Hotărârea nr. 137/2021

HCL stabilire impozite si taxe locale in anul 2022

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL - -HOTARARE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

 • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 1967S/12.04.2021 al Direcției Impozite și Taxe Locale, Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcției Servicii Publice și Achiziții, Direcției Tehnipe, Direcției Arhitect Șef, Compartimentului Autorizare Activități Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 21540/2021, nr. 21541/2021, nr. 21542/2021, nr.21543/2021;

Văzând prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului României nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/16.04.2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (4) lit. c) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului României nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Coddf^^^Stifitrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

.' ■ ~\' .'7

Art.l Impozitele ș: taxele locale pentru anul fiscal 2022, se stabilesc potrivit anexelor nr. 1 - 12.

Art.2 Anexele nr. 1 - 12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul Municipiului Pitești, Direcția Impozite și Taxe Locale, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Tehnică, Servicul Urbanism și Autorizații de Construire, Compartimentul Autorizare Activități Economice, Administrația Domeniului Public Pitești, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiu ui Pitești, Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, Direcția de Sănătate Publică Argeș vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Consiliului Județean Argeș, Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, Poliției Locale a Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri se completează cu orice modificări aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârii Guvernului României nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

^REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, V irgi 1- DU^riTFl^<, h i vu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătalin Călu^aru

Pitești, Nr. 137 din 22.04.2021

Impozite și taxe locale pentru anul fiscal 2022

Art. 1 Impozitul/ta^a pe clădiri pentru anul fiscal 2022, se calculează, după cum urmează:

 • a) pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădirj se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii;

 • b) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra valorii impozabile a clădirii;

 • c) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul rgricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;

 • d) pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii;

 • e) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, asupra valorii impozabile a clădirii;

 • f) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;

 • g) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, pentru clădirile aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 5% asupra valorii impozabile a clădirii;

Art. 2- (1) Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fiz.ce, impozitul pe mijloacele de transport, impozitul/taxa pe teren, precum și amenzile, aplicabile începând cu anul fiscal 2022, sunt prevăzute în anexele nr. 2 - 6 și 12.

 • (2) în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 75%.

Art. 3 Zonarea pentru impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren este cea prevăzută în HCL Pitești nr. 2^5/2002 și în Dispoziția nr. 1142/2002 a Primarului Municipiului Pitești.

Art. 4 Pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, de către persoanele fizice, se acordă o bonificație de 10%, dacă plata impozitului/taxei datorate pentru întregul an se efectuează până la data de 31 martie inclusiv, a anului fiscal 2022.

Art. 5 - (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, după cum urmează:

 • a) cota de 2%, în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;

 • b) cota de 5%, în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit.a).

Art. 6 - (1) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate realizațg'Tm baza. mim. contract sau a unei altfel de îrțelegere încheiată cu o altă persoană, cu excepția^ scmciJlorMiâ-reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și 'âtîdipviztial^ calculează prin aplicarea cotei qe 3% la valoarea serviciilor de reclamă și publipitătț.

 • (2) Valoarea taixei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual, prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu sumele stabilite, astfel;

 • a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 35 lei;

 • b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate, suma este de 26 lei.

 • (3) Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate sunt obligate să depună o declarație la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj.

Art. 7 - (1) Taxa pentru realizarea de copii de pe documente ale actelor existente în arhiva și/sau evidența compartimentelor de specialitate, eliberate în condițiile legii, se stabilește la valoarea de 1 leu/pagină.

 • (2) în cazul în care solicitarea de informații, potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, implică și realizarea de copii ale unor documente, taxa datorată de solicitant este de 1 leu/pagină.

 • (3) Taxele prevăzute la alin. (1) și (2) se plătesc anticipat eliberării copiilor de pe documentele solicitate.

Art. 8 Taxele peiitru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a altor avize și autorizații sunt prevăzute în Anexa nr. 7.

Art. 9 - (1) Pentru eliberarea autorizației sanitare de funcționare, taxa este de 23 lei.

 • (2) Pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, taxa este de 89 lei.

 • (3) Pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliul kcal, taxa este de 23 lei/copie.

 • (4) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității, datorată de persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, este prevăzută în Anexa nr. 8.

