Hotărârea nr. 120/2021

HCL privind aprobarea bugetului mun.Pitesti pe anul 2021

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL I

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Municipiului Pitești pe anul 2021

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 2002|5/2021 al Direcției Economice și al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.21540/2021, nr.21541/2021, nr.21542/2021, nr.21543/2021;

  • - Adresa nr. 60929/18.03.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 15344/22.03.2021, prin care s-au comunicat nivelul cotei defalcate din impozitul pe venit, sumele alocate în acest an Municipiului Pitești din cota defalcată din impozitul pe venit și din sume defalcat^ din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit anexei nr. 7 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, aprobate prin Decizia nr.2/18.03.2021 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, precum și estimările pentru aceste sume pentru anii 2022-2024;

  • - Adresa nr. 62577/19.03.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 15575/22.03.2021, prin care s-a transmis anexa proprie Municipiului Pitești la Decizia nr.3/19.03.2021 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș prin care s-au repartizat pe comune, orașe și municipii sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, aprobate pentru județul Argeș prin anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, precum și estimările acestora pentru anii 2022-2024;

  • - Adresa nr. 72686/31.03.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 17883/01.04.2021, prin care s-a transmis repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditat pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, aprobată pe unități administrativ-teritoriale prin Decizia nr.4/31.03.2021 a Ș efului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș;

  • - Adresa nr. 73858/01.04.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.l 8226/05.04.2021, prin care s-a comunicat aprobarea prin Decizia nr.5/01.04.2021 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș a repartizării pe comune, orașe și municipii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011 și pentru finanțarea burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobate pgatțu județul Argeș prin anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nrXl5t/2021Ț^a^ecum și a estimărilor acestora pentru anii 2022-2024;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind hanțele locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stâLp^'anu! 2021' ijj. j 5/2021, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul adminiMi^tîv, cu modificările și completările ulterioare;                                                         /

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ^ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă bugetul Municipiului Pitești pe anul 2021 cu venituri totale în sumă de 455.588,70 mii lei. cheltuieli totale în sumă de 506.228,70 mii lei și un deficit în sumă de 50.640 mii lei.

(2) Bugetul Municipiului Pitești, detaliat potrivit clasificației bugetare în vigoare, este prevăzut în anexele nr. 1 și nr. 2.

Art.2. Se aprobă vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului Municipiului Pitești pe anul 2021 în sumă de 26.057 mii lei.

Art.3. Se aprobă utilizarea sumei de 50.640 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului Municipiului Pitești pe anul 2021.

Art.4. Se aprobă utilizarea sumei de 10.000 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare ale bugetului Municipiului Pitești pe anul 2021.

Art.5. Se aprobă Programul de investiții al Municipiului Pitești pe anul 2021, potrivit anexei nr. 3.

Art.6. Se aprobă creditele de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului Municipiului Pitești pentru perioada 2021-2024, potrivit anexei nr. 4.

Art.7. Se aprobă Programul de investiții al Municipiului Pitești - estimări pe anii 2022-2024, potrivit anexei rr. 5.

Art.8. Se aprobă bugetul Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2021 în sumă de 342.534 mii lei, potrivit anexelor nr. 6, nr. 7 și nr. 8.

Art.9. (1) Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază pentru anul 2021 aferente aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești sunt cele prevăzute în anexa nr. 9.

(2) Numărul de posturi aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

Art.10. (1) Instituțiile publice cu personalitate juridică ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite pentru fondurile care se alocă acestora din bugetul Municipiului Pitești pe anul 2021 sunt prevăzute în anexa nr. 10.

(2) Anexele nr 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l 1. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Impozite și Taxe Locale, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Tehnică, Direcția Arhitect Șef, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, compartimentele independente din cadrul Primăriei Municipiului Pitești și ordonatorii terțiari de credite vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 120 din 22.04.2021DE ȘEDINȚĂ

Chivu


Contrasemnează pentru legalitate SECRET ARGENERAL Andrei-CătXhn Călugaru

la Hotărârea Consiliului Local nr.


Anexa nr. 1 mC din^ 0^ 2021

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Ș PARAGRAFE PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

- mii lei -

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

2022

2023

2024

TOTAL VENITURI (codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48. 02)

000102

455588,70

603669,70

439769,70

417978,70

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)

4990

308533

322462

333231

343998

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.1f

)

0002

365857,70

390124,70

401200,70

412288.70

A VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.0!

+00.10+00 11)

0003

328178,70

352775,70

363851,70

374939,70

A1. IMPOZIT REVENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL {cod 00.05+00.06+00.07)

0004

195844

210169

220938

231705

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

0005

1327

1327

1327

1327

Impozit pe profit (cod 01.02 01)

0102

1327

1327

1327

1327

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

1327

1327

1327

1327

A1.2. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (ccd 03 02+04.02)

0006

194517

208842

219611

230378

Impozit pe venit (cod 03 02.17+03.02.18)

0302

538

538

538

538

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

538

538

538

538

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod

04.02.01+04.02.04)

0402

193979

208304

219073

229840

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

193979

207486

218264

229043

pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0

818

809

797

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

0009

47897

47897

47897

47897

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 +07.02 02+07.02.03+07.02.50)

0702

47897

47897

47897

47897

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07 02.01.02)

070201

40396

40396

40396

40396

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07020101

12023

12023

12023

12023

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07020102

28373

28373

28373

28373

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01-07.02.02.02+07

070202

4996

4996

4996

4996

Impozit pe terenuri de la persoane fizice ')

07020201

2751

2751

2751

2751

Impozit si taxa pe teren de la persoane ju idice ')

07020202

2221

2221

2221

2221

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii ar

07020203

24

24

24

24

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de trrpbru

070203

2505

2505

2505

2505

11.02+12 02+15.02+16.02)

0010

84424.70

94696,70

95003,70

95324,70

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01 +11.02.02+11.02 35+11 02 d6+1

1'02.09) ••

1102

57390,70

67662,70

67969,70

68290.70

Sume defalcate din taxa je ■■ rea-t aCigâtă âentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul          (

comunelor, orașelor, muMcipiiJbk s^ctoaiefcir si          |

Municipiului București ,     "            1     , , , -

110202

52776.70

62053,70

62593,70

63123,70

Sume defalcate din taxa pe văicărea-adaugatri perii'u echilibrarea bugetelor locale ■ <'.

110206

0

895

662

453

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăOgata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional

110209

4614

4714

4714

4714

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+' 5.02.50)

1502

64

64

64

64

Impozit pe spectacole

150201

64

64

64

64

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizam bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

26970

26970

26970

26970

DENUMIREA INDICAI

ORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

2022

2023

2024

Impozit pe mijloacele de transport (cod

16.02.02.01 + 16.02.02.02)

160202

16360

16360

16360

16360

Impozit pe mijloacele de transport detinut fizice *)

s de persoane

16020201

8808

8808

8808

8808

Impozit pe mijloacele de Iransport deținui juridice '}

3 de persoane

16020202

7552

7552

7552

7552

Taxe si tarife pentru eliberarea de hcente funcționare

si autorizatii de

160203

3523

3523

3523

3523

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizar bunurilor sau pe desfășurare de activitali

sa utilizării

160250

7087

7087

7087

7087

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

cod 18.02)

0011

13

13

13

13

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.5t

)

1802

13

13

13

13

Arte impozite si taxe

180250

13

13

13

13

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+01

.14)

0012

37679

37349

37349

37349

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.02+31.02)

0013

11436

11436

11436

11436

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30

02.05+30.02.08-

3002

11436

11436

11436

11436

Varsaminte din profitul net al regiilor auto

nome

300201

833

833

833

833

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 3i

1.02.05.30)

300205

8969

8969

8969

8969

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

către instituțiile ।

30020530

8969

8969

8969

8969

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+

30.02.08.03)

300208

1634

1634

1634

1634

Dividente de virat de către societățile si o naționale si societățile cu capital majorita

ampanîile de stat *)

30020803

1634

1634

1634

1634

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII I

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

cod

0014

26243

25913

25913

25913

Venituri din prestări de servicii si alte acti’ (COd33.02.08+33.02.10+33 02.12+33.02.

.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

ritati

24+33.02.26+33

3302

482

152

152

152

Contribuția părinților sau susținătorilor Ier intretinerea copiilor in crese

aii pentru

330210

151

151

151

151

Venituri din recuperarea cheltuielilor de ju imputatii si despăgubiri

decala.

330228

1

1

1

1

Contribuții pentru finanțarea Programului școala

Școala după

330233

330

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări (cod34.02.02+34.02.50)

iermise

3402

6

6

6

6

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

6

6

6

6

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02

.01 la 35.02.03+

3502

4924

4924

4924

4924

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplics

te potrivit dispoz

350201

4919

4919

4919

4919

Venituri din amenzi si alte sancțiuni a plică instituții de specialitate

te de către alte

35020102

4919

4919

4919

4919

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

5

5

5

5

Diverse venituri (cod36 02.01+36.02.05+

16.02.06+36.02.1

3602

20831

20831

20831

20831

Varsaminte din veniturile si/sau disponibi publice

tatile instituțiilor

360205

2251

2251

2251

2251

Taxe speciale

1—

360206

18480

18480

18480

18480

Venituri din recuperarea chwtuipfirâY efec procesului de executare sfiltiț- /

luate1 îp curahj

—-> . #

360214

58

58

58

58

Alte venituri              ;; < .

360250

42

42

42

42

'         ? |       1             :

Varsaminte din secțiunea de funcționai c pent-i] finanțarea secțiunii de d^țvolîare a bugdului local (cu semnul minus)

370203

-26057

-60008

-17063

-5000

Varsaminte din secțiunea dri tu -itioriare

L . v -        V

i \

370204

26057

60008

17063

5000

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod" 39.02;

r

0015

66

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.

>7 + 39.02.10)

3902

66

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale publice

isbtutiilor

390201

19

0

0

0

Venituri din vanzarea locuințelor construi statului

3 din fondurile

390203

47

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

22681

54946

10462

5690

DENUMIREA INDICAT

ORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

2022

2023

2024

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+-

13 02)

0018

22681

54946

10462

5690

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.O2.

01+42 02.05+42

4202

22681

54946

10462

5690

Subvenții din bugetul de stat pentru finant

area sanatatii

420241

5690

5690

-T '  - 5690

5690

Finanțarea Programului National de Dezv

iltare Locala

420265

10450

21^07

'k ■ p— x G

Subvenții din sume obținute în urma scoa certificatelor de emisir de gaze cu efect di finanțarea proiectelor de investitii

erii la licitație a sera pentru

420267

2900

. £

I 0

Subvenții de ta bugetul de stat către buge necesare susținerii derulării proiectelor fin fonduri externe nerambursabile (FEN) pot aferete perioadei de programare 2014-20

tele locale antate din .taderare 20"")

420269

606

w

2774$

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru dec cheltuielilor pentru carantina

ontarea

420280

3035

0

0

0

Sume primite de ta UE/atti donatori in con efectuate si prefinantari aferente cadrului 2020 ( cod 48.02.01 la cod

48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+4

ul platilor financiar 2014-

8.02.19)

4802

66984

158599

28107

0

Fondul European de Dezvoltare Regional

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

s (FEDR) (cod

480201

64837

158599

28107

0

Sume primite în contul platilor efectuate îi

i anul curent

48020101

22018

158599

28107

0

Sume primite in contul plătitor efectuate î

i anii anteriori

48020102

2933

0

0

0

Prefinantare

48020103

39886

0

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.o;

.02.01+48.02.0:

480202

2147

0

0

0

Sume primite în contul platilor efectuate î

i anii anteriori

48020202

762

0

0

0

Prefinantare

48020203

1385

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02 + 59

70.02 + 74.02 + 79.02)

02 + 63.02 +

4902

506228,70

603669,70

439769,70

417978,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0'

+79+85)

F

348525,70

335806,70

389827,70

412978,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51SF+5J

01F

348525,70

335806,70

389827.70

412978,70

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (c

od 10.01+10.02

10

89727

91428

91428

91428

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C

1 la 20.06+20.0

20

119580

119358

134215

147866

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

3740

3740

3740

3740

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20

+40.30)

40

46000

48836

68000

77000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod

50.04)

50

20000

0

20000

20500

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT/ ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

.TI ALE

51F

16407

16407

16407

16407

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 5

5 01 + 55.02)

