Hotărârea nr. 131/2021

HCL privind aprobare buget Salpitflor Green pe anul 2021

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății SALPITFLOR GREEN S.A. pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 1899(1/07.04.2021 al Direcției Servicii Publice si Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 21540/2021, nr.21541/2021, nr. 21542/2^21, nr. 21543/2021;

  • - Adresa Societății Salpitflor Green S.A. nr.6429/07.04.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 18876/07.04.2021;

  • - Decizia Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green S.A. nr.12/06.04.2021, privind iaprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salpitflor Green S.A. pentru anul 2021;

  • - Nota de fundamentare nr.6354/05.04.2021 privind proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Socijetatii Salpitflor Green S.A pe anul 2021;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) lit. d) din Codul Administrativ, cu modificările si completările! ulterioare, ale Legii privind societățile nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completării^ ulterioare, republicată, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3 818/30.12.201Î9 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, ale Legii nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G.nr.64/2001 privind Repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și de exercitare a controlului financiar de gestiune, ale H.C.L. nr.281/2010 privind înființarea societății Salpitflor Green S.A.; cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L.nr.l 11/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice'-penWactivitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatate a .piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru actn,itățile~de-arnenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A, cu modificările si completările ulterioare, ale H.C.L nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare; măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și mentiinerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț către Societatea Salpitflor Green S.A, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completărileiulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Salpitflor Green S.A., cu venituri totale în sumă de 31.951 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 31.951 mii lei, precum și estimări pentru perioada 2022 -2023, conform anexei nr.l.

Art2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și Repartizarea pe trimestre a acestora conform anexei nr.2 și a anexelor la aceasta, pe sectoare de activitate, denumite: anexa nr.2a - Piață, anexa nr.2b -Salubrizare căi publice, anepca nr.2c - Spații verzi.

Art.3 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.4.

Art.5 Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților

restante conform anexei nr.5.


Anexele nr.l-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și Societatea Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicata acestora de cătRe Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, VirgitDuinkrii Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cată/in Călusăru

Pitești,

Nr. 131 din 22.04.2021

Anexa nr. 1 la HCL nr.


431 24(2

.........../.............:2021


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5

10=8/7

_O—

1 -

___2___

_a. _

_4

S-

.6=5/4 _

-7—

__g_______

-9-

40

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

28.618,14

31.951,00

1,12

32.007,00

33.008,00

1,00

1,03

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

28.611,21

31.944,10

1,12

32.000,00

33.000,00

1,00

1,03

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

6,93

6,90

1,00

7,00

8,00

1,01

1,14

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

27.503,82

31.951,00

1.16

32.007,00

33.008,00

1,00

1,03

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

7

27.503,82

31.951,00

1,16

32.007,00

33.008,00

1,00

1,03

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

5.547,12

5.548,94

1,00

5.550,00

6.000,00

1,00

1,08

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

300,82

828,84

2,76

830,00

850,00

1,00

1,02

C.

Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

20.810,68

24.758,02

1,19

24.811,00

25.338,00

1,00

1,02

CO

Cheltuieli de natură salarlală(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

19.656,00

23.452,16

1,19

23.500,00

24.003,00

1,00

1,02

C1

ch. cu salariile

‘ 42 j

18.497,38

21.608,34

1,17

21.650,00

22.053,00

1,00

1,02

C2

bonusuri

J <3

1.158,62

1.843,82

1,59

1.850,00

1.950,00

1,00

1,05

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care: /■'

-

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

336,83

340,86

1,01

345,00

355,00

0,00

0,00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

817,85

965,00

1,18

966,00

980,00

0,00

0,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

845,20

815,20

0,96

816,00

820,00

1,00

1,00

2

Cheltuieli financiare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (proflt/plerdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

1.114,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

157,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE

MAI SUS

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE

RAPORTARE, (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-

Rd.25), din care:

26

956,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Rezerve legale

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor șl altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

I*

* / f od

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

r

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- —

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd, 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)

32

956,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Participarea salariatilor la profit Tn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actiona-rllor, în cazul societăților/ com-paniilor naționale și societă-ților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

“34 "

“478,36

0,00

“o;oo

no;oo

“0,00

0,00

0,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o)

- dividende cuvenite altor acționari

37

478,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute ta Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

478,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Alocații de la buget

47

" ' - ț)<oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

/      / i

d.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

' 0,00

1V    /'v r«

f.600,Q0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

546,00

551,00

1,01

551,00

551,00

1,00

1,00

2

Nr.mediu de salariați total

51

480,00

546,00

1,14

551,00

551,00

1,01

1,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

(Rd.12/Rd.49)/12'1000

52

3.412,50

3.579,39

1,05

3.554,14

3.630,22

0,99

1,02

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat

53

3.412,50

3.579,39

1,05

3.554,14

3.630,22

0,99

1,02

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

59,61

58.51

0,98

58.08

_____59,89

0,99

1,03

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat! cf. Legii anuale a bugetului de stat (cantit prod finite/ pers)

55

«

*

0,00

*

0,00

7

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantit prod finite/ pers)

56

*

*

0,00

A

*

0,00

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     (Rd.57=

Rd.6/Rd.1)x1000

57

961,06

1.000,00

1,04

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1,00

8

Plăți restante

58

*

*

-

*

*

*

9

Creanțe restante

59

*

*

*

*

*

*

Nota : Rd.50=Rd.154 din anexa nr.2

Rd,51=Rd,155 din anexa nr.2

Anexa nr.2 la HCL nr Jil

.2021

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzut! in bugetul de venituri si cheltuieli sl repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr rd

Realizat an 2019

Prevederi an 2020

Prevederi an 2021

%

%

Aprobat

conform HG/Ordin comun

conform hotarare AGA

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

28.991,00

28.618,14

7.265,73

8.392,90

8.102,88

31.951,00

1,12

1,01

I.

VENITCJRrTOTATE~(RcI.1=Ra.2+Rci:22)

1

28.446,09

28.991,00

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14). din care:

2

28.440,45

28.985,40

28.985,40

28.611,22

7.264,01

8.391.20

8.101,18

31.944,10

1,12

1.01

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

28.033,39

28.518.40

28.518,40

28.462,63

7.254.32

8.340,00

8.049,98

31.800.10

1,12

1.02

a1)

din vânzarea produselor

4

0,06

0,00

0.00

9,92

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

25.505,31

25.990,90

25.990,90

26.133.79

6.472,98

7.725.00

7.435,98

29.038,40

1.11

1,02

a3)

din redevențe și chirii

6

2.502,64

2.500,00

2.500,00

2.256,32

770.00

600,00

600,00

2.700,00

1,20

0,90

a4)

alte venituri

7

25,38

27.50

27,50

62,60

11,34

15,00

14,00

61.70

0,99

2,47

b)

din vânzarea mărfurilor

8

163,18

110,00

110,00

93,73

8.35

30.00

30,00

90.00

0,96

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

238,00

350.00

350,00

50.65

1,00

20,00

20,00

50.00

0,99

0,00

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21). din care:

14

5,88

7,00

7,00

4,21

0,34

1,20

1,20

4.00

0,95

0,72

f1)

din amenzi și penalități

15

5,88

7,00

7.00

4,21

0,34

1.20

1,20

4.00

0,95

0,72

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18). din care:

16

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

- active corporale

17

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

- active necorporale

18

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

M)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

SkP.OO

f5)

alte venituri

21

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

OJJJ^

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24-»-Rd.25-*-Rd.26+Rd.27), din care:

