Hotărârea nr. 114/2021

HCL privind constituirea ADI transport Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii municipiului Pitești CU alte unități administrativ-teri torta le în scopul constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilitate publică pentru serviciul de

transport public Juca J "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTER COMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC PITEȘTI"

I

Consiliul l oca! al Municipiului Pitești întrunii în ședința ordirtaiî;

Având in vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Munlcipiuțyi Piteștij

-Raportul IS5O2/2?.03.2021 al Direcției Servicii Publice ți Achiziții;

 • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse in rapoartele nr 15952/202I, nr. 15956/2021. fir. [ 5958 /2021, tir. 15960/2021, nr J5961/2021;

Văzând prevederile an 89 alm.țlT(2), art.9], art 129 alin.(9) lit.a) ți art.132 ale O U G.

rir.^/2019 privind Codul Adntinhtraliv, cu modificările și completările ulterioare, ale art.8 alinți), alin.(3) He.c) și art. 10 din Legea rir.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art,l, ari 3 și art. 16 al in.(5) din Legea nL92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modifică iile și completările ulterioare; ale an.2 alin.(l) lît.h) din H GR nr. 855/2008 pentru aprobarea aci.i lui constituit v-cadm ți a statui ului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intarcomunitară cu obiect de activitate servicii e de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.G. nr.26.2000 cu privire la asociații și fundații. cu modificările ți completările ulterioare,

in temeiul dispozițiilor art. 196 aUn(l) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările ți completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L (1) Se aprobi asocierea Municipiului Pitești cu uite unități administrat! ^teritoriale din județul Argeș Județul Argeș, Comuna Bascov, Comuna Bradu, Comuna Mărăcine™, în scopul constituirii Asociației de dezvoltare interemn uni tară de utilitate publică pentru serviciul de transport public local "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC