Hotărârea nr. 133/2021

HCL privind aprobare buget Salubritate pe anul 2021

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății SALUBRITATE 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul 19645/10.04.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 21540/2021, nr. 21541/20211, nr. 21542/2021, nr.21543/2021;

  • - Adresa Societății Salubritate 2000 S.A., nr.170/07.04.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 118874/07.04.2021;

  • - Decizia nr.l 1/07.04 2021 a Consiliului de Administrație al Societății Salubritate 2000 S.A. cu privire la avizarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești pe anul 2021;

  • - Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, înregistrată la Societatea Salubritate 2000 S.A. sub nr.216/05.04.2021;

Văzând și prevederile art. 129 alin.(2) lit. d) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,! ale Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale HG nr.l. 151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, ale Legii nr. 16/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, alb OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile auțonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Municipiul Pitești nr.50515/2234/27.10.2020, încheiat în baza H.C.L. nr.319/17.09.2020, j^tn^ și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, pU ind^ifîcările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Artl Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul

2021 at Societății


Salubritate 2000 S.A., cu Menituri totale în sumă de 25.774,43 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 23.080,94 mii lei, precum și estimări pentru perioada 2022-2023, conform anexei nr.l.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.4.

Art.5 Se aprobă măgurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr.5.

Anexele nr.l-nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și Societatea Salubritate 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Genera] al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-D>«rtîf^« Oiivu

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Andrei-Cătăliiri Călugării

Pitești, Nr. 133 din 22.04.2021

ANEXA NR. 1 la H.C.L nr.              . 2021

PROIECT - BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

।      pentru anul 2021                                               ipc-i.64

INDICATORI

Nr. rd.

1 Realizat/ ’reliminat an precedent

(N-1)

i 2020

Propuneri an curent (N) 2021

%

Estimări an(N + 1 ) 2022

Estimări an (N + 2) 2023

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

i

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd.

1 = rd. 2 + rd. 5 )

1

22329,96

25774,43

115,43

26197,13

26626,76

101,64

101,64

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

22171,26

25646,23

115,67

26066,83

26494,32

101,64

101,64

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

158,70

128,20

80,78

130,30

132,44

101,64

101,64

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 rd. 19 )

6

18728,97

23080,94

123,24

23459,47

23844,20

101,64

101,64

1

Cheltuieli de exploatare, (rd 7 = rd 8 + rd 9 + rd 10 + rd 18) din care:

7

18694,03

23038,86

123,24

23416,70

23800,73

101,64

101,64

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

9581,59

11389,00

118,86

11575,78

11765,62

101,64

101,64

B.

li lyrtuiun cu niipuzutj, taxe și vărsâminte

9

285,64

509,56

178,39

517,92

526,41

101,64

101,64

C.

cheltuieli cu personalul, (rd 10 rd 11+rd 14+ rd 16 + rd 17) din care :

10

6568,60

j

8186,48

124,63

8320,74

8457,20

101,64

101,64

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd 12 + rd 13)

11

5943,97

7331,02

123,34

7451,25

7573,45

101,64

101,64

C1

ch. cu salariile

12

5425,77

6667,26

122,88

6776,60

6887,74

101,64

101,64

C2

bonusuri

13

,    518,20

663,76

128,09

674,65

685,71

101,64

101,64

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

i ■ /

I =

\ ;

J

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

491,49

689,93

140,38

701,24

712,75

101,64

101,64

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

133,14

165,53

124,33

168,24

171,00

101,64

101,64

D.

