Hotărârea nr. 13/2021

HCL privind numirea reprezentantului CL in CA GPP Altina

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit „Altina” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.59127/15.12.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3173/2021, nr. 3174/2021, nr. 3175/2021, nr. 3176/2021, nr. 3177/2021;

  • -Adresa nr.201/07.09.2020 a Grădiniței cu program prelungit „Altina” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.41098/07.09.2020;

Văzând prevederile art.96 alin. (5) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(3) din anexa la Ordinul nr.4619/2014 al Ministrului educației naționale pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.32/28.01.2020 privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar. de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2020-2021;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează domnul consilier Coteț Mihai, în calitate de reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit „Altina” Pitești, cu sediul în str.Făgetului nr.51.

Art.l. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentantul consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Grădiniței cu program prelungit „Altina” Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

O M >

ȘEDINȚE D
Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 13 din 21.01.2021