Hotărârea nr. 115/2021

HCL privind desemnare spe...nagement Centrul Cultural

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind desemnarea specialiștilor în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestații or la concursul de proiecte de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Cultural al Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de consilierii locali: Mihăilescu Mihai-Ioan, P ecanciuc Florin, Nedelcu Darius-Sebastian, Gherase lonuț, Miu Barbu, Chivu Virgil-Dumitru, Apostoliceanu Sorin, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Țofan Gelu, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Dumitrașcu Maria-Cătălina;

  • - Raportul nr. 15730/23.03.2021 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952/2021, nr. 15956/2021, nr. 15958 /2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

  • - H.C.L. nr.82/25.02.2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului Centrului Cultural al Municipiului Pitești;

Văzând prevederile:

  • - art.l55 alin.(8) ccroborate cu cele ale art.554 alin.(l) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - O.U.G. nr,189/2C08 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul Ministru .ui Culturii nr.2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al rap lui de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;


în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” dț6 'Codul .Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


Art.l. Se desemnează membrii comisiei de concurs, specîă ști în domeniul de activitate al instituției de cultură, din cadrul concursului de proiecte de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Cultural al Municipiului Pitești, în următoarea componentă: J 7                                                                           .                       5

a) b)


Președinte Uniunea Scriitorilor din România — Filiala Pitești; Director de programe al Uniunii Scriitorilor din România;

Art.2. Se desemnează membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, specialiști în domeniul de activitate al instituției de cultură, din cadrul concursului de proiecte de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Cultural al Municipiului Pitești, în următoarea componență:

  • a) țnembru Uniunea Scriitorilor din România-Filiala Pitești;

  • b) Președinte Uniunea Scriitorilor din România - Filiala București

- Poezie.

Art.3. Atribuțiile specialiștilor desemnați la art.l și art.2 sunt cele prevăzute în Anexa nr.l la H.C.L. nr.82/25.02.2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului

Centrului Cultural al Municipiului Pitești.

Art.4. Specialiștii desemnați la art.l și art.2 vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acestora și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul

General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-Dimfitru Cmyu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.115 din 25.03.2021