Alte cheltuieli de exploatare

18

2258,20

2953,82

130,80

3002,26

3051,50

101,64

101,64

2

Cheltuieli financiare

19

34,94

42,08

120,44

42,77

43,47

101,64

101,64

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ( rd 20 = rd 1 - rd 6 )

20

3600,99

2693,49

74,80

2737,66

2782,56

101,64

101,64

1 V

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

256,32

245,07

95,61

249,09

253,17

101,64

101,64

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUUPIERDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE( Rd 26 = rd 20- rd 21 - rd 22 +rd 23 - rd 24 - rd 25 )din care:

26

3344,67

2448,42

73,20

2488,57

2529,39

101,64

101,64

1

Rezerve legale

27

180,05

134,67

74,80

136,88

139,13

101,64

101,64

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3021,38

1732,80

57,35

1761,22

1790,10

101,64

101,64

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

iLunsmuirea surseiui proprii de finanțare pentru proiectele cofmanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor rncfnri aforonfo orocfnr

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

I

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd., 27, 28, 29,30,31   (rd 32 =rd

26 - (rd 27 la rd 31). = 0

32

143,24

580,95

405,57

590,47

600,16

101,64

101,64

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

71,62

I

290,48

405,58

295,24

300,09

101.64

101,64

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

71,62

290,47

405.57

295,24

300,08

101,64

101,64

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

1

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

71,62

35,05

48,94

35,62

36,21

101,64

X >

101.64

V

1

VENITURI DIN

FONDURI EUROPENE

39

I

zi i

■m.

.       ■■ X

.

V

II

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

NS. Ori 1 * r

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

I

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

1

V

III

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

3465,59

3590,65

103,61

3649,54

3709,39

101,64

101,64

1

Alocații de la buget

47

1

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

i

1 X

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

3465,59

i

3590,65

103,61

3649,54

3709,39

101,64

101,64

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

0,00

0,00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

114

116

101,75

117,90

119,84

101,64

101,64

2

Nr. mediu de salariați total

51

105

116

110,48

117,90

119,84

101,64

101,64

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

4647

5167

111,21

5252,14

5338,28

101,64

101,64

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat “)

53

4021

I

4197

104,38

4265,83

4335,79

101,64

101,64

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd 52)

54

211,15

I

221,09

104,70

224,71

228,40

101,64

101,64

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

llâ'i

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

56

I

i                 j

■ I                             1

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000

57

838,74

895,50

106,77

910,18

925,11

101,64

101,64

9

Plăți restante

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Creanțe restante

59

1888,55

2960,27

156,75

3008,82

3058,16

101,64

101,64

Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare ir.2

Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare ir.2

ANEXA NR. 2 la H.C.L nr /31.JȘLQ6 2021

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzut! in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora anul 2021

A

' tui'''

Nr rd.

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

V

r V 11''

INDICATORI

"Realizat an 2019

Aprobat inițial 2020 conform H.C.L. nr. 106 din 26.03.2020

Aprobat ultima rectificare conform H.C.L.nr. din 23.12.2020

2020

Trim 1

Trim II

Trim III

An 2021

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 )

1

18647,64

21497,63

22354,80

22329,96

6345,27

12756,12

19209,01

25774,43

115,43

119,75

1

Venituri totale din exploatare ( RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

18529,97

21341,07

22194,24

22171,26

6338,22

12641,52

19087,61

25646,23

115,67

119,65

a)

din producția vândută { RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

18320,09

21054,31

21322,31

21332,96

6328,88

12580,78

18965,98

25308,60

118,64

116,45

a1)

din vânzarea produselor/rezidu ale

4

3,67

0,00

a2)

din servicii prestate

5

18151,17

20890,75

21158,75

21172,48

6291,83

12506,33

18856,53

25162,05

118,84

116,65

a3)

din redevențe și chirii

6

165,25

163,56

163,56

160,48

37,05

74,45

109,45

146,55

91,32

97,11

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

67,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

67,87

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

4,50

118,64

118,64

92,58

42,80

95,80

302,80

327,07

2057,33

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

205,38

168,12

685,42

745,72

9,34

17,94

25,83

34,83

4,67

363,09

f1)

din amenzi și penalități

15

151,92

166,32

176,32

190,96

7,18

14,28

20,67

28,17

14,75

125,70

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:

16

359,10

359,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active corporale

17

“<\ Vi.