55F

10814

11310

11310

11310

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5

'.02)

57

25622,70

29772,70

29772,70

29772,70

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

16635

14955

14955

14955

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

■55+56+70+79+1

o

157703

267863

49942

5000

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNIT/ ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (Cod 51.02)

.TI ALE

51D

103

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu nerambursabile aferente cadrului financia (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+

i externe

r2014-2020

58.16+58.30)

58

85770

233451

44942

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

71830

34412

5000

5000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

i 71.01 + 71.02

71

71830

34412

5000

5000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERA

.E (cod 51.02+5^

5002

63392

37907

58207

58907

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+79+85)

F

59587

37907

58207

58907

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51SF+5

01F

59587

37907

58207

58907

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (

;od 10.01+10.02

10

25300

25300

25300

25300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2O.(

4 la 20.06+20.0

20

5700

5700

6000

6200

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03

30

3740

3740

3740

3740

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod

50.04)

50

20000

0

20000

20500

DENUMIREA INDICAT

ORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

2022

2023

2024

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT/ ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

TI ALE

51F

2497

. 2437

2497

2497

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

2350

670

670

670

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 <

55+56+70+79+t

D

3805

Z' Z ' -

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNDA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (COd51.02)

TI ALE

51D

6 li

" t/rț «

, ' o

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondui nerambursabile aferente cadrului financia (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+

externe

2014-2020

58.16+58.30)

58

\

2802

t

L I -Qp

I -

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

997

_.a

■                0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cor

71.01 + 71.02-

71

997

0

0

0

Autoritati pubtice si acțiuni externe (cod 5

.02.01)

5102

37149

31670

31970

32170

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0*

+79+85)

F

33350

31670

31970

32170

CHELTUIELI CURENTE (Cod 10+20+30+

40+50+51SF+5:

01F

33350

31670

31970

32170

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

od 10.01+10.02

10

25300

25300

25300

25300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

1 la 20.06+20.01

20

5700

5700

6000

6200

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

2350

670

670

670

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51-

55+56+70+79+t

D

3799

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondui nerambursabile aferente cadrului financia (cod 58.01 la 58.05+58 11+58 12+58.15+

i externe 2014-2020

58.16+58.30)

58

2802

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

997

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (coc

I 71.01 + 71.02

71

997

0

0

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.

2.01.03)

510201

37149

31670

31970

32170

Autoritati executive

51020103

37149

31670

31970

32170

Alte servicii publice generale (cod 54.02.0

5 la 54.02.07+5-

5402

22503

2497

22497

22997

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

22497

2497

22497

22997

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51SF+51

01F

22497

2497

22497

22997

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod

50.04)

50

20000

0

20000

20500

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT/3 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

TI ALE

51F

2497

2497

2497

2497

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5H

55+56+70+79+1

0

6

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT/1 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

TI ALE

51D

6

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția au

toritatilor locale

540205

20000

0

20000

20500

Servicii publice comunitare de evidenta a

persoanelor

540210

2503

2497

2497

2497

Tranzacții privind datoria publica si împru

nuturi

5502

3740

3740

3740

3740

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

3740

3740

3740

3740

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51SF+5

01F

3740

3740

3740

3740

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

3740

3740

3740

3740

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61

;a SI 02)

5902

15860

15290

15990

16190

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

15510

15290

15990

16190

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51SF+5

01F

15510

15290

15990

16190

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (c

od 10.01+10.02

10

13570

13570

13570

13570

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C

1 la 20.06+20.0

20

1750

1530

2230

2430

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

190

190

190

190

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+

55+56+70+79+

D

350

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

350

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (CO

I 71.01 + 71.02

71

350

0

0

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod

61.02.03+61.02

6102

15860

15290

15990

16190

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+79+85)

F

15510

15290

15990

16190

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51SF+5

01F

15510

15290

15990

16190

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (<

Od 10.01+10.02

10

13570

13570

13570

13570

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C

1 la 20.06+20.0

20

1750

1530

2230

2430

DENUMIREA INDICAT

ORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

2022

2023

2024

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

190

190

190

190

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51-

55+56+70+79+1

D

350

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

350

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

71.01 + 71.02 ■

71

350

0

0

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

610203

15410

15060

15760

15960

Politie locala

61020304

15410

15060

15760

15960

Protecție civila si protecția contra incendii civila nonmilitara)

or (protecție

610205

230

230

230

230

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice ; naționale

i siguranței

610250

220

0

0

0

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65

02.07+65.02.11

6502

70129

76491

50835

44937

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+79+85)

F

36550

39933

42979

44937

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30H

40+50+51SF+5:

01F

36550

39933

42979

44937

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (<

rod 10.01+10.02

10

300

300

300

300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 C

1 la 20.06+20.01

20

21927

24740

27786

29744

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 5

5.01+ 55.02)

55F

4614

5110

5110

5110

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA {cod 5

7.02)

57

2451

2525

2525

2525

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59 08

59

7258

7258

7258

7258

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51-

^55+56+70+79+1

D

33579

36558

7856

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu nerambursabile aferente cadrului financia (cod 58.01 la 58.05+58.11 +58.12+58.15+

1 externe

r2014-2020 58.16+58 30)

58

15475

11959

7856

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

18104

24599

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

d 71.01 + 71.02

71

18104

24599

0

0

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02

.03.01+65.02.03

650203

14951

10097

11213

11822

învățământ preșcolar

65020301

12434

7381

8450

9017

învățământ primar

65020302

2517

2716

2763

2805

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04.03)

650204

54552

66121

39347

32838

Invatamant secundar inferior

65020401

22705

31328

14486

15666

învățământ secundar superior

65020402

31304

34240

24304

16612

Invatamant profesional

65020403

543

553

557

560

Invatamant postliceal

650205

226

203

205

207

Servicii educaționale complementare (coc

I 65.02.12.01)

650212

330

0

0

0

Școala după școala

65021201

330

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

650250

70

70

70

70

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02

50)

6602

8843

5863

5863

5863

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+79+85)

F

8678

5863

5863

5863

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30H

40+50+51SF+5

01F

8678

5863

5863

5863

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (<

Od 10.01+10.02

10

5645

5645

5645

5645

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C

H la 20.06+20.0

20

2968

w

'• ^53

153

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5

7.02)

57

40

. <î- . 40

. \o

40

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

25

.25

1           x

25

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

■55+56+70+79+

D

165

1 ' i

1      '          0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

165

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

j 71.01 + 71.02

71

165

V ' '

.;, /o

0

Servicii medicale in unitali sanitare cu pa

uri (cod 66.02.0f

660206

130

0

■ ■ ■                       o

0

Spitale generale

66020601

130

8-

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 6

6.02.50.50)

660250

8713

5863

5863

5863

Alte instituții si acțiuni sanitare

66025050

8713

5863

5863

5863

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03h

67.02.05+67.02

6702

72251

62722

60929

54031

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+ 79+85)

F

48531

48531

51831

54031

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30-

■40+50+51SF+5

01F

48531

48531

51831

54031

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (

rod 10.01+10.02

10

3159

3159

3159

3159

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20,<

11 la 20.06+20.0

20

25217

25217

28517

30717

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITr ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

cn ale

51F

13910

13910

13910

13910

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

6245

6245

6245

6245

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

■55+56+70+79+

D

23720

14191

9098

0

DENUMIREA INDICAI

ORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

2022

2023

2024

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Ml ALE

51D

97

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu nerambursabile aferente cadrului financia (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.1 5h

1 externe 2014-2020

58.16+58.30)

58

14650

14191

9098

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

8973

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (CO

j 71.01 + 71 02

71

8973

0

0

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.C

2.03.08+67.02.0

670203

7507

7410

7410

7410

Instituții publice da spectacole si concerte

67020304

5110

5110

5110

5110

Alte servicii culturale

67020330

2397

2300

2300

2300

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.I

55.01 la 67.02.0E

670205

64344

54912

53119

46221

Sport

67020501

12626

12626

12626

12626

întreținere grădini publice, parcuri, zone ■.

erzi, baze sportiv

67020503

51718

42286

40493

33595

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii

si religiei

670250

400

400

400

400

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.0

4+68.02.05+68 C

6802

50166,70

53837,70

54337.70

54837,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+79+85)

F

48060,70

53837,70

54337,70

54837,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30-

40+50+51SF+5:

01F

48060,70

53837,70

54337,70

54837,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (,

;od 10.01+10.02

10

22245

23946

23946

23946

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 201

)1 la 20.06+20 Ol

20

2354

2354

2854

3354

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5

7.02)

57

23131,70

27207,70

27207,70

27207,70

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

330

330

330

330

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

h55+56+70+79-H

D

2106

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu

i externe nerami

58

1141

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

965

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

d 71.01 + 71.02

71

965

0

0

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

1696

3335

3335

3335

Asistenta sociala in caz de boli si in valid it

ati (cod 68.02.05

680205

31892,70

35968,70

35968,70

35968,70

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

31892,70

35968,70

35968,70

35968,70

Crese

680211

9995

9641

10141

10641

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.

5.01 +68.02.15.(

680215

83

83

83

83

Ajutor social

68021501

83

83

83

83

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si a

sistenlei sociale

680250

6500

4810

4810

4810

Alte cheltuieli in domeniul asistentei socia

le

68025050

6500

4810

4810

4810

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTAR

I PUBLICA, LOC

6902

108198

88220

83156

82729

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

I+79+85)

F

69125

69125

72925

77729

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30,

■40+50+51 SF+5

01F

69125

69125

72925

77729

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (

rod 10.01 + 10.02

10

10818

10818

10818

10818

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2O.<

11 la 20.06+20.0

20

52000

52000

55800

60604

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 5

5.01+ 55.02)

55F

6200

6200

6200

6200

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

107

107

107

107

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

-55+56+70+79+1

o

39073

19095

10231

5000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu

1 externe neram

58

13205

9282

5231

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

25868

9813

5000

5000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

j 71.01 + 71.02

71

25868

9813

5000

5000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cc

d 70.02.03+70 0

7002

63472

46198

40134

37707

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+79+85)

F

32103

32103

34903

37707

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30

■40+50+51 SF+5

01F

32103

32103

34903

37707

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (

»d 10.01 + 10.02

10

10680

10680

10680

10680

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (Cod 20.

H la 20.06+20.0

20

15118

■•'<118

17918

20722

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 5

5.01 + 55.02)

55F

6200

6200-

■ ^ț)0

6200

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

105

105

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

-55+56+70+79+

0

31369

'    , / 1^095

'i 523r

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu nerambursabile aferente cadrului financia (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15,

-i externe r 2014-2020 58.16+58.30)

58

13205

a1

; 5231

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+’

5)

70

18164

-- J L

4843,

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFtNANCIARE (co

d 71.01 + 71.02

71

18164

4813

0

0

DENUMIREA INDICAT

ORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

2022

2023

2024

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

700203

5030

4813

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70020301

5030

4813

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

700206

7213

6713

8713

10817

Alimentare cu gaze naturale in localitati

700207

2

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serv

ciilor si dezvoltar

700250

51227

34672

31421

26890

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.0

5+74.02.06+74.C

7402

44726

42022

43022

45022

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+79+85)

F

37022

37022

38022

40022

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30'

+40+50+51SF+5:

01F

37022

37022

38022

40022

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (

;cd 10.01 + 10.02

10

138

138

138

138

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.I

)1 la 20.06+20.01

20

36882

36882

37882

39882

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59 02 + 59.08

59

2

2

2

2

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

+55+56+70+79+1

0

7704

5000

5000

5000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

7704

5000

5000

5000

TÎTLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

d 71.01 + 71.02 ■

71

7704

5000

5000

5000

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 7

4.02.05.01+74.0:

740205

40245

41202

42202

44202

Salubritate

74020501

33566

33536

34536

36536

Cotectarea, tratarea si distrugerea deseu

ilor

74020502

6679

7666

7666

7666

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

1791

0

0

0

Alte servicii în domeniul protecției mediul

740250

2690

820

820

820

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (co

1 80.02+81.02+8

7902

117389

263339

110452

100484

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

I+79+85)

F

62484

65320

87695

100484

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30-

■40+50+51SF+5:

01F

62484

65320

87695

100484

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (

Wj 10.01 + 10 02

10

8690

8690

8690

8690

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.

)1 la 20.06+20.0!

