Hotărârea nr. 125/2021

HCL privind aprobarea bugetului ADP pe anul 2021

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2021

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 200j3 5/2021 al Direcției Economice și al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.21540/2021, nr.21541/2021, nr.21542/2021, nr.21543/2021;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completări e ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.l5/2021, precum și ale art. 129 ^lin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2021 în sumă de 28.540 mii lei, pctrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

Art.2. (1) Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază pentru aiul 2021 aferente Administrației Domeniului Public Pitești sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.

  • (2) Numărul de posturi aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

  • (3) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Ordonatorul terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normaive în vigoare.

  • Art .4. Direcția Eccnomică, Biroul Management Resurse Umane și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , VjrgiL#umitru Chivu

1 fl /                      .1

Contrasemnează pentru legalitate

/ SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătăjfn Călugării

i

Pitești

Nr. 125 din 22.04.2021

la Hotărârea Consiliului Local nr.


— Anexa nr. 1 /Zj din^.C?^ 2021

Detalierea cheltuielilor bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

TOTAL ADP

-mii lei-

DENUMIREA INDICATO

ț I L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

28540

0

24869

29180

33869

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

24869

0

24869

29180

33869

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

24869

0

24869

29180

33869

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 +10.C

10

14525

0

14525

14525

14525

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 + 10.01.03 la 10

1001

14196

0

14525

14525

14525

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

329

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 20.06+20

20

10124

0

10124

14435

19124

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

4890

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

4180

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

430

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.0

2004

45

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

395

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

4

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

5

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

13

0

0

0

0

Proiecția muncii

2014

62

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.3(

2030

100

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59 C

59

220

0

220

220

220

Burse

5901

0

0

0

0

0

Despăgubiri civile

5917

10

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neî

icadrate

5940

210

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +56

+56+70+79

D

3671

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3671

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

1.01 + 71.0

71

3671

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01

00)

7101

555

0

0

0

0

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

3116

0

0

0

0

Capitolul 6702 Cultură, recreare ți religie

Paragraful 0503

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2023

0

1998

2298

2498

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

1998

0

1998

2298

2498

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40^+50+51SF+

01F

1998

0

1998

2298

2498

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

10.01 + 10.(

10

975

0

975

975

975

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10

01.03 la 10

1001

953

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

22

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01

a 20.06+20

20

998

0

998

1298

1498

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09+

20.01.30)

2001

451

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

35

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

430

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.0

[4.01 la 20.C

2004

17

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

55

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

3

0

—Q

0

0

Protecția muncii

2014

7

0

......Lb

■' •. o

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + I

19 02 + 59.1

59

25

0

^26;

//, \ 25

25

Burse

5901

0

0 ■’ ;

' '0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neî

i cadrate

5940

25

0 '

!     1           Q

X ' . ’. .1 0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+56

+56+70+79

D

25

0 ț* 1

'                   0

■ -          0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

25

0 V. '

'     " ' '0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

1.01 + 71.0:

71

25

0

Z            -Ti

0

0

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

25

0

...: *

0

0

i

-1

DENUMIREA INDICATO

î I L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Capitolul 7002 Locuințe, servicii șt dezvo

Subcapitolul 50

tare publică

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUf

CTIONARE

6197

0

6147

6947

7647

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

9+85)

F

6147

0

6147

6947

7647

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

+50+51SF+

01F

6147

0

6147

6947

7647

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01 + 10.(

10

4860

0

4860

4860

4860

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01,01+10.

01.03 la 10

1001

4753

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

107

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 I

a 20.06+20

20

1222

0

1222

2022

2722

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20 01.09+

20.01.30)

2001

1076

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

45

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.0

4.01 la20.C

2004

27

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

40

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

4

0

0

0

0

Pregătire profesionata

2013

5

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

25

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + I

>9.02 + 59.C

59

65

0

65

65

65

Burse

5901

0

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap net

cadrate

5940

65

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55

+56+70+79

D

50

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

50

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

[1.01 + 71.0

71

50

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.

30)

7101

50

0

0

0

0

Capitolul 7402 Protecția mediului

Paragraful 0501

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUN

CTIONARE

500

0

500

500

500

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

9+85)

F

500

0

500

500

500

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

1-50+51SF-»

01F

500

0

500

500

500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

500

0

500

500

500

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

’0.01.30)

2001

500

0

0

0

0

Capitolul 8402 Transporturi

Paragraful 0303

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUN

CTIONARE

19820

0

16224

19435

23224

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

9+85)

F

16224

0

16224

19435

23224

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

+50+51SF+

01F

16224

0

16224

19435

23224

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10 01 + 10.C

10

8690

0

8690

8690

8690

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10

01.031a 10

1001

8490

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

200

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

S 20.06+20

20

7404

0

7404

10615

14404

Bunuri si servicii {cod 20.01.01 ia 20.01.09+

20.01.30)

2001

2863

0

,            0

0

Reparatii curente

2002

4100

0

'C. r'

0

0

Medicamente si materiala sanitare (cod 20.0

4.01 la 20.C

2004

1

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

300

0 // „

/ . ' 'O

0

■1

0

Consultanta si expertiza

2012

5

°l

hi __

0

% '

I 0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0 1

'            0

7

0

0

Protecția muncii

2014

30

0

' /°

■/ o

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.

