Hotărârea nr. 132/2021

HCL privind aprobare buget Publitrans pe anul 2021

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Publitrans 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

  • - Referatul de aprobar^ al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 18832/07.04.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.21540/2021, nr. 21541/20^1, nr. 21542/2021, nr. 21543/2021;

  • - Adresa Societății Publitrans 2000 S.A., nr.2494/06.04.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 18717/06.04.2021;

  • - Decizia nr.8/06.04.2021 a Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. cu privire la avizarea [Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Publitrans 2000 S.A.;

  • -Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, înregistrată la Societatea Publitrans 2000 S^A. sub nr.2269/30.03.2021;

Văzând și prevederile art. 129 alin.(2) lit. d) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari uriici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale HG nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metoddlogice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu rhodificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu mddificările și completările ulterioare, ale Legii 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 202 [, ale Legii nr. 16/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, ale OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ale OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Pitești nr.402u0/6773/31.08.2017, încheiat în baza H.C.L. nr.273/09.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,                                                            ff

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Publitrans 2000 S.A., cu venituri totale în sumă de 40.682 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 39.462 mii lei, precum și estimări pfentru perioada 2022-2023, conform anexei nr.l.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.4.

Art.5 Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr.5.

Anexele nr.l-nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și Societatea Publitrans 2000 S.A. vor a)duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi

comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, VirgiLDnmitrii Chivu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătăljn Călugăru

Pitești, Nr. 132 din 22.04.2021

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2021

mll lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realiza t/prell minat an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2                        i

3

4

6

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

42315

40682

96,14

37898

39851

93,16

105,15

1

Venituri totale din exploatare, din care: 1

2

42285

40652

96,14

37868

39821

93,15

105,16

a)

subvenții, cf. prevederilor legale in vț

oare

3

30430

28224

92,75

22377

22795

79,28

101,87

b)

transferuri, cf. prevederilor legale f

vigoare

4

2

Venituri financiare

5

30

30

100,00

30

30

100,00

100,00

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd,19)|

6

40783

39462

96,76

36797

38694

93,25

105,16

IJ

1

Cheltuieli de exploatare, Rd.8+Rd.9+Rd10+Rd.18),dln care:

(Rd.7=

7

40574

39462

97,26

36797

38694

93,25

105,16

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

I

8

9199

11832

129,62

12361

12732

104,47

103,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe sl varsamlnte f

slmilate

9

88

86

97,73

95

95

110/7

100,00

C.

cheltuieli cu personalul, Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd,17), din ci

{ re:

10

21443

23308

108,70

24063

25577

103,24

106,29

CO

Cheltuieli de natură salarlală(Rd.11=R

d.12+Rd.13)

11

20180

21720

107,63

22441

23894

103,32

106/7

C1

ch. cu salariile

12

18400

19241

104,57

19962

21415

103,75

107,23

C2

bonusuri

13

1780

2479

139,27

2479

2479

100,00

100,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care

14

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de ma organe de conducere sl control, corni:

idat si a altor iii sl comitete

16

547

752

137,48

752

752

100,00

100,00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de ;

ingajator

17

716

836

116,76

870

931

104,07

107,01

D,

alte cheltuieli de exploatare

18

9844

4236

43,03

278

290

6,56

104,32

2

Cheltuieli financiare

209

0

0

0

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

1531

1220

79,69

1101

1157

90,25

105,09

(V

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

SIS

262

93,95

185

87,13

105,11

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI OIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEjUI OE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOAC RAPORTARE

(RD.26= Rd.20-Rd.21+Rd.22+rd.23-Rd.24-f

El DE

ld.25)

26

1316

1018

77,36

935.

,972

90,86

105,08

1

Rezerve legale

27

__   ’ z

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale lege

prevăzute de

I

28

/

//

__

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedențl

29

'■ i'

v- 1       1

/

_ I

/

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi exțerne, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor șl altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

r

5

Alte repartizări prevăzute de lege

1

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sițmelor de la

Rd. 27, 28,29, 30,31                          (Rd.32=

Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0

32

1316

1018

77,36

925

972

90,86

105,08

7

Participarea salariaților la profit în limita profitul net, dar nu mal mult de nivelul un bază mediu lunar realizat la nivelul operat economic în exercițiul financiar de referit

110% din ui salariu de prulul

33

8

Minimim 50% vărsămlnte ta bugetul de st cazul regiilor autonome, ori dividende cm acționarilor, în cazul societăților/ compan șl societăților cu capital Integral sau majc din care:

11 sau local în enite

'ilor naționale qltar de stat,

H--------------

34

658

509

77,36

462

486

90,77

105,19

INDICATORI

l

Nr. rd.