- active necorporale

18

\ , /

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

53,46

1,80

150,00

195,66

2,16

3,66

5,16

6,66

3,40

365,99

2

Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

117,67

156,56

160,56

158,70

7,05

114,60

121,40

128,20

80,78

134,87

a)

din imobilizări financiare

23

90,74

125,00

129,00

129,14

0,00

100,75

100,75

100,75

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0

din diferențe de curs

25

0,12

0,12

0,12

0,09

0,02

0,04

0,06

0,08

88,89

75,00

d)

din dobânzi

26

1,46

1,44

1,44

3,12

1,13

1,91

2,69

3,47

111,22

213,70

e)

alte venituri financiare

27

25,35

30,00

30,00

26,35

5,90

11,90

17,90

23,90

90,70

103,94

II CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd.

29 + rd.130 )

28

15680,44

18489,62

19367,12

18728,97

5144,42

11146,47

17126,07

23080,94

123,24

119,44

1

Cheltuieli de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113),

29

15628,90

I

18457,34

19334,84

18694,03

5132,39

11123,45

17093,12

23038,86

123,24

119,61

din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii ( rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:

30

8009,86

9972,76

10141,96

9581,60

2451,52

5370,55

8580,29

11389,00

118,86

119,62

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:

31

1571,84

1809,29

1801,79

1487,38

399,89

1174,45

1943,52

2441,10

164,12

94,63

a)

cheltuieli cu materiile auxiliare/consumabile

32

82,32

221,25

303,75

176,98

39,44

163,31

283,67

407,59

230,30

214,99

- -

- K’

■cheltuieli cu materialele cen^umabile, din care:

33

1180,16

1329,88

1229,88

1077,37

324,92

640,84

952,25

1263,68

117,29

91,29

''

cheltuieli cu piesele de schimb

34

113,35

150,75

150,75

142,88

32,56

65,09

97,60

130,13

91,08

126,05

> ■ l b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

1066,81

1179,13

1079,13

934,49

292,36

575,75

854,65

1133,55

121,30

87,60

ț K

I w

cheltuieli privind materialele țfe natura obiectelor de inventar (603/604)

36

245,02

190,93

190,93

164,90

8,73

328,25

656,20

692,03

419,67

67,30

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

64,34

67,23

77,23

68,13

26,80

42,05

51,40

77,80

114,19

105,89

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:

39

1447,15

901,27

977,47

908,21

138,02

274,85

412,23

548,36

60,38

62,76

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

33,12

77,95

77,95

26,87

21,07

40,95

60,82

80,70

300,33

81,13

b)

cheltuieli privind redeventa rd

41 = (rd. 42 + rd. 43) din

41

1251,85

639,70

715,90

736,63

77,25

154,50

231,75

309,00

41,95

58,84

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

733,24

542,20

616,40

637,05

77,25

154,50

231,75

309,00

48,50

86,88

b2)

- către operatori cu capital privat

43

518,61

97,50

99,50

99,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,20

c)

prime de asigurare

44

162,18

183,62

183,62

144,71

39,70

79,40

119,66

158,66

109,64

89,23

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd 45 = rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 +

45

4990,87

7262,20

7362,70

7186,01

1913,61

3921,25

6224,54

8399,54

116,89

143,98

rd—64-+-f:d^62--M<H6tr+_rd^

67 + rd. 68 + rd. 77), din care:

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

27,85

34,00

41,50

34,04

31,80

64,40

107,00

149,60

439,48

122,23

b1)

cheltuieli privind consultanta juridică

48

27,85

34,00

41,50

34,04

31,80

64,40

107,00

149,60

439,48

122,23

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

49

116,15

127,90

127,90

115,97

12,50

45,00

75,00

123,00

106,06

99,85

d)

cheltuieli de

protocol, din care:

50

25,56

25,90

25,90

24,42

4,00

8,00

9,50

23,00

94,19

95,54

■X

ÎSj

- - \

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

V

X x!

