Hotărârea nr. 116/2021

HCL privind proiect Plan schimbari climatice

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Pitești”

i

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aptobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr. 15631/23.03.2021 al Direcției Tehnice;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952 /2021, nr. 1595 6/2021, nr. 15958 /2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

Văzând preveder le art. 129 alin.(2) lit. d) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publicq locale, cu modificările și completările ulterioare, cât și ale Ghidului Solicitantului aferent Programul RO-Mediu, Schema de granturi mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități” (SGS - 1);

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba proiectul: “Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Pitești” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului RO-Mediu, Schema de granturi mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități” (SGS - 1).

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Pitești”, în cuantum de 125.000 Euro, inclusiv TVA, echivalentul a 609.200,00 lei, inclusiv TVA, la cursul euro aferent lunii Decembrie 2020 publicat pe InforEuro, din care valoarea totală eligibilă 125.000 Euro, echivalentul a 609.200,00 lei, și valoarea totală neeligibilă de 0,00 Euro, respectiv 0,00 Lei. Cursul de schimb utilizat este cursul de schimb aferent lunii Decembrie 2020 de pe site-ul INFOREURO conform ghidului solicitantului.

Art. 3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Pitești”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetpl propriu al UAT Municipiul Pitești.

Art. 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri nerambursabile, inclusiv suportarea din buget propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

Art. 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele și pentru Municipiul Pitești.

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul General al

Municipiului Pitești în vederea ducerii sale la îndeplinire, Primarului Municipiului

Pitești, Direcției Tehnice și Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, yirgil-Dumitrii ChiȚu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr.116 din 25.03.2021