Hotărârea nr. 139/2021

HCL participare mun. Pite...tere eficienta energetica

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Pitești în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, prin proiectul „Reabilitare termică Școala Gimnazială Nicolae Bălcescuîn locația din strada Negru Vodă”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • -Raportul nr, 20311/14.04.2021 al Direcției Tehnice;

 • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 21540/2021, nr. 21541/2021, nr. 21542/2021, nr.21543/2021;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinul 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, precum și ale Dispoziției președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 63 din 08.02.2021;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completărie ulterioare,                     /M'

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă participarea municipiului Pitești în cadrul proiectului "Reabilitare termică Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu în locația din strada Negru Vodă” și depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, cu o valoare totală de 3.998.847,12 lei, inclusiv TVA, conform Devizului General, prezentat ca anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cofinanțarea proiectului mai sus menționat cu suma reprezentând 10% din valoarea eligibilă totală a cheltuielilor, precum și cheltuielile neeligibile ce vor fi angajate de Municipiul Pitești, în condițiile obținerii finanțării proiectului.

Art.3. Se aprobă documentația tehnico-economică, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, indicatorii tehnico-economici, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, pentru obiectivai! de investiții "Reabilitare termică Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu în locația din strada Negru Vodă”.

Art.4. Municipiul Pitești are obligația de a întocmi documentațiile de achiziție publică, de a organiza și derula procedurile de achiziție publică aferente proiectului și de a realiza lucrările, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești, Cristian Gentea, pentru semnarea cererii de finanțare aferentă proiectului „Reabilitare termică Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu în locația din strada Negru Vodă” cât și a tuturor documentelor aferente proiectului.

Art.6. Documentația prevăzută la art. 3. se arhivează și la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.7. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ii Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Călălih Căluffăm

Pitești, Nr. 139 din 22.04.2021

Proiectant,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL LAȘI

J 22/440/2018 CUT 24835360

Te: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

Anexa nr 1

Re

DEVIZ GENERAL itl obiectivului de investiții: «abilitare termică Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu în locația din strada „Negru Vodă”

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

tva     Valoareținclusiv

TVA        TVA)

crt.

lei

Iei                  lei

1

2

3

4             5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00               0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00               0,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00               0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00               0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00            0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2 (Cheltuieli cu utilitățile

0,00

0,00              0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00            0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta l

shnica

3,1

Studii

4000,00

760,00           4760,0C

3.1.1. Studii de teren

4000,00

760,00          4760,00

3.1.2. Raport privind impactul asup

a mediului

0,00

0,00               0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00               0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentri acorduri și autorizații

obținerea de avize,

1200,00

228,00          1428,00

3,3

Expertizare tehnică

0,00

0,00               0,00

3,4

Certificarea performanței energetice și clădirilor

auditul energetic al

7000,00

1330,00          8330,00

3,5

Proiectare:

152369,00

28950,11        181319,11

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00              0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00              0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

24369,00

4630,11         28999,11

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

12000,00

2280,00         14280,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

18000,00

3420,00         21420,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

98000,00

18620,00        116620,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziț e

0,00

0,00               0,00

3,7

Consultanță

74000,00

14060,00         88060,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru investiții                                            M 1 .4 .

52000,00

9880,00         61880,00

3.7.2. Auditul financiar            /z >

22000,00

4180,00         26180,00

3,8

Asistență tehnică                 fi < ■ \ . \ x ■' \\

58500,00

11115,00         69615,00

3.8.1. Asistență tehnică din partaj

fîojăctăritujut''' j

19000,00

3610,00         22610,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție

icrărîlpr ■ x

12000,00

2280,00         14280,00

3.8.1.2. pentru participarea proiecte incluse în programul de control al li avizat de către Inspectoratul de Sta

<\ \

intufui la fazefe . ■ orarilor de ^execuție, în Construcții

7000,00

1330,00          8330,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

39500,00

7505,00         47005,00

TOTAL CAPITOL 3

297069,00

56443,11      353512,11

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4,1 (Construcții si instalatii -total