20

7664

7664

10875

14664

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20

+40.30)

40

46000

48836

68000

77000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59 08

59

130

130

130

130

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

+55+56+70+79+1

D

54905

198019

22757

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu

1 externe neram

58

38497

198019

22757

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+'

5)

70

16408

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (CO

3 71.01 + 71.02

71

16408

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81

02.07+81.02.50)

8102

19260

19260

25260

29260

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

l+79+85)

F

19260

19260

25260

29260

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30

■40+50+51SF+5

01F

19260

19260

25260

29260

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.

11 la 20.06+20.0*

20

260

260

260

260

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.2C

+40.30)

40

19000

19000

25000

29000

Energie termica

610206

19260

19260

25260

29260

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84

02.06+84.02.50)

8402

98129

'2'4407^

85192

71224

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

I+79+85)

F

43224/

(46060'

\     62435

71224

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30

■40+50+51SF+5

01F

432^  '

4^6tf

., \     62435

71224

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (

;Od 10.01 + 10 02

10

86^0

8^o

8690

8690

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.

>1 la 20.06+20.0

20

74Ș4

: :       740/4

10615

14404

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 4O.03+40.2C

+40.30)

40

2706(0,

293363

43000

48000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

130 \ .    ':

;/       130

130

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

+55+56+70+79+

D

54905

22757

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu nerambursabile aferente cadrului fînancis (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+

i externe

r2014-2020

58.16+58.30)

58

38497

198019

22757

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+'

5)

70

16408

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

1 71.01 + 71.02

71

16408

0

0

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.0

!. 03.03)

840203

97999

244079

85192

71224

Drumuri si poduri

84020301

2532

0

0

0

Transport in comun

84020302

60194

191416

65757

48000

Străzi

84020303

35273

52663

19435

23224

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

840250

130

0

0

0

DEFICIT 1) 99.02.96 + 99.0

I.97

9902

50640

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

990296

0

0

0

0

| Deficitul secțiunii de dezvoltare

990297

50640

0

0

0

DENUMIREA INDICAT

ORILOR

Cod Indicator

Buget 2021

Estimări

2022

2023

2024

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚII

00.02+00.16+00.17)

ONARE (cod

000102

343525,70

335806,70

389827,70

412973,70

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)

4990

308467

322462

333231

343998

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.11

>)

0002

339800,70

330116,70

384137,70

407288,70

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09

+00.10+00.11)

0003

328178,70

352775,70

363851,70

374939,70

A1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CAS CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

TIGURI DIN

0004

195844

210169

220938

231705

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI C/ CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

tSTIGURI DIN

(cod 01 02)

0005

1327

1327

1327

1327

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

0102

1327

1327

1327

1327

Impozit pe profit de la agenfi economici

010201

1327

1327

1327

1327

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT. SI C

ASTIGURI DIN <

0006

194517

208842

219611

230378

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

0302

538

538

538

538

Impozitul pe veniturile din transferul prapr imobiliare din patrimoniul personal

etatilor

030218

538

538

538

538

Cote si sume defalcate din impozitul pe vi

snit (cod 04.02.0

0402

193979

208304

219073

229840

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

193979

207486

218264

229043

Sume alocate din cotele defalcate din imp

ozitul pe venit pi

040204

0

818

809

797

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA

TE (cod 07 02)

0009

47897

47897

47897

47897

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02

01+07.02.02+0'

0702

47897

47897

47897

47897

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01

+07.02.01.02)

070201

40396

40396

40396

40396

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07020101

12023

12023

12023

12023

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane jt

ridice ')

07020102

28373

28373

28373

28373

Impozit si taxa pe teren (cod 07 02.02.01

+07.02.02.02+07

070202

4996

4996

4996

4996

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *

07020201

2751

2751

2751

2751

Impozit si taxa pe teren de la persoane ju

ridice')

07020202

2221

2221

2221

2221

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Re

stante din anii ar

07020203

24

24

24

24

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de tir

ibru

070203

2505

2505

2505

2505

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI f

ERVICII (cod 11

0010

84424,70

94696,70

95003,70

95324,70

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 + 1

1.02.02+11.02,0

1102

57390,70

67662,70

67969,70

68290,70

Sume defalcate din taxa pe valoarea ada finanțarea cheltuielilor descentralizate la i comunelor, orașelor, municipiilor, sectoar Municipiului București

igata pentru ivelul

slor si

110202

52776,70

62053,70

62593.70

63123,70

Sume defalcate din taxa pe valoarea ada echilibrarea bugetelor locale

igata pentru

110206

0

895

662

453

Sume defalcate din taxa pe valoarea ada finanțarea învățământului particular sau c

igata pentru jrfesional

110209

4614

4714

4714

4714

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01 +

15.02.50)

1502

64

64

64

64

Impozit pe spectacole

150201

64

64

64

64

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea l

tilizarii bunurilor

1602

269^.0.

4  2^70

26970

26970

Impozit pe mijloacele de transport (cod 1E

.02.02.01+16.02

160202

1^60 ■

---- \ \

. '1Q36$

16360

16360

Impozit pe mijloacele de transport detlnut

s de persoane fu

16020201

■'4808. / ' .

. ' ~~J\88&8

'          8808

8808

Impozit pe mijloacele de transport detinut

) de persoane ju

16020202

i '

। y®2

7552

7552

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe

si autorizații de

160203

,   1523

3523

3523

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizar

îa utilizării bunur

160250

W ■;

. ■

7087

7087

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

(cod 18.02)

0011

।            ' ‘z-f3

13

13

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50

)

1802

13

13

13

13

Alte impozite si taxe

180250

13

13

13

13

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+0<

.14)

0012

11622

-22659

20286

32349

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30 02+31.02)

0013

11436

11436

11436

11436

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30

02.05+30.02.08

3002

11436

11436

11436

11436

Varsaminte din profitul net al regiilor auto

iome

300201

833

833

833

833

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 3(

1.02.05.30)

300205

8969

8969

8969

8969

Alte venituri din concesiuni si închirieri de

către instituțiile

30020530

8969

8969

8969

8969

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+

30.02.08.03)

300208

1634

1634

1634

1634

Dividente de virat de către societățile si o

Dmpeniile nation

30020803

1634

1634

1634

1634

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

cod 33.02+34.01

0014

186

-34095

8850

20913

1

DENUMIREA INDICAT

ORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

2022

2023

2024

Venituri din prestări de servicii si alte acti^

itati (cod 33.02?

3302

482

152

152

152

Contribuția părinților sau susținătorilor leg

aii pentru inlretir

330210

151

151

151

151

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii

330228

1

1

1

1

Contribuții pentru finanțarea Programului

îcoala după sco

330233

330

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări p

ermise (cod 34.।

3402

6

6

6

6

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

6

6

6

6

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02

01 la 35.02.03+

3502

4924

4924

4924

4924

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplica

e potrivit dispoz

350201

4919

4919

4919

4919

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplica

e de către alte i

35020102

4919

4919

4919

4919

Aite amenzi, penalitati si confiscări

350250

5

5

5

5

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+

36.02.06+36.02.

3602

20831

20831

20831

20831

Varsaminte din veniturile si/sau disponibil

tatile instituțiilor

360205

2251

2251

2251

2251

Taxe speciale

360206

18480

18480

18480

18480

Venituri din recuperarea cheltuielilor efect

jate in cursul pr

360214

58

58

58

58

AHe venituri

360250

42

42

42

42

Transferuri voluntare, altele decât subven

tiile (cod 37.02.C

3702

-26057

-60008

-17063

-5000

Varsaminte din secțiunea de funcționare ।

entru finanțarea

370203

-26057

-60008

-17063

-5000

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

8725

5690

5690

5690

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE A

DMINISTRATIEI

0018

8725

5690

5690

5690

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02

21+42.02.28+4:

4202

8725

5690

5690

5690

Subvenții din bugetui de stat pentru finant

area sanatatii

420241

5690

5690

5690

5690

Subvenții de ta bugetul de stat pentru dec cheltuielilor pentru carantina

ontarea

420280

3035

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNC1

50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74!

IGNARE (cod

>2 + 79.02)

4902

348525,70

335806,70

389327,70

4/2978,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0'

+79+85)

F

348525.70

335806,70

389827.70

412978,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51SF+5

01F

348525,70

335806,70

389827,70

412978,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

Od 10.01+10.02

10

89727

91428

91428

91426

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (Cod 20.0

1 la 20.06+20.0<

20

119580

119358

134215

147866

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

3740

3740

3740

3740

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20

■40.30)

40

46000

48836

68000

77000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod

50.04)

50

20000

0

20000

20500

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA

TI ALE ADMINI

51F

16407

16407

16407

16407

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 5,

1.01+ 55.02)

55F

10814

11310

11310

11310

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5

.02)

57

25622,70

29772,70

29772.70

29772,70

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

16635

14955

14955

14955

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERAL

E (cod 51.02+5+

5002

59587

37907

58207

58907

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

59587

32907

58207

58907

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51 SF+5

01F

5958!^ Q

■’'3790t

s        58207

58907

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

od 10.01 + 10.02

10

253$ ' +

'      25ăoq

25300

25300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C

1 la 20.06+20.0

20

S

5^00

6000

6200

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30 01 la 30.03)

30

374<T

m      3740

3740

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod

50.04)

50

20^0

20000

20500

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA

TI ALE ADMINI

51F

249 .' ", r

S497

- /       2497

2497

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

2350' .

670

670

670

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 5

,02.01)

5102

33350

-       --31'570

31970

32170

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

33350

31670

31970

32170

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51 SF+5

01F

33350

31670

31970

32170

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

Od 10.01 + 10.02

10

25300

25300

25300

25300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20

1 la 20.06+20.0

20

5700

5700

6000

6200

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

2350

670

670

670

Autoritati executive si legislative (cod 51.(

2.01.03)

510201

33350

31670

31970

32170

Autoritati executive

51020103

33350

31670

31970

32170

Alte servicii publice generale (cod 54.02.C

^5 la 54.02.07+5

5402

22497

2497

22497

22997

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+79+85)

F

22497

2497

22497

22997

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

(40+50+51 SF + 5

01F

22497

2497

22497

22997

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod

feo. 04)

50

20000

0

20000

20500

DENUMIREA INDICAI

ORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

2022

2023

2024

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT)

1TI ALE ADMINI

51F

2497

2497

2497

2497

Fond de rezerva bugetara la dispoziția ai

toritatilor locale

540205

20000

0

20000

20500

Servicii publice comunitare de evidenta a

persoanelor

540210

2497

2497

2497

2497

Tranzacții privind datoria publica si împru

■nuluri

5502

3740

3740

3740

3740

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+79+85)

F

3740

3740

3740

3740

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30-

40+50+51SF+5:

01F

3740

3740

3740

3740

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03

30

3740

3740

3740

3740

Partea a ll-a APARARE. ORDINE PUBLl

CA SI SIGURAN

5902

15510

15290

15990

16190

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+79+85)

F

15510

15290

15990

16190

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30-

40+50+51 SF+5:

01F

15510

15290

15990

16190

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (<

»d 10.01+10.02

10

13570

13570

13570

13570

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 2O.(

>1 la 20.06+20.Of

20

1750

1530

2230

2430

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59 02 + 59.08

59

190

190

190

190

Ordine publica si siguranța naționala (cot

61.02.03+61.02

6102

15510

15290

15990

16190

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

610203

15060

15060

15760

15960

Politie locala

61020304

15060

15060

15760

15960

Protecție civila si protecția contra incendi

lor (proiecție civt

610205

230

230

230

230

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice:

>i siguranței nație

610250

220

0

0

0

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65

.02.07+65.02.11

6502

36550

39933

42979

44937

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+79+85)

F

36550

39933

42979

44937

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30-

■40+50+51 SF+5i

01F

36550

39933

42979

44937

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (

Od 10.01 + 10.02

10

300

300

300

300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20J

n la 20.06+20.0'

20

21927

24740

27786

29744

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 5^.01 + 55.02)

55F

4614

5110

5110

5110

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5^.02)

57

2451

2525

2525

2525

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

7258

7258

7258

7258

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.0)

.03.01+65.02.03

650203

9263

10097

11213

11822

învățământ preșcolar

65020301

6746

7381

8450

9017

învățământ primar

65020302

2517

2716

2763

2805

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04.03)

650204

26661

29563

31491

32838

învățământ secundar inferior

65020401

12239

13800

14486

15666

învățământ secundar superior

65020402

13879

15210

16448

16612

Invatamant profesional

65020403

543

553

557

560

învățământ postliceal

650205

226

203

205

207

Servicii educaționale complementare (co

165.02.12.01)

650212

330

0

0

0

Școala după școala

65021201

330

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

650250

70

70

70

70

Sanatate (cod 66.02.06+66.02 08+66.02

50)

6602

8678

^^r-^5863

5863

5863

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+79+85)

F

8678< '

* 4 /, 5^3

5863

5863

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30

40+50+51SF+5

01F

- .

x 5^63

\          5863

5863

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (

rod 10.01 + 10.02

10

$45.' ' ■

Ț\645

U        5645

5645

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.