22

5,64

5.60

5,60

6,92

1,72

1.70

1,70

a)

din imobilizări financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

i':

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

d)

din dobânzi

26

5,64

5,60

5.60

6,92

1.72

1.70

1,70

6,90

1,00

1,23

e)

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd,29+Rd.13O)

23

26.362,10

28.991,00

28.991.00

27.503,81

7.265,73

8.392,90

8.102,88

31.951.00

1.16

1,04

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30-rRd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

26.362,10

28.991,00

28.991.00

27.503,81

7.265.73

8.392.90

8.102,88

31.951.00

1,16

1.04

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45). din care:

30

5.289.45

4.189,01

4.189.01

5.272.46

1.250,23

1.390,25

1.281.92

5.548,94

1,05

1,00

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd,37+Rd.38). din care:

31

4.073,65

3.200,97

3.200,97

3.840,68

924,68

1.106,45

1.007.12

4.036.00

1,05

0,94

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

2.76

0,00

0,00

10,58

2,76

0.00

0,00

12,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

1.837,46

1.362,93

1.362,93

1.880,73

443,62

523.65

410,00

1.950,00

1,04

1,02

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

152,75

105.00

105,00

121,96

37,31

36.00

28.00

130,00

1,07

0.80

b2>

cheltuieli cu combustibilii

35

1.008,18

810.00

810,00

834,51

235,36

243,00

243,00

920,00

1,10

0.83

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

235,11

140.00

140,00

234,96

23,47

55,00

52,00

234,00

1,00

1,00

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

1.637,05

1.348,04

1.348,04

1.678,23

453,59

460,00

450,00

1.800,00

1,07

1,03

e)

A2

cheltuieli privind mărfurile

e-heltuieii-privind-serviciileexecutatedeterți-(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

38

39

361,27

161,88

350,00

144,54

350,00

144.54

36.18

157,72

1,24

30,85

67,80

39.80

95.12

40,80

40,00

168,20

0,00

1,07

0,00

0,97

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

59,49

42.34

42.34

64,71

8,07

14.00

14,00

70,00

1,08

1,09

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

1,20

1,20

1.20

1,20

0,30

0,30

0,30

1,20

0,00

0,00

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

43

1,20

1,20

1.20

1,20

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

c)

prime de asigurare

44

101,19

101.00

101,00

91.81

22,48

25,50

26,50

97.00

1,06

0,91

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61 + Rd.62+Rd.66+Rd.67+

Rd,68+Rd,77). din care:

45

1.053,92

843.50

843,50

1.274.06

294,70

244,00

234,00

1.344,74

1,06

1,21

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.SO+Rd.52), din care:

49

13,32

18,00

18,00

14,80

0.71

5,50

4,00

14,00

0,95

0,00

Ci)

cheltuieli de protocol, din care:

50

1,64

5.00

5.00

0.68

0.41

1.50

0,00

2,00

2,94

0,00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

11,68

13.00

13.00

14,12

0,30

4.00

4,00

12.00

0,85

0.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

A,

\ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de promovare a produselor

55

0,00

0.00

0,00

/ 0^0/".'

o.tX <

%3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:

56

0,00

0,00

0,00

ou

t ;i< e-.qoy_ v

^7 '■

* I

#.00

0,00

0.00

0,00

0.00

dl)

ch.de sponsorizare in domeniul medica! si sanatate

57

0,00

0.00

0.00

0,00

O.OJJ^

0.00

0,00

0,00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile de educație, invatamant, social si sport din care:

58

0,00

0,00

0,00

0,00

fi *

WOO.^/

k\o?8o^

0.00

0,00

0,00

d3)

- pt cluburile sportive

59

0.00

0.00

0,00

0,00

i                  .

/ P.cfo

0,00

0,00

0.00

d4)

ch. De sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

0.00

0,00

0,00

0,00

aopsi

/

JtXDO

0.00

0,00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0,00

0.00

0,00

0,00

wVA

kW'/

/8700//

0.00

0,00

0,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

12,91

14,00

13,60

0,00

0,00

0,00

0.00

- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd,65), din care:

63

12,91

14,00

13.60

0,00

o.ots^y

0,00

0,00

0.00

-interna

64

1,64

3.00

2,60

0,00

0,00

i^O.OO

0,00

0,00

0.00

-externa

65

11,27

11,00

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

14.90

16,00

16,00

11,39

2,90

3,60

3,60

12,00

1,05

0,76

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

18,58

19.20

19,20

15,85

2,94

4,90

4.90

15,00

0,95

0,85

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

574.31

776,30

776,30

1.232,01

316,48

230.00

221,50

1,303.74

1,06

0,00

(1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

RT-

cheltareti7>rrvmdrintrețirerea'șrfancțrc^           de ’calcur

70

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

3,05

14,50

14,50

0.35

0.00

0,00

0,50

0,50

1,43

0,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

J)

alte cheltuieli

77

224.91

0,00

0,00

0,01

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminle asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

302.34

535,00

535,00

575.48

208,36

185,93

213,45

828,84

1,44

1,90

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

0,00

230,00

230,00

274.66

86.24

71,80

71,80

359.64

0,00

0,00

o)

ch. cu taxa de licență

81

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite - impozit pe clădiri +cotizatie piețe + rovineta

84

302,34

305,00

305,00

300.82

122,12

114,13

141,65

469.20

1,56

0.99

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

20.073,54

23.555.09

23.555.09

20.810,68

5.588,47

6.601,52

6.412,51

24.758,02

1,19

1,04

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

19.097,26

22.191,94

22.191.94

19.656,00

5.300.72

6.257,75

6.102,75

23.452,16

1,19

1.03

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88*Rd.89+Rd.9O). din care:

87

17.939,88

20.657.44

20.657,44

18.497,38

5.032,72

5.789,75

5.659,25

21.608,34

1,17

1,03

a) salarii de bază

88

17.591,43

20.362,60

20.362,60

17.983,45

5,032,72

5.459,25

5.659,25

20.947,14

1,16

1,02

b) sporuri, prime ți alte bonificații aferente salariului de bază

89

348,45

294,84

294,84

513,93

0,00

330,50

0,00

661,20

1,29

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96-,-Rd.97+ Rd.98), din care:

91

1.157,38

1.534,50

1.534,50

1.158,62

268,00

468,00

443,50

1.843,82

1,59

1,00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2915 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

b) tichete de masă + tichete cadou:

95

1.157,38

1.534,50

1.534,50

1.158.62

268,00

468.00

443,50

1.843,82

1,59

1,00

c) vouchere de vacanta

96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salanaților la profitul obtinut în anul precedent

97

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e^lte-cheftuietrconform'CCM.