Art. 10 - (1) Alte taxe locale datorate de contribuabili sunt prevăzute în Anexa nr. 9 și nr. 10.

 • (2) Taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice, precum și alte taxe locale prevăzute la alin. (I) se plătesc anticipat și se încasează în baza acordurilor și a autorizațiilor eliberate de primar.

 • (3) Utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfășurarea unor activități economice, se face în baza accrdului de comercializare eliberat de primar. Modelul acordului de comercializare, precum și procedurile de eliberare, se stabilesc prin dispoziția primarului.

Art. 11 Taxa pentru asistență și reprezentare a persoanelor fizice, care solicită consultanță, asistență și reprezentare privind operațiunea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării, se stabilește la valoarea de 33 lei/cerere de asistență și reprezentare.

Art. 12- (1) Se inst .tuie taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe, pentru care se vor aloca sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Taxa pertru reabilitare termică a blocurilor de locuințe se va stabili în funcție de sumele avansate din bugetul local al Municipiului Pitești pentru asigurarea cotei de contribuție aferente proprietarilor, în raport cu cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale.

  i intermediul și 10 ani. urmărește ii • (3) Durata în care pot fi recuperate, pri stabilește prin hotărâre a consiliului local și nu poate dep


 • (4) Taxa pentm reabilitare termică se Codului de procedură fiscală.

Art. 13 - (1) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum de 557 lei.

 • (2) Taxa se achită integral, odată cu depunerea cererii pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă la Serviciul Stare Civilă.

 • (3) Taxa se face venit la bugetul local.

 • (4) în situația 'n care dosarul de divorț se clasează potrivit prevederilor HGR nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, taxa nu se restituie.

Art. 14 Facilitățile care se acordă în anul fiscal 2022, potrivit prevederilor art. 456 alin. (2) și art. 464 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt prevăzute în Anexa nr. 11.

Art. 15 - (1) Impozitul pe clădiri și impozitul pe teren, pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Pitești, se majorează cu o cotă de 500 %.

 • (2) Impozitul pe teren pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, amplasate în intravilanul și/sau extravilanul Municipiului Pitești, se majorează cu o cotă de 500 %.

 • (3) Regulamennl pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) și (2) este aprobat prin hotărâre a consiliului local.

Art. 16. Cotele adiț.onale la impozitele și taxele locale, se stabilesc astfel:

 • a) 20% în cazul irnpozitului/taxei pe clădiri datorat de către persoanele juridice;

 • b) 15% în cazul impozitului pe mijloacele de transport, prevăzut în Anexa nr. 3, datorat de către persoanele juridice;

 • c) 15% în cazul impozitului pe mijloacele de transport, prevăzut în Anexa nr. 3, datorat de către persoanele fizice;

 • d) 20% în cazul impozitului pe spectacole prevăzut la Art. 5, datorat de către persoanele fizice și persoanele uridice;

 • e) 25% în cazul taxelor pentru serviciile de reclamă și publicitate, prevăzute la Art. 6, datorate de către persoanele fizice și persoanele juridice;

 • f) 50% în cazul taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor prevăzute în Anexa nr. 7, datorite de către persoanele fizice și persoanele juridice;

 • g) 50% în cazul taxei pentru eliberarea autorizației sanitare de funcționare, prevăzută la Art. 9 alin. (1);

 • h) 25% în cazul taxei pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comerc ializare a produselor din sectorul agricol, prevăzută la Art. 9 alin. (2);

 • i) 20% în cazul taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă, prevăzută la An. 13;

criteriul avut în vedere fiind necesitățile bugetare locale pentru susținerea programelor de dezvoltare economico-sociale, țirbanistice și de mediu ale municipiului.

