Hotărârea nr. 126/2021

HCL privind aprobare buget DAS pe anul 2021

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială al Municipiului Pitești pe anul 2021

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;

  • - Raportul nr. 20036/2021 al Direcției Economice și al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.21540/2021, nr. 21541/20121, nr. 21542/2021, nr. 21543/2021;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările] ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările Ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2021 în sumă de 54.228,70 rhii lei, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

Art.2. (1) Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază aferente aparatului propriu al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești și numărul asistenților personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2021 sunt cele prevăzute în anexa nr. 4],

  • (2) Numărul de posturi aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

  • (3) Anexele nr. 1-4 fajc parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3. Ordonatorul terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Art.4. Direcția Economică, Biroul Management Resurse Umane și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-CătăJîn Călusăru

Pitești

Nr. 126 din 22.04.2021

. - , Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. '«’W din ^.^2021

Detalierea cheltuielilor bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

TOTAL DAS

- mii lei -

DENUMIREA INDICATOI

ÎILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

54228,70

0

59519,70

60019,70

60519,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +7

9+85)

F

53742,70

0

59519,70

60019,70

60519,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

53742,70

0

59519,70

60019.70

60519,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01 + 10.C

10

27890

0

29591

29591

29591

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.'01.03 la 10

1001

27258

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

632

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

2507

0

2507

3007

3507

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+^0.01.30)

2001

1098

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

95

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)            |

2003

830

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.C

2004

145

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

112

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01f+20.C6 02)

2006

47

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

3

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

12

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

59

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

106

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.0

2)

57

23059,70

0

27135,70

27135,70

27135,70

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

23059,70

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

9.02 + 59.(

59

286

0

286

286

286

Despăgubiri civiie

5917

12

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

274

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+551+56+70+79

D

486

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nera

58

341

0

: '             . 0

0

0

Programe din Fondul Social European (FSE

|(58.02.01

5802

341

* w A

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

I

70

145

#0- \

o

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

j.01 + 71.0

71

145

■ .

I- A °

0

Active fixe (cod 71.01.01 ta 71.01 03+71.01.

30)

7101

145

I îl '

1 f / .0

0

Capitolul 6502 învățământ

Subcapitolul 50

Os

\ 7 1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

70

■< ,. #

t/         70

70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

70

7LL

70

70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

70

0

70

70

70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.0?)

57

70

0

70

70

70

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

70

0

0

0

0

Capitolul 6602 Sănătate

Paragraful 5050

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

5863

0

5863

5863

5863

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7^+85)

F

5863

0

5863

5863

5863

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

5863

0

5863

5863

5863

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod (10.01+10.(

10

5645

0

5645

5645

5645

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10

1001

5515

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

130

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 te 20.06+20

20

153

0

153

153

153

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09+2'0.01.30)

2001

55

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 2O.o4.O1 la 20.C

2004

60

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

20

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

18

0

0

0

0

i

DENUMIREA INDICATO

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

40

0

40

40

40

Ajuîoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

40

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59 02 + 59 C

59

25

0

25

25

25

Sume aferente persoanelor cu handicap neîjicadrate

5940

25

0

0

0

0

Capitolul 6802

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

48295,70

0

53586,70

54086,70

54586,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7)9+85)

F

47809,70

0

53586,70

54086,70

54586,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4CȚ+50+51SF4

01F

47809.70

0

53506,70

54086,70

54586,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10.(

10

22245

0

23946

23946

23946

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 +10 )01.03 la 10

1001

21743

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

502

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

2354

0

2354

2854

3354

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

1043

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

95

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

830

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.0^4.01 la 20.C

2004

85

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod '20.05 01+2

2005

92

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

47

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

3

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

12

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

59

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

88

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

22949,70

0

27025,70

27025,70

27025,70

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

22949.70

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.C

59

261

0

261

261

261

Despăgubiri civile

5917

12

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

249

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55J+56+70+79

0

486

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri eterne nera

58

341

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European (FSE)'(58.02.01

5302

341

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 1

70

145

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0

71

145

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

145

0

0

0

0

Subcapitolul 04

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1696

0

3335

3335

3335

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+70+85)

F

1634

0

3335

3335

3335

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

1634

0

3335

3335

3335

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (codșl0.01+10.(

10

1305

0

3006

3006

3006

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10

1001

1273

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

32

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

329

0

329

329

329

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

200

0

----O"

0

0

Reparatii curente

2002

5

0

<Z o Mt»

î

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

30

0 //

\ 0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04 01 la 20.C

2004

45

0 //

*/ / >

/Z .

