Hotărârea nr. 134/2021

HCL privind declarare si repartizare unitate locativa

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privindl declararea și repartizarea unei unități locative

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de specialitate nr.l 8879/07.04.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 21540/2021, nr. 21541/2021, nr. 21542/2021, nr[21543/2021;

  • -Adresa nr. 163/06.04.2021 a Clubului Sportiv Municipal Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 18674/06.04.2021;

Văzând prevederile ari. 129 alin.(2) lit. “c” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.51 din Legea privind locuințele nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările (ulterioare, ale H.G.R. nr.l275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele nr. 114/1996, ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinația de locuință, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.100/2017 privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

In temeiul dispozițiiiori art.196 alin.(l), lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

  • Art.L Se declară locuință de serviciu unitatea locativă nr. 14, situată în mun. Pitești, strada Tineretului, nr.l5, bl.9 și se repartizează către Clubul Sportiv Municipal Pitești, persoană juridică de drept public.

  • Art.2. (1) Clubul Sportiv Municipal Pitești este obligat să respecte regimul juridic al acestei locuințe, potrivit prevederilor Legii privind locuințele nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  • (2) Instituția publică prevăzută la alin. (1) va nominaliza salariatul căruia îi va fi repartizată locuința de serviciu.

  • (3) Beneficiarul locuințeli de serviciu se va prezenta la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteștii pentru încheierea contractului de închiriere, cu respectarea regimului juridic al acesteia.

Art.3. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Clubului Sportiv Municipal Pitești cu sediul în Pitești, strada Costache Negri nr.26, jud.Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, VicetkButnitru'Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETARGENERAL

Andrei-Cătălrn C5ln««™

Pitești, Nr. 134 din 22.04.2021