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

1

Nivelurile pentru anul fiscal 2022

Valoarea impozabilă - lei/m2 -

Tipul clădirii

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

0

1

2

A. Clădiri cu cadre din bet cu pereți exteriori din cară din orice alte materiale rez unui tratament termic și/sau

on armat, sau midă arsă sau uitate în urma chimic

1129

677

B. Clădiri cu pereții exteri din piatră naturală, din căi din vălătuci sau din orice nesupuse unui tratament chimic

ori din lemn, ămidă nearsă, alte materiale termic și/sau

339

226

C. Clădire-anexă cu cad armat, sau cu pereți exterior arsă sau din orice alte mate în urma unui tratament chimic

re din beton i din cărămidă riale rezultate termic și/sau

226

197

D. Clădire-anexă cu pereți lemn, din piatră naturală, nearsă, din vălătuci sau < materiale nesupuse unui tra și/sau chimic

exteriori din din cărămidă lin orice alte tament termic

142

84

E. In cazul contribuabilului aceeași adresă încăperi subsol, demisol și/sau utilizate ca locuință, în tipurile de clădiri prevăzute

care deține la amplasate la a mansardă, oricare dintre la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. In cazul contribuabilului aceeași adresă încăperi subsol, la demisol și/sau utilizate în alte scopuri locuință, în oricare dintr clădiri prevăzute la lit. A-D

care deține la amplasate la la mansardă, decât cel de î tipurile de

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

'A (1 1, -                                                  - ■

\: ' ' ' ' ' /

Ifnpozitul pe mijloacele de transport:


A. Pentru mijloacele de transport cu tracțiune mecanică:

Nr. crt.

Mijloai

:e de transport cu tracțiune mecanică

Lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

I. Vehicule înr

ratriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1

Motociclete, tr capacitatea cilinc

icicluri, cvadricicluri și autoturisme cu rică de până la 1600 cm3, inclusiv

8

2

Motociclete, trie de peste 1600 cn

icluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică 3

9

3

Autoturisme cu cm3 inclusiv

capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000

21

4

Autoturisme cu cm3 inclusiv

capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600

81

5

Autoturisme cu cm3 inclusiv

capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000

163

6

Autoturisme cu c

apacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

328

7

Autobuze, autoc;

ire, microbuze

27

8

Alte vehicule ci autorizată de pân

tracțiune mecanică cu masa totală maximă ă la 12 tone, inclusiv

33

9

Tractoare înmatr

cu late

21

n. Vehicule înregistrate

1.

Vehicule cu capa

citate cilindrică:

lei/200 cm3

1.1.

Vehicule înregist

rate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

4

1.2.

Vehicule înregist

rate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

6

2.

Vehicule fără caj

lacitate cilindrică evidențiată

169 lei/an

B. F

entru remorci, semiremorci sau rulote:

Nr. crt.

Masa tota

ă maximă autorizată

Impozitul

-lei-

1.

Până la 1 tonă, inclusiv

9

2.

Peste 1 tonă, dar nu ma

mult de 3 tone

38

3.

Peste 3 tone, dar nu ma

mult de 5 tone

58

4.

Peste 5 tone

73

C. Pentru mijloacele de transport pe apă:

Nr.

crt.

Mijloace de transport pe apă

Impozitul

-lei-

1.

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

24

2.

Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

64

3.

Bărci cu motor

237

4.

Nave de sport și agrement

522

5.

Scutere de apă

237

6.

Remorchere și împingăltoare:

X

 • a) până la 500 CP, inclusiv

 • b) peste 500 CP și pâr ă la 2.000 CP, inclusiv

 • c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP, inclusiv

 • d) peste 4.000 CP

630

1026

1577

2524

7.

Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

204

8.

Ceamuri, șlepuri și bârfe fluviale:

X

 • a) cu capacitatea de încercare până la 1.500 tone, inclusiv

 • b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone și până

la 3.000 tone, inc usiv

 • c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

204

316

553

i

Impozitul/taxa de teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registru agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții

Nivelurile impozitului/taxei pentru anul fiscal 2022 ,                                   -lei/ha -

Zona în cadrul localității

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități

Municipiul Pitești, localitate de rangul II

A

9718

B

6779

C

4292

D

2268

Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local nr./3?7 2021

Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat îi registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții

Nr. crt.

Zona Categoria^^^^^ de folosință

Nivelurile pentru anul fiscal 2022

-lei/ha-

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1

Teren arabil

31

24

22

17

2

Pășune

24

22

17

15

3

Fâneață

24

22

17

15

4

Vie

51

39

31

22

5

Livadă

58

51

39

31

6

Pădure sau alt teren i vegetație forestieră

31

24

22

17

7

Teren cu ape

17

15

8

0

8

Drumuri și căi ferate

0

0

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

0

0

Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren, în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri

cu construcții, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică coeficientul de

corecție, ce corespunde municipiului Pitești ca localitate urbană de rangul II, respectiv

coeficientul 4,00.


