Hotărârea nr. 124/2021

HCL privind aprobarea bugetului SPEPMP pe anul 2021

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2021

Consiliul Local al rrțunicipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 200j34/2021 al Direcției Economice și al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.21540/2021, nr.21541 /2021, nr.21542/2021, nr.21543/2021;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, precum și ale art. 129 ^lin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completării^ ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă augetul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului a! Municipiului Pitești pe anpl 2021 în sumă de 35.660 mii lei, potrivit anexelor nr.l, nr.2 și nr.3.

Art.2. (1) Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază pentra anul 2021 aferente Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești sunt cele prevăzute în anexa nr.4.

  • (2) Numărul de posturi aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

  • (3) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Ordonatoru terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Art.4. Direcția Economică, Biroul Management Resurse Umane și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești. ।

prfșelhntede ședință

i Virgi^Umitru Chivu

I' - / ■ x

Contrasemnează pentru legalitate

J SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătăliî/Călugăru

Pitești

Nr. 124 din 22.04.2021

, Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr.


JZh din^.of 2021

Detalierea cheltuielilor bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 șl estimări pentru anii 2022-2024

TOTAL SPEP

-mii lei-

DENUMIREA INDICATC

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTiUNEA DE DEZVO

LTARE)

35660

0

28576

31576

34680

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod OH

79+85)

F

28576

0

28576

31576

34680

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

28576

0

28576

31576

34680

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc 10.01 + 10.02+10.03)

d

10

8142

0

8142

8142

8142

Cheltuieli salarialein bani (cod 10.01.01+1

3.01.03 la 10

1001

7961

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

181

0

0

0

0

TITLUL II 8UNURI SI SERVICII (cod 20.01 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.2

la 7+20.30)

20

20372

0

20372

23372

26476

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30}

2001

17171

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

1965

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

20

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04.01 la 20.C

2004

83

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

d 20.05.01+2

2005

167

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

27

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

109

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

34

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

76

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivati in reprezentarea intereselor statului, potrivi legale

din acțiuni dispozițiilor

2025

25

0

___0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2I

i.30.06+20.3(

2030

695

0

■ 0

i                °

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (Cod 59.01 +

59.02 + 59.(]

59

62

0 Z

' V 52

'       ' ‘ 62

62

Sume aferente persoanelor cu handicap ni

încadrate

5940

62

// 0 i

: X-

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+!

.5+56+70+79

D

7084

0 '

■i ; ■

( -- ,9

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

)

70

7084

o L

; /-

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

7084

0 \ C

'              „.0

. A

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71,01.03+71.0

I.30)

7101

7084

o X

;■ 0

0

0

Capitolul 6702 Cultură, recreere și relig

Paragraful 0503

e

-

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVO

LTARE)

14759

0

8597

9597

10597

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod OH

79+85)

F

8597

0

8597

9597

10597

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

8597

0

8597

9597

10597

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc

10.01+10.02+10.03)

d

10

2184

0

2184

2184

2184

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.0101 + 1

3.01 03 la 10

1001

2139

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

45

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERViCII (cod 20.01 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.2

la

7+20.30)

20

6303

0

6393

7393

8393

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

5093

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

730

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04.01 la 20.C

2004

83

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATC

Rl LOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDEf

ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plă(ilor restante

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

d 20.05.01+2

2005

20

0

0

0

0

Carii, publicații si materiale documentare

2011

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

7

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

50

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30 04+2I

>.30.06+20.3!

2030

400

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 <

59.02 + 59.C

59

20

0

20

20

20

Sume aferente persoanelor cu handicap n<

încadrate

5940

20

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+1

5+56+70+79

D

6162

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

6162

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCiARE (cod

71.01 + 71.0:

71

6162

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

.30)

7101

6162

0

0

0

0

Capitolul 7002 Locuinfe, servicii ți dezv TOTAL

oltare publică

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVC

LTARE)

19995

0

19103

21103

23207

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-

-79+85)

F

19103

0

19103

21103

23207

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

19103

0

19103

21103

23207

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c( 10.01+10 02+10.03)

d

10

5820

0

5820

5820

5820

Cheltuieli saiariale in bani (cod 10.01.01 + 1

1.01.03 la 10

1001

5688

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

132

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0'

la 20.06+20

20

13243

0

13243

15243

17347

Bunuri si servicii (cod 20.01 01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