2309503,00

438805,57    2748308,57

Obiect 1 -Măsuri de creștere a etic clădirile publice

enței energetice în

1472500,00

279794,00

1752394,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care cc implementarea proiectului pentru c finanțare

ntribuie la

are se solicită

650037,00

123507,03

773544,03

Obiect 3 - Lucrări de construcții si i

nstalalli neeligibile

186866,00

35504,54

222370,54

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

71600,00

13604,00

85204,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a etic clădirile publice

enței energetice în

61800,00

11742,00

73542,00

Obiect 2 - Masurile conexe care cc implementarea proiectului pentru c finanțare

atribute la

are se solicită

0,00

0,00

0,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si i

nstalatii neeligibile

9800,00

1862,00

11662,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu

nontaj-total

350000,00

68020,00

426020,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a efic clădirile publice

enței energetice în

309000,00

58710,00

367710,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care cc implementarea proiectului pentru c finanțare

ntribuie la

are se solicită

0,00

0,00

0,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si i

nstalatii neeligibile

49000,00

9310,00

58310,00

4,4

Utilaje tara montaj si echipamente de

ran sport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări - total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a efic clădirile publice

enței energetice în

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care cc implementarea proiectului pentru c finanțare

ntribuie la

are se solicită

0,00

0,00

0,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si i

nstalatii neeligibile

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

2739103,00

520429,57

3259532,57

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de sa

ntier

23811,03

4524,10

28335,13

5.1.1 Lucrări de construcții și instal organizării de șantier

ații aferente

23811,03

4524,10

28335,13

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării

șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul crec

itului

26754,05

0,00

26754,05

5.2.1. Comisioanele și dobânzile af băncii finanțatoare

“rente creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru co lucrărilor de construcții

itrolul calității

2404,91

0,00

2404,91

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru co amenajarea teritoriului,urbanism și lucrărilor de construcții

itrolul statului în pentru autorizarea

12024,57

0,00

12024,57

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale CSC

i Constructorilor -

12024,57

0,00

12024,57

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conform construire/ desființare

: șl autorizația dc

300,00

0,00

300,00

5,3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

273910,30

52042,96

325953,26

5,4

Cheltuieli pentru informare și puulicita

e

4000,00

760,00

4760,00

TOTAL CAPITOL 5

320475,38

57327,05

385802,44

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și te

sie

6,1

Pregătirea personalului pentru exp

aatare

0,00

o,oo"

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GEhJEfîX

3364647,38

634199,73

3998847,12

|pin care C + M (1.2 + 1.3 +1.4      4/

1+ 412 +^.1)

2404914,03

456933,67

2861847,70

Data: 08,04.2021întocmit, Set proiect:


Proiectant,

SC TECHMEDIA ELECTROMCS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Te: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yatioo.com

Anexa nr 2

DEVIZUL obiectului I - Miisuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subc

ipitolelor de cheltuieli

Valoare

Ifara TVA)

TVA

Valoare 1 (inclusiv TVA )

Mq t

lei

tei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția <

e bază

4,1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe vei exterioare

ticală și amenajări

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

977388,00

185703,72

1163091,72

4.1.4

Instalații

495212,00

94090,28

589302,28

TOTAL I - subcap. 4.1

1472600,00

279794,00

1752394.00

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnt

^logice și funcții na le

61800,00

11742,00

73542,00

TOTAL H - subcap. 4.2

61800,00

11742,00

73542,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice necesită montai

;i funcționale care

309000,00

58710,00

367710,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice necesită montaj și echipamente dc

p funcționale care nu transport

0.00

0.00

0.00

4,5

Dotări

0,00

0.00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.444

5+4.6

309000,00

58710,00

367710,00

Total deviz pe obiect (Total 1 +

fota! n + Total HI)

