Hotărârea nr. 123/2021

HCL privind buget Politia Locala pe anul 2021

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;

-Raportul nr. 20032/Ș2021 al Direcției Economice și al Biroului Management Resurse Umane;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.21540/2021, nr. 21541/2b21, nr. 21542/2021, nr. 21543/2021;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.l5/2021, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările! ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2021 în sumă de 15.410 mii lei, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

Art.2. (1) Numărul| de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază pentru anul 2021 aferente Poliției Locale a Municipiului Pitești sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.

  • (2) Numărul de posturi aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

  • (3) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Ordonatorul terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Art.4. Direcția Ecohomică, Biroul Management Resurse Umane și Poliția Locală a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PRFȘEDlMl Df ȘEDINȚĂ, Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătănn Căiunăru

Pitești, Nr. 123 din 22.04.2021

t Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. .'Zîdin 22.^021

Detalierea cheltuielilor bugetului Politiei Locale a Municipiului Pitești pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6102 Ordine publică și siguranță națională

0304


locală


■ mii lei -


DENUMIREA INDICATC

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

15410

0

15060

15760

15960

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +79+85)

F

15060

0

15060

15760

15960

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

15060

0

15060

15760

15960

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.C

10

13570

0

13570

13570

13570

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 +lb.01.03 la 10

1001

11113

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

la 10.02.06+'

1002

2139

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)     ,

1003

318

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

1300

0

1300

2000

2200

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

864

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

50

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 2d.04.01 la 20.0

2004

15

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

255

0

0

0

0

Deplasați, detasari, transferări (cod 20.06.

11+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Carii, publicații si materiale documentare

2011

8

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

40

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni ir

2025

2

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2p.30.06+20.3(

2030

60

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.C

59

190

0

190

190

190

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

190

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +

55+56+70+79

D

350

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL {cod 71+72+75

)

70

350

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (coc

71.01 + 71.0

71

350

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.Q1.30)

7101

350

0

0

0

0


la Hotărârea Consiliului Local nr.


IU


Anexa nr. 2 dinZ2.€^_ 2021


Programul de investiții al Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2021

- mii lei -

-Nominalizarea pe obiective deinvestiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Program 2021

din care finanțat din :

din.ca re.:

Capacit./ Termen P.I.F.

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

surse const.

potrivit legii

Total alocații buget

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

350

350

350

din care:

Cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională", din care:

350

350

350

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

350

350

350

Dotări

350

350

350

350

350

12.2021


la Hotărârea Consiliului Local nr.

Anexa nr. 3 din ZM 2021


Lista de dotări a Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2021


Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Computer

buc.

2

12

2

Computer-stațiȘe video

buc.

1

13

3

Soft pentru evidența uniformei și a echipamentul^ polițiștilor locali

buc.

1

20

4

Sistem de supraveghere video

buc.

1

300

5

Licență Acces

buc.

2

5

TOTAL

350

Anexa nr. 4

la Hotărârea Consiliului Local nr,/Z3 din^Z ^.2021

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază

pentru anul 2021 aferente Poliției Locale a Municipiului Pitești

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată

Numărul de posturi pe perioadă determinată

Fond salarii de bază (mii lei)

177

-

11,113