Impozitul/taxi

pe teren în cazul unui teren amplasat în extravilan

Nr

crt

Categoria de folosință

Impozit

-lei/ha-

1

Teren cu cor

strucții

34

2

Teren arabil

55

3

Pășune

31

4

Fâneață

31

5

Vie pe rod, a

Ita decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

62

5.

1

Vie până la i

ntrarea pe rod

0

6

Livadă pe ro

I, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

63

6.

1

Livadă până

la intrarea pe rod

0

7

Pădure sau a celui prevăzi

It teren cu vegetație forestieră, cu excepția it la nr. crt. 7.1

18

7.

1

Pădure în va de protecție

rstă de până la 20 de ani și pădure cu rol

0

8

Teren cu apa

, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

8.

1

Teren cu am

majări piscicole

38

9

Drumuri și c

ăi ferate

0

10

Teren neprot

luctiv

0

Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren în cazul unui teren amplasat în extravilan, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică coeficientul de corecție, ce corespunde municipiului Pitești ca localitate urbană de rangul II, diferențiat pe zone, respectiv coeficientul 2,40 pentru zona A, coeficientul 2,30 pentru zona B, coeficientul 2,20 pentru zopa C, coeficientul 2,10 pentru zona D.

Taxe

pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaț ilor de construire și a altor avize și autorizații

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

Nr. crt.

Suprafața pentri care se obține certificatul de urbanism

- lei -

a)

până la 150 m1 2 3 4 5 6 7 8 .inclusiv

6

b)

între 1^1 și 250 m1,inclusiv

7

c)

între 2$1 și 500 m1 .inclusiv

9

d)

între 5(|) 1 și 750 m1 .inclusiv

13

e)

între 751 și 1.000 m1 .inclusiv

16

f)

peste 1.000 m1

16 + 0,01 lei pentru fiecare

2 m

care depășește 1.000 m1

 • 10. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier, în vederea realizării uiei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

 • 11. Taxa pentru e iberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

 • 12. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afisaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 8 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.

 • 13. Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 15 lei, pentru fiecare racord.

 • 14. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă este de 9 lei.

Taxa pentru elibersrea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității, datorată de persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activ: tăți de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Inst tutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN

Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 -Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activități or din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, datorează bugetului local al Municipiului Pitești, în a cărui rază administrati v-tertorială se desfășoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea acestor activități, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, astfel: ।

Suprafața aferentă activității respective (sediu sau punct de lucru)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților menționate mai sus - lei -

1) pentru structura de vânzare cu suprafața de până la 50 mp inclusiv, situată în târguri

462

2) pentru structura de vânzare cu suprafața de până la 10 mp inclusiv

462

3) pentru structura de vânzrre cu suprafața cuprinsă între 10 mp și până la 50 mp inclusiv

872

4) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 50 mp și până la 100 mp inclusiv

1334

5) pentru structura de vânzrre cu suprafața cuprinsă între 100 mp și până la 200 mp inclusiv

1796

6) pentru structura de vânzrre cu suprafața cuprinsă între 200 mp și până la 300 mp inclusiv

2257

7) pentru structura de vânzere cu suprafața cuprinsă între 300 mp și până la 400 mp inclusiv ,

2565

8) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 400 mp și până la 500 mp inclusiv

3181

9) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 500 mp și până la 600 mp inclusiv

4104

10) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 600 mp și până la 700 mp inclusiv

4207

11) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între 700 mp și până la 800 mp inclusiv

4514

12) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă între^OQ'mp^i. până la 900 mp inclusiv                        A

5438

13) pentru structura de vânzare cu suprafața cuprinsă îmre'lPpQ mp șf până la 1000 mp inclusiv                         ([

6310

Ir L     ________

14) pentru structura de vânzare cu suprafața peste 1000 mp

'      7182

Modelul de autorizație și procedura de eliberare/vizare a acesteia se stabilesc prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești.

Achitarea taxelor menționate mai sus nu ține Joc de autorizație privind desfășurarea activității respective.