Realiza t/prell minat an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=6/4

7

6

9 I

10

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

-dividende cuvenite bugetului local

36

658

509

77,36

462

486

90,77

105,19

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

658

509

77,36

462

486

90,77

105,19

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

30

vn

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:                                             ।

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR

din care:

46

15451

9833

63,64

2940

29,90

0,00

1

Alocații de ta buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

40

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

8503

136

1,88

1212

776,92

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

-

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

330

338

102,42

338

338

100,00

100,00

2

Nr.mediu de salarlați total

51

326

338

103,68

558

338

100,00

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persdană) determinat pe baza cheltuielilor de natură jsalarială

i

52

4977

5118

102,84

5533

5891

108,10

106,47

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/perscjană) determinat pe baza cheltuielilor de natura Jsalarlala, recalculat cf.Leg 11 anuale a bugetului de sțat

i

53

4977

4988

100,23

5296

5595

106,17

105,65

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/R<i.51)

54

129,71

120,27

92,72

112,04

117,81

0,93

105,16

6

Productivitatea muncii în unități valorice pțe total personal mediu recalculata cf.Legii anuala a bugetului de stat

55

36,37

36,77

101,11

45,83

50,40

124,64

109,97

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe mediu produse flnlte/persoana)

btal personal (cantitate

56

e

Cheltuieli totale la 1000 tei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

57

964

970

100,64

971

971

100,10

100,00

9

Plăți restante

58

0

0

100,00

0

0

100,00

100,00

10

Creanțe restante

59

5

0

100.00

0

0

100,00

100,00

ANEXA NR. 2 la H.C.L. nr....Z^Z.../.^.??.L2021

Detalierea indicatorilor economico-fînanciari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

-g-~

conf.

H.G/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

1.

-----

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)

1

43540

45365

45365

42315

11127

21704

31193

40682

96,14

97,19

1

Venituri totale din exploatare

(rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

43511

45335

45335

42285

11118

21686

31169

40652

96,14

97,18

a)

dîn producția vândută (rd,3=Rd.4+Rd.5-*-Rd.6+Rd.7)1 din care;

3

17272

16624

16624

11846

2982

6170

9235

12419

104,84

68,58

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

17102

16419

16419

11620

2928

6060

9071

12200

104,99

67,95

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

170

205

205

226

54

110

164

219

96,90

132,94

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

26232

28704

28704

30430

8134

15512

21927

28224

92,75

116,00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

26232

28704

28704

30430

8134

15512

21927

28224

92,75

116,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care;

14

7

7

7

9

2

4

7

9

100,00

128,57

f1)

din amenzi și penalități

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:

16/

. 1 -Vt 10

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- active corporale

17

/ ,

- active necorporale

18 ;

f3)

din subvenții pentru investiții

19

A 1 '■

/            ‘ ■' J

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

2Q

f5)

alte venituri

21

.....7

' 7

7

9

2

4

7

9

100,00

128,57

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conf.

H.G/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

2

Venituri financiare (rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd,26+Rd.27), din care:

22

29

30

30

30

9

18

24

30

100,00

103,45

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c}

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

29

30

30

30

9

18

24

30

100,00

103,45

e)

alte venituri financiare

27

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)

28

41549

43964

43964

40783

10794

21054

30258

39462

96,76

—98,16

1

Cheltuieirde exploatare

(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

40636

43725

43725

40574

10794

21054

30258

39462

97,26

99,85

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.3O=Rd.31+Rd.39+Rd.45L din care:

30

11139

11666

11666

9199

2873

5456

8849

11832

128,62

82,58

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

8903

9027

9027

6972

2351

4420

7326

9781

140,29

78,31

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

8612

8603

8603

6615

2195

4216

7076

9401

142,12

76,81

b1)

che.p.sch,aux,consum.,anv.

34

931

1347

1347

1240

542

1023

1750

2162

174,35

133,19

b2)

cheltuieli cu combustibilii.

X?,__

35

7681

7256

7256

5375

1653

3193

5326

7239

134,68

69,98

c)

cheltuieli privind materialele d^jqatura obiectelor de inventar                                        \      .