10.06+20.3

2030

100

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

f9.02 + 59.(

59

130

0

1 t3o

130

130

Burse

5901

0

0

--s

0

0

Despăgubiri civile

5917

10

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap net

'.cadrate

5940

120

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55

+56+70+79

D

3596

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3596

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

1 01 + 71.0

71

3596

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01

J0)

7101

505

0

0

0

0

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

3091

0

0

0

0

Programul de investiții al Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2021

- mii lei -

Program 2021

din care finanțat din :

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

Capacit./ Termen P.I.F.

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

3.671

3.671

3.671

din care:

  • A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

  • B. LUCRĂRI NOI

  • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

■ \

/ dC /

•/

479

2.150

1.042

479

2.150

1.042

479

2.150

1.042

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

25

25

25

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

25

25

25

Proiectare

25

25

25

-Amenajare spații recreative pentru activități sportive

20

20

20

20

20

12.2021

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

5

5

5

5

5

12.2021

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2021

Capacit./ Termen P.LF.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare puljlică”, din care:

__Si__

-50

____-50_____

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

50

50

50

Dotări

50

50

50

50

50

12.2021

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

3.596

3.596

3.596

A. Lucrări în continuare, din care:

479

479

479

-Amenajare parcare strada Carpenului zona blocurilor E8, E9, E10

479

479

479

479

479

05.2021

B. Lucrări noi, din care:

2.150

2.150

2.150

-Modernizare strada Profesor Ion Angelescu , Municipiul Pitești, județul Argeș

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

07.2021

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

967

' ■ i

967

967

1. Proiectare

255

s /■* A.

255

255

-Relocare și amenajare Secție Reparații Străzi și Mecanizare (Stație asfalt))

50

50

50

f-

7 ■ / 5 l

/ / r n

50

50

12.2021

-Amenajare sens giratoriu Calea Craiovei -zona târg săptămânal

85

85

85

85

85

12.2021

-Reabilitare scări publice strada Făgăraș, zona blocurilor E1-E2, E2-E3, E3-E4 Școala Gimnazială „Alexandru Davila”

20

20

20

20

20

12.2021

-Zid de sprijin strada Ovid Densușianu

25

25

25

25

25

12.2021

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2021

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Amenajare parcare strada Anghel Saligny,

25____

25____

_____25_

____25____

_____25    .

1-2,2021

zona blocurilor L>, L>1, D2, D3

-Reabilitare Str. Aleea Poarta Eroilor

20

20

20

20

20

12.2021

-Expertizare poduri

30

30

30

30

30

12.2021

2. Dotări

505

505

505

505

505

12.2021

3. Reabilitări

207

207

207

-Reabilitare scări publice din strada Mărășești Palatul Copiilor

207

207

207

207

207

06.202]

Lista de dotări a Administrației Domeniului Public

Pitești pe anul 2021

Capitolul

70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Nr. crt.

Den

urnire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Calculator PC

buc.

2

10

2

Container pentru ir apei provenită din

istalații de tratare și filtrare a 'oraje de mare adâncime

buc.

1

10

3

Imprimantă multifi

mcțională

buc.

1

4

4

Pachet licențe antb

/irus

buc.

1

2

5

Ciocan rotopercutc

r profesional mobil

buc.

3

12

6

Multimetru digital Ah

cu clește ampermetric de 600

buc.

1

4

7

Aspirator universa

VC -20 UL

buc.

1

4

8

Motofierăstrău pro

fesional

buc.

1

4

TOTAL

50

Capitolul 84.02 - Transporturi

Nr. crt.

Den

urnire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Cupă excavare bul

doexcavator

buc.

2

10

2

Placă compactoare

pentru asfalt

buc.

1

9

3

Nivelă orizontală L

,aser Exterior

buc.

1

5

4

Motopompă apă m

urdară

buc.

1

9

5

Generator curent 3

,5 kw cu benzină

buc.

1

3

6

Unitate centrală de UC

comandă semafoare tip AS-26-

buc.

3

15

7

Sistem de transmit* pentru fluidizarea (

pre informații în timp real arcul ației

buc.

3

51

8

Centrală termică

buc.

1

4

9

Imprimantă multifi

mcțională

buc.

1

4

10

Gard metalic

buc.

1

160

11

Sistem semaforizai

e

buc.

7

235

TOTAL

1 r

505

/r

\

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază

pentru anul 2021,aferente Administrației Domeniului Public Pitești

Numărul de posturi pe p'erioadă nedeterminată

Numărul de posturi pe perioadă determinată

Fond salarii de bază (mii lei)

264

1

14.196