Taxele menționate mai sus nu se aplică persoanelor care desfășoară astfel de activități cu ocazia unor manifestări cultrral-artistice, sportive, sociale organizate de municipalitate.

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor privind desfășurarea activităților precizate mai sus se achită integral pentru tot anul în curs, anticipat eliberării acestora, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal.

Pentru sediile sau punctele de lucru nou înființate, cererea pentru eliberarea autorizației, însoțită de documentația necesară, se depune la Primăria Municipiului Pitești, până la finele lunii în care a început activitatea a sediul sau punctul de lucru înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului.

Taxa se datorează din luna începerii activității, iar majorările de întârziere se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare începerii activității.

De regulă, data începerii activității se consideră data de întâi a lunii următoare înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

In situația începerii activității ulterior datei înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, aceasta poate fi dovedită cu un document legal valabil (financiar, contabil, etc.), iar majorările de întârziere se ctlculează începând cu data de întâi a lunii următoare începerii activității. Dacă se constată că sediul sau punctul de lucru respectiv a funcționat anterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, majorările de întârziere se vor calcula începând cu data de întâi a lunii în care s-a dovedit funcționarea.

In cazul sediilor sau punctelor de lucru cu activitate sezonieră, cererea pentru eliberarea autorizației, însoțită de documentația necesară, se depune la Primăria Municipiului Pitești până la finele lunii în care a început activitatea, iar majorările de întârziere se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare începerii activității. Autorizația pentru sediile sau punctele de lucru cu activitate sezonieră se eliberează doar pentru anul în curs. Suprafața pentru care se taxează eliberarea/vizarea autorizației nu include și suprafața ocupată de terasa sezonieră din fața propriei unități.

Cererea pentru vizarea anuală, însoțită de documentația necesară, se depune la Primăria Municipiului Pitești până la data de 31 martie 2022, inclusiv, dată după care se percep majorări de întârziere.

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației nu se restituie chiar dacă autorizația a fost suspendată sau anulată, după caz.

Taxa pentru vizarea anuală nu se percepe, în cazul autorizațiilor, pentru care s-a solicitat, până la data de 31 ianuarie 2022, suspendarea autorizației pe întregul an calendaristic sau anularea acesteia. în situația în care se solicită anularea autorizației ulterior datei de 31 ianuarie 2022, nu se percepe taxa pentru vizarea anuală, dacă solicitantul prezintă documente doveditoare din care să rezulte că activitatea unității respective a încetat anterior datei de 31 ianuarie 2022.

Orice mențiune în autorizație se va efectua la solicitarea scrisă a titularului autorizației, care are obligația de a declara la Primăria Municipiului Pitești atât modificările care au survenit, cât și încetarea activității respective, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la apariția acestora.

Pentru efectuarea de nodificări/completări în autorizație, la cererea titularului, precum și pentru eliberarea la cerere a unui duplicat în locul autorizației pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate, taxa este de 10 % din taxa stabilită pentru eliberarea sau vizarea            curs a

autorizației respective. în cazul solicitării modificării suprafeței structurii de până JSțdata de 31 martie 2022, taxa pentn vizarea anuală este corespunzătoare noii supratețer â structurii.1 în situația în care solicitarea pentru modificarea suprafeței structurii de vânzare șe mregisțrează fa Primăria Municipiului Pitești ulterior datei de 31 martie 2022, taxa dei viză datorată va fi la nivelul corespunzător taxei pentru suprafața structurii de vânzare înscrisă în autorizație Ia data de 31 martie 2022.

Desfășurarea activităților menționate mai sus, fără autorizația emisă de Primarul Municipiului Pitești sau fără viza anuală a acesteia, de către persoanele care au înregistrat aceste activități în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privird actualizarea Clasificării activităților din economia națională -CAEN, constituie contravenție și se sancționează cu suspendarea activității până la eliberarea/vizarea anuală a artorizațiej respective și amendă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Alte taxe locale

 • 1. Taxe acord de circulație

Circulația autovehicule lor destinate transportului rutier de mărfuri și a utilajelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, pe raza administrativ teritorială a Municipiului Pitești, se face în baza Acordului de circulație, document eliberat la cererea persoanelor fizice sau juridice în urma plății anticipate a Laxelor aferente. La stabilirea taxelor s-a avut în vedere atât masa maximă autorizată a autovehiculelor, perioadele de timp fracționate, precum și accesul în zona centrală a municipiului respectiv perimetrul închis de străzile: I.C. Brătianu, Maternității, Armând Călinescu și Egalității.[Solicitanții de acord de circulație, datorează bugetului local taxe după cum urmează:

