Hotărârea nr. 138/2021

HCL modificare HCL nr. 405-2010 infintare Club FC Arges

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

pentru modificarea HCL nr.405/2010 privind înființarea Clubului Sportiv „Fotbal Club Argeș’j cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de consilierii locali: Sorin Apostoliceanu, Mihai Coteț, Virgil Dumitru Chivu, lonuț Gherase, Tiberiu Irimia, Mihai loan Mihailescu, Darius- Sebastian Nedelcu, Gelu Tofan, Răzvan Serbănoiu;

  • - Raportul nr. 20550/15,04.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 21540/2021, nr. 21541/2021, nr. 21542/2021, nr.21543/2021;

  • V ăzând prevederile art.129 alin.(2) lit.d), precum și ale alin.(7) lit.f) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulțerioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se modifică art.8 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Fotbal Club Argeș, anexa nr.l la HCL nr.405/2010 privind înființarea Clubului Sportiv „Fotbal Club Argeș”, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

  • ” Art.8.(2) Consiliul de Administrație este format din 5 membri, doi consilieri locali numiți prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Pitești și 3 specialiști, sportivi, antrenori sau manageri care au activat sau activează într-o ramură sportivă, numiți prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Pitești.”

Art.n. Clubul Sportiv „Fotbal Club Argeș” și Direcția Servicii Publice și Achiziții vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, yirgiLftunytru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătăfin CălnaSm

Pitești, Nr. 138 din 22.04.2021