Hotărârea nr. 135/2021

HCL aprobare PUD Banu Maracine nr.9

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuință” pe terenul situaț în municipiul Pitești, strada Banu Mărăcine nr.9

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 2260 din 14.01.2021;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr.8, raportat la ședința din 08.04.2021, înregistrat sub nr.19617 din 12.04.2021;

  • - Avizul Arhitectului șef nr 8 înregistrat sub nr. 19626 din 12.04.2021;

  • - Raportul Direcției Arhitect șef nr. 19640 din 12.04.2021;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 21540/2021, nr. 21541/2021, nr. 21542/2021, nr.21543/2021;

Văzând prevederile art. 1^6 alin. (3) lit. a) și alin. (8) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (7) și art. 57-61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

în conformitate cu prevederile Ordinului 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, cu modificările și completările u terioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 364/26.10.2020 privind aprobarea Regulamentului de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuință” pe terenul în suprafață de 282 m2 înscris în cartea funciară nr. 90341, identificat cadastral cu nr. 90341, situat în municipiul Pitești, strada Banu Mărăcine nr.9, teren djeținut de                    cu domiciliul în Pitești, strada

potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se însușește raportul nr. 2260 din 14.01.2021, întocmit ca urmare a îndeplinirii procesului de informare și consultare a publicului, cu privire la elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuință” pe terenul situat în Pițești, strada Banu Mărăcine nr.9, județul Argeș, parte componentă a documentației de urbanism prevăzută la alin.(1).

  • (3) Perioada de valabilitate a documentației de urbanism prevăzute la alin. (1) este de trei ani de la data aprobării prezentei hotărâri.

ArL2. Arhitectul șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană, vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și beneficiarului                     cil domiciliul în Pitești,

județul Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-UânUtru Chivu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălra Călueăru

Pitești, Nr. 135 din 22.04.2021