36

32

53

53

53

16

31

47

63

118,87

165,63

d)

cheltuieli privind energia și apa"

I t

37

259

371

371

304

140

173

203

317

104,28

117,37

e)

cheltuieli privind mărfurile     '

^38

0

0

0

0

0

0,00

0,00

A2

-----------:—\ ■------------------

Cheltuieli privind serviciile executate de terți. (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), d(H;ca^&:

39

1336

1445

1445

1275

222

445

669

901

70,67

95,43

a)

*

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

368

384

384

382

96

193

291

388

101,57

103,80

b1)

- către operatori persoane fizice

42

368

376

376

376

96

193

291

388

103,19

102,17

b2)

- către operatori cu capital majoritar de stat

43

8

8

6

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

44

968

1061

1061

893

126

252

378

513

57,45

92,25

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66

+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

900

1194

1194

952

300

591

854

1150

120,80

105,78

a)

cheltuieli cu colaboratorii comis.ag.ec.

46

41

36

36

31

8

17

26

35

112,90

75,61

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

52

70

70

59

10

24

33

42

71,19

113,46

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conf.

H.G/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

52

70

70

59

10

24

33

42

71,19

113,46

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care;

49

8

13

13

8

3

6

7

11

137,50

100,00

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

3

6

6

5

2

3

4

6

120,00

166,67

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

5

7

7

3

1

3

3

5

166,67

60,00

- tichete cadou ptr.chelt.de reclama si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

5'3'

-

-

- —

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch.de promovare a produselor

55

d)

Ch. cu sponsarizareapotrivit O.U.G.nr.2/3015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care;

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

o,6a

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile

educației,invatamant, social si sport, din care

58

d3)

pentru cluburile sportive

59

d4)

ch.de sponsorizre pt alte acțiuni si activitati

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0

1

1

1

0

1

1

1

100,00

0,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

26

54

54

9

2

9

16

22

244,44

34,62

- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care;

63

5

14

14

0

1

2

2

2

0,00

0,00

-interna

64

2

4

4

0

1

2

2

2

0,00

0,00

-externa

65

3

10

10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

34

40

40

33

9

19

28

37

112,12

97,06

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

142

176

176

178

51

93

114

135

75,84

125,35

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

361

452

452

404

109

225

347

484

119,80

111,91

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

322

363

363

351

94

192

296

400

113,96

109,01

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

31

46

46

36

11

23

36

50

138,89

116,13

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

8

21

21

11

3

9

14

18

163,64

137,50

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conf. H.G/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trlm II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0

0

0

0

0

0

0

15

0,00

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

75

I7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0

22

22

_______6

1

1

1

1

16,67

0,00

■j)

attexheltuietf

77

236

352

352

229

108

197

282

383

167,25

97,03

b unenuiyu cu nripuzue, laxe și vdibdrinnie asiiniiaie (Rd,78=Rd.79+Rd.80++Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84)F din

78

90

95

95

88

31

43

55

86

97,73

97,78

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea serv.transport public

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

81

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0

1

1

1

0

0

0

1

100,00

0,00

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

90

94

94

87

31

43

55

85

97,70

96,67

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.85=Rd.86+Rd.99*Rd.103+Rd.112), din care:

85

19514

22053

22053

21443

5434

11442

17179

23308

108,70

109,89

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

18298

20659

20659

20180

5048

10659

15993

21720

107,63

110,28

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87

16589

18829

18829

18400

4625

9421

14330

19241

104,57

110,92

a) salarii de bază

88

10034

11569

11313

10918

2971

5843

8726

11771

107,81

108,81

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

6555

7260

7516

7482

1654

3578

5604

7470

99,84

114,14

c) alte bonificații (conform CCM)

90

C2

Bonusuri (Rd.91 =Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

91

1709

1830

1830

1780

423

1238

1663

2479

139,27

104,15

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

638

695

735

711

46

480

527

962

135,30

111,44

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

555

595

595

575

31

403

403

792

137,74

103,60

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conf.

