Hotărârea nr. 117/2021

HCL privind numire repreezentanti CA FC Arges

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv „Fotbal Club Argeș”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.14002/15.03.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952/202l,nr. 15956/2021, nr. 15958 72021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

  • - Adresa nr.383/15.03.2021 a Clubului Sportiv „Fotbal Club Argeș”, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 13985/15.03.2021;

  • V ăzând prevederile art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.f) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.8 alin.(2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Fotbal Club Argeș, aprobat prin H.C.L. nr.405/2010 privind înființarea Clubului Sportiv „Fotbal Club Argeș”, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se nominalizează, în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Pitești în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv „Fotbal Club Argeș”, domnul consilier local municipal:

  • a) Apostoliceanu Sorin;

  • b) Plecanciuc Floria.

(2) La data adoptării prezentei, încetează aplicabilitatea art.2 din H.C.L. nr.236/22.07.2020.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și consilierii locali municipali menționați la art.l vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Clubului Sportiv „Fotbal Club Argeș”, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, yirgil-DuBritKu Chivu

/Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătălin Călueăru

Pitești,

Nr. 117 din 25.03.2021