1843400,00

350246,00

2193646,00|

întocmit, Sef nroiect:

Proiectant,

SC TECH MEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Te: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yalioo.com

Anexa nr 3

DEVIZUL

obiectului 2 - Măsurile conexe ca/e contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subct

ipitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoarti (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția c

e hază

4,1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe vet exterioare

ticalâ și amenajări

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

135069,00

25663,11

160732,11

4.1.3

Arhitectură

514968,00

97843,92

612811,92

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

650037.00

123507,03

773544.03

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnc

logice și funcționale

0,00

0,00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice necesită montaj

i funcționale care

0.00

0.00

0.00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice necesită montaj și echipamente de

i funcționale care mi transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0.00

o.oo

0.00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,001

TOTAL m - subcap. 4,3+4.4+4

5+4.6

0,00

0,00

o,ooj

Total deviz pe obiect (Total I +

Iotul II + Total III)

650037,00

123507,03

773544,031

întocmit, Sef proiect:

Proiectant,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL LAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Te: 0752/096565

Mail: tectmiediaelectronic@yahoo.com

Anexa nr 4

DEVIZUL

obiectului 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcj

pitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

iei

lei

iei

11

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția d

e bază

4,1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe ver exterioare

ticală și amenajări

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

186866,00

35504,54

222370,54

TOTAL I - suhcap. 4.1

186866,00

35504,54

222370,54

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehur

logice și funcționale

9800,00

1862,00

11662,00

TOTAL II - subcap. 4.2

9800.00

1862,00

11662.00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice necesită montaj

i funcționale care

49000.00

9310.00

58310.00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice ș necesită montaj și echipamente de

i funcționale care nu transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0.00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4,3+4.4+4.

5+4.6

49000,00

9310,00

58310,00

Total deviz pe obiect (loial 1 + '

otal Ii + Total 111}

245666,00

4667634

292342,54

întocmit, Sef proiect:

l<a HC.L, wc Oi-

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SIL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.coni

PROIECT nr. 832/2021 Faza DALI

INFORMA ȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții;

Reabilitare termică Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu în locația din strada „Negru Vodă”

 • 1.2. Ordonator principal de crcdite/investitor

MUNICIPIUL PITEȘTI

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PITEȘTI

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • S.C. TECHMED1A ELECTRONICS S.R.L.

Fundac PĂUN, nr 27k, municipiul Iași, județul Iași, CUI 24835360, Nr. înreg. J22/440/2018

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în

plan);


Școala Gimnaziala „N^olae Bălcescu” situat in str. Negru Vodă nr. 29. Județul Argeș;

Clădirea este construită astfel:

Regimul de inaltime : Stetnic_partial+P+2E

Suprafața construita : 773 mp

Suprafața desfasurata ; 23 9 mp

Dimensiunile maxime in plan ale construcției sunt: 45.30 xl8.85m

Conform expertizei tehnice clădirea este incadradata in clasa de risc seismic RsIH

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investiției'.

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul

  general;

  Valoarea totală a investiției este de

  Valoarea C+M a investiției este de

  Valoarea totală a investiției este de

  Valoarea C+M a investiției este de


  3.998.847,12 lei inclusiv TVA 19%;

  2.861.847,70 lei inclusiv TVA 19%.

  3.364.647,38 lei fara TVA 19%;

  2.404.914,03 lei fara TVA 19%.


 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Reducerea consumului anual specific de energie primară si al emisiilor echivalent CO2.

Utilizarea surselor regenerabile din energia primara după implementarea proiectului. Reducerea consumului energetic pentru încălzire după implementarea soluției de reabilitare energetic fata de situația clădirii nerebilitate.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SFL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaeîectronjc@yahoo.coni

PROIECT nr. 832/2021 Faza DALI

Construcția izolata termic are următoarele caracteristici :

Regimul de inaltime : Stehnic partial+P+2E

Suprafața construita : 773 mp

Suprafața desfasurata : 2319 mp

 • c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Proiectul este prevăzut a se demara pe o perioada de 18 luni, aici fiind inclusa atat perioada de execuție (61uni) cat si perioada de proiectare .