11 la 20.06+20.0

20

2968

',153

153

153

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5

702)

57

'. 40 \

40

40

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

25'

.. ■■ .25

25

25

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod

5.02.50.50)

660250

8678: .

5863

5863

Alte instituții si acțiuni sanitare

66025050

8678

■ '5863

5863

5863

Cultura, recreare si religie (cod 67.02.03h

67.02.05+67.02

6702

48531

48531

51831

54031

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+ 79+85)

F

48531

48531

51831

54031

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30

40+50+51SF+5

01F

48531

48531

51831

54031

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (<J»d 10.01+10.02

10

3159

3159

3159

3159

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2O.(jl la 20.06+20.0

20

25217

25217

28517

30717

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNIT

iTI ALE ADMINI

51F

13910

13910

13910

13910

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

6245

6245

6245

6245

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.

)2.03.08+67.02.0

670203

7410

7410

7410

7410

Instituții publice de spectacole si concert)

67020304

5110

5110

5110

5110

Alte servicii culturale

67020330

2300

2300

2300

2300

Servicii recreative si sportive (cod 67.02

(^5.01 la 67.02.05

670205

40721

40721

44021

46221

Sport

67020501

12626

12626

12626

12626

i

DENUMIREA INDICAT

ORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

2022

2023

2024

întreținere grădini publice, parcuri, zone v|

arzi, baze sportiv

67020503

28095

28095

31395

33595

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii

si religiei

670250

400

400

400

400

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.0

1+68.02.05+68.C

6802

48060,70

53837,70

54337.70

54837,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod Op

+79+85)

F

48060,70

53837,70

54337,70

54837,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30-

40+50+51SF+5.

01F

48060,70

53837,70

54337,70

54837,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

od 10.01 + 10.02

10

22245

23946

23946

23946

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.1

1 la 20.06+20 01

20

2354

2354

2854

3354

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5

702)

57

23131,70

27207,70

27207,70

27207,70

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59 08

59

330

330

330

330

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

1634

3335

3335

3335

Asistenta sociala in caz de boli si invalid it

ati (cod 68.02.05

680205

31892,70

35968,70

35968,70

35968,70

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

31892,70

35968,70

35968.70

35968,70

Crese

680211

9641

9641

10141

10641

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02/

5.01+68.02.15.C

680215

83

83

83

83

Ajutor social

68021501

83

83

83

83

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si a

sistentei sociale

680250

4810

4810

4810

4810

Alte cheltuieli in domeniul asistentei socis

le

68025050

4810

4810

4810

4810

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTĂRI

PUBLICA, LOC

6902

69125

69125

72925

77729

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+79+85)

F

69125

69125

72925

77729

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30-

40+50+51 SF+5!

01F

69125

69125

72925

77729

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (i

:od 10.01+10.02

10

10818

10818

10818

10818

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C

1 la 20 06+20.0!

20

52000

52000

55800

60604

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 5

^.01+ 55.02)

55F

6200

6200

6200

6200

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

107

107

107

107

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cc

d 70.02.03+70.0

7002

32103

32103

34903

37707

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+79+85)

F

32103

32103

34903

37707

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30-r

40+50+51SF+5:

01F

32103

32103

34903

37707

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (<

nd 10.01+10.02

10

10680

10680

10680

10680

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C

i1 la 20.06+20.0!

20

15118

15118

17918

20722

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 5

5.01+ 55.02)

55F

6200

6200

6200

6200

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

105

105

105

105

Iluminat public si electrificări rurale

700206

6713

6713

8713

10817

Alte servicii in domeniile locuințelor, serv

ziiior si dezvoltai1

700250

25390

25390

26190

26890

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.0

5+74.02.06+74.^

7402

37022

37022

38022

40022

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+79+85)

F

37022

37022

38022

40022

CHELTUIELI CURENTE (cod 1O+20+30H

40+50+51SF+5

01F

37022

37022

38022

40022

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (t^od 10.01+10.02

10

138

138

138

138

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.Q1 la 20.06+20.0

20

36882 . "Z

\ A y OȘ»8?

37882

39882

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08

59

2

\ 2

2

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 7

^.02 05.01+74.01

740205

36^2-?    ,

p^o?

37202

39202

Salubritate

74020501

3^536

F         33536;

34536

36536

Colectarea, tratarea si distrugerea deseu

ilor

74020502

2666 " ,

• ■       2^6

2666

2666

Alte servicii in domeniul protecției mediul

740250

-

/       820

820

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (co

;l 80.02+81.02+8

7902

62484',

87695

100484

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

'+79+85)

F

62484

_ ..     65320

87695

100484

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30

140+50+51SF+5

01F

62484

65320

87695

100484

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (

:od 10.01+10.02

10

8690

8690

8690

8690

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.

31 la 20.06+20.0

20

7664

7664

10875

14664

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03+40.20

1-40.30)

40

46000

48836

68000

77000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

130

130

130

130

Combustibili si energie (cod 81.02,06+81

.02.07+81.02.50

8102

19260

19260

25260

29260

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

1+79+85)

F

19260

19260

25260

29260

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30

<■40+50+51 SF+5

01F

19260

19260

25260

29260

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.

01 la 20.06+20.0

20

260

260

260

260

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 4O.03+40.2C

■H40.30)

40

19000

19000

25000

29000

Energie termica

810206

19260

19260

25260

29260

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84

1)2.06+84.02 50)

8402

43224

46060

62435

71224

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

1+79+85)

F

43224

46060

62435

71224

DENUMIREA INDICAT

ORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

2022

2023

2024

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+304

40+50+51SF+5

01F

43224

46060

62435

71224

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

od 10.01+10.02

10

8690

8690

8690

8690

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C

1 la 20.06+20.01

20

7404

7404

10615

14404

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20

+40.30)

40

27000

29836

43000

48000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.08

59

130

130

130

130

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02

03.03)

840203

43224

46060

62435

71224

Transport în comun

84020302

27000

29836

43000

48000

Străzi

84020303

16224

16224

19435

23224

EXCEDENT 98 02 96

9802

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

980296

0

0

0

0

DEFICIT 99.02.96

9902

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

990296

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZ\ (00.02+00.15+00.17+45 02+46 0:

'OLTARE +48.02)

000102

107063

267863

49942

5000

VENITURI! PROPRII (cod 00.02-11.02-31

.02+00.15+00.1

4990

66

0

0

0

1 VENITURI CURENTE (cod 00.12)

0002

26057

60008

17063

5000

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

0012

26057

60008

17063

5000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (

Cod36.02+37.02

0014

26057

60008

17063

5000

Transferuri voluntare, altele decât subver

tiile (cod 37.02.C

3702

26057

60008

17063

5000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

26057

60008

17063

5000

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

0015

66

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ( coc

39.02.01+39.02

3902

66

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale ii

istitutiilor publici:

390201

19

0

0

0

Venituri din vanzarea locuințelor construit

e din fondurile st

390203

47

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

13956

49256

4772

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE A

3MINISTRATIEI

0018

13956

49256

4772

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02

.01+42.02.05+4,

4202

13956

49256

4772

0

Finanțarea Programului National de Dezv

iltare Locala

420265

10450

21507

0

0

Subvenții din sume obținute in urma scoa certificatelor de emisii de gaze cu efect de finanțarea proiectelor de investitii

:erii la licitație a i sera pentru

420267

2900

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către buge necesare susținerii derulării proiectelor fin fonduri externe nerambursabile (FEN) po aferete perioadei de programare 2014-20

lele locale antate din itaderare

>0+™)

420269

606

27749

4772

0

Sume primite de la UEfalti donatori in con efectuate si prefinantari aferente cadrului 2020 ( cod 43 02.01 la cod

48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+4

Iul platilor financiar 2014-

8.02.19)

4802

66984

158599

28107

0

Fondul European de Dezvoltare Regiona

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

a (FEDR) (cod

480201

64837

A M ^^5»^

28107

0

Sume primite în contul platilor efectuate î

i anul curent

48020101

220l/ V /

158594

28107

0

Sume primite în contul platilor efectuate î

i anii anteriori

48020102

293^

/. - ’ A

0

0

Prefinantare

48020103

39836    '

1-------1 • i

0

0

Fondul Sociat European (FSE) (cod 48.Oi

.02.01+48.02.0;

480202

214^.^

. < i /<>

0

Sume primite în contul platilor efectuate î

i anii anteriori

48020202

762 \

0

#     o

0

Prefinantare

48020203

1385

1 £

Z         0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVI

50.02 + 59 02 + 63.02 + 70.02 + 74.

1LTARE (cod >2+ 79.02)

4902

157703

-~267863

49942

5000

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

■55+56+70+79+

D

157703

267863

49942

5000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT/

TI ALE ADMINI

51D

103

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu

i externe neram

58

85770

233451

44942

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +72+7

p)

70

71830

34412

5000

5000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

1 71.01 + 71.02

71

71830

34412

5000

5000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERAI

E (cod 51.02+5

5002

3805

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

55+56+70+79+

D

3805

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT/

TI ALE ADMINI

51D

6

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu

i externe neram

58

2802

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

70

997

0

0

0

DENUMIREA INDICAI

ORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

2022

2023

2024

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co|r

71.01 + 71.02

71

997

0

0

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 5

.02.01)

5102

3799

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

55+56+70+79+I

D

3799

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu

externe neraml

58

2802

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

997

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

71.01 + 71 02-

71

997

0

0

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.(

2.01 03)

510201

3799

0

0

0

Autoritati executive

51020103

3799

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51-

55+56+70+79+t

D

3799

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu

externe neraml

58

2802

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

997

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

71.01 + 71.02

71

997

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.02.C

5 la 54.02.07+5-

5402

6

0

0

0

Servicii publice comunitare de evrdenta a

persoanelor

540210

6

0

0

0

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLI

3A SI SIGURAN

5902

350

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51-

55+56+70+79+I

D

350

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

350

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

71.01 + 71.02

71

350

0

0

0

Ordine publica si siguranța naționala (coc

61.02 03+61.02

6102

350

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51-

H55+56+70+79+I

O

350

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

350

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

71.01 + 71.02 ■

71

350

0

0

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

610203

350

0

0

0

Politie locala

61020304

350

0

0

0

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65

02.07+65.02.11

6502

33579

36558

7856

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

55+56+70+79+t

D

33579

36558

7856

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu

i externe neraml

58

15475

11959

7856

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

18104

24599

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

I 71.01 + 71.02 ■

71

18104

24599

0

0

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02

.03.01+65.02 03

650203

5688

0

0

0

învățământ preșcolar

65020301

5688

0

0

0

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04.03)

650204

27891

36558

7856

0

învățământ secundar inferior

65020401

10466

17528

0

0

învățământ secundar superior

65020402

17425

19030

7856

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66 02

50)

6602

165

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51-

■55+56+70+79+t

D

165

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

165

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCJARE (co

I 71.01 + 71.02

71

165

0

0

0

Servicii medicale in unitati medicale cu ps

turi (cod 66.02.0

660206

130

0

0

0

Spitale generale

66020601

130

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 6

5.02.50.50)

660250

35

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66025050

35

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+^7.02.05+67.02

6702

23720

14191

9098

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

■55+56+70+79+t

D

23720

14191

9098

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITZ

)Tl ALEADMIN)

51D

97

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu

i externe neram

58

14650

14191

9098

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

8973

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

71.01 + 71.02

71

8973

----- 0

0

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.0

>.03.08+67.02.0

670203

97 X.rt

O M, >

0

0

Alte servicii culturale

67020330

97/

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.

5.01 la 67.02.05

670205

236^3 5 Z

!