H.G/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0 1 1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

-

b) tichete de masă;

95

1071

1135

1095

1069

377

758

1136

1517

141,91

99,81

c) vouchere de vacanță;

96

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

-

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

X

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.1Q2), din care:

99

0

0

0

0

0

0

0

.0

0,0.0

\ O,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

■ ■

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

527

586

586

547

194

380

566

752

137,48

103,80

a) pentru directori/directorat

104

367

415

415

378

149

290

431

572

151,32

103,00

-componenta fixă

105

367

415

415

378

149

290

431

572

151,32

103,00

-componenta variabilă

106

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliui de supraveghere, din care:

107

126

135

135

133

36

72

108

144

108,27

0,00

-componenta fixă

108

126

135

135

133

36

72

108

144

108,27

105,56

-componenta variabilă

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c) pentru AGA și cenzori

110

34

36

36

36

9

18

27

36

100,00

105,88

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

689

808

808

716

192

403

620

836

116,76

103,92

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.120+Rd.121), din care:

113

9893

9911

9911

9844

2456

4113

4175

4236

43,03

99,50

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:

114

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- către bugetul general consolidat

115

- către alți creditori

116

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2019

0

2

3

3a

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d)

alte cheltuieli

119

19

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

9874

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

0

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

123

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru

depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

0

- din participarea salariaților la profit

127

T

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

- venituri din alte provizioane

129

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

913

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

913

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

913

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar ), din care:

134

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

alte cheltuieli financiare

137

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

1990

venituri neimpozabile

139

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

37

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

324

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

142

43511

a)

venituri din subvenții si transferuri

143

26232

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conf.

H.G/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

16

16

4

2

6

10

14

350,00

21,05

9895

9895

9840

2454

4107

4165

4222

42,91

99,66

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

—_ /

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

■ *

- ■ 'p > ■

-

239

239

209

0

0

0

0

0,00

22,89

239

239

209

0

0

0

0

0,00

22,89

239

239

209

0

0

0

0

0,00

22,89

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

1401

1401

1531

333

650

935

1220

79,69

76,93

39

39

28

12

19

27

43

153,57

75,68

230

189

215

55

107

154

202

93,95

66,36

45335

45335

42285

11118

21686

31169

40652

96,14

97,18

28704

28704

30430

8134

15512

21927

28224

92,75

116,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conf.

H.G/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim l

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la detproductivitatii cf.Legii anuale a bugetului de stat

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)

145

40636

43725

43725

40574

10794

21054

30258

39462

97,26

99,85

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat

146

0

0

0

0

X

X

X

0

0,00

0,00

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:

147

17660

19964

19924

19469

X

X

X

20758

106,62

110,24

a)

aplicare salariu minim pe economie

147a)

X

X

X

7

0,00

0,00

b)

creșteri de natura salariala aferente reîntregirii ca urmare a unor creșteri salariale

147b)

X

X

X

518

0,00

0,00

c)

modificări legislative pv.contrib.sociale

147c)

0

0

0

0

X

X

X

0

0,00

0,00

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

334

340

340

330

338

102,42

98,80

5

Nr.mediu de salariați

149

336

340

340

326

338

103,68

97,02

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147 /Rd. 149)712*1000

150

4380

4893

4883

4977

X

X

X

5118

102,84

113,63

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG.26/2013 [(Rd. 147 - rd.92*-rd.97)/Rd. 149]/12*1000

151

4222

4723

4703

4795

X

X

X

4881

101,79

113,58

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariala, recalculat cf.OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

152*

4380

4893

4883

4977

X

X

X

4988

100,23

113,63

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

129,50

133,34

133,34

129,71

X

X

X

120,27

92,72

100,16

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat

154

51,43

48,91

48,91

36,37

X

X

X

36.7T

iBTfl-l.

70,71

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

W=QPF/Rd149

155

X

X

X

। r- ' / T

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

156

X

X

X

Ar -\'\ •

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

X

X

X

- preț mediu (p)

158

X

X

X

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conf.

H.G/Ordin comun

conform

Hotărârii

C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- valoare=QPF x p

159

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd,157/Rd.2

160

8

Plăți restante

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9

Creanțe restante, din care:

162

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital privat

164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la bugetul de stat

165

0

0

0

.0

0

0

0

.. ______Q

0

_  0

- de la bugetul local

166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la alte entitati

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

168

11

Redistribuiri/distributri totale cf.OUG29/2017, din care:

169

alte rezerve

170

rezultatul reportat

171

Nota: Pentru comparabilitate prevedere an 2021 cu anii anteriori, indicii calculati la rd.152, an 2019 si an 2020, au fost recalculatiffărâ a scădea reîntregirile aferente)

ANEXA NR. 3 la H.C.L.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

O.A4-O

UJ

- TiF

Crt

INDICATORI

/o

4=3/2

ZuZu

/O

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:

18052

17308

95,88

16661

11885

71,33

1

Venituri din exoloatarefdiminuate cu subv.)