LUCRĂRILE « W ■ ERVENTIE PROPUSE PRIN PROIECT SUNT:

Lucrările de intervenție propuse prin proiect sunt:

I. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

II. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare


țerior)


I. Măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilo includ lucrări de intervențieiactivități aferente investiției de bază.

 • i .Lucrările de construcții și instalații:

  A. Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopa a clădirii:

a . izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exteriă^ existențe, indfusiv a celei aferente acceselor, cu tâmplărie termoizolantă din PVC, cu geam tentroteolant triplu, cu emisivitate redusă „low - e„ cu grosimea de minimum 40 mm, cu R'min = 0.77 m2K/W, dotată cu fante higroreglabile;

b . izolarea termică a fațadei - parte opacă, care cuprinde:

 • - Termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica in grosime de 15cm Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltica in grosime 30 cm, cu desfacerea straturilor existente;

izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat;

izolarea termica a glaf urilor din jurul golurilor cu polistiren extrudat ignifugat de 3cm

Protecția termoizolati ;i in pod se va realiza cu un strat de scândura montat peste izolația termica.

La pereți va fi aplicai pe suprafața exterioara a pereților existenti, minim o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm groși ne, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt profile de rosturi, profile lacrimar). Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi minim B - s2, d0,__

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectrotiic@yahoo.coni

PROIECT or. 832/2021 Faza DALI

La soclu plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozclatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosi sternul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimal- de soclu. Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

 • c. izolarea termică a planșeului peste subsol si sol, peste planseul din beton armat se va realiza cu 10 cm polistiren extrudat montat, cu desfacerea straturilor existente, peste care se va turna o sapa armata; Clasa minima de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B - s2, dO.

 • B. Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire si cuprinde:

a . înlocuirea instalației de distribuție între punctul de racord (intrarea in clădire) și planșeul peste subsol/canal tennic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă,se va monta robinete de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei; Izolarea conductelor de distribuție agent tennic, montate în pământ, în zona dintre căminul de racord și fundația clădirii,

b .   înlocuirea cu copuri de încălzire cu radiatoare din otel;

 • c. înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire cu conducte din

oțel și din cupru;

 • d. Montare dispozitive automate de aerisire, pe coloanele de agent termic pentru încălzire, la ultimul nivel.

 • e. Montare robinete de golire și echilibrare la baza coloanelor de agent termic.

 • C. Lucrările de reabilitare termică a sistemului de apă caldă de consum si cuprinde:

a . Montare boiler electric cu acumulare în grupurile sanitare de la etajul l și etajul 2, b. Montare baterii amestecătoare cu senzori, pentru reducerea consumurilor de apă.

 • D. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu

instalarea unui sistem fotovoltaic neracordat la rețea, cu baterii de stocare, alcătuit din 74 panouri fotovoltaice policristalin, P - 270 Wp, amplasat pe o suprafață de 144 mp, orientare SV și înclinarea panourilor - 45 grad


 • E. Lucrările de instalare a sisteme lor de climatizare, ventilare naturală piîntbu asjgurareg cftțității aerului interior:


  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SPL IAȘI

  J 22/440/2018 CUI 24835360

  Tel 0752/096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.con

  PROIECT nr. 832/2021 Faza DA LI

instalarea unui număr de 26 de sisteme de ventilare locală în sălile de clasă, cancelarie și sala de sport, cu recuperarea căldurii în proporție minima 80%, sisteme care au un debit de aer de minim 756 m3/h, sisteme silențioase care să nu depășească nivelul de zgomot de 35 dB;

 • F. Lucrările de modernizare a instalației de iluminat:

 • a. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente cu corpuri de iluminat economice tip LED, cu eficiență energetic i ridicată și durată mare de viață. Corpurile LED se vor monta pe circuitele electrice existente; va fi prevăzut si iluminat de securitate;