: '        9098

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone v

>rzi, baze sportiv

67020503

23^3 " '

' 1419^1

9098

0

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.0

< +68.02 05+68.C

6802

21^6.'.       /

o

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

55+56+70+79+

D

21^ i

iS__- c'o

// °

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu

externe neram

58

X

1141

/ -.'<    „X :0

/         0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

965

6

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

4 71.01 + 71.02

71

965

0

0

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

62

0

0

0

DENUMIREA INDICAI

ORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

2022

2023

2024

Crase

680211

354

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si a

sistentei sociale

680250

1690

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei socia

e

68025050

1690

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTĂRI

PUBLICA, LOC

6902

39073

19095

10231

5000

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51-

f55+56+70+79+t

D

39073

19095

10231

5000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu

externe neraml

58

13205

9282

5231

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

25868

9813

5000

5000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (coi

71.01 + 71.02 ■

71

25868

9813

5000

5000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica {co

d 70.02.03+70.0

7002

31369

14095

5231

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

■55+56+70+79+I

D

31369

14095

5231

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu

i externe neraml

56

13205

9282

5231

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

18164

4813

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

171.01 + 71.02

71

18164

4813

0

0

Locuințe (cod 70,02.03.01+70.02.03.30}

700203

5030

4813

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70020301

5030

4813

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

700206

500

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in locaiitati

700207

2

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, servi

fiilor si dezvoltat

700250

25837

9282

5231

0

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.0

5+74.02 06+74.(

7402

7704

5000

5000

5000

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5H

■55+56+70+-79’H

D

7704

5000

5000

5000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +72+7|5}

70

7704

5000

5000

5000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02

71

7704

5000

5000

5000

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 7

1.02.05.01+74.01

740205

4043

5000

5000

5000

Salubritate

74020501

30

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseu

ilor

74020502

4013

5000

5000

5000

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

1791

0

0

0

Alte servicii în domeniul protecției mediult

740250

1870

0

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (corjl 80.02+31.02+8

7902

54905

198019

22757

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

■55+56+70+79+t

D

54905

198019

22757

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe neram

56

38497

198019

22757

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

16408

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

1 71.01 + 71.02

71

16408

0

0

0

Transporturi (cod 84,02.03+84.02.06+84

52.50)

8402

54905

198019

22757

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

■55+56+70+79 +

D

54905

198019

22757

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu

i externe neram

58

38497

198019

22757

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+^5}

70

16408

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

j 71.01 + 71.02

71

16408

0

0

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.0^.03.03)

840203

54775

198019

22757

0

Drumuri si poduri

84020301

2532

0

0

0

Transport în comun

84020302

33194

161580

22757

0

Străzi

84020303

19049

36439

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

840250

130

0

0

0

DEFICIT 1) 99.02.97

9902

50640

0

O

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

990297

50640

0

O

0

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local nr. dirjZ?.^ 2021

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, TITLURI Șl ARTICOLE PE

ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

TOTAL CHELTUIELI

-mii lei-

DENUMIREA INDICATO

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

506220,70

0

603669,70

439769,70

417978,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+|79+85)

F

348525,70

0

335806,70

389827,70

412978.70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4^I+50+51SF+

01F

348525,70

0

335806.70

389827,70

412978,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (CO

d 10.01+10.C

10

89727

0

91428

91428

91428

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 +1 <

).01.03 la 10

1001

85318

0

0

0

0

Cheltuieli salariaie in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+'

1002

2439

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

1970

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

119580

0

119358

134215

147866

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

44538,50

0

■. ■           X

0

Reparatii curente

2002

10540

0

/'

' 1 1 ‘l 4 o

o

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

1280

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

34.01 la 20.C

2004

447,30

0

! 1 i

: ' "A

*       0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

i 20.05.01+2

2005

1904,70

0

6

- I 0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.C

1+20.06.02)

2006

92

0

: ,,

■ ,'l           0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

86

0

0

// 0

Consultanta si expertiza

2012

394

0

Z        o

Pregătire profesionala

2013

824,50

0

n

^0

0

Protecția muncii

2014

385

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publice locale

a realizarea i

2019

1040

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente imprum

iturilor (cod I

2024

1

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

din acțiuni ir

2025

31

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2C

.30.06+20.3!

2030

58016

0

0

0

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

3740

0

3740

3740

3740

Dobânzi aferente datoriei publice externe (<

;Od 30 02.01

3002

3740

0

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+

0.30)

40

46000

0

48836

68000

77000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de

preț si tarif

4003

46000

0

0

0

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 5

>.04)

50

20000

0

0

20000

20500

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autc

ritatilor local

5004

20000

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA!

I ALE ADMIf

51F

16407

0

16407

16407

16407

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.0

+51.01.05+1

5101

16407

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.

31+ 55.02)

55F

10814

0

11310

11310

11310

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01

.63+55.01.6!

5501F

10814

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

32)

57

25622,70

0

29772,70

29772,70

29772,70

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04j

5702

25622,70

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.t

59

16635

0

14955

14955

14955

Burse

5901

7258

0

0

0

0

Asociatii si fundații

5911

69

0

0

0

0

Susținerea cultelor

5912

200

0

0

0

0

Despăgubiri civile

5917

2202

0

0

0

0

Sume destinate finanțării programelor sportjve realizate

5920

6000

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap nejncadrate

5940

906

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+^5+56+70+79

D

157703

0

267863

49942

5000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAljl ALE ADMIf

51D

103

0

0

0

0

Transferuri decapitai (cod 51.02.12+51.02.[28+51.02.29

5102

103

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe neta

58

85770

0

233451

44942

0

DENUMIREA INDICATO

R I L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

restante

Programe din Fondul European de Dezvolt;

tre Regional;

5801

80363

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European (FSI

I) (58.02.01

5802

5407

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

71830

0

34412

5000

5000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 +71.0

71

71830

0

34412

5000

5000

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01

.30)

7101

41640

0

0

0

0

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

30190

0

0

0

0

Capitolul 5102 Autorități publice și acțiu

Paragraful 0103 Autorități executive

din care:

ii externe

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

4CTIONARE

37149

0

31670

31970

32170

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

33350

0

31670

31970

32170

CHELTUIELI CURENTE (Cod 10+20+30+4

1+5O+51SF+

01F

33350

0

31670

31970

32170

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

1 10.01+10.C

10

25300

0

25300

25300

25300

Cheltuieli salariale in bani {cod 10.01.01+1C

.01.03 la 10

1001

24790

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

510

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

5700

0

5700

6000

6200

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09h

20.01.30)

2001

4364

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

25

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

14.01 la 20.C

2004

120

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cor

I 20.05.01+2

2005

95

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

1+20.06 02)

2006

20

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

6

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

268

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

50

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3C

2030

752

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.0

59

2350

0

«70

670

670

Despăgubiri civile

5917

2180

cx

■ 0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

ncadrate

5940

170

V

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +5

5+56+70+79

D

3799

//0 / ;

.. “

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri

îxteme nera

58

2802

I o ' '

1 d

0

0

Programe din Fondul Social European (FSE

') (58 02.01

5802

2802

V o'' 1.

' d

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

997

/A -

1 ■'o'

'          0

0

TITLUL X!l ACTIVE NEFINANCIARE (cod

'1.01 + 71.0

71

997

tf J. '1

1               p

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71 01

.30)

7101

997

0

0

0

Capitolul 5402 Alte servicii publice gene Total

rale

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

sICTIONARE

22503

0

2497

22497

22997

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

22497

0

2497

22497

22997

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

1+50+51SF+

01F

22497

0

2497

22497

22997

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 5

1.04)

50

20000

0

0

20000

20500

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autc

ritatilor local

5004

20000

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT

1 ALE ADMIt

51F

2497

0

2497

2497

2497

Transferuri curente {cod 51.01.01+51.01 01

+51.01.05+5

5101

2497

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE {cod 51+5

5+56+70+79

D

6

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITARI ALE ADMIt

51D

6

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.^28+51.02.29

5102

6

0

0

0

0

Subcapitolul 05 Fond de rezervă bugeta

ă la dispoziția autorită

ilor locale

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

ACȚIONARE

20000

0

0

20000

20500

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

20000

0

0

20000

20500

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4(1+50+51 SF+

01F

20000

0

0

20000

20500

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 5

1.04)

50

20000

0

0

20000

20500

Fond de rezerva bugetara ta dispoziția aule

ritatilor local

5004

20000

0

0

0

0

Subcapitolul 10 Servicii publice comuni

are de evidență a persoanelor

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

4CTIONARE

2503

0

2497

2497

2497

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

2497

0

2497

2497

2497

DENUMIREA INDICATO

R I L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

3+50+51SF +

01F

2497

0

2497

2497

2497

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA!

I ALE ADM II

51F

2497

0

2497

2497

2497

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.0:

+51.01.05+t

5101

2497

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+^5+56+70+79

D

6

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA!

I ALE ADMII

51D

6

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02

28+51.02.29

5102

6

0

0

0

0

Capitolul 5502 Tranzacții privind datoria

publică ți împrumuturi

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

ACȚIONARE

3740

0

3740

3740

3740

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+^9+85)

F

3740

0

3740

3740

3740

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

1+50+51 SFr

01F

3740

0

3740

3740

3740

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

3740

0

3740

3740

3740

Dobânzi aferente datoriei publice externe (<

Od 30.02.01

3002

3740

0

0

0

0

Capitolul 6102 Ordine publică ți siguran Total

ță națională

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

'ICTIONARE

15860

0

15290

15990

16190

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

15510

0

15290

15990

16190

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

3+50+51SF-»

01F

15510

0

15290

15990

16190

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co|j 10.01+10.C

10

13570

0

13570

13570

13570

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+1(^.01.03 la 10

1001

11113

0

0

0

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01

3 10 02.06+'

1002

2139

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

318

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01

la 20.06+20

20

1750

0

1530

2230

2430

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

20.01 30)

2001

1079

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

50

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

14 01 la 20.C

2004

15

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

I 20.05.01+2

2005

270

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.C

1+20 06.02)

2006

1

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

8

0

' a

,'               0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

4 -

; 7. °

0

Protecția muncii

2014

40

’ ■z 0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

din acliuni ir

2025

2

0'

0

/ 1 v-

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2C

.30 06+20.3

2030

280

i r.

... . ■ 9

0

0

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59

59

190

0 '        ■ '

;

x ?    ’ 190

190

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

încadrate

5940

190

0

\

' /,    *h । r'

y 0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

350

0

' .         - o'

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

350

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

'1.01 + 71.0

71

350

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 ta 71.01.03+71.0^ .30)

7101

350

0

0

0

0

Paragraful 0304 Poliție locală

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

ACȚIONARE

15410

0

15060

15760

15960

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

15060

0

15060

15760

15960

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

D+50+51 SF-t

01F

15060

0

15060

15760

15960

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (CO

d 10.01+10.(

10

13570

0

13570

13570

13570

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+1(

.01.03 la 10

1001

11113

0

0

0

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 I

a 10.02.06+

1002

2139

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

318

0

0

0

0

TITLUL II 8UNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

1300

0

1300

2000

2200

Bunuri si servicii (cod 20.01 01 te 20.01.09'

■20.01.30)

2001

864

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

50

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

M OI la 20.C

2004

15

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

1 20.05.01+2

2005

255

0

0

0

0

Deplasați, detasari, transferări (cod 20.06.0

1+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

8

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

40

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

din acțiuni ir

2025

2

0

0

0

0

-r

DENUMIREA INDICATO

RILOR

Cod Indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2^

30.06+20.3I

2030

60

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.(

59

190

0

190

190

190

Sume aferente persoanelor cu handicap nț

’ncadrate

5940

190

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

350

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

350

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0:

71

350

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0'

.30)

7101

350

0

0

0

0

Subcapitolul 05 Protecție civilă și protei

ția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

230

0

230

230

230

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0H

79+85)

F

230

0

230

230

230

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SFi

01F

230

0

230

230

230

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

230

0

230

230

230

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

►20 01.30)

2001

215

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

20.05.01+2

2005

15

0

0

0

0

Subcapitolul 50 Alte cheltuieli In domen

ul ordinii publice si siguranței naționale

TOTAL CHELTUIELI {SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

220

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod OH

79+85)

F

220

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

O+5O+51SF-I

01F

220

0

0

0

0

TITLUL II 8UNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

220

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2C

.30.06+20.31

2030

220

0

0

0

0

Capitolul 6502 învățământ Total

-

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

MCTIONARE

70129

0

76491

50835

44937

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

36550

0

39933

42979

44937

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4^)+50+51SF-<

01F

36550

0

39933

42979

44937

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

d 10.01+101

10

300

0

300

300

300

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

300

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

21927

0

24740

27786

29744

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

-20.01.30)

2001

15936,50

, 0

0

0

0

Reparatii curente

2002

4225

/ 3   1

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04.01 la 20.0

2004

39.30

/ ’-o " -

- V&

t                0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

i 20.05.01+2

2005

865,70

- -

. \ ;.o

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.

