Hotărârea nr. 118/2021

HCL privind modificarea si compeltare anexa HCL5-2021

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL ।

। HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.5/2L01.2021 privind numirea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ f reuniversitar de stat cu personalitate juridică, din municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 13552/12,03.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952/2021, nr. 15956/2021, pr. 15958 /2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lita) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se modifică și se completează anexa la H.C.L. nr.5/21.01.2021 privind numirea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, din municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  • a) la poziția nr.27 se nominalizează domnul consilier Coteț Mihai;

  • b) la poziția nr.38 se nominalizează domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț;

  • c) la poziția nr.47 se nominalizează domnul consilier Chivu Virgil-Dumitru.

Art.II. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentanții consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, din municipiul Pitești, precum și Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către Secretarul General- al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-Dumitru Ch^vu

V'/

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătălin Călueăru

Pitești,

Nr. 118 din 25.03.2021