 • b. Asigurarea unui nivel de iluminat adecvat funcțiunii fiecărui spațiu,

 • c. Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economia de energie,

 • d. Lucrările de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului:

 • a. instalarea unor sisteme de management energetic integrat, cu sistem de automatizare, control și monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;

 • b. montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire și apă caldă de consum;

 • ii. Utilaje si echipament; tehnologice și funcționale cu montaj:


  nanțare,


Nr crt

Denumire echipament

UM

Nr UM

1

Sistem Building Management System (are in vedere controlul supervizat al echipamentelor instalate intr-o clădire, in vederea reducerii consumului de energie, optimizării funcționarii si sporirii gradului de confort si siguranța). Acest sistem BMS va monitoriza si controla:

-Sistemul de climat zare si incalzire.

- Sistemul de ventilare

-Iluminatul interior si exterior.

-Sistemul de alimer.tare cu energie electrica si apa.

-Diverse automatiz.ri ale clădirii, cum ar fi deschiderea ferestrelor, a trapelor, a ușilor etc.

-Sistemul de detect e si alarmare in caz de incendiu.

-Sistemul de surse neintreruptibile .

set

1

2

Recuperatoare de c ildura locala

buc

26

3

sistem fotovoltaic reracordat la rețea, cu baterii de stocare, alcătuit din 74 panouri fotovoltaice policristalin, P = 270 Wp, amplasat pe o suprafață de 144 mo, orientare SV și înclinarea panourilor - 45 grade, inclusiv suportul de prindere metallic si accesorii

set

1

n. Măsurile conexe includ:

Măsurile conexe TIP II contribuie la implementarea proiectului pentru ca

nu conduc la creșterea eficienței energetice, dar includ lucrări de interven^^ț’tîvitățraferen investiției de bază.

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techjnediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 832/2021 Faza DALI

Măsurile conexe cuprind:

 • - înlocuirea acoperișului tip șarpantă cu invelitoare din țigla metalica inclusiv înlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă,

 • - demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațade precum și remontarea acestora, dacă este cazul, după efectuarea lucrărilor de intervenție,

 • - refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție: refacerea tencuielilor interioare din jurul golurilor si finisajelor acestora, respectiv glet si zugrăveli lavabile, montarea unor glafuri interioare din PVC si exterioare din table vopsita in câmp electrostatic, refacerea pardoselii finite la nivelul parterului: parchet stratificat de trafic intens in Săli si gresie antiderapanta in rest;

 • - repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii.

 • III. Cheltuieli neeligibile:

 • a. lucrări specifice necesare otținerii avizului ISU, respectiv:

va fi prevăzută instalație de stingere cu apa a incendiilor, respectiv vor fi prevazuti hidrant! interiori si hidrant exteriori; se va prevedea rezei-va de incendiu cu grup de pompare pentru hidrantii interiori si exterior;

 • - vor fi prevăzute instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu

 • b. prevederea unui paratrăsnet de tip PDA cu raza minima de acțiune de 50m

Utilaje si echipamente tehnologice și funcționale cu montaj:

Nr crt

denumire

UM

NrUM

1

PDA raza minima de proiecție 100 m, inclusiv accesorii

set

1

2

instalație semnalizare incendiu complet echipata formata din: centrala, detector temperatura/fum, etc

set

1

Vor fi prevăzute lucrări de construcții și instalatii aferente organizării de șantier astfel:

 • • Se va monta un container pentru depozitarea uneltelor de mici dimensiuni in construcții

 • • Se vor monta containere pentru deseurile rezultate din ambalarea materialelor de construcții

 • • Se va monta un pichet ISU

Vor fi utilizate caile de £ cces existente. Nu se vor face devieri si demolări. Alimentarea cu apa si energie electrica va fi asijțurata de branșamentele existente.