Pentru eliberarea acordului de circulație în funcție de tonaj se percep următoarele taxe:

a) pentru autovehicule/utilaje/re autorizată cuprinsă între 3,5 toni

morci/semiremorci cu masa maximă î și 7,5 tone inclusiv

359 lei/an calendaristic

b) pentru autovehicule/utilaje/re autorizată cuprinsă între 7,5 toni

morci/semiremorci cu masa maximă ; - 16 tone inclusiv

462 lei/an calendaristic

c) pentru autovehicule/utilaje/re autorizată cuprinsă între 16 tone

morci/semiremorci cu masa maximă - 30 tone inclusiv

667 lei/an calendaristic

d) pentru autovehicule/utilaje/re autorizată mai mare de 30 tone

morci/semiremorci cu masa maximă

821 lei/an calendaristic

e) pentru acordul de circulație g

obal

12.825 lei/an calendaristic

f) pentru acordul de circulație g.

obal special

25.650 lei/an calendaristic

Pentru eliberarea acordului de circulație pe perioade fracționate se percep următoarele taxe:

a) pentru autovehicule/utilaje/re autorizată cuprinsă între 3,5 tom

morci/semiremorci cu masa maximă și 7,5 tone inclusiv

257 lei/6 luni

154 lei/3 luni

72 lei/lună

31 lei/zi

b) pentru autovehicule/utilaje/re autorizată cuprinsă între 7,5 tom

morci/semiremorci cu masa maximă ; - 16 tone inclusiv

359 lei/6 luni

205 lei/3 luni

123 lei/lună

51 lei/zi

c) pentru autovehicule/utilaje/remorci/semiremorci cu masa maximă autorizată cuprinsă între 16 tonei- 30 tone inclusiv

462 lei/6 luni

257 lei/3 luni

154 lei/lună

72 lei/zi

d) pentru autovehicule/utilaje/refnorci/semiremryci cd masa maximă autorizată mai mare de 30 tone

______________________________________________________________________________________________L ------------------------------।---.__, _______

513 lei/6 luni

308 lei/3 luni

205 lei/lună

123 lei/zi

e) pentru acordul de circulație £

lobai

6.413 lei/6 luni

5.130 Iei/3 luni

3.848 lei/lună

641 lei/zi

f) pentru acordul de circulație g

lobai special

12.825 lei/6 luni

10.260 lei/3 luni

7.695 lei/lună

1.283 lei/zi

Pentru circulația autovehicul el or/utilajelor/remorcilor/sermremorcilor pe arterele unde au fost instituite restricții de tonaj din zona centrală, se percepe o taxă unică de 103 lei/zi.

Notă: Pentru ansamblurile formate din cap tractor și remorcă/semiremorcă, taxa va fi achitată pentru fiecare vehicul în parte.

 • 2. Taxa certificate de înregistrare.

Se înregistrează de către Primăria Municipiului Pitești mopedele, tractoarele care nu se supun înmatriculării, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole și forestiere și vehicule cu tracțiune animală, toate acestea numite generic vehicule care nu se supun înmatriculării. Documentul eliberat la cererea persoanelor fizice sau juridice în urma plății anticipate a taxelor aferente, este Certificatul de înregistrare. Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării este de 77 lei/vehicul.

 • 3. Taxă autorizație de traseu.

Circulația autovehiculelor pe raza administrativ teritorială a Municipiului Pitești care execută transport rutier de persoane în condițiile legii exclusiv către centrele comerciale se face în baza Autorizației de traseu, document eliberat la cererea persoanelor juridice în urma plății anticipate a taxelor aferente. T:ixa pentru eliberarea autorizației de traseu, acordată operatorilor de transport care execută transport rutier de persoane către centrele comerciale, este de 3.206 lei/an calendaristic/vehicul.

