vane țâre

 • - Rigolă

 • - Cutie gaze

 • - Indicator rutier

 • - Poarta acces curte


 • - Conduci gaz

 • - Drum

 • - Platforma beton

 • - Spațiu verde

 • - Limita proprietate {gard metalic)


EXECUTANT; EUROCAD GLOBAL PROCESSING SRL aorta RO-&J nr. (»S9

CUI 35ZM522 - J03/4Ki/2Oie

Bir. I.C. Bretfanu, nr. 24, «L 8, cam. 6, PftMd

Plan de situație topografic

Scop: Sa# de tducafh (Ucâ pcohrt Șocata j IwwziaiiS nr. 2 - Structuri a Școtf

GimMzJate Tudcr VfotflrninMcv*, Confer OafovoT, RopuMfi nr. 226

Spetfflcafe |             Nune

Semnafura

Scara

1500

BWkiac Muitipluf Ptetl

Adresa; Mun. PteaU, carter Crabul, bduf RepubSci. ra. 226, Școala Gknnaaela nr. 2 - atructura a scolii gimneriaie ‘Tudor VtodWreKu''. nr. cad. 9423S, Intravian, StM480mp

Si<jraf8ia atud<a2 7800mp

Ran da       Sterejțrîfc 1070

Faza PAC

Măsurat Iii

Desenat

li

Aprtfe

2021

Plan&8

1

Verificat

Ra»pttonat

------------—,----