1+20.06.02)

2006

24

. ' 0

! 0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

38

' ? o

i1                    °

0

Pregătire profesionala

2013

663,50

- .' ? 0,

'                0

0

Protecția muncii

2014

101

'• a,,

- , ■ • *

0

0

Comisioane si alte costuri aferente imprum

Xurilor (cod

2024

1

T) '

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

din acliuni ir

2025

4

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2C

.30.06+20.31

2030

29

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55

31+ 55.02)

55F

4614

0

5110

5110

5110

A. Transferuri interne {cod 55.01.18+ 55.01

63+55.01.6

5501F

4614

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

32)

57

2451

0

2525

2525

2525

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

5702

2451

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59 02 + 59.

59

7258

0

7258

7258

7258

Burse

5901

7258

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

^5+56+70+79

D

33579

0

36558

7856

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri

externe nara

58

15475

0

11959

7856

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional

5801

14011

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European (FS

5802

1464

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

|) (58.02.01

70

18104

0

24599

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

^1.01 + 71.0

71

18104

0

24599

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

1-30)

7101

8545

0

24599

0

0

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

9559

0

0

0

0

Subcapitolul 03 învățământ preșcolar ș

primar

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

MCTIONARE

14951

0

10097

11213

11822

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod OH

479+85)

F

9263

0

10097

11213

11822

DENUMIREA INDICATO

Rl LOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF-*

01F

9263

0

10097

11213

11822

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc

d 10.01+10.C

10

83

0

91

91

91

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

83

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

5638

0

5988

7104

7713

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

r20.01.30)

2001

4063

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

1237

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04.01 la20.C

2004

8.80

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

1 20.05 01+2

2005

131,20

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.1

1+20.06.02)

2006

7

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

176

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

13

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente imprum

Jturilor (cod I

2024

1

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.

01+ 55.02)

55F

2920

0

3240

3240

3240

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.0’

.63+55.01.6!

5501 F

2920

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

02)

57

369

0

433

433

433

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

369

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 r

59.02 + 59.(

59

253

0

345

345

345

Burse

5901

253

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+t

5+56+70+79

D

5688

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri

sxteme nera

58

4658

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvolt

ire Regional

5801

4658

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

1030

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

7101 + 71.0

71

1030

0

0

0

0

Active fixe (cod 71 01.01 la 71.01.03+71.0

.30)

7101

210

0

0

0

0

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

820

0

0

0

0

Paragraful 0301 învățământ preșcolar

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

12434

0

7381

8450

9017

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

6746

0

7381

8450

9017

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

6746

0

7381

8450

9017

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

d 10.01 +10.C

10

63

0

63

63

63

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

63

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

te 20.06+20

20

3512

0 <

38^7

4896

5463

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

f20.01.30)

2001

2005

< <-

\ 0

0

Reparatii curente

2002

1237

//0 ț, '

-

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04.01 te 20.C

2004

8,80

/ ,

' 0

F A o

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

1 20.05.01+2

2005

131,20

I 0 ' ■

■■■ |                 0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.C

U+20.06.02)

2006

7

V.^z' ' ■

. . ' />

7 //        0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

1

\>. >7

7 o

0

Pregătire profesionala

2013

108

N) ••• ■■

..0

0

0

Protecția muncii

2014

13

0

■'     - tf

0

0

Comisioane si alte costuri aferente imprum

Jturilor (cod

2024

1

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55

31+ 55.02)

55F

2920

0

3240

3240

3240

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01

.63+55.01.6

5501F

2920

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

32)

57

251

0

251

251

251

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

5702

251

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

5688

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri

axterne nera

58

4658

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional

5801

4658

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

1030

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71 01 + 71.0

71

1030

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 1a 71.01.03+71.0

30)

7101

210

0

0

0

0

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

820

0

0

0

0

Paragraful 0302 învățământ primar

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

Acționare

2517

0

2716

2763

2805

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (Cod 0H

79+85)

F

2517

0

2716

2763

2805

DENUMIREA INDICATO

Rl LOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

3+50+51SF+

01F

2517

0

2716

2763

2805

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

d 10.01+10.C

10

20

0

28

28

28

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02 01 l

a 10.02.06+'

1002

20

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (Cod 20.01

la 20.06+20

20

2126

0

2161

2208

2250

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-

20.01.30)

2001

2058

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

68

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

32)

57

118

0

182

182

182

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

118

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (Cod 59.01 +

59.02 + 59.(

59

253

0

345

345

345

Burse

5901

253

0

0

0

0

Subcapitolul 04Învățământ secundar

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

MCTIONARE

54552

0

66121

39347

32838

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

26661

0

29563

31491

32838

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

O+50+51SF+

01F

26661

0

29563

31491

32838

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (CO

d 10.01+10.(

10

217

0

209

209

209

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+'

1002

217

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

15733

0

18543

20477

21824

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09-

-20.01.30)

2001

11318.50

0     ,

o

0

Reparatii curente

2002

2988

0 Z"

Z 7 -4

1 Z \ o

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

34.01 la 20.C

2004

30,50

0

\i -

,     7°

_\ Z' \o

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co<

I 20.05.01+2

2005

734,50

0

.             0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.C

1+20.06.02)

2006

17

0

. --

o

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

37

0

Pregătire profesionala

2013

486,50

0

, ■..-— &

S' / o

0

Protecția muncii

2014

88

0

y 0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

din acțiuni ir

2025

4

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

.30.06+20.31

2030

29

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.

)1+ 55.02)

55F

1694

0

1870

1870

1870

A. Transferuri interne (cod 55 01.18+ 55.01

.63+55.01.6!

5501F

1694

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

32)

57

2012

0

2022

2022

2022

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

2012

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.(

59

7005

0

6913

6913

6913

Burse

5901

7005

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

27891

0

36558

7856

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri

jxleme nera

58

10817

0

11959

7856

0

Programe din Fondul European de Dezvolt

ire Regional

5801

9353

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European (FSf

i) (58.02.01

5802

1464

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

17074

0

24599

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

H.01 + 71.0

71

17074

0

24599

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01 03+71.01

30)

7101

8335

0

0

0

0

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

8739

0

0

0

0

Paragraful 0401 învățământ secundar in

erîor

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

MCTIONARE

22705

0

31328

14486

15666

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

12239

0

13800

14486

15666

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

3+50+51SF+

01F

12239

0

13800

14486

15666

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coci 10.01+10.C

10

104

0

96

96

96

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

104

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20 06+20

20

7346

0

8884

9570

10750

Bunuri si servicii (cod 20.01 01 la 20.01.09

■20.01.30)

2001

5143

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

1417

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

34.01 la 20.C

2004

18,50

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

I 20.05.01+2

2005

458.50

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.C

1+20.06.02)

2006

5

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

9

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

248

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

37

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATO

R I L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

din acțiuni ir

2025

4

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3I

2030

6

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.1

51+ 55.02)

55F

837

0

950

950

950

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01

63+55.01.61

5501F

837

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.(

52)

57

1148

0

1158

1158

1158

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

1148

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

2804

0

2712

2712

2712

Burse

5901

2804

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +5

5+56+70+79

D

10466

0

17528

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri

ixteme nera

58

1464

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European (FSE

i) (58.02.01

5802

1464

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

9002

0

17528

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

'1.01 + 71.0

71

9002

0

17528

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01

.30)

7101

8053

0

0

0

0

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

949

0

0

0

0

Paragraful 0402 învățământ secundar su

perior

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

JCTIONARE

31304

0

34240

24304

16612

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

13879

0

15210

16448

16612

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

1+50+51SF+

01F

13879

0

15210

16448

16612

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (CO

110.01+10,(

10

113

0

113

113

113

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

3 10.02.06+-

1002

113

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

7911

0

10400

10564

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09h

■20.01 30)

2001

5704,50

0

! .9

r

\ 0

0

Reparatii curente

2002

1571

x          -.0

v. 0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

14.01 la 20.C

2004

12

7 ,< U 0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

I 20.05.01+2

2005

276

i :

i < > 9

,j 0

0

Deplasan, detasari, transferări (cod 20.06.cll+20.06.02)

2006

12

0

1 . (o

0

0

Carii, publicatii si materiale documentare

2011

28

> ■' '9-

/

0

0

Pregătire profesionala

2013

233,50

o .

1      -Ț-^,01

0

0

Protecția muncii

2014

51

0    '7

■' ' ■ ' " 0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30.04+20

.30 06+20.3(

2030

23

0

' " 0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.6l+ 55.02)

55F

857

0

920

920

920

A Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01

63+55.01.6-

5501F

857

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

12}

57

806

0

814

814

814

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

806

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 +59.C

59

4192

0

4201

4201

4201

Burse

5901

4192

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

17425

0

19030

7856

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri ^xleme nera

58

9353

0

11959

7856

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional

5801

9353

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

8072

0

7071

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ^1.01 +71.0

71

8072

0

7071

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

.30)

7101

282

0

0

0

0

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

7790

0

0

0

0

Paragraful 0403 învățământ profesional

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

JCTIONARE

543

0

553

557

560

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

543

0

553

557

560

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

1+50+51SF +

01F

543

0

553

557

560

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

476

0

503

507

510

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

20.01.30)

2001

471

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

>2)

57

58

0

50

50

50

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

58

0

0

0

0

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.

59

9

0

0

0

0

Burse

5901

9

0

0

0

0

Subcapitolul 05 învățământ postllceal

DENUMIREA INDICATO

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

226

0

203

205

207

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

226

0

203

205

207

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

226

0

203

205

207

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

226

0

203

205

207

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-

20.01.30)

2001

225

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

1

0

0

0

0

Paragraful 1201 Școala după școala

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

330

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

330

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

D+50+51SF+

01F

330

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

330

0

0

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-

■20.01.30)

2001

330

0

0

0

0

Subcapitolul 50 Alte cheltuieli în domen

□[ învățământului

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

4CTIONARE

70

0

70

70

70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

70

0

70

70

70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

1+50+51SF+

01F

70

0

70

70

70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

)2)

57

70

0

70

70

70

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

70

0

0

0

0

Capitolul 6602 Sănătate Total

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

8843

0

5863

5863

5863

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +j79+85)

F

8678

0

5863

5863

5863

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

1+50+51SF+

01F

8678

0

5863

5863

5863

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

1 10.01+10.C

10

5645

0

5645

5645

5645

Cheltuieli salariate in bani (cod 10,01.01+K

>.01 03 la 10

1001

5515

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06}

1003

130

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

2968

0

153

153

153

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

■20.01.30)

2001

55

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

34.01 la 20.0

2004

60

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

i 20.05.01+2

2005

20

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

16

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2C

.30.06+20.3(

2030

2815

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

12)

57

40

0

40

40

40

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04]

5702

40

0

o

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

25

0

' 25.

25

25

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

încadrate

5940

25

, x o

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+6

5+56+70+79

D

165

;        ' -o

x w °

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75^

70

165

n

; -.