■ -98~

0;00

-o?oo—

---0;00—

MO-

—0700-

——

- -0:00-

-0:00—

0,00

- 0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.l00+Rd.101 + Rd.102), din care:

99

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești

101

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

206,64

310.15

310,15

336,83

82,75

83,77

83.76

340,86

1,01

1.63

a) pentru directori/directorat

104

90,42

135,36

135,36

162.05

39,06

40.06

40.06

166,07

1,02

0,00

-componenta fixă

105

90,42

135,36

135.36

162.05

39,06

40,06

40,06

166,07

1,02

0.00

-componenta variabilă

106

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din

107

116.22

174,79

174,79

174.78

43.69

43.71

43,70

174,79

1,00

1.50

-componenta fixă

108

116,22

174,79

174,79

174,78

43,69

43,71

43,70

174,79

1,00

1,50

-componenta variabilă

109

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

c) pentru cenzori

110

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru afle comisii ți comitete constituite potrivit fegti

111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap)

112

769,64

1.053,00

1.053,00

817.85

205.00

260.0AS

965,00

1,18

0,00

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121). din care:

113

696.77

711,90

711,90

845,19

218.67

1^2$ r

TȘ5M\

^1^20

0,96

1.21

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din

114

1.50

0.00

0.00

0,02

0.00

\ o.ț»

0,00

0.00

. ( W /

- către bugetul general consolidat

115

1,00

0,00

0,00

0,02

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- către alți creditori

116

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

o.oo

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

d)

alte cheltuieli

119

3,14

1,90

1.90

0,04

0.00

0.20

0,00

0,20

0,00

0.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

692,13

710,00

710,00

845.13

218.67

215,00

195,00

815,00

0,96

1,22

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125). din care:

121

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

ff)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

f2.1

din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

-din participarea salariaților la profit

. 126

127

0.00

0,00

0.00

0,00

_____^0.0._____

0,00

0.00

0,00

____QJ3O.__

0,00

o no

0,00

_____0,0.D-_ .

0.00

__0,00- -

0.00

. 0,00.

0,00

- 0,00.

0,00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

129

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile , din care:

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

af)

aferente creditelor pentru investiții

132

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

bf)

aferente creditelor pentru investiții

135

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C)

alte cheltuieli financiare

137

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profiUplerdere)

(Rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

2.083,99

0,00

0,00

1.114,33

0,00

0.00

0,00

0,00

*

*

venituri neimpozabile

139

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

330,70

0,00

0.00

157,60

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

1

Venituri totale din exploatare din care : (Rd 2)

142

28.440,45

28.985.40

28.985.40

28.611,22

7.264,01

8.391.20

8.101.18

31.944,10

1.12

1,01

a) - venituri din subvenții si transferuri

143

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

b) - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat

144

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

2

Cheltuieli totale din explggiguulina

Rd.29

145

19.097.26

22.191.94

22.191.94

19.656,00

5.300,72

6.257,75

6.102,75

23.452,16

1,19

1.03

alte cheltuieli din exoJjS&l determinarea rezuret|j1y a) Legii anuale a b/gqhjlui.

'BryLrealizatTij d^sțal

Su în calcul la șiraț precedent cf.

V Vi

146

X

4

*

K

X

«

3

Cheltuieli de n^ur^ s

i^Via a(Rd.d

ih.ca\\

147

17.939,88

20.657,44

20.657,44

18.497,38

5.032,72

5.789,75

5.659,25

21.608.34

1,17

1,03

a) ...........

-

147 a

*

•                 I

*

*

*

*

*

*

b) ...........

L 1

■-J

147 b

*

*

*

*

*

*

C) ..........

147 c

*

*

*

*

*

*

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

485,00

546,00

546,00

486,00

*

*

551.00

1.13

1,00

5

Nr.mediu de salarîați

149

489,00

546,00

546,00

480.00

*

*

*

551,00

1,15

0.98

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/rd.149) /12'1000

150

3.313,70

3.488,56

3.488,56

3.390,14

*

*

3.735,61

1,10

87,38

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.OG 26/2013 ](rd,147-rd.92-rd.97)/rd.147/12*1000]

151

3.372,22

3.488,56

3.488.56

3.405,44

tl

*

3.793.85

1,11

1,01

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială.recalculat cf.OG 26/2013 șl Legii anuale a bugetului de stat

152

«

R

*

*

*

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.l49)

153

62,85

58,42

58,42

60,61

*

71,65

1,18

1,02

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu

-

0,0D

0,00

0,00

0^)0

0,00

C)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd.149

155

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Elemente de calcul al productivității muncii in unitati fizice din c1) care :

156

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- preț mediu (p)

156

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

- valoare = QPF * p

159

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

o.oo

0.00

0.00

0,00

0,00

- pondere in venituri totale de exploatare =Rd.157/Rd.2

160

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Plati restante

161

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

9

Creanțe restante din care :

162

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

- de la oparalori cu capital integral/majoritar de stat

163

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la operatori cu capital privat

164

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

- de la bugetul de stat

165

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

- de la bugetul local

166

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

- de ta alte entitati

167

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)

168

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG29/2017 din:

169

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte rezerve                 _ - —

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- rezultatul reportat       Q 1 ' 1 'v /

-------------------tf . > ?--------,X *—x----------

171

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anexa nr. 2a la HCL nr.


Piața


Detalierea indicatorilor economlco-financiari prevăzut! in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr rd

Realizat an 2019

Prevederi an 2020

Prevederi an 2021

%

%

Aprobat

conform HG/Ordin comun

conform hota rare AGA

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

4.471,68

4.470,01

4.470,01

3.710,33

1.194,23

1.103,70

1.109,72

4.741,00

1,28

0,83

1------------------------------------------------------

—1-

Venituri totale din exploatare

W'2=TO73+T?7T8>Rd.9^^                 care:

2

4.470.13

4.468.50

4.468.50

3.708.03

1.193,48

1.103,20

1.109.22

4.738,70

1,28

0,83

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

4.464,70

4.461,50

4.461,50

3.703,82

1.193,14

1.102,00

1.108,02

4.734,70

1,28

0,83

a1)

din vânzarea produselor

4

0,00

0,00

0,00

9,92

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

a2)

din servicii prestate

5

1.960.95

1.960,00

1.960.00

1 432,82

422,98

500.00

507,02

2.030.00

1,42

0.73

a3)

din redevențe și chirii

6

2.502,64

2.500.00

2.500,00

2.256,32

770.00

600.00

600.00

2.700,00

1,20

0,90

34)

alte venituri

7

1.11

1.50

1,50

4.76

0,16

2,00

1.00

4,70

0,99

4,29

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11). din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

d

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21). din care:

14

5,43

7.00

7,00

4.21

0,34

1,20

1,20

4,00

0,95

0,78

f1)

din amenzi și penalități

15

5,43

7,00

7,00

4.21

0,34

1,20

1,20

4,00

0,95

0.78

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:

16

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

- active corporale

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active necorporale

18

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

f5)

alte venituri                  _

21

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare (Rd.22=RjMăif&.^-'-fij3?ă^d.26+Rd.27), din care:                    0 ™

22

1,55

1,51

1.51

2.30

0,75

0.50

0,50

2,30

1,00

1,48

a)

din imobilizări financiare f/                     \ ' ■.

23

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare //* / |              , Vi

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din diferențe de curs f

25

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din dobânzi           ț

I

26

1,55

1.51

1,51

2.30

0,75

0,50

0,50

2,30

1,00

1,48

e)

|alte venituri financiare

27

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)

28

4.382,60

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

4.382,60

■ -

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45). din care:

30

1.490.45

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38). din care:

31

1.173,85

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

95,16

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

3,78

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

14,30

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

58,21

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

1.020,48

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0.00

Si £

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40-|-Rd.41*Rd.44}, din care:

cheltuie1i-eu4ntreținerea-și-reparațiHe

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42-rRd.43) din care:

39

■ -40—

41

28,79

2120— 0,00

b1J

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

43

0.00

c)

prime de asigurare

44

26,59

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+

Rd,68+Rd.77), din care:

45

287.81

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

0.00

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0.00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă șl publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

10,62

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

1.64

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0.00

C2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

8,98

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0.00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările ulterioare

54

0,00

- cheltuieli de promgy^oS4^Mttgsglor

55

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea             rt^/2(?t^\

(Rd.56=Rd.57+Rd.5&ZRd(50j. din-cace.