,.i ■' f țk

4°^

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

90,59

102,00

102,00

91,55

8,50

37,00

65,50

100,00

109,23

101,06

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

54

sau noi, potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

- ch. de promovare a produselor

55

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57+ rd.58 + rd. 59 + rd. 60), din care:

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d1)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

57

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

58

f

\ * hr i M

i 1

d3)

- pentru cluburile sportive

59

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

4,17

4,80

4,80

2,82

1,80

3,60

5,40

7,20

255,32

67,63

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

0,52

15,11

8,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

63

0,52

15,11

8,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-interna

64

0,52

0,12

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-externa

65

14,99

7,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

g)

h)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații_______________ cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

66

67

22,09

27,19

23,12

30,00

23,12

30,00

22,30

25,36

5.34

7,50

10,68

15,00

____16,02

22,50

21,36

30,00

_   95,78

118,30

ino,95.

93,27

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

4792,90

7027,27

7127,27

6985,52

1854,67

3782,57

5998,62

8068,38

115,50

145,75

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

26,88

53,76

80,64

107,52

#DIV/0!

#DIV/0!

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

3,60

7,20

10,80

14,40

#DIV/0!

#DIV/0!

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

3,90

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

8,00

8,00

#DIV/0!

0,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0,09

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

\ -

1

e-r*------

1. , H! ’

Î5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

75

li__

- - -

- -

i7)

cheltuieli cu arrOTîOTle^mv^ licitațiile și alte anunțuri

76

X -----------x"

--- • V l

7

Q-—-------

-

-

------------------------------------------------------------------------------------------------------1

j)

alte cheltuieli

77

4788,91

7022,27

4937,90

6985,52

1816,19

3713,61

5899,18

7938,46

113,64

145,87

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate rd 78 = (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:

78

184,55

245,90

331,60

285,64

87,14

274,29

378,43

509,56

178,39

154,78

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

c)

ch. cu taxa de licență

81

28,92

28,92

28,92

28,92

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

e)

ch. cu taxa de mediu

83

5,00

5,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

155,63

211,98

297,68

171,00

62,03

217,14

289,24

388,33

227,09

109,88

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite/ fd handicap

84

85,72

25,11

57,15

89,19

121,23

141,43

#DIV/0!

C. Cheltuieli cu personalul ( rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:

85

5676,09

6697,82

6612,22

6568,59

1925,84

4118,33

6050,83

8186,48

124,63

115,72

co

Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)

86

5001,77

5996,42

5980,99

5943,97

1726,06

3697,66

5414,87

7331,02

123,34

118,84

C1

Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:

87

4566,46

5387,54

5457,64

5425,77

1576,40

3376,75

4928,60

6667,26

122,88

118,82

a) salarii de bază

88

3500,32

4015,00

4095,00

4093,67

1209,00

2422,50

3636,00

4849,50

118,46

116,95

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

870,49

1138,54

1128,64

1093,82

353,60

739,45

1077,80

1472,96

134,66

125,66

c) alte bonificații (conform CCM) ’

90

195,65

234,00

234,00

238,28

13,80

214,80

214,80

344,80

144,70

121,79

C2

Bonusuri ( rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98),

91

435,31

608,88

523,35

518,20

149,66

320,91

486,27

663,76

128,09

119,04

---------------■

dirrcare?

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

107,38

153,08

87,55

89,27

19,00

58,75

86,25

138,00

154,59

83,13

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

'] ° I]

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

33,41

34,76

34,76

35,21

3,41

20,66

20,66

37,91

107,67

105,39

b) tichete de masă;

95

327,93

455,80

435,80

428,93

130,66

262,16

400,02

525,76

122,57

130,80

c) vouchere de vacanță;

96

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obținut în anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd 99 = rd 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

-■ -

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

-

— —

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

te

’ /

"I

A»,#

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:

103

483,54

483,60

493,89

491,48

160,70

337,11

513,52

689,93

140,38

101,64

a) pentru directori/directorat

104

278,40

278,40

278,40

276,08

99,14

213,99

328,84

443,69

160,71

99,17

- componenta fixă

105

167,04

167,04

167,04

167,04

68,91

137,82

206,73

275,64

165,01

100,00

- componenta variabilă

106

111,36

111,36

111,36

109,04

30,23

76,17

122,11

168,05

154,12

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

205,14

205,20

215,49

215,40

61,56

123,12

184,68

246,24

114,32

105,00

- componenta fixă

108

205,14

205,20

215,49

215,40

61,56

123,12

184,68

246,24

114,32

105,00

- componenta variabilă

109

c) pentru AGA și cenzori

110

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

190,78

217,80

137,34

133,14

39,08

83,56

122,44

165,53

124,33

69,79

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd 113 = rd. 114 + rd. 117 +rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din rara:

113

1758,40

1540,86

2249,06

2258,20

667,89

1360,28

2083,57

2953,82

130,80

128,42

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:

114

- către bugetul general consolidat

115

- către alți creditori

116

-M   ■

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

307,00

306,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d)

alte cheltuieli

119

0,13

1,08

1,08

0,98

1,77

2,04

2,31

2,58

263,27

753,85

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

120

995,48

1649,11

1689,11

1672,52

690,00

1380,00

2070,00

2760,00

165,02

1,68

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd 121 = rd. 122-rd. 125), din care:

121

495,76

-177,33

183,87

278,20

-23,88

-21,76

11,26

191,24

68,74

0,56

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

641,65

0,00

341,00

334,93

0,00

50,00

100,00

250,00

74,64

0,52

f1. 1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

f1. 2)

provizioane in legătura cu contractul de mandat, CO neefectuat

124

68,09

68,00

68,00

79,98

0,00

0,00

0,00

46,96

58,71

1,17

-

-

f21

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere-sati---- pierderi de valoare , din care:

125

145,89

177,33

157,13

136,71

23,88

71,76

88,74

105,72

77,33

0,94

f2. 1)

din anularea provizioanelor ( rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:

126

145,89

177,33

157,13

145,88

23,88

71,76

88,74

105,72

72,47

1,00

f2. 2)

- din participarea salariaților la profit

127

K

A Vk

f2. 3)

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

I

- \

f2. 4)

- venituri din alte provizioane

128

145,89

177,33

157,13

145,88

23,88

71,76

88,74

105,72

0,00

0,00

Cheltuieli pierderi din creanțe

129

198,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:

130

51,54

32,28

32,28

34,94

12,03

23,02

32,95

42,08

120,44

67,79

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

51,52

32,16

32,16

30,72

4,50

7,96

10,36

11,96

38,93

59,63

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

51,52

32,16

32,16

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

4J2£L

-

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

c)

alte cheltuieli financiare

137

0,02

0,12

0,12

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138 = rd. 1-rd. 291

138

2967,20

3008,01

2987,68

venituri neimpozabile

139

2463,52

3502,33

2948,91

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

1023,15

1173,96

996,42

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

255,55

-271,51

165,63

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

142

18529,97

_21341,07

22194,24

a)

- venituri din subvenții și transferuri

143

X .< V

--■ ■ '

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

T"

30,72

4,50

7,96

10,36

11,96

38,93

59,63

4,22

7,53

15,06

22,59

30,12

713,74

21100,00

3600,99

1200,85

1609,65

2082,94

2693,49

74,80

121,36

3445,22

23,88

172,51

189,49

2030,47

58,94

139,85

1702,57

153,55

383,49

547,66

868,67

51,02

166,40

256,32

212,88

291,30

390,58

245,07

95,61

100,30

22171,26

6338,22

12641,52

19087,61

25646,23

115,67

119,65

2

Cheltuieli totale din expoatare din care Rd 29

145

a)

Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)

147

5001,77

5996,42

5980,99

5943,97

1726,06

3697,66

5414,87

7331,02

123,34

118,84

a)

salariu minim

147 a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- •

reîntregire fd sal salariati noi angajati in noiembrie 2020

147 b

—0;09

■W

--1'26:84

' T9B?28

196755

594,83

793,11

" 625,28

#DIV/0!

c)

reîntregire fond salarii cr art ,62,alin2 lic b lege BS /2020

147 c

296,55

782,73

782,73

660,92

139,58

279,16

418,73

558,30

84,47

222,87

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

104

106

116

114

116

116

116

116

101,75

109,62

5

Nr. mediu de salariați

149

102

106

105

105

116

116

116

116

110,48

102,94

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149]/12*1000

150

4086

4714

4747

4717

X

X

X

5267

111,64

115,44

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd 147- rd 92-rd 97/rd149/12*1000