\ 0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+2

2005

30

° II

Z A

1 /

10

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01

r20.06.02)

2006

10

- ■ ■ “

Z 1     ’

1

0

Pregătire profesionala

2013

3

0 V

c \ < o

' z-

y °

0

Protecția muncii

2014

6

0 \

/ 0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

62

0

i 0

*

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

62

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71

01 + 71 0

71

62

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

62

0

0

0

0

Paragraful 0502

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUN(

1TIONARE

31823,70

0

35899,70

35899,70

35899,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7?

+85)

F

31823,70

0

35899,70

35899,70

35899,70

i

DENUMIREA INDICATO

R I L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4q+50+5lSF+

01F

31823.70

0

35899,70

35899,70

35899,70

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.1

10

8796

0

8796

8796

8796

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 +10j01.03 la 10

1001

8604

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

192

0

0

0

0

TITLUL li BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 (a 20.06+20

20

71

0

71

71

71

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01 30)

2001

0

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

42

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

29

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.^2)

57

22826,70

0

26902,70

26902.70

26902,70

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) '

5702

22826,70

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59 C

59

130

0

130

130

130

Sume aferente persoanelor cu handicap neîhcadrate

5940

130

0

0

0

0

Subcapitolul 11

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

9695

0

9641

10141

10641

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

9641

0

9641

10141

10641

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

9641

0

9641

10141

10641

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.(

10

8044

0

8044

8044

8044

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10)01.03 la 10

1001

7866

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

178

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 (a 20 06+20

20

1523

0

1523

2023

2523

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20 01.30)

2001

518

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

90

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

800

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.Q4.01 la 20.C

2004

40

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (codj20.05.01+2

2005

47

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

6

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

4

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

18

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.C

59

74

0

74

74

74

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

74

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

54

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)1

70

54

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7=1.01 + 71.0

71

54

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

54

0

0

0

0

Paragraful 1501

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

83

0

83

83

83

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

83

0

83

83

83

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4CI+50+51SF+

01F

83

0

83

83

83

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

83

0

83

83

83

Ajutoare sociaie (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

83

0

0

0

0

Paragraful 5050

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

4998

0

4628

4628

4628

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85}

F

4628

0

4628

4628

4628

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4050+51SF+

01F

4628

0

4628

4628

4628

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.(

10

4100

0

4100

4100

4100

Cheltuieli salariale in bani (cod 10 01.01 +10.;01.03 la 10

1001

4000

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

100

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI S! SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20

20

431

0

—431

431

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

325

0

a

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (codi20.05.01+2

2005

15

0

, A

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02}

2006

31

0

\ °

Carii, publicatii si materiale documentare

2011

3

0

7 ; ' = c

' 7. . ' "'O

r         0

Consultanta si expertiza

2012

12

0

l -’i h?

■■ 0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

\ :i; A v 0

■7 / /L-o

//            0

Protecția muncii

2014

35

0

\ r, - 4

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

40

0

e $

Ml^»

40

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57 02.04) ,

5702

40

0

0

0

DENUMIREA INDICATO

R I L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.C

59

57

0

57

57

57

Despăgubiri civile

5917

12

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîiicadrate

5940

45

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+75

D

370

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nera

58

341

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European (FSE

(58.02.01

5802

341

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

29

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

1.01 + 71.0

71

29

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01

30)

7101

29

0

0

0

0

la Hotărârea Consiliului Local nr.


. Anexa nr. 2 d inz3?■    , 2021


Programul de investiții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2021

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, -dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2021

Gapacit^-Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte-surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL, din care:

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială", din care:

145

145

145

145

145

145

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

145

145

145

1. Proiectare

20

20

20

-Reabilitare clădire anexă cu destinația de magazie legume-fructe pentru Creșa nr. 11 Negru Vodă

10

10

10

10

10

12.2021

-Reabilitare clădire anexă cu destinația de magazie legume-fructe pentru Creșa nr.6 Trivale

10

10

10

1

± 1 1 1 -r • * '

: /

j

10

10

12.2021

2. Dotări

125

125

125

125

125

12.2021

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local nr. 12& din22 (^.2021

Lista de dotări a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2021

Capitolul 68.02 - Asigurări și asistentă socială

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Computer

buc.

5

30

2

Centrală termică

buc.

1

18

3

Boiler

buc.

1

10

4

Covor PVC trafic intens antibacterian

buc.

1

38

5

Panou ergoterapie

buc.

1

5

6

Aparat fizioterapie

buc.

1

13

7

Bicicletă fitness

buc.

1

3

8

Copiator multifuncțional

buc.

1

3

9

Purificator aer       1

buc.

1

5

TOTAL

125

Anexa nr. 4

la Hotărârea Consiliului Local nr. din 2021

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază aferente

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pentru anul 2021

Specificație

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată

Numărul de posturi pe perioadă determinată

Fond 1 salarii de bază (mii lei)

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, din care:

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap

618

242

27.258

8.604