56

0,00

dn

ch.de spons^z^e jh                  Sănătate

57

0.00

ii ®\ iî n

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.470,01

4.470,01

4.576,77

1.194,23

1.103,70

1.109,72

4.728,50

1,03

1,04

4.470,01

4.470,01

4.576,77

1.194,23

1.103,70

1.109,72

4.728,50

1,03

1,04

1.154,04

1.154,04

1.620.68

370,94

393,50

393,00

1.614,30

1,00

1.09

893,04

893,04

1.182.88

248.23

327,00

327,00

1.187,00

1,00

1,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

65,00

65,00

110,74

28,39

20,00

20,00

113,00

1,02

1,16

4,00

4,00

0,59

1.00

0,00

0,00

1,00

1,69

0,16

10,00

10,00

11,22

1,84

3,00

3.00

12.00

1,07

0,78

20,00

20,00

23.89

2.30

7,00

7,00

24,00

1,00

0.41

808,04

808.04

1.048,25

217,54

300.00

300.00

1.050,00

1,00

1,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

32.50

32,50

30,96

7.72

9,00

8.00

32,00

1,03

1,08

~2,50

2,50

4,75

0,00

2,00

1,00

5,00

1,05

2,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

30,00

30,00

26.21

7,72

7,00

7.00

27,00

1,03

0.99

228,50

228,50

406,84

114,99

57,50

58,00

395,30

0,97

1.41

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

12,00

12,00

13,36

0,71

4,00

4,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,68

0,41

0,00

0.00

0,50

0,74

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

12,68

0.30

4,00

4.00

12,00

0,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

d2)

ch. Pe sponsorizare in domeniile de educație, invatamant, social si sport din care:

58

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

d3)

- pt cluburile sportive

59

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

d4)

ch. De sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

0.00

0,50

0,10

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

0,00

0,50

0,10

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

-interna

64

0,00

0.50

0,10

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

-externa

65

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

4,78

5,00

5,00

4,24

1.11

1,25

1.25

4.50

1,06

0.89

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

10,51

11,00

11,00

7,03

0.77

2,75

2,75

6,00

0,85

0,67

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

1.45

200.00

200,00

382,20

112.40

49,50

50,00

384.80

1,01

0,00

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

’70~

- —0'00'

---0'00^ ■

“Cnjor ~

---0"0'0"—

0 00'

0 00

0 00

0 OCT

o^bo

0,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

1.45

0,50

0,50

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

,5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

i)

afte cheltuieli

77

65,46

0,00

0,00

0.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Ra.80-Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

280,84

352,00

352,00

344,73

142.69

122.83

150.35

548,89

1,59

1,23

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

0,00

70,00

70,00

65,47

25.97

17.50

17,50

103,89

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

81

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite - impozit pe clădiri +cotizalie piețe + rovineta

84

280.84

282,00

282,00

279,26

116,72

105.33

132.85

445,00

1,59

0,99

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

________X?     Â t. 'ZK

85

2.526,45

2.863,97

2.863,97

2.404,64

629,93

537,37

516,37

2.365,31

0,98

0,95

co

ZZ f -1     ‘ / NK

Cheltuieli de natură salarial^x^d.'0fȘ^i,<dr87+j^.^j|) >

86

2.397,80

2.725,50

2.725.50

2.272.08

596,06

502,50

481,50

2.234,14

0,98

0.95

c-t

Cheltuieli cu salariile (Rd^=Șd.ȘâfRcl.a9+Rdit9!j}, din i^re:

87

2.256,07

2.565,50

2.565,50

2.142.00

564,56

464.00

443,00

2.087,14

0,97

0,95

a) salarii de bază         1    <- /

1 Vij. H

88

2.215,75

2.535.00

2 535,00

2.088,20

564,56

443.00

443,00

2.045,14

0,98

0,94

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

89

40,32

30,50

30,50

53,80

0,00

21.00

0,00

42,00

0,78

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

C2

Bonusuri {Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

91

141,73

160,00

160,00

130,08

31,50

38.50

38.50

147,00

1,13

0,92

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare:

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

b) tichete de masă * tichete cadou;

95

141,73

160,00

160,00

130,08

31,50

38,50

38,50

147,00

1,13

0.92

c) vouchere de vacanta

96

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'C3

Alta-chelWieJi-cu -perena lul-fRd-9-9=Rd- 1 QQ+Rd                —

care:

99

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

c) cheltuieli de natură salariate aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd,104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111). din care:

103

35,18

35,47

35,47

38,67

8.87

8,87

8,87

38,67

1,00

1,10

a) pentru directori/direcforat

104

15.96

16,24

16,24

19.45

4,06

4,06

4,06

19,44

1,00

0,00

-componenta fixă

105

15.96

16,24

16,24

19,45

4,06

4,06

4,06

19,44

1,00

0.00

-componenta variabilă

106

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din

107

19,22

19,23

19,23

19,22

4.81

4,81

4,81

19,23

1,00

1.00

-componenta fixă

108

19,22

19,23

19,23

19.22

4,81

4,81

4,81

19.23

1,00

1,00

-componenta variabilă

109

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru cenzori

110

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap)

112

93.47

103,00

103.00

93,89

25,00

26.00

26,00

92,50

0,99

0.00

D. Alte cheltuieli de exploatare         ■       >

(Rd.113=Rd.114+Rd.11Z4Fd^8^.lfe4t<jl02^d-121), din care:

113

84,86

100.00

100.00

206.72

50.67

50.00

50,00

200.00

0,97

2.44

a)

cheltuieli cu majorări ^5qț}a’lirățj4Ri.114^d"J'1^Rd.116), din

114

0,50

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

- către bugetul ger/pralcg6sgtidat     1 \ * \\

115

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

- către alți creditori

116

0,50

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

119

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

84,36

100,00

100,00

206,72

50,67

50,00

50,00

200,00

0,97

2.45

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125). din care:

121

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

(1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2.1

din anularea provizioanelor

(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd,129), din care:

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

. A-AG- -

0,00

- -0;00 -

0,00

-

-din pailicipdifcfd salcuiaților piuHt________________

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

- venituri din alte provizioane

129

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd.130

=Rd.131+Rd.134+Rd,137), din care:

130

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli privind dobânzile . din care:

131

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

137

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (proflVpierdere

(Rd.138

=Rd.1-Rd.28)

138

89,08

0,00

0,00

-866,44

0,00

0,00

0,00

12,50

*

*

venituri neimpozabile

139

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

24,17

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare din care

: (Rd 2)

142

4.470,13

4.468.50

4.468,50

3.708.03

1.193,48

1.103.20

1.109,22

4.738.70

1,28

0,83

a)

- venituri din subvenții si transferuri

143

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat

144

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2

Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd.29

145

2.397.80

2.725,50

2.725.50

2.272,08

596.06

502,50

481,50

2.234,14

0,98

0.95

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatuluLbFtrt-igalizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bupșifetijfdț șfet .