11430

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

1177

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

d 20.05.01+2

2005

145

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

17

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

109

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

27

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

26

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

i din acțiuni Ir

2025

25

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2

l.30.06+20.3(

2030

287

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 4

59.02 + 59.C

59

40

0

40

40

40

Sume aferente persoanelor cu handicap nt

lincadrate

5940

40

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +

>5+56+70+79

D

892

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

892

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

892

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

>30)

7101

892

0

0

0

0

Subcapitolul 06

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVC

LTARE)

7213

0

6713

8713

10817

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

79+85)

F

6713

0

6713

8713

10817

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

6713

0

6713

8713

10817

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc 10.01 + 10.02+10.03)

d

10

991

o,, -

■~>$91

991

991

Cheltuieli saiariale in bani (cod 10.01 01 + 1

101.03 la 10

1001

971

/a

p S)

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

20

A °

0

TITLUL li BUNURI SI SERVICII (cod 20.0'

la 20.06+20

20

5706

li "0''

5\0S

\\    7706

9810

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

5392

b            I

J o

0

Reparatii curente

2002

240

\+ I

fi

o

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

d 20.05.01+2

2005

25

0 < x

- . V--0

// 0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

2

“ '"-r-

0

0

Consultanta si expertiza

2012

29

0^

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

2

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATO

RJ LO R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plâților restante

Protecția muncii

2014

4

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2C

.30.06+20.3!

2030

12

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.t

59

16

0

16

16

16

Sume aferente persoanelor cu handicap n«

încadrate

5940

16

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +£

5+56+70+79

D

500

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

500

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

500

0

0

0

0

Aclive fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0'

.30)

7101

500

0

0

0

0

Subcapitolul 50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVO

LTARE)

12782

0

12390

12390

12390

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod OH

79+85)

F

12390

0

12390

12390

12390

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

12390

0

12390

12390

12390

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc 10.01+10.02+10 03)

d

10

4829

0

4829

4829

4829

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 + 1

T01.03 la 10

1001

4717

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10 03.06)

1003

112

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

7537

0

7537

7537

7537

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

6038

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

937

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

d 20.05.01+2

2005

120

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

15

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

80

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

25

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

22

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivat!

din acțiuni ir

2025

25

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2!

. 30.06+20.3<

2030

275

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 4

59.02 + 59. C

59

24

0

24

24

24

Sume aferente persoanelor cu handicap nt

încadrate

5940

24

0 /■'

$

X    0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+6

5+56+70+79

D

392

/

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

392

A <7 /

X

A 0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

392

t> ; f

I .. -

0

''           '          0

0

Aclive fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

.30)

7101

392

0

1 '       1           0

0

Capitolul 7402 Protecția mediului TOTAL

I i                               I

/ ■- 7

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

906

0

■ ''" .'■si'

---^376

876

876

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

79+85)

F

876

0

876

876

876

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

876

0

876

876

876

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc 10.01 + 10.02+10.03)

d

10

138

0

138

138

138

Cheltuieli salariale in bani (cod 10 01.01 + 1

1.01 03 la 10

1001

134

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

4

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

736

0

736

736

736

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

648

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

58

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

20

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

J 20.05.01+2

2005

2

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30 04+2(

1.30.06+20.3

2030

8

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

2

0

2

2

2

Sume aferente persoanelor cu handicap nt

încadrate

5940

2

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +

5+56+70+7S

D

30

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATO

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

30

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

30

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71 01.03+71.0

.30)

7101

30

0

0

0

0

Paragraful 0501

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVO

LTARE)

86

0

56

56

56

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0l|79+85)

F

56

0

56

56

56

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

56

0

56

56

56

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 20.06+20.09 la 20.16+20.13 la 20.25+20.2

la

7+20 30)

20

56

0

56

56

56

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

54

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+21

.30.06+20 3<

2030

2

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+!

5+56+70+79

D

30

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

30

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71 01 + 71.0

71

30

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

30)

7101

30

0

0

0

0

Subcapitolul 50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVC

LTARE)

820

0

820

820

820

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0H

79+85)

F

820

0

820

820

820

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

820

0

820

820

820

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc 10.01 + 10.02+10.03)

d

10

138

0

138

138

138

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+1

1.01.03 la 10

1001

134

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

4

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

680

0

680

680

680

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

594

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

58

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

20

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

d 20.05.01+2

2005

2

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2!

1.30.06+20.3!

2030

6

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.