18025

17279

95,86

16631

11855

71,28

2.

Venituri financiare

27

29

107,41

30

30

100,00




ANEXA NR. 4 1a H.C.L. nr.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării

2020

Valoare

Aprobat

Realizat

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

13606

15451

9833

2940

1

Surse proprii, din care:

9874

9840

4222

264

a) - amortizare miji.fixe existente

9874

9840

4222

264

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne                              ,

b) - externe

4

Alte surse, din care:

3732

5611

5611

2800

disponibil cont an 2020/2021/2022

3732

5611

5611

2800

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din|

care:

8521

8303

156

2412

1

Investiții in curs, din care:

134

0

81

2412

a) pentru bunurile proprietatea privata a

operatorului economic:

134

0

81

12

a.1 .Proiectare pentru lucrări de moderni: reparatii auto la sediul operatorului nr.im auto

are hala de întreținere si 100400- canale reparatii

2021-2022

134

0

81

0

a.1 t Elaborate proiect faza PAC(DATC)șț faza da r^ecte aiesiad pe speciaifteti

. Inclusiv verificare de calre venii- ■■ n

2021

0

0

41

0

a. Asistenta (ehno-pe toata durata da realizare a luci. *

tor

2022

0

0

0

12

a.2 .Lucrări de modernizare hala de inlrdtinere si reparație auto la sediul operatorului -nr.inv 100400-canale de reparatii auto

2022

0

0

0

2400

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

_____________________________________________________________________________________I

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai administrativ teritoriale:

■itatului sau al unității

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat a) administrativ teritoriale:

statului sau al unitaț-

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

exclusiv cele din domeniul public sau pnvat al statului sau al unități) administrativ

- (denumire obiectiv)

..

- (denumire obiectiv)

-.

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operate

idul economic.

/

___ X

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

" I

b) pentru bunurile de natura domeniului public al administrativ teritoriale:

statului sau a) unității

- \ 11

I

* (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al gatului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate

sau în locație de gestiune.

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

45

0

30

a) pentru bunurile proprietatea privata a

operatorului economic:

45

0

30

1.Extindere sistem supraveghere video

bcTV-nr.inv. 912430

2020

45

0

0

2.Lucrări de modernizare hala de intretinbre si reparație auto la sediul operatorului -nr.inv 100400 - amenajare birouri administrativ

2021

0

0

30

—            1

b) pentru bunurile de natura domeniului public al administrativ teritoriale:

statului sau al unîtății

4

c) penlru bunurile de natura domeniului privat al administrativ teritoriale:

Statului sau al unității

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

L_

- (denumire obiectiv)

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiria'e sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

5

Dotări (alte achiziții de imobilizări cor

jorale)

102

63

45

Echipament pentru venficarea si reglare direcție special pt.autobuze si amenajau funcțiune

i geometriei sistemului de i platforma pt punere in

2020

72

40

0

Licențe AVG antivirus si alte licențe

2020

5

3

2

Transpalet - stivuitor manual

2020

4

4

0

Cric hidraulic

2020

4

0

0

Toaleta ecologica

2020

4

3

0

Notebook

2020

13

13

0

Pompa carburanți

2021

0

0

37

Pistol pneumatic de nituit piulița incastra

a

2021

6

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

2020

8240

8240

0

a)- Interne

2020

8240

8240

0

b)- externe

0

0

0

ANEXA NR. 5 la H.C.L. nr.Z^......

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mîî lei

Nr.c rt.

Măsuri

Termen de realizare

2020

2021

2022

2023

Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura I.........................

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Măsura 2.........................

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsură n............

X

X

X

X

X

x

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct, I

1

Reducerea cheltuielilor de exploatare, urmare a scăderii cheltuielii cu amortizarea autobuzelor

31.12.2021

X

X

-1321

X

X

X

X

X

2

Reducerea veniturilor din compensație datorita scăderii costului lei/km, de la 9,5760 la 8,1504, urmare a amortizării costului cu investiția celor 70 autobuze Solaris (credit BERJD)

31.12.2021

X

X

-1632

X

X

X

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

-311

X

X

X

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II

+ 1531

-311

+ 1101

+ 1157

_l