146

*

*

-

*

*

*

*

*

*

3

Cheltuieli de

ă Vâlanalâ(Rc

.861

care

147

2.256,07

2.565.50

2.565,50

2.142,00

564,56

464,00

443.00

2.087,14

0,97

0,95

a)

*

147 a

*

*

*

*

*

*

*

A

b)

■ £ ■ -

147 b

*

*

*

*

*

*

*

*

*

c)

-

147 c

*

*

*

*

*

*

*

4

Nr. de personal prognozal la finele anului

148

56

60

60

56

*

42

0,75

1.00

5

Nr.mediu de salariați

149

58

60

60

58

*

44

0,76

1.00

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/rd,149) 712'1000

150

3.445.11

3.785,42

3.765,42

3.264,48

*

4.231,33

1,30

78,96

0)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială.recalculat cf.OG 26/2013 [(rd.147-rd .92-rd ,97)/rd. 147/12'1000]

151

3.568.15

3.785.42

3.785,42

3.381.07

4

K

4.432,82

1.31

0.95

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială.recalculat cf.OG 26/2013 șl Legii anuale a bugetului de stat

152

*

*

*

*

<

4

h

*

*

7

a)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd 149)

153

77.07

74,48

74,48

63,93

■*

*

107.70

1,68

0.83

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe tota! personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

154

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

— .

■e) •

■PfBdueftvitetea-mmeii-irr-trnîtatrfizice-pe-total-personal-medru (cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd.149

155

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

Elemente de calcul al productivității muncii in unitati fizice din care :

156

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

■ cantitatea de produse finite (QPF)

157

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

- preț mediu (p)

158

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

- valoare = QPF * p

159

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- pondere in venituri totale de exploatare =Rd.157/Rd.2

160

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

8

Plăti restante

161

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

9

Creanțe restante din care :

162

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

- de la oparatori cu capital integral/majoritar de stat

163

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

- de la operatori cu capital privat

164

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

- de la bugetul de stat

165

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

- de la bugetul focal

166

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

- de la alte entitati

167

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)

168

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG29/2017 din:

169

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

- alte rezerve

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

- rezultatul reportat        VC A /i/

171

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Anexa nr. 2b la HCL nr.

SALUBRIZARE CĂI PUBLICE

Detalierea indicatorilor economico-financlari prevăzut! in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr rd

Realizat an 2019

Prevederi an 2020

Prevederi an 2021

%

%

Aprobat

conform HG/Ordin comun

conform hotarare AGA

Preliminat 1 Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

11.141,59

11.446,04

11.446,04

11.177,77

2.757,40

3.470,60

3.470,60

12.710,00

1.14

1,00

4-

Venituri totale din exploatare (Rd.2=RdT3+Rd.8*Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

11.139,55

11.444,00

11.444,00

11.175,47

2.757,00

3.470,00

3.470.00

12.707.70

1.14

1,00

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd,4+Rd.5+Rd.6+Rd.7). din care:

3

11.139.10

11.444.00

11.444,00

11.175,47 '

2.757,00

3.470,00

3.470,00

12.707.70

1,14

1.00

a1)

din vânzarea produselor

4

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

11.121.00

11.425.90

11 425,90

11.154,99

2.750.00

3 465.00

3.465,00

12.687,70

0,00

1,00

a3)

din redevențe și chirii

6

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

34)

alte venituri

7

18.10

18,10

18,10

20,48

7,00

5,00

5,00

20,00

0,00

1,13

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

d

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

n

alte venituri din exploatare

(Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd 21), din care:

14

0,45

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fi)

din amenzi și penalități

15

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd,18), din care:

16

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

- active corporale

17

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

- active necorporale

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15)

alte venituri

21

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare (Rd.22=^23HȘț25*a^25+Rd.26+Rd.27). din care:                      . țA A

22

2,04

2,04

2,04

2,30

0,40

0.60

0,60

2,30

1,00

1,13

a)

din imobilizări financi^,-' '■   ------y \\

23

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

b)

din investiții financia/^ f

—-——

\ * \\

24

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

c)

din diferențe de cur//

; 5' -ii

\    ”ț

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din dobânzi ---------1——

’.M

HM---

26

2.04

2.04

2,04

2,30

0.40

0,60

0,60

2,30

1,00

1.13

Bă®

e>

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

1II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)

28

10.682,78

11,446,04

11.446,04

10.841,68

2.757,40

3.470,60

3.470,60

12.710,00

1,17

1,01

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113). din care:

29

10.682,78

11.446,04

11.446,04

10.841.68

2.757,40

3.470.60

3.470,60

12.710,00

1.17

1.01

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd,45), din care:

30

1.703,78

830,04

830.04

1.617,91

294,62

281,80

249.30

1.107,70

0.68

0.95

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

1.376,29

680,00

680,00

1.287,24

249,47

228,00

195.00

868,00

0,67

0.94

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

959.17

400.00

400,00

801,46

162.56

140,00

120,00

568,00

0.71

0,84

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

98,05

50.00

50,00

75,37

31.44

16,00

10,00

68,00

0,90

0,77

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

633.93

350,00

350,00

496,59

75.00

90,00

90,00

350.00

0,70

0.78

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

87,53

30,00

30,00

123,32

1,17

18.00

15.00

50.00

0,41

1.41

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

329,59

250.00

250.00

362,46

85,74

70,00

60.00

250,00

0,69

1,10

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

A2

-ar

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: cheltuieli-cu-rritrețiriereași reparațiile

39

40

92,98

47.24

70,04

”2tf,8"4

70,04

28,84

84,31

43,87

15.36

5.89

21,30

10,00

22,30

10,00

81,20

40,00

0,96 0.91

0.91

0.93

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41 =Rd.42+Rd.43) din care:

41

1,20

1.20

1,20

1,20

0,30

0,30

0,30

1,20

0,00

0.00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

43

1,20

1,20

1,20

1,20

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

44

44,54

40,00

40.00

39,24

9,17

11.00

12,00

40,00

1.02

0.88

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61 + Rd.62+Rd.66+Rd.67+

Rd.68+Rd,77), din care:

45

234,51

80,00

80.00

246.36

29,79

32.50

32.00

158,50

0,64

1,05

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

1,00

2,00

2,00

0.64

0.00

0,50

0,00

0,50

0,78

0,00

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

0.00

1,00

1,00

0,00

0.00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

- lichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

1,00

1,00

1.00

0.64

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de promovare a produselor

55

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit OU^rfSfZ'ÎOtS (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60V^m ©rJr' ' ’ f X

_

56

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

d1) lch.de sponsorizare Â

madical s/j

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1 -I i

v .ii X

1           1

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile de educație, invatamant, social si sport din care:

58

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

d3)

- pt cluburile sportive

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d4)

ch. De sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

0.50

0,50

0.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65). din care:

63

0,50

0,50

0,50

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

-interna

64

0,50

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

-externa

65

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

3,65

4.00

4,00

2,35

0,62

0,60

0,60

2,50

1,06

0,64

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

5,16

5,20

5,20

5,48

1,20

1.40

1.40

5,50

1,00

1,06

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

132,89

68,30

68,30

237.89

56,30

30,00

30,00

150,00

0,63

1,79

it)

cheltuieli de asigurare și pază

69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

i2)

cheltuieli privind

întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

>3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

0,00

3,50

3,50

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

,4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

>7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

i)

alte cheltuieli

77

91,31

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd78=Rd.79+Rd.80+Rd81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

9,29

100,00

100,00

132,43

39.10

39,10

39,10

156,45

1,18

14,26

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

0,00

90,00

90,00

123,40

36.80

36,80

36,80

147,25

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

81

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite - impozit pe clădiri +cotizatie piețe + rovineta

84

9,29

10,00

10.00

9,03

2.30

2,30

2.30

9,20

1,02

0.97

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd,112), din care:

85

8.531,64

10.116,00

10.116,00

8.662,50

2.323,68

3.049,70

3.102,20

11.095,75

1.28

1,02

CO

Cheltuieli de natură salariaw

86

8.071,72

9.438,44

9.438,44

8.188,46

2.207.24

2.892,25

2.964,75

10.516,66

1,28

1,01

CI

Cheltuieli cu salariile                       R.d?^0)^^ care:

87

7.611.91

8.788,44

8.788,44

7.738,47

2.109.74

2.712,75

2.809,75

9.719.84

1.26

1,02

a) salarii de bază ll\/\         ' \    '

88

7.473,78

8.664,00

8.664,00

7.540.57

2.109,74

2.558,75

2.809,75

9.411,84

1.25

1.01

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

89

138,13

124,44

124,44

197,90

0.00

154,00

0,00

308,00

1,56

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2

Bonusuri (Rd.91 = Rd.92+Rd.95+Rd.96vRd.97+ Rd.98), din care:

91

459,81

650,00

650,00

449.99

97.50

179,50

155,00

796.82

1.77

0,98

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

b) tichete de masă + tichete cadou;

95

459.81

650,00

650,00

449.99

97.50

179,50

155,00

796,82

1,77

0,98

c) vouchere de vacanta

96

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

C3

Wt'e cheiruieFcu personalul (Kd.y9^d7TOO+R(fT01^      din

care:

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salanală aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd. 110* Rd.111), din care:

103

136,28

137,34

137,34

149.08

36,44

37,45

37,45

149,09

1,00

1,09

a) pentru directori/directorat

104

58,50

59,56

59,56

71.30

17.00

18,00

18,00

71,31

1,00

0.00

-componenta fixă

105

58,50

59,56

59,56

71,30

17.00

18,00

18.00

71,31

1.00

0,00

-componenta variabilă

106

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din

107

77,78

77,78

77,78

77,78

19,44

19,45

19,45

77,78

1.00

1,00

-componenta fixă

108

77.78

77,78

77,78

77,78

19.44

19,45

19,45

77.78

1.00

1,00

-componenta variabilă

109

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru cenzori

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajatorJ-fond handicap)

112

323.64

540,22

540,22

324,96

80,00

120.00

100,00

430.00

0.00

0,00

D. Alte cheltuieli de exploatare                 '' ' ' '

(RdJ13=RdJl4+RdJl7+Rd.ll8+j^^^l2(FiTOJ^   care:

113

438.07

400,00

400,00

428,84

100,00

100,00

80,00

350.10

0,82

0,98

a)

cheltuieli cu majorări și penahf^ți (^?(/l ^sR^-.IIS-

Rd>V6).\ijin

114

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

- către bugetul general cor soliți

115

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

u .a uhu

/ - li

■d, ■ ■’M rV

- către alți creditori

116

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

o.oo

0.00

d)

alte cheltuieli

119

1,35

0,00

0.00

0,04

0,00

0,00

0,00

0.10

0,00

0.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

436,22

400,00

400,00

428.80

100,00

100,00

80,00

350,00

0,82

0,98

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125>. din care:

121

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

H)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.1)

-provizioane privind participarea fa profit a salariaților

123

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

f2.1

din anularea provizioanelor

(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129). din care:

126

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

-din participarea salariatilor la profit

127

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00 _

__0j0.0----

__0J0

■Q-QO—

- 0700-

----

- -

- din deprecierea imob circulante

fizărifor corporale și

a activelor

128

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

129

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=

Rd.13lr-Rd.134+Rd.137), din care:

130

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile . din care:

131

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

137

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere

(Rd.138

=Rd.1-Rd,28)

138

458,81

0,00

0,00

336,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,73

venituri neimpozabile

139

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibife fiscal

140

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

61,00

0.00

0,00

53,77

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0,00

0,00

1

Venituri totale din exploatare din care : (Rd 2)

142

11.139,55

11.444,00

11.444,00

11.175,47

2.757.00

3.470.00

3.470,00

12.707.70

1.14

1,00

a)

- venituri din subvenții si transferuri

143

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat

144

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

2

Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd.29

145

8.071,72

9.438.44

9.438.44

8.188,46

2.207.24

2.892.25

2.964,75

10.516.66

1,28

1.01

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de         :~

146

-

-

*

•                 I

*

*

3

Cheltuieli de natură salarială'(R(i.®6).'5irtVafe'^\

147

7.611,91

8.788,44

8.788,44

7.738.47

2.109,74

2.712.75

2.809.75

9.719.84

1,26

1.02

a)

/7 <■

—-----~

. -v (A

147 a

*

*

*                      I

*

*

*

*

b)

/ * /

.ti

147 b

*

*

*

*                I

*

*

c)

\ -■

147 C

*

*

*

*

*

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

190

232

232

175

250

1.43

0,92

5

Nr.mediu de salariați

149

195

232

232

180

250

1,39

0,92

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deteminat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/rd.149) 712*1000

150

3.449,45

3.390,24

3.390,24

3.790,95

*

3.505,55

77,06

91,58

b)

Câștigul mediu tunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.OG 26/2013 [(rd.147-rd ,92-rd ,97)/rd. 147/12'1000]

151

3.540,23

3.390,24

3.390.24

3.899.27

*

3.505,55

0.90

1,10

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.OG 26/2013 șl Legii anuale a bugetului de stat

152

*

*

*

*

*

*

*

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

57,13

49,33

49,33

62,09

4

*

*

50,83

0.82

1,09

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

154

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

Productivitatea muncii In unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd.149

155

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Elemente de calcul al productivității muncii in unitati fizice din c1) care :

156

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

- cantitatea de produse finite {QPF)

157

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- preț mediu (p)

158

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

- valoare = QPF " p

159

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- pondere in venituri totale de exploatare =Rd.157/Rd.2

160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

8

Plati restante

161

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Creanțe restante din care :

162

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

- de la oparatori cu capital integrai/majoritarde stat

163

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la operatori cu capital privat

164

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

- de la bugetul de stat

165

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la bugetul local

166

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

- de la alte entitati

167

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)

168

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG29/2017 din:

169

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

- alte rezerve

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

- rezultatul reportat 7^' ; ' A

171

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

tîl

Anexa nr. 2c la HCL nr.........../.............2021

Spatii Verzi

Detalierea indicatorilor economico-ftnanclarl prevăzut! in bugetul de venituri sl cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr rd

Realizat an

2019

Prevederi an 2020

Prevederi an 2021

%

%

Aprobat

conform HG/Ordln comun

conform hotarare AGA

Preliminat / Realizat

Trim l

Trlm 1!

Trim III

An

7=6/5

8=5/3a

I.

—I

2“

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

Jd

12.832,82

13.074,95

13.074,95

13.730,04

3.314,10

3.818,60

6c

3.522,56

14.500,00

1,06

1,07

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

12.830.77

13.072,90

13.072.90

13.727,72

3.313.53

3.818.00

3.521,96

14.497,70

1,06

1,07

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7). din care:

3

12.429,59

12.612,90

12.612.90

13.583.34

3.304,18

3.768,00

3.471.96

14.357,70

1,06

1,09

a1)

din vânzarea produselor

4

0.06

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

a2)

din servicii prestate

5

12.423.36

12.605,00

12.605,00

13.545,98

3.300.00

3.760.00

3.463,96

14.320.70

1,06

1,09

a3)

din redevențe și chirii

6

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

34}

alte venituri

7

6.17

7.90

7.90

37,36

4,18

8.00

8.00

37,00

0,99

6,06

b)

din vânzarea mărfurilor

8

163,18

110.00

110.00

93,73

8,35

30.00

30.00

90,00

0,00

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.l0+Rd.11), din care:

9

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

C1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

dl

din producția de imobilizări

12

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

238,00

350,00

350.00

50.65

1,00

20.00

20,00

50,00

0.00

0,00

0

alte venituri din exploatare

(Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd-20+Rd.21), din care:

14

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1)

din amenzi și penalități

15

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18). din care:

16

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

- active corporale

17

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

- active necorporale

18

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

f5)

alte venituri

21

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd care:

+Rd 25*1%!^+P'^7), din 1 X u

22

2,05

2,05

2,05

2,32

0.57

0.60

0,60

2,30

0.99

1.13

a)

din imobilizări financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

-

24

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

d)

din dobânzi

26

2,05

2,05

2,05

2,32

0,57

0.60

0,60

2,30

0,99

1.13

e)

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)

28

11.296,72

13.074,95

13.074,95

12.085,36

3.314,10

3.818,60

3.522,56

14.500,00

1,20

1,07

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113). din care:

29

11.296,72

13.074,95

13.074.95

12.085,36

3.314,10

3.818.60

3.522,56

14.500,00

1,20

1.07

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd,45). din care:

30

2.095.22

2.204,93

2.204,93

2.033,87

584.67

714,95

639,62

2.814,44

1,38

0,97

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

1.523,51

1.627,93

1.627.93

1.370,56

426,98

551.45

485,12

1.981,00

1,45

0,90

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

2,76

0,00

0,00

10,58

2.76

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

783.13

897,93

897,93

968.53

252,67

363,65

270,00

1.269,00

1.31

1,24

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

50,92

51,00

51.00

46.00

4.87

20,00

18,00

61,00

1,33

0,90

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

359.95

450.00

450,00

326.70

158,52

150,00

150.00

558,00

1.71

0,91

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

89,37

90,00

90,00

87.75

20,00

30,00

30.00

160,00

1,82

0,98

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

286,98

290,00

290,00

267,52

150.31

90,00

90.00

500,00

1,87

0.93

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

361.27

350,00

350,00

36,18

1.24

67,80

95.12

40.00

0.00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

40,11

42.00

42,00

42,45

7,77

9,50

10.50

55,00

1,30

1.06

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

10.05

11.00

11,00

16,09

2,18

2,00

3.00

25,00

1,55

1,60

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

b2)

- către operatori cu capital privat

43

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

44

30.06

31,00

31,00

26.36

5,59

7.50

7,50

30,00

1,14

0,88

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd,61+Rd.62-rRd.66+Rd.67+

Rd.68+Rd.77), din care:

45

531,60

535,00

535.00

620,86

149,92

154,00

144,00

778,44

1,25

1,17

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

1,70

4,00

4,00

0,80

0.00

1,00

0,00

1,00

1,25

0.00

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

0,00

2,00

2,00

0,00

0.00

1.00

0,00

1.00

0,00

0,00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

1,70

2.00

2,00

0.80

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existentejsatȘffeî ftșttiyit Legii nr,193/2006, cu modificjțH^^țiqâre /

54

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

- cheltuieli de promo^f^^rgdetsetor^ ' 7,

55

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivif ^&G,rie-2/20t5 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.fiO),dii/c4re:

I £ I

56

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

V. .    . ‘ --

1 / -- J

<■;. i' ■ 'J

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medica! si sanatate

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile de educație, invatamant, social si sport din care:

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

d3)

- pt cluburile sportive

59

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

d4)

ch. De sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

t)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

12,41

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

12.41

13.00

13,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-interna

64

1,14

2,00

2,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

-externa

65

11,27

11,00

11,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunical

ii

66

6,47

7,00

7,00

4,80

1,17

1.75

1.75

5.00

1,04

0,74

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

2,91

3,00

3,00

3,34

0.97

0,75

0,75

3,50

1,05

1,15

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

439,97

508,00

508,00

611.92

147.78

150.50

141,50

768,94

1.26

1.39

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

. 200

0,00

0,00

_ O.-OJX .

12)

cheltuieli pnvmd întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

1,60

10,50

10,50

0,35

0,00

0,00

0.50

0,50

0,00

0,00

(4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporate. din care:

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și piasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

j)

alte cheltuieli

77

68,14

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

12,21

83,00

83,00

98,32

26,57

24,00

24,00

123,50

1,26

8.05

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

0.00

70,00

70,00

85.79

23.47

17.50

17,50

108,50

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

81

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite - impozit pe clădiri +cotizatie piețe + rovineta

84

12,21

13,00

13,00

12.53

3,10

6.50

6,50

15,00

1.20

1.03

C. Cheltuieli cu personalul fB^țf^pd^6f.R din care:

^SSrKRd.lOS+Rd.HS), VA

85

9.015,45

10,575,12

10.575,12

9.743,54

2.634,86

3.014,45

2.793,94

11.296,96

1,16

1,08

CO

Cheltuieli de natură ^(anal^tRd BȘ^RdJ

7+^.9:;

86

8.627.74

10.028,00

10.028,00

9.195.46

2.497.42

2.863,00

2.656.50

10.701,36

1.16

1,07

C1

Cheltuieli cu salariile (RdB7=R^'8£-’‘Rc<iJE

+R|hS0). din care:

87

8.071,90

9.303,50

9.303,50

8.616.91

2.358,42

2.613,00

2.406,50

9.801,36

1.14

1.07

a) salarii de bază

88

7.901,90

9.163.60

9.163.60

8.354,68

2.358,42

2.457,50

2.406.50

9.490,16

1.14

1.06

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

89

170.00

139.90

139,90

262,23

0,00

155.50

0.00

311,20

0,00

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

C2

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98). din care:

91

555.84

724,50

724,50

578,55

139.00

250,00

250,00

900,00

1,56

1,04

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

93

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

b) tichete de masă + tichete cadou;

95

555,84

724,50

724,50

578,55

139,00

250,00

250,00

900.00

1.56

1,04

c) vouchere de vacanta

96

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

d) ch. privind participarea salariațifor la profitul oblinut în anul precedent

97

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

.JLPO

0,00

0,00

C3

Alte cheHuieli cu personalul (Rd.99=RdJQ0+Rd.l01-'-Rd.102). din care:

99

0,00

u,uu

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0h00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructuran administrator special, alte comisii si comitete

i, privatizării.

102

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

35.18

137.34

137,34

149,08

37.44

37.45

37,44

153,10

1,03

4,24

a) pentru directori/directorat

104

15,96

59.56

59,56

71,30

18.00

18,00

18,00

75.32

1,06

0,00

-componenta fixă

105

15,96

59,56

59,56

71,30

18.00

18.00

18,00

75,32

1.06

0.00

-componenta variabilă

106

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din

107

19,22

77,78

77,78

77.78

19,44

19,45

19,44

77,78

1.00

4,05

-componenta fixă

108

19,22

77.78

77,78

77,78

19,44

19,45

19,44

77,78

1,00

4.05

-componenta variabilă

109

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru cenzori

110

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap)

112

352,53

409.78

409,78

399,00

100,00

114.00

100,00

442,50

0,00

0.00

D. Alte cheltuieli de exploatare^C țA Â A/ (Rd.113=Rd.114+Rd.117+R^^Q^tî$*Rd-

(?^^bj21). din care:

113

173,84

211,90

211,90

209,63

68,00

65,20

65,00

265.10

1,26

1.21

a) |cheltuieli cu majorări Și pefiațităV (Rd 114=

pd\l!-5+^til.l 16), din

114

0,50

0.00

0.00

0,02

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

- către bugetul general consolidat

115

0,50

0.00

0.00

0,02

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

- către alți creditori

116

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

d)

alte cheltuieli

119

1,79

1.90

1.90

0.00

0,00

0,20

0.00

0.10

0,00

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

171.55

210,00

210.00

209,61

68.00

65.00

65.00

265.00

1,26

1.22

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125). din care:

121

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

11)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

f1.1}

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare . din care:

125

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

f2.1

din anularea provizioanelor

(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129). din care:

126_

0,00 -

--MO--

--

—thoe—

--MB--

-MO—

—croo—

MO

•0700'

03)0

-din participarea salariaților la profit

127

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

- venituri din alte provizioane

129

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131 + Rd.134+Rd.137), din care:

130

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile . din care:

131

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

137

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profiUpierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd,28)

138

1.536,10

0,00

0,00

1.644,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,07

venituri neimpozabile

139

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

245,53

0.00

0.00

103.83

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0.00

0,00

1

Venituri totale din exploatare din care : (Rd 2)

142

12.830,77

13.072.90

13.072,90

13.727.72

3.313.53

3.818.00

3.521.96

14.497,70

1.06

1.07

a) - venituri din subvenții si transferuri

143

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

b) - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat

144

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

2

Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd.29

145

8.627,74

10.028.00

10.028,00

9.195,46

2.497.42

2.863,00

2.656,50

10.701.36

1.16

1,07

alte cheltuieli din expteâtSreTar&țiu se iau în calcul la determinarea r^tijajJ)J)i t/rtitrre< âîții anul precedent, cf.

a) Legii anuale ^^etuțui-de“5taLx '7. '

146

*

*

*

*

-

*

*

3

Cheltuieli d^n^turXșălarialâ (F^d.X6^ dirijare

147

8.071,90

9.303,50

9.303,50

8.616.91

2.358,42

2.613.00

2.406.50

9.801,36

1.14

1,07

a) ........... 11   ■-/                          |

147 a

*

*

*

*■                           I

*

*

*-

hi                   '               1 ili1' ■ ■ r;

147 b

*

4

*

*

*

c) ..........

147 c

1

*■

*

*

*

*

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

239

254

254

261

259

0,99

1.09

S

Nr.mediu de salariați

149

236

254

254

246

257

1,04

1.04

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/rd.149) Z12*1000

150

3.046,52

3.290,03

3.290.03

3.114,99

A

*

*

3.469,96

92,83

85.21

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.OG 26/2013 [(rd.147-rd.92-rd.97)/rd.147/12*1000]

151

3.008,28

3.290,03

3.290,03

2.935,97

*

«

3.443,17

1,17

0.98

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.OG 26/2013 șl Legii anuale a bugetului de stat

152

*

-

*

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

54,37

51,47

51,47

55,80

-

56,41

1,01

1.03

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu

recalculata cf Legii anuale a bugeiuluFde'stat

154

0,00

0.00 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd.149

155

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

C1)

Elemente de calcul al productivității muncii in unitati fizice din care :

156

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- preț mediu (p)

158

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- valoare = QPF * p

159

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

- pondere in venituri totale de exploatare =Rd.157/Rd.2

160

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

8

Plati restante

161

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

9

Creanțe restante din care :

162

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

■ de la oparatori cu capital integral/majoritar de stat

163

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

- de la operatori cu capital privat

164

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

- de la bugetul de stat

165

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

- de la bugetul local

166

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la alte entitati

167

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)

168

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG29/2017 din:

169

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

- alte rezerve                       ‘,

țA â

170

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

- rezultatul reportat ■’ $                   ? \\

171

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Anexa nr.3 la HCL nr.âLj^A.2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2019

%

4=372---

Prevederi an precedent 2020

% 7=675

—Arym hat"

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:

27.345,04

28.446,09

104,03

28.991,00

28.618,14

98,71

1.

Venituri din exploatare

27.342,08

28.440,45

104,02

28.985,40

28.611,22

98,71

2.

Venituri financiare

2,96

5,64

190,54

5,60

6,92

123,57

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2020

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2021

an 2022

an 2023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

310,00

0,00

212,00

0,00

0,00

1

Surse proprii, din care:

310,00

0,00

212,00

0,00

0,00

a) - amortizare b) -profit

310,00 0,00

0,00

0,00

212,00 0,00

0,00

0,00

_________0J2Q.

0,00

2

Alocații de la buget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Aite surse, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire sursă

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire sursă

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

310,00

234,83

212,00

0,00

0,00

1

Investiții în curs, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire sursă

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire sursă

c) penlru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire sursă

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire sursă

2

Investiții noi, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

M jd *.

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire obiectiv                                                       // <

L __ V

i*

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității      t!

administrativ teritoriale:                                                           II zi

\       0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire obiectiv                                                        l| Ci

I ■ l'l

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității      V -

administrativ teritoriale:                                                            Vtcțj

1

X

~ /

’ # 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire obiectiv

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire obiectiv

3

Investiți? efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire obiectiv

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire obiectiv

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire obiectiv

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune

—'

exclusiv cete din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

denumire obiectiv

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

310,00

234,83

212,00

0,00

0,00

PIAȚA

15,00

11,88

85,00

0,00

0,00

Cort cu structură metalică 10/20 (1 bucata)

31.12.2021

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

Echipament storage (1 bucata)

31.12.2021

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

Module vestiar (1 bucata)

31.12.2020

15,00

11,88

0,00

0,00

0,00

SALUBRIZARE CĂI PUBLICE

4,00

20,92

4,00

0,00

0,00

Tarif menținere licență

31.12.2020

4,00

20,92

4,00

0,00

0,00

SPATII VERZI

291,00

202,03

123,00

0,00

0,00

Module vestiar cu grup sanitar și duș (1 bucata)

31.12.2021

0,00

0,00

38,00

0,00

0,00

Presă bricheți (1 bucată)

31.12.2021

0,00

0,00

85,00

0,00

0,00

Centrala termica spații birou Pepinieră Găvana

31.12.2020

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sistem de încălzire sere cu aertoterme Pepinieră Găvana

31.12.2020

21,00

14,52

0,00

0,00

0,00

Sistem de alimentare și încălzire sere cu aertoterme solarii la Sere str. Obor (2 bu

31.12.2020

225,00

170,31

0,00

0,00

0,00

Pompe pentru irigații (2 bucăți)

31.12 2020

30,00

17,20

0,00

0,00

0,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)- externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăți lor restante

mii lei

an precedent 2020

an curent 2021

an 2022

an 2023

Nr.c rt

Termen de realizare

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Măsuri

Rezultat brut

(+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

e

__7

8

_____9

-1-0

“Pcf I

Măsurrde"îmb’tlnătâțire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

1. reducerea consumului de carburant pentru

autovehiculele din dotare

2.verificarea aparatelor de înregistrat și corectitudine

branșării la rețeaua de alimentare cu apă a agenților economici

economici din piețe. în vederea reducerii consumului cu apa ți

canal

3.reducerea consumului cu energia electrică prin verificarea

periodică a agențiior economici din piețe pentru stabilirea

conformității dintre consumul real și cel înregistrat și prin

verificarea respectării programului de iluminat nocturn

TOTAL Pct 1

Pct

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct 1

1

Cauza 1.........................

2

Cauza 2.........................

Cauza n......................

TOTAL Pct II

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct I + Pct II

n      i

IfVt ■