Alte taxe locale

Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice:

 • a. pentru desfacerea de produce care fac obiectul comerțului în alte locuri decât în piețe, târguri și oboare:

  Denumire taxă

  Valoare taxă

  Taxa pentru utilizarea lodt comerciale și prestări servjc

  irilor publice pentru desfășurarea de activități ăi în zona^-1

  3 lei/mp/zi

  Taxa pentru utilizarea lacurilor publice pentru amplasarea de terase alimentație publică, în zonp(*)

  2 lei/mp/zi

  Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea de activități comerciale, exclusiv de cape și presă, în zona(*)

  1 leu/mp/zi

  Taxa pentru utilizarea locbrilor publice pentru desfășurarea de activități comerciale, exclusiv de floțri, în zona**’

  1 leu/mp/zi

  Taxa pentru utilizarea locl comerciale și prestări servif

  irilor publice pentru desfășurarea de activități iii în celelalte zone ale municipiului

  1 leu/mp/zi

  Taxa pentru comerț sau promovare în regim ambulant

  5 lei/persoană/zi

  Taxa pentru promovare pr^duse/servicii

  10 lei/mp/zi

  Taxa pentru utilizarea comercializarea de produse;

  locurilor publice pentru expunerea și în fața unității în zona(i)

  3 lei/mp/zi

  Taxa pentru utilizarea locui de produse în fața unității îi

  ’ilor publice pentru expunerea și comercializare i celelalte zone ale municipiului

  1 leu/mp/zi

  Taxa pentru utilizarea loci comerciale cu ocazia târgul

  irilor publice pentru desfășurarea de activități ui „Mărțișor”

  6 lei/mp/zi

  Taxa pentru utilizarea loci comerciale cu ocazia „Siml pentru produse cu s - pentru comercializa

  irilor publice pentru desfășurarea de activități oniei Lalelelor”

  lecific dendro-floricol

  :ea altor produse

  12 lei/mp/zi

  36 lei/mp/zi

  Taxa pentru utilizarea loci comerciale/servicii cu o Municipiului Pitești”

  .rilor publice pentru desfășurarea de activități cazia manifestărilor prilejuite de ,.Zilele

  25 lei/mp/zi

  Taxa pentru utilizarea loci comerciale cu ocazia „Toar - pentru producător domiciliul/sediul sc comunele Albota, I și Moșoaia pentru producător domiciliul/sediul so cu vânzare de prodi

  rilor publice pentru desfășurarea de activități nnei Piteștene”

  persoane fizice și juridice care au >cial în municipiul Pitești, orașul Ștefănești și Jăbana, Bascov, Budeasa, Mărăcineni, Micești i persoane fizice și juridice care au dial în alte localități, precpm și pentru expoziții ișe de artizanat și terase .de'âiuricntăție.publică

  3 lei/mp/zi

  5 lei/mp/zi

  Taxa pentru activități de coAierț practicate în „OrăjȘelul/tlbpifior”: pentru comercializare produse alimentare și nealimentare - pentru activități recreativeji distractive____■_ _____/__

  2 lei/mp/zi

  1 leu/2mp/zi

^Notă: în zona delimitată astfel:

 • 1. bdul. Republicii, de a intersecția bdul. Republicii cu str. C.A. Rosetti, str. Calea Craiovei, Piața Vasile Milea, str. dna. Băl așa, pasajul Griviței, str. Victoriei, până la str. Ana Ipătescu;

 • 2. bdul. Republicii, de la intersecția bdul. Republicii cu str. C.A. Rosetti, str. C. A. Rosetti, str. Maior Șonțu, bdul. I.C.Brătianu, până la str. Maternității;

 • 3. bdul. Republicii, de la intersecția bdul. Republicii cu str. C.A. Rosetti, până la str. Constantin Zărnescu.

 • b. pentru utilizarea locurilor publice altele decât cele de desfacere, de către persoane fizice sau juridice, pentru activități recreative și distractive: 3 lei/mp/zi

 • c. pentru depozitarea de diverse materiale: 5 lei/mp/zi

 • d. pentru utilizarea locurilor publice ocazionată de târguri, expoziții: 1 leu/mp/zi

 • e. pentru utilizarea temporară a locurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local pentru organizare de șantier:

 • - pentru 50 mp - 1 leu/mp/zi;

 • - între 50-100 mp - 50 lei 4- 0,7 lei/ mp / zi pentru fiecare mp care depășește 50 mp;

 • - între 100-200 mp - 85 lei p- 0,5 lei/mp/zi pentru fiecare mp care depășește 100 mp;

 • - peste 200 mp - 135 lei + 0,3 lei/mp/zi pentru fiecare mp care depășește 200 mp.

 • f. pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea realizării unor lucrări: 20 lei/mp/zi. Pentru depășirea termenului de realizare a lucrărilor prevăzut în Avizul pentru începerea lucrărilor, eliberat de către Administrația Domeniului Public Pitești, taxa este de 50 lei/mp/zi. Taxa pentru depășirea termenului de realizare a lucrărilor prevăzut în Avizul pentru începerea lucrărilor, se încasează de către Administrația Domeniului Public Pitești;

 • g. pentru prestări servicii în perioada sărbătorilor legale (activități foto, video, etc.): 20 lei/zi;

 • h. pentru ocuparea domeniului public cu stâlpi pentru banere: 3 lei/zi/stâlp;

 • i. pentru ocuparea domeniului public cu panouri fixe în scop de reclamă și publicitate: 2 lei/mp/zi;

 • j. pentru ocuparea domeniului public cu panouri mobile în scop de reclamă și publicitate: 5 lei/mp/zi, în zona(Jt);

 • k. pentru ocuparea domeniu ui public cu panouri mobile în scop de reclamă și publicitate: 3 lei/mp/zi;

 • 1. pentru folosirea domeniului public afectat de alei de acces, autorizate potrivit legii: 50 lei/mp/an.

Taxele prevăzute la lit. h, i, 1, aferente lucrărilor autorizate până la data de 31 decembrie 2021, se plătesc până la data de 31 martie 2022. Taxele aferente lucrărilor care se autorizează în cursul anului 2022 se datorează din ziua imediat următoare celei în care a fost eliberată autorizația de construire.

Notă:

 • 1. Taxa prevăzută la lit. f nu se aplică pentru lucrările realizate de către societățile și serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Facilitați fiscale care se acordă în anul fiscal 2022

 • 1. Clădirile pentru care se acordă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri datorate sunt următoarele:

 • a. clădirile utilizate pqnlru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 • b. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • c. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • d. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

83/1999 privind restituiiea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • e. clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • f. clădirea folosită ca domiciliu, la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări

de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesuiui-verbal de

recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul

de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței

energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/201 1, cu modificările și completările ulterioare;

 • g. clădirea folosită ca domiciliu, unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhrtectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

Procedura de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat de către persoanele fizice pentru locuința de domiciliu, prevăzută la pct. 1, lit. f) și g), este aprobată prin HCL nr. 44/2016.

 • 2. Terenurile pentru cârd se acordă scutirea de la plata impozitului/taxei pe terenuri datorate sunt următoarele:

 • a. terenul aferent clădirilor [restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes pu|blic;

 • b. terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța dchțgență a Guvernului nr. 94/2000, Republicată, cu modificările și complet^f^ufterioar^,' pe furata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public; /   / i — - 1 ț( * ’A

I m                      ।

v -                     c !

 • c. terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține

afectațiunea de interes public;

 • d. terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor

prevăzute la art. 3 alin. G) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • e. terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează mtabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;

 • f. terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 • g. suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.


  SANCȚIUNI

  Limitele minime și maxime ale amenzilor

  Art.493 alin.(3) din Codul fiscal

  Contraven lei la 315

  ția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 79 ei, iar cele de la lit.b) cu amendă de la 315 lei la 785 lei.

  Art.493 alin.(4) din Codul fiscal

  încălcarea evidența ș spectacole lei la 1782

  normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 366 ) lei.

Notă: în conformitate cu prevederile art. 493 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.

i

1

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

2

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primar sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean este de 17 lei.

3

Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

4

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la pct. 4 al prezentei anexe este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

5

Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

6

Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

7

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări, necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu o valoare de 17 lei.

8

In termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare și prospectare, contribuabilii au obligația să dedare suprafața efectiv afectată de foraje sau exca^dri. iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autoriz^^oiiă'Werentâ se regularizează astfel încât să reflecte suprafața efectiv afectată.                        _ T' \