Hotărârea nr. 119/2021

HCL privind desemnare con...comisie evaluare secretar

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Pitești

Consiliul Locâl al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul -Raportul nr.l 5171/19.03.2021 al Biroului Management Resurse Umane;

Municipiului Pitești;


-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în

rapoartele nr. 15952 /2021, nr. 15956/2021, nr.l5958 /2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

Văzând prevederile art.485 alin.(5) din Codul Administrativ, cu

modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

! HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se desemnează următorii consilieri locali să facă parte, împreună

cu Primarul Municipiului Pitești, din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Pitești:

  • - Șerbănoiu Răzvan-Ionuț - consilier local;

  • - Gherase Ion rț - consilier local.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești și consilierii locali desemnați în

comisia de evaluare vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de Secretarul Gcnerakal Municipiului Pitești.

P REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, Vîrgil-niunjfru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Căluffăru

Pitești,

Nr. 119 din 25.03.2021