\ _ ’l 0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod f 1.01 + 71.0

71

165

/ ’ 0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.Oț.3O)

7101

165

' 7 °

0

j                                              “7

Subcapitolul 06 Servicii medicale in unițati sanitare cu paturi_______________________________•_____________

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

130

0

' 1 ‘                rr

X     0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +5

5+56+70+79

D

130

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75]

70

130

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ^1.01 + 71.0

71

130

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0"

.30)

7101

130

0

0

0

0

Paragraful 5050 Alte instituții șl acțiuni:

anltare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

8713

0

5863

5863

5863

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

8678

0

5863

5863

5863

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

1+50+51SF-I

01F

8678

0

5863

5863

5863

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.1

10

5645

0

5645

5645

5645

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+1C

1.01.03 la 10

1001

5515

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

130

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

2968

0

153

153

153

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09-

•20.01.30)

2001

55

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

14.01 la 20.0

2004

60

0

0

0

0

1

DENUMIREA INDICATO

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

20.05.01+2

2005

20

0

0

0

0

Proiecția muncii

2014

18

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2C

.30.06+20.3<

2030

2815

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

32)

57

40

0

40

40

40

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

40

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59 02 + 59.t

59

25

0

25

25

25

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

încadrate

5940

25

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +'

5+56+70+79

D

35

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

35

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

35

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0'

.30)

7101

35

0

0

0

0

Capitolul 6702 Cultură, recreere și retigi Total

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

72251

0

62722

60929

54031

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0H

79+85)

F

48531

0

48531

51831

54031

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

p+50+5lSFr

01F

48531

0

48531

51831

54031

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

1 10.01+10.(

10

3159

0

3159

3159

3159

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 + K

1.01 03 la 10

1001

3092

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

67

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

25217

0

25217

28517

30717

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

■20.01.30)

2001

5544

0

0

Q

0

Reparatii curente

2002

765

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

430

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.'p4 01 la 20. (

2004

100

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

i 20.05.01+2

2005

75

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

57

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publica locale

a realizarea

2019

126

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.O4+2C

.30.06+20.31

2030

18100

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA!

1 ALE ADMIf

51F

13910

0

13910

13910

13910

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.0

1+51.01,05+f

5101

13910

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

6245

0

6245

6245

6245

Susținerea cultelor

5912

200

0

0

0

0

Sume destinate finanțării programelor spori

ive realizate

5920

6000

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

încadrate

5940

45

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

23720

0

14191

9098

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA!

I ALE ADMIf

51D

97

0

______

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02

28+51.02.29

5102

97

0

■      0

X   0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri

îxteme nera

58

14650

o

"      144^1

9098

0

Programe din Fondul European de Dezvolt

rre Regional

5801

14650

9

\ '■ ' 0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

8973

4 ,

‘4

- i o

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

8973

$ \

4

J 0

0

Active Fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

.30)

7101

8948

0

■ 0

-    /   0

0

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

25

0 ■

S—

' ■             0

0

Subcapitolul 03 Servicii culturale

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

MCTIONARE

7507

0

—74115

7410

7410

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod OH

79+85)

F

7410

0

7410

7410

7410

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

13+50+51SF+

01F

7410

0

7410

7410

7410

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA!

I ALE ADMI

51F

7410

0

7410

7410

7410

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.0

•+51.01.05+*

5101

7410

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5^+56+70+75

D

97

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA!

I ALE ADMI

51D

97

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02

28+51.02.29

5102

97

0

0

0

0

Paragraful 0304 Instituții publice de spe

țtacole și concerte

|TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

MCTIONAR^

5110

0

5110

5110

5110

DENUMIREA INDICATC

RILOR _

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01^79+85)

F

5110

0

5110

5110

5110

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+^0+50+51 SF4

01F

5110

0

5110

5110

5110

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITARI ALE ADMII

51F

5110

0

5110

5110

5110

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.0^+51.01.05+t

5101

5110

0

0

0

0

Paragraful 0330 Alte servicii culturale

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2397

0

2300

2300

2300

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0n|79+55)

F

2300

0

2300

2300

2300

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+^0+50+51 SF+

01F

2300

0

2300

2300

2300

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMII

51F

2300

0

2300

2300

2300

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.0^+51.01,05+f

5101

2300

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+Ș5+56+70+79

D

97

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA1

I ALEADMIf

51D

97

0

0

0

0

Transferuri decapitai (cod 51 02.12+51.02

28+51.02.29

5102

97

0

0

0

0

Subcapitolul 05 Servicii recreative ți spurtlve

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

64344

0

54912

53119

46221

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-^79+85)

F

40721

0

40721

44021

46221

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+^0+50+51SF4

01F

40721

0

40721

44021

46221

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (ccjd 10.01 +10.C

10

3159

0

3159

3159

3159

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 + 1 (ți 01.03 la 10

1001

3092

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

67

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 ia 20.06+20

20

25017

0

28317

30517

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09y20.01.30)

2001

5544

0

Oo

\o

0

Reparatii curente

2002

765

0

x ■- P

\ 0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

430

0

?■        i \ Q’

\\         0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.C

2004

100

° I

-I 1Q

1 "0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coți 20.05.01+2

2005

75

0

. A i >

.11  / 0

/         0

Carii, publicatii si materiale documentare

2011

10

0

\ i A

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

■ o;

r            0

Protecția muncii

2014

57

0

.. '0.

L’ n     0

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea

2019

126

0

o

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2C30.06+20.3(

2030

17900

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA?! ALE ADMIf

51F

6500

0

6500

6500

6500

Transferuri curente (cod 51.01.01 +51.01.0^+51.01.05+!

5101

6500

0

0

0

0

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.(

59

6045

0

6045

6045

6045

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate

5920

6000

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap nq'incadrate

5940

45

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+^5+56+70+79

D

23623

0

14191

9098

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nera

58

14650

0

14191

9098

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional

5801

14650

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75:

70

8973

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0

71

8973

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0" 30)

7101

8948

0

0

0

0

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

25

0

0

0

0

Paragraful 0501 Sport

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU ACȚIONARE

12626

0

12626

12626

12626

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+Ț9+85)

F

12626

0

12626

12626

12626

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4p+50+51SF+

01F

12626

0

12626

12626

12626

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

126

0

126

126

126

Contribuții ale administrației publice locaiela realizarea

2019

126

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT Al 1 ALE ADMI

51F

6500

0

6500

6500

6500

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.OC+51.01.05+t

5101

6500

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.(

59

6000

0

6000

6000

6000

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate

5920

6000

0

0

0

0

Paragraful 0503 întreținere grădini publițe, parcuri,

zone verzi, baze sportive și de agrement

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

51718

0

42286

40493

33595

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +(79+85)

F

28095

0

28095

31395

33595

DENUMIREA INDICATC

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

28095

0

28095

31395

33595

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc

d 10.01 + 10C

10

3159

0

3159

3159

3159

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 + 1

1.01.03 la 10

1001

3092

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 !a 10.03.06)

1003

67

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

24891

0

24891

28191

30391

Bunuri si servrcii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

5544

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

765

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

430

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04.01 la 20.C

2004

100

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

1 20.05.01+2

2005

75

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

57

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2(

.30.06+20.31

2030

17900

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59 (

59

45

0

45

45

45

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

încadrate

5940

45

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +i

5+56+70+7S

D

23623

0

14191

9098

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri

externe nera

58

14650

0

14T?ț,

9098

0

Programe din Fondul European de Dezvolt

are Regional

5801

14650

o / z'

io

:. ’ • 0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

8973

zf/ :

■■

\ 0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71 01 + 71.0

71

8973

' —A

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

.30)

7101

8948

0

0

Reparatii capitala aferente activelor fixe

7103

25

...

I 0

0

Subcapitolul 50 Alte servicii în domenill

j culturii, recreerii și religiei                        ■ , r x -       z        t

TOTAL CHELTUIEL! (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

400

0 \ ■ J

.

400

400

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

400

0 X

” . L 40<j

400

400

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

400

0

"300

400

400

TITLUL II BUNURI SJ SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

200

0

200

200

200

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2C

.30.06+20.3<

2030

200

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

200

0

200

200

200

Susținerea cultelor

5912

200

0

0

0

0

Capitolul 6802 Asigurări ți asistentă so< Total

ială

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

50166,70

0

53837,70

54337.70

54837,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

48060,70

0

53837,70

54337.70

54837,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

48060,70

0

53837,70

54337.70

54837,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc

d 10.01+10.

10

22245

0

23946

23946

23946

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 + 1

1.01.03 la 10

1001

21743

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

502

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

2354

0

2354

2854

3354

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20 01.30)

2001

1043

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

95

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20 03.02)

2003

830

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

b4.01 la20.C

2004

85

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

t 20.05.01+2

2005

92

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.<

1+20.06.02)

2006

47

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

3

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

12

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

59

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

88

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA {cod 57

12)

57

23131.70

0

27207.70

27207,70

27207,70

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04^

5702

23131.70

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.(

59

330

0

330

330

330

Asociatii si fundatii

5911

69

0

0

0

0

Despăgubiri civile

5917

12

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap nr

^încadrate

5940

249

0

0

0

0

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

din care

DENUMIREA 1NDICATO

RILOR

Cod indicator

TOTAL

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2022

2023

2024

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+7S

D

2106

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri

îxteme nera

58

1141

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European (Fsț) (58.02.01

5802

1141

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75J

70

965

0

0

0

Oi

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

M.01 +71.0.

71

965

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01

.30)

7101

965

0

0

0

0

Subcapitolul 04 Asistență acordată pers

Danelor în vârstă

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

ACȚIONARE

1696

0

3335

3335

3335

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

1634

0

3335

3335

3335

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4^+50+51SF+

01F

1634

0

3335

3335

3335

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

i 10.01 + 10.C

10

1305

0

3006

3006

3006

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 +1 (

.01.03 la 10

1001

1273

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03 01 la 10.03.06)

1003

32

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

329

0

329

329

329

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-

20.01.30)

2001

200

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

5

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

30

0

,           0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

34.01 la 20.0

2004

45

t . . .. O

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cot

I 20.05.01+2

2005

30

a" $

&

0

0

Deplasați, detasari, transferări (cod 20.06.0

1+20.06.02)

2006

10

;" o

■ \       0

0

Pregătire profesionala

2013

3

>7 ■

’0

■ I 0

0

Protecția muncii

2014

6

ț t 0 - /

—; o

r        o

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

62

A

L 7     0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +72+75

70

62

V

C $

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

'1.01 + 71.0

71

62

0

■   / o

o

0

Active fixe (cod 71.01.01 ta 71.01.03+71.01

.30)

7101

62

0

0

0

Paragraful 0502 Asistență socială în caz

de invaliditate

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

ACȚIONARE

31892.70

0

35968,70

35968.70

35968,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

31892,70

0

35968,70

35968,70

35968,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

1+50+51SF +

01F

31892.70

0

35968,70

35968,70

35968,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

1 10.01 + 10.C

10

8796

0

8796

8796

8796

Cheltuieli satariale in bani (cod 10.01 01 +1C

1.01.03 la 10

1001

8604

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

192

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

71

0

71

71

71

Pregătire profesionala

2013

42

0

0

0

0

Proiecția muncii

2014

29

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

)2)

57

22826.70

0

26902,70

26902,70

26902,70

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04;

5702

22826.70

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.

59

199

0

199

199

199

Asociatii si fundatii

5911

69

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

încadrate

5940

130

0

0

0

0

Subcapitolul 11 Creșe

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

9995

0

9641

10141

10641

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

9641

0

9641

10141

10641

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

3+50+51SF-*

01F

9641

0

9641

10141

10641

TITLUL t CHELTUIELI DE PERSONAL (coli 10.01+10.C

10

8044

0

8044

8044

8044

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+K

.01.03 la 10

1001

7866

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

178

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

1523

0

1523

2023

2523

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-

20.01.30)

2001

518

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

90

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

800

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

M 01 la 20.C

2004

40

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cot

I 20.05.01+2

2005

47

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

1+20.06.02)

2006

6

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

4

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATO

R I L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Protecția muncii

2014

18

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.<

59

74

0

74

74

74

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

'ncadrate

5940

74

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

354

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

354

0

0

0

0

TITLUL XIJ ACTIVE NEFINANCIARE (cod

M.01 + 71.0

71

354

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01

.30}

7101

354

0

0

0

0

Paragraful 1501 Ajutor social

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

4CTIONARE

83

0

83

83

83

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

83

0

83

83

83

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

1+50+51SF+

01F

83

0

83

83

83

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

>2)

57

83

0

83

83

83

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

83

0

0

0

0

Paragraful 5050 Alte cheltuieli în domen

ui asistenței sociale

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

JCTIONARE

6500

0

4810

4810

4810

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

4810

0

4810

4810

4810

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

1+50+51SF+

01F

4810

0

4810

4810

4810

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (CO

1 10.01+10. (

10

4100

0

4100

4100

4100

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 01+1C

.01 03 la 10

1001

4000

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

100

0

- . .             0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICfl (cod 20.01

la 20.06+20

20

431

0

^1

' / \431

431

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09h

20.01.30)

2001

325

0 /

.0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cot

I 20.05.01+2

2005

15

0

r. 'O

' A - 9

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

1+20.06.02)

2006

31

0 I j

| .... o

■ ; L o

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

3

0 1

\ ■ o

i / ■ u

0

Consultanta si expertiza

2012

12

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0 \

/       ■ f ( L Ol

7' s ’        0

0

Protecția muncii

2014

35

0

fi

;             o

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

12)

57

222

0

222

-

222

222

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

222

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.0

59

57

0

57

57

57

Despăgubiri civile

5917

12

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

încadrate

5940

45

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5)5+56+70+79

D

1690

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri

ixterne nera

58

1141

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01

5802

1141

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

549

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

ri.01 + 71.0

71

549

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01 03+71.01

.30)

7101

549

0

0

0

0

Capitolul 7002 Locuințe, servicii ți dezv Total

litare publică

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

ICTONARE

63472

0

46198

40134

37707

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

32103

0

32103

34903

37707

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4^+50+51SF+

01F

32103

0

32103

34903

37707

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

d 10.01+10.C

10

10680

0

10680

10680

10680

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+1

1.01.03 la 10

1001

10441

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 ia 10.03.06)

1003

239

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20 06+20

20

15118

0

15118

17918

20722

Bunuri si servicii (cod 20.01 01 la 20.01.09

■20.01.30)

2001

12506

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

1222

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

14.01 la20.C

2004

27

0

0

C

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

I 20.05.01+2

2005

185

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

21

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

109

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

32

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

51

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATC

R I L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Contribuții ale administrației publice locale

a realizarea i

2019

653

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivat*

din acțiuni ir

2025

25

0

0

0

0

Alte cheltuieli {cod 20.30.01 ia 20.30.04+21

.30.06+20.3(

2030

287

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.