59

2

0

2

2

2

Burse

5901

0

0

2

2

2

Sume aferente persoanelor cu handicap nț

încadrate

5940

2

0

0

0

0

la Hotărârea Consiliului Local nr.


, Anexa nr. 2 dinxLZ^ .2021


Programul de investiții al Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2021

- mii lei -

Program 2021

din care finanțat din :

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

Capacit./ Termen P.LF.

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

TOTAL,

7.084

7.084

7.084

din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

i r .

XV

716

716

716

  • B. LUCRĂRI NOI

  • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

/

\ ■

n 1

5.650

718

5.650

718

5.650

718

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

6.162

6.162

6.162

A. Lucrări în continuare, din care:

400

400

400

-Amenajare teren sport str. Florilor FN

850

850

400

400

400

12.2021

B. Lucrări noi, din care:

5.450

5.450

5.450

-Branșament electric Sala Polivalentă Municipiul Pitești, Strada Basarabia nr.35, județul Argeș

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

12.2021

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

0

1

2

3

-Branșament apă si canal Sala Polivalentă Municipiul

Pitești, strada Basarabia nr.35, județul Argeș

"$0“

50

50

-Zid de sprijin Sala Polivalentă Municipiul Pitești, strada Basarabia nr.35, județul Argeș

1.600

1.600

1.600

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

312

1. Proiectare

287

-Servicii de proiectare instalație Block start (Cablare)

15

15

15

-Desființare tribună Al. Anghel Saligny nr.IA

20

20

20

-Servicii de proiectare sistem control acces (Cablare)

3

3

3

-Servicii de proiectare sistem avertizare efracție și supraveghere video (cablare)

4

4

4

-Sistem de irigații teren antrenament Stadion „Nicolae Dobrin”

10

10

10

-Balon presostatic -bazin mijlociu și bazin mare plaja Costache Negri

30

30

30

-Reparații capitale acoperire teren de tenis Baza de Agrement Prundu

5

5

5

-Sala Polivalentă Municipiul Pitești (pasarelă pietonală + parcări)

100

100

100

-Branșament gaze sala Polivalentă Municipiul Pitești, strada Basarabia nr.35, județul Argeș

50

50

50

Program 2021

Capacit./ Termen

P.I.F.

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

4

5

6

7

8

9

10

11

-   50----

5-0-     -

12.2021

1.600

1.600

12.2021

312

312

287

287

15

15

12.2021

20

20

12.2021

3

3

12.2021

4

4

12.2021

10

10

12.2021

'fi /--i/

s

30

30

12.2021

1

’irtr"- " 1

] ’

/ •

5

5

12.2021

' \ '7/ ■

■^r———

100

100

12.2021

50

50

12.2021

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

0

1

2

3

-Zid de sprijin Sala Polivalentă Municipiul Pitești,

50

50

50

Strada BasarabTa~nT735ȚjTJdețul Argeș

2. Dotări

25

25

25

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

892

A. Lucrări în continuare, din care:

316

-Refacere cupolă pasaj „Sfânta Vineri”

400

400

316

B. Lucrări noi, din care:

200

-Extindere rețele de iluminat public

200

200

200

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

376

1. Proiectare

70

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (CET Sud II)

40

40

40

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (CET Găvana)

30

30

30

2. Dotări

306

306

306

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

30

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

30

Proiectare

30

-Lucrări de reparații incinerator ecologic cadavre animale

30

30

30

Program 2021

Capacit./ Termen P.I.F.

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

4

5

6

7

8

9

10

11

50

50

12.2021

25

25

12.2021

892

892

316

316

316

316

12.2021

200

200

200

200

12.2021

376

376

70

70

40

40

12.2021

"X ■       \

30

30

12.2021

- <’/■-----

306

306

12.2021

■ (/

B—-(--—

ll

30

30

!

30

30

30

30

30

30

12.2021

Lista de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2021

Capitolul 67.02 - Cultură, recreere și religie

Nr. crt.

Denu;

mire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Tractoraș tuns gazor

buc.

1

25

TC

>TAL

25

Capitolul 70

02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Nr. crt.

Denu

mire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii Iei)

1

Instalație de ilumina

J

t festiv

buc.

250

300

2

Laptop

buc.

1

6

TOTAL

306

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază

pentru anul 2021 aferente Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată

Numărul de posturi pe perioadă determinată

Fond salarii de bază (mii lei)

132

-

7.961