151

/

3999

4594

4677

4647

X

X

X

5167

111,21

116,20b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

152

3756

3978

4056

4021

X

X

X

4197

104,38

107,05

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)

153

181,67

201,33

211,37

211,15

54,64

108,98

164,55

221,09

104,70

116,23

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată

154

-

— —

—7

— —’

cf. Legii anuale a bugetului de stat

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149

155

d)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

156

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

f ■

? /

- preț mediu (p)

158

*. v  —’—----- _

/ //

- valoare = QPF x P

159

*"

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

160

8

Plăți restante

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9

Creanțe restante, din care:

162

1836,15

2306,55

2306,55

1888,55

3610,27

3360,27

3160,27

2960,27

156,75

102,85

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

4,65

6,92

6,92

45,22

215,55

135,55

85,55

25,55

56,50

972,47

- de la operatori cu capital privat

164

1831,50

2299,63

2299,63

1843,33

3394,72

3224,72

3074,72

2934,72

159,21

100,65

- de la bugetul de stat

165

- de ta bugetul local

166

de la alte entitati

167

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr 29/2017 din care

169

alte rezerve

1 / u

rezultatul reportat

171

ANEXA NR. 3 la H.C.L nrZ^J^.^.2021

GRADUL DE REALIZARE AL VENITURILOR TOTALE

- mii tei -

Nr. crt

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-1)

% 7 = 6/5

Aprobat 2019

Realizat 2019

Aprobat/re ctificat 2020

Realizat 2020

—0

4

2

____3_____

________/ț_________

5-

.6________ .

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2

*), din care:

18193,50

18647,63

102,50

22354,80

22329,97

99,89

1

Venituri din exploatare*)

18144,78

18529,97

102,12

22194,24

22171,27

99,90

2

Venituri financiare

48,72

117,66

241,50

160,56

158,70

98,84

ANEXA NR. 4 la H.C.L nr./.^J.^.^.f..2O21

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2021

mii lei


I

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent

Aprobat 2020 conform H.C.L nr /23.12.2020

Realizat/ Preliminat 2020

An curent 2021

An 2022

An 2023

0

1

2                         :

3

4

5

6

7

8

l

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

3.515,30

3.465,59

3.590,65

1.956,46

706,71

1

Surse proprii, din care:

3.515,30

3.465,59

3.590,65

1.956,46

706,71

a) - amortizare an curent

1.050,05

444,21

1.857,85

1.956,46

706,71

b) - profit

2.465,25

3.021,38

1,732,80

2

Alocații de la buget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

b)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

3.515,30

3.465,59

3.590,65

1.956,46

706,71

1

Investiții în curs, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administn teritoriale:

itiv

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administra teritoriale:

tiv

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau prvat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administr, teritoriale:

I jtiv

I

X

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administre teritoriale:

I

^tiv

I

■ /

I 11

( -

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

X' ■           . • Z ■'

/

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

I

129,80

97,07

587,80

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

129,8

97,07

587,80

0,0

0,0

Modernizare garaj atelier mecanic

31.09.2020

6,50

6,40

împrejmuire teren intravilan situat in str.Obor ( str Abatorului nr.4A) - forte prq

prii

31.12.2020

40,75

39,99

Modernizare construcții situate pe terenul intravilan str.Obor ( str Abatorul^ nr.4A) - forte proprii

i

31.12.2020

52,55

50,68

Modernizare intrare societate (cu Tg.din Vale nr.25 - forte proprii

te)

30.06.2021

30,00

0,00

24,40

Modernizare birour colana auto (garaj)- forte proprii

30.06.2021

18,40

Modernizare construcții situate pe terenul intravilan str.Obor ( str Abatorului nr.4A)-cladire C 1 - forte proprii