01+ 55.02)

55F

6200

0

6200

6200

6200

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.0'

63+55.01.6!

5501F

6200

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59 02 + 59.(

59

105

0

105

105

105

Sume aferente persoanelor cu handicap n<

încadrate

5940

105

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE {cod 51+^5+56+70+7?

D

31369

0

14095

5231

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri [externe nera

58

13205

0

9282

5231

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional;

5801

13205

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

18164

0

4813

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

18164

0

4813

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

.30)

7101

8657

0

0

0

0

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

9507

0

0

0

0

Paragraful 0301 Dezvoltarea sistemului

te locuințe

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

5030

0

4813

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

5030

0

4813

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

5030

0

4813

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

5030

0

4813

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71 01.03+71.0

.30)

7101

5030

0

0

0

0

Subcapitoful 06 Iluminat public șl electrificări

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

7213

0

6713

8713

10817

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0n|79+85)

F

6713

0

6713

8713

10817

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4)0+50+51SF4

01F

6713

0

6713

8713

10817

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (ct^d 10.01+1O.C

10

991

0

991

991

991

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+1^ 01 03 la 10

1001

971

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

20

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

5706

0

5706

7706

9810

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

5392

0

X       0

0

Reparatii curente

2002

240

' \ 0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+2

2005

25

,<6 - . -

/ ‘ \

V \ o

0

Carii, publicatii si materiale documentare

2011

2

r0

‘o

, • ț 0

0

Consultanta si expertiza

2012

29

ți 0 - I '

‘ 0

I- |    0

0

Pregătire profesionala

2013

2

, 0

; / 0

0

Protecția muncii

2014

4

V —

: o

■ - ,/ 0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2C.30.06+20.3(

2030

12

o\ J/*

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.C

59

16

0

T6

16

16

Sume aferente persoanelor cu handicap n^incadcate

5940

16

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+^5+56+70+79

D

500

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

500

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod [71.01 + 71.0

71

500

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0' .30)

7101

500

0

0

0

0

Subcapitolul 07 Alimentare cu gaze naturale in localitati

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU MCTIONARE

2

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

2

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75:

70

2

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod f1.01 + 71.0

71

2

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0^ .30)

7101

2

0

0

0

0

Subcapitolul 50 Alte servicii în domeniilp locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

51227

0

34672

31421

26890

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+^79+85)

F

25390

0

25390

26190

26890

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4(1+50+51 SFi

01F

25390

0

25390

26190

26890

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (co^i 10.01 + 10.(

10

9689

0

9689

9689

9689

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+1([>.O1.03 la 10

1001

9470

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

219

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

9412

0

9412

10212

10912

DENUMIREA INDICAT^

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

-20 01.30)

2001

7114

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

982

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

04.01 la 20.C

2004

27

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

20.05.01+2

2005

160

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

19

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

80

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

30

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

47

0

0

0

0

Contnbutii ale administrației publice locale I

a realizarea i

2019

653

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

din acțiuni ir

2025

25

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2<

.30.06+20.3!

2030

275

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.

01+ 55.02)

55F

6200

0

6200

6200

6200

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01

.63+55.01.61

5501F

6200

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

89

0

89

89

89

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

Încadrate

5940

89

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +f

5+56+70+79

D

25837

0

9282

5231

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri

externe nera

58

13205

0

r 92B2:

3^    5231

0

Programe din Fondui European de Dezvolt

are Regional

5801

13205

0z ’’

3

o

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +72+75

70

12632

‘z

7          0.

\   0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

12632

A /

1 - ?

" ■= 3 o

0

Active fixe (cod 71.01.01 fa 71.01.03+71.0'

30)

7101

3125

■0 c!

r ■ o

'      0

0

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

9507

V.'

7 0

0

Capitolul 7402 Protecția mediului

' /

/

Total

'' 1         'j

r

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

MCTIONARE

44726

0

'    -- 42022'

43022

45022

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+65)

F

37022

0

37022

38022

40022

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4j0+50+5lSF+

01F

37022

0

37022

38022

40022

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co|d 10.01+10 C

10

138

0

138

138

138

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+1

>.01 03 la 10

1001

134

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

4

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

36882

0

36882

37882

39882

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

► 20.01.30)

2001

1148

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

58

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

20

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

1 20.05.01+2

2005

2

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publice locale

a realizarea

2019

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ta 20.30.04+2C

.30.06+20 3<

2030

35653

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59

59

2

0

2

2

2

Burse

5901

0

0

2

2

2

Sume aferente persoanelor cu handicap nejîncadrate

5940

2

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

7704

0

5000

5000

5000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

7704

0

5000

5000

5000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

7704

0

5000

5000

5000

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

30)

7101

7704

0

0

0

0

Subcapitolul 05 Salubritate șl gestiunea

deșeurilor

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

4CTSONARE

40245

0

41202

42202

44202

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

79+85)

F

36202

0

36202

37202

39202

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

1+50+51SF +

01F

36202

0

36202

37202

39202

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

36202

0

36202

37202

39202

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

■20.01.30)

2001

554

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publice locale

a realizarea

2019

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2C

.30.06+20.3

2030

35647

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +t

^5+56+70+79

D

4043

0

5000

5000

5000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

4043

0

5000

5000

5000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

4043

0

5000

5000

5000

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

U0)

7101

4043

0

0

0

0

DENUMIREA INDIC ATO

RILO R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Paragraful 0501 Salubritate

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

ACȚIONARE

33566

0

33536

34536

36536

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

33536

0

33536

34536

36536

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

3+5O+51SF+

01F

33536

0

33536

34536

36536

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

33536

0

33536

34536

36536

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20 01.09-

•20.01.30)

2001

554

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

.30.06+20.31

2030

32982

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +5

5+56+70+79

D

30

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

30

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod fi .01 + 71.0

71

30

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01 01 la 71.01.03+71.000)

7101

30

0

0

0

0

Paragraful 0502 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

6679

0

7666

7666

7666

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

2666

0

2666

2666

2666

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

3+50+51SF+

01F

2666

0

2666

2666

2666

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (Cod 20.01

1a 20.06+20

20

2666

0

2666

2666

2666

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea i

2019

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2C|.30.06+20.3(

2030

2665

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

4013

0

5000

5000

5000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75!

70

4013

0

5000

5000

5000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

4013

0

5000

5000

5000

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01 03+71.0'

.30)

7101

4013

0

0

0

0

Subcapitolul 06 Canalizarea si tratarea e

pelor reziduale

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

1791

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

1791

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

1791

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

1791

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0'

30)

7101

1791

0

0

0

0

Subcapitolul 50 Alte servicii în domeniu

protecției mediului

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

2690

0

820

820

820

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

820

0

820

820

820

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4050+51SF+

01F

820

0

820

820

820

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cold 10.01+10.C

10

138

0

138

138

138

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+11

1.01.03 la 10

1001

134

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

4

0

_0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

680

0

680

680

680

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

■20.01.30)

2001

594

0 /

. - -fi.

! 0' \ 0

0

Reparatii curente

2002

58

0 7

-Q.

' .. 70

0

Hrana (cod 20.03.01+20 03.02)

2003

20

o h

, . - V

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

I 20.05.01+2

2005

2

0 fi 7

■ ”0

/         P

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 te 20.30.04+20

.30.06+20.31

2030

6

o

z . \ /   0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

2

0 V

’ > 2

x     72

2

Sume aferente persoanelor cu handicap n^ncadrate

5940

2

0

/, ? *

-A z 0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

1870

0

—Ai

-- '          0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

1870

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

1870

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 1a 71.01.03+71.0'

.30)

7101

1870

0

0

0

0

Capitolul 3102 Combustibili și energie

Subcapitolul 06 Energie termică

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

19260

0

19260

25260

29260

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0079+85)

F

19260

0

19260

25260

29260

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40 50+51SF+

01F

19260

0

19260

25260

29260

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

260

0

260

260

260

Contribuții ale administrației publice locale

a realizarea

2019

260

0

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+-

I0.30)

40

19000

0

19000

25000

29000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de

preț si tarif

4003

19000

0

0

0

0

DENUMIREA 1 N D 1 C A T o|

R 1 L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Capitolul 8402 Transporturi Total

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

98129

0

244079

85192

71224

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod OH

79+85)

F

43224

0

46060

62435

71224

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

3+50+51 SF-t

01F

43224

0

46060

62435

71224

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

d 10.01+10.(

10

8690

0

8690

8690

8690

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 +11

.01.03 la 10

1001

8490

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

200

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

7404

0

7404

10615

14404

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-

20.01.30)

2001

2863

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

4100

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

04.01 la 20.c

2004

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c®

20.05.01+2

2005

300

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

5

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

30

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 20.30.O4+2C

.30 06+20.3(

2030

100

0

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+^0.30)

40

27000

0

29836

43000

48000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de

preț si tarif

4003

27000

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.(

59

130

0

130

130

130

Despăgubiri civile

5917

10

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap ne^ncadrate

5940

120

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+515+56+70+79

D

54905

0

198019

22757

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri

ixteme nera

58

38497

0

198019

22757

0

Programe din Fondul European de Dezvolt

tre Regional:

5801

38497

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

16408

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

M.01 + 71.0

71

16408

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

.30)

7101

5309

0

0

0

0

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

11099

0

0

0

0

Subcapitolul 03 Transport rutier

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

MCTIONARE

97999

0

244079

85192

71224

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

43224

0

46060

62435

71224

CHELTUIELI CURENTE (cod 1O+20+30+4I3+50+51SF+

01F

43224

0

46060

62435

71224

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

d 10.01+10.(

10

8690

0

8690

8690

8690

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+K

1.01.03 te 10

1001

8490

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

200

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

7404

0

10615.

14404

Bunuri si servicii (cod 20.01 01 te 20.01.09

■20.01.30)

2001

2863

0

1_____ ■ /O

0

Reparatii curente

2002

4100

0

. 0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.il4.01 la 20.0

2004

1

0

l °.

r ’

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

I 20.05.01+2

2005

300

0

1.

0

‘        0

Consultanta si expertiza

2012

5

0

".. ■ 9

9

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

(.0

// 0

Proiecția muncii

2014

30

0

\ 70

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 1a 20.30.04+2C

.30 06+20.3(

2030

100

0

a

e

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+

0.30)

40

27000

0

29836

43000

48000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de

aret si tarif

4003

27000

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

130

0

130

130

130

Despăgubiri civile

5917

10

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

hcadrate

5940

120

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

54775

0

198019

22757

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri

externe nera

58

38497

0

198019

22757

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional

5801

38497

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

16278

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

[1.01 + 710

71

16278

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 te 71.01.03+71.0

|.3O)

7101

5179

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATO

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

11099