Hotărârea nr. 129/2021

HCL privind aprobarea bug...rul Cultural pe anul 2021

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr. 20039/2021 al Direcției Economice, Direcției Servicii Publice și Achiziții și Biroului Management Resurse Umane;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.21540/2021, nr. 21541/202Ș1, nr. 21542/2021, nr. 21543/2021;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul Centrului Cultural Pitești pe anul 2021 cu venituri totale în sumă de 2.417 mii lei, din care subvenții din bugetul local în sumă de 2.397 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 2.417 mii leji, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

Art.2. (1) Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază pentru anul 2021 aferente Centrului Cultural Pitești sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Numărul de posturi aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

(3) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Ordonatorul terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Art.4. Direcția Econdmică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Biroul Management Resurse Umane și Centrul 'Cultural Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicară acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘE^țJJJî ȘEDINȚĂ,

VirgiLDmni tr uChi v u

j- ||

ll \ t f '*- 7

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătălitf Călugărit

Pitești,

Nr. 129 din 22.04.2021

- Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. i dinxp?<^2021

Bugetul finanțat din venituri proprii Și subvenții de la bugetul local al Centrului Cultural Pitești pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6710 Cultură, recreere și religie

Paragraful 0330 Alte servicii culturale                                                                               -mii lei-

DENUMIREA INDICATO

țILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.'

000110

2417

0

2385

2385

2385

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

20

0

85

85

85

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.1

4)

0012

20

0

85

85

85

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30

10+31.10)

0013

12

0

25

25

25

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10:08+30.10.0

3010

12

0

25

25

25

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30 10.05.30)

301005

12

0

25

25

25

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de cațre institutiil'

30100530

12

0

25

25

25

C2. VANZARf DE BUNURI SI SERVICII (cod 33 10+34.

0014

8

0

60

60

60

Venituri din prestări de servicii si alte activitali (cod 33.1

3310

8

0

60

60

60

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

8

0

60

60

60

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

2397

0

2300

2300

2300

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚI

0018

2397

0

2300

2300

2300

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.0

4310

2397

0

2300

2300

2300

Subvenții pentru instituții publice

431009

2300

0

2300

2300

2300

Subvenții pentru instituțiile publice destinate 'secțiunii de

431019

97

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARĂ (cod 00.0

000110

2320

0

2385

2385

2385

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

20

0

85

85

85

C. VENITURI NEFISCALE {cod 00.13+00.14)

0012

20

0

85

85

85

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30ll0+31.10)

0013

12

0

25

25

25

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.ț08+30.10.C

3010

12

0

25

25

25

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.1Ș05.30)

301005

12

0

25

25

25

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de cațre institutiil

30100530

12

0

25

25

25

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.

0014

8

0

60

60

60

Venituri din prestări de servicii si alte activități (cod 33.1

3310

8

0

60

60

60

Alte venituri din prestări de servicii si alte acbvitati

331050

8

0

60

60

60

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

2300

0

2300

2300

2300

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚI

0018

2300

0

2300

2300

2300

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.0

4310

2300

0

2300

2300

2300

Subvenții pentru instituții publice

431009

2300

0

2300

2300

2300

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARĂ (cod 00.02

000110

97

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

97

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATI

0018

97

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (țod 43.10.1

4310

97

0

0

0

0

Subvenții pentru instituțiile publice destinate Secțiunii de

431019

97

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2417

0

2385

2385

2385

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7'9+85)

F

2320

0

2385

2385

2385

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

2320

0

2385

2385

2385

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (codjW.01+10 C

10

1150

0

985

985

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 (a 10

1001

1123

0     /

; fi 4

o

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

27

0 //

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (Cod 20 01 la 20.06+20

20

1170

0

‘ / I

1400'

~ * :l4\o

1400

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09+20.01.30)

2001

244

0 p

■ / i 1

o

0

Reparatii curente

I

2002

70

U 1 - 4

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ;20.05.01+2

2005

25

0%

' r\ ■

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01'+20.06.02)

2006

10

0  <

. 5 ’ / 0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

1

0

<1

0

0

DENUMIREA INDICATOI

ÎILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plâyior restante

Consultanta si expertiza

2012

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Afte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.io.O6+2O.3<

2030

800

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70

D

97

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

97

0

0

0

0

TITLUL XH ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

H.01 + 71.0

71

97

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.

30)

7101

97

0

0

0

0

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local nr. din^? ^2021

Programul de investiții al Centrului Cultural Pitești finanțat din subvenții de la bugetul local pe anul 2021

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

Valoare

Program 2021

Capacit./

din care finanțat din :

Alte

din care:

-Pe seama-

( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

De la bugetul local

transf. de la bugetul de stat

Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

97

97

97

din care:

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

97

97

97

Dotări

97

97

97

97

97

12.2021

Anexa nr. 3

lai Hotărârea Consiliului Local nr. /din 22 0^ 2021

Lista de dotări a Centrului Cultural Pitești finanțată din subvenții de la bugetul local pe anul 2021

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Dispozitiv transmitere live

buc.

1

17

2

Rackmount Monitpr RM-0208S

buc.

1

18

3

Cameră video 4K șemiprofesională cu trepied și geantă Extra Large

buc.

1

30

4

Laptop Apple MacjBook Pro 16”, processor IntelCorne i9 2.30 GHz

buc.

1

18

5

UPC PC+LIVEU RACK-1500

buc.

2

8

6

Mixer video semip

rofesional

buc.

1

6

TOTAL

97

Anexa nr. 4

la Hotărârea Consiliului Local nr. dinZ?. 0^ 2021

Numărul de ponturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază

pentru anul 2021 aferente Centrului Cultural Pitești

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată

Numărul de posturi pe perioadă determinată

Fond salarii de bază (mii lei)

18

-

1.123