31.12.2021

33,30

Modernizare construcții situate p< terenul intravilan str.Obor ( str Abatorului nr.4A)-cladire C 3- forte proprii

31.12.2021

44,50

Modernizare construcții situate pe terenul intravilan str.Obor ( str Abatorului nr.4A)-cladire C 5 - forte proprii

31.12.2021

89,20

împrejmuire teren intravilan situat! str.Obor ( str Abatorului nr.4A) - forte proprii

in

30.09.2021

53,00

PUNCT VEDE DE COLECTARE( hala /platforma ) din care :

31.12.2012

325,00

Realizat cu forte proprii

31.12.2012

40,00

Realizat prin achiziție

31.12.2012

285,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administr teritoriale:

ativ

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administn teritoriale:

(tiv

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale / necorporale)

3.385,50

3.368,52

3.002,85

1.956,46

706,71

Autocompactor cu spălător(necesar pt.goiirea si spalarea eurocontainerelor pubelelor)

>/ a

30.04.2020

490,00

479,90

Autobasculanta 3,5 tone

31.08.2020

175,00

173,00

zC’

Autogunoiera compactoare 15 mc GNC buc/valoare totala 1.500,00 mii lei-plata cash

/2

31.12.2020

1.500,00

1.500,00

r-

i

i I ■ S if

Autogunoiera compactoare 8-10 mc/2 buc/valoare totala 1.210,00 mii lei -pla cash

a

31.12.2020

1.201,00

1.200,50

.

r V

■ /

Copiator monocromA3

31 12.2020

13,50

9,69

Utilaj automatizat pentru pubele si containere

31.12.2021

1.824,00

Utilaj pentru spalare containere îngropate si de suprafața

31.12.2021

855,00

Statie alimentare CNG SH

31.12.2021

275,00

Aparat aer condiționat

31.12.2021

3,00

Sistem camere video pe vehicule si software de monitorizare in timp real

31.12.2021

29,00

Sistem de management a parcului integrat cu ststemul contabil

31.12.2021

5,08

Licența de utilizare aparat de diagnoi Bosch KTS Truk Esi tronic Truk -testerul autocamioana

a

31.12.2020

6,00

5,43

6,23

6,46

6,71

Licența antimalware firewal-securita informatica

e

30.06.2021

2,70

Pachet licențe antivirus 23 buc /licen Retail Microsoft Office Home and Business 2019-utilizator-1buc

30.06.2021

2,84

Autospeciala transport deșeuri

31.12.2022

625,00

Presa balotat

31.12.2022

25,00

Container clopot

31.12.2022

1.300,00

Autospeciala colectare si transport dese municipale

uri

31.12.2023

700,00

5

Rambursări de rate aferente creditele pentru investitii

y

a) - interne

b)- externe

ANEXA NR. 5 la H.C.L nr/^?../f^.^2021

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante anul 2021

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2020

An curent 2021

An 2022

An 2023

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

______ 1

-2

3

_____4_____

-5

4

4?

-8

9-

-----1-0   -

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 - Creșterea veniturilor din activitatea de colectare si transport - selectiva (1.30% )

X

X

165,00

170,00

2

Măsura 2 - Reducerea cheltuielilor din exploatare in procent de 2.5%

X

X

277,00

300,00

TOTAL pct. I

X

X

442,00

470,00

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1 Creșterea veniturilor totale

X

X

3444,47

2

Cauza 2 Majorarea cheltuielilor cu bunuri si servicii

X

X

-1807,41

3

Cauza 3 Majorarea cheltuielilor cu impozite si taxe

X

X

-223,92

4

Cauza 4 Majorarea cheltuielilor cu personalul

X

X

-1617,89

5

Cauza 5 Majorarea altor cheltuieli de expoatare                                 z

j       t 11 l <1 J ■■

X

X

-695,61

6

Cauza 6 Majorarea cheltuielilor financiare

X

-7,14

TOTAL pct. II

i__i—:-----.     .      _l

1 ; *

X

-907,50

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

/ ' 3600,99

0,00

-907,50

0,00

442,00

0,00

470,00

0,00