Hotărârea nr. 130/2021

HCL privind aprobare buget FC Arges pe anul 2021

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind Aprobarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr. 20040/2021 al Direcției Economice, Direcției Servicii Publice și Achiziții și Biroului Managenkent Resurse Umane;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 21541/2021, nr. 21543/2021;'

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul Fotbal Club Argeș pe anul 2021 cu venituri totale în sumă de 6.713,80 mii lei, din care subvenții din bugetul local în sumă de 6.500 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 6.713,80 miț lei, potrivit anexei nr. 1.

Art.2. (1) Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază pentru anul 2021 aferente Fotbal Club Argeș sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Numărul de posturi;aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

(3) Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Ordonatorul terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normativei în vigoare.

Art.4. Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Biroul Management Resurse Umane și Fotbal Ciut? Argeș vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora^ de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, Virgit^DMmitru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălfn Călueăn

Pitești,

Nr. 130 din 22.04.2021

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. /jl din 22+5^2021

Bugetul finanțat din venituri proprii și subvenții de fa bugetul local al Fotbal Club Argeș pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6710 Cultura, recreere si religie!

Paragraful 0501 Sport

-mii lei-

DENUMIREA INDICATOI

ÎILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00 17+45.'

000110

6713,80

0

6700

6700

6700

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

213,80

0

200

200

200

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.1

i)

0012

213,80

0

200

200

200

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (co<

33.10+34.

0014

213,80

0

200

200

200

Venituri din prestări de servicii si alte activități (cod 33.1

3310

200

0

200

200

200

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

200

0

200

200

200

Transferuri voluntare, altele decât subventiilr

(Cod 37.1(

3710

13,80

0

0

0

0

Donatii si sponsorizări

371001

13,80

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

6500

0

6500

6500

6500

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAT!

0018

6500

0

6500

6500

6500

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.0

4310

6500

0

6500

6500

6500

Subvenții pentru instituții publice

431009

6500

0

6500

6500

6500

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.0

000110

6713,80

0

6700

6700

6700

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

213,80

0

200

200

200

C. VENITURI NEFISCALE ( cod OO.IS+OO.lj)

0012

213,80

0

200

200

200

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (codi 33.10+34.

0014

213.80

0

200

200

200

Venituri din prestări de servicii si alte activita

(cod 33 1

3310

200

0

200

200

200

Alte venituri din prestări de servicii si alte aci

j/itati

331050

200

0

200

200

200

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

(cod 37.1 (

3710

13,80

0

0

0

0

Donatii si sponsorizări

371001

13,80

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00 18)

I

0017

6500

0

6500

6500

6500

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAT!

0018

6500

0

6500

6500

6500

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.0

4310

6500

0

6500

6500

6500

Subvenții pentru instituții publice

431009

6500

0

6500

6500

6500

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

6713,80

0

6700

6700

6700

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7^+85)

F

6713,80

0

6700

6700

6700

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+Î50+51SF+

01F

6713,80

0

6700

6700

6700

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ț0.01+10.C

10

530

0

530

530

530

Cheltuieli salariale in bani (cod 10 01.01+10.o'l.03 la 10

1001

507

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la ) 0.02.06+

1002

12

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

11

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 laț20.06+20

20

6183,80

0

6170

6170

6170

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

1240,80

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2'0.05.01+2

2005

5

0

0

0

0

Deplasări, detasari. transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

379

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare ,

2011

1

0

tr O A^o

2            0

0

Consultanta si expertiza

I

2012

1

■— 0

0

0

Pregătire profesionala                        .

2013

4

// /

' ! '

0

0

Protecția muncii

I

2014

2

1

, 0,

? \ >

0

0

[Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.

3<j.06+20.3

2030

4550

: $ ’

_______Ix.Te v

'              r

I '■

! 0

0

la Hotărârea Consiliului Local nr.


MO


Anexa nr. 2 din^?. 0^. 2021


Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază

pentru| anul 2021 aferente Fotbal Club Argeș

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată

Numărul de posturi pe perioadă determinată

Fond salarii de bază (mii lei)

8

1

-

507