Hotărârea nr. 136/2021

HCL aprobare solutionare cereri condominii

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerilor de soluționare a cererilor pentru atestare în vederea administrării de condominii

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul de specialitate nr.20074/13.04.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.

21540/2021, nr. 21541/2021, nr. 21542/2021, nr.21543/2021;

-Procesul-verbal nr.20072/13.04.2021 al Comisiei pentru analizarea cererilor privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii;

Văzând prevederile art.10 alin. (5) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea [asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.246/29.08.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii, cu modificările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobai propunerile privind soluționarea cererilor de atestare pentru administrarea de condominii a persoanelor fizice prevăzute în anexa nr. 1.

  • (2) Se respinge propurierea privind soluționarea cererii de atestare pentru administrarea de condominii a persoanei fizice prevăzută în anexa nr.2.

  • (3) Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Comisia pentru analizarea cererilor privind atestarea persoanelor fizice aentru administrarea de condominii vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și persoanelor menționate în anexele la prezenta hotărârei, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTA DE ȘEDINȚĂ, ÂJi^il^umkru Chivu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălni Călugăru

Pitești, Nr. 136 din 22.04.2021

Tabel nominal cu persoanele fizice atestate pentru administrarea de condominii

Nr.

Crt.

Număr cerere

Numele si prenumele i solicitantului

Domiciliul

1.

52763/05.10.2020

Pitești

2.

49827/22.10.2020

Pitești

3.

50683/27.10.2020

Pitești

4.

51 179/29.10.2020

Pitești

5.

51180/29.10.2020

Pitești

6.

51840/03.11.2020

Pitești.

7.

53320/10.11.2020

Pitești.

8.

53248/10.1 1.2020

Pitești,

9-

53215/10.11.2020

Pitești,

10.

53830/12.1 1.2020

Pitești,

11.

53034/12.11.2020

Pitești,

12.

53961/13.11.2020

rneșii,

13.

59429/18.11.2020

Pitești,

14.

55402/24.11.2020

Pitești,

15.

52961/09.11.2020

Pitești,

16.

54227/17.11.2020

Pitești,

17.

557l6/25'.:H>2020

, / - -

Pitești,

8' / li

55676/25^14 '.2020

'I -

Pitești,

19.

57997/09.12.2020

_l

20.

57323/04.12.2020

21.

58318/10.12.2020

22.

59338/16.12.2020

23.

60452/22.12.2020

24.

60845/23.12.2020

25.

60846/23.12.2020

26.

60581/22.J2.2020

27.

680/06.01.2021

28.

1524/12.01.2021

29.

1522/12.01.2021

30.

2708/18.01.2021

31.

3550/21.01.2021

32.

8778/17.02.2021

33.

8586/16.02.2021

34.

12036/04.03.2021

35.

12331/08.03.2021

36.

18983/07.04.2021

37.

2179/14.01.2021


Pitești,

Pitești,

Pitești,

Pitești,

Pitești,

comuna Bradu, județul Argeș

comuna Bradu, , județul Argeș

Pitești

Pitești

Pitești

Pitești

Pitești

Pitești

Pitești

Pitești

Pitești

Pitești

Pitești

rueșn


.     ,, Hr.             (X-loH

Anexa nr.2 la H.C.L. nr. JQ /     ________

Tabel nominal

cu persoana fizică a cărei perere de atestare pentru administrarea de condominii se respinge

Nr. crt

Număr cerere

Nume^ prenur solicita

e si nele ntului

Domiciliul

Motivația respingerii

1.

57614/07.12.2020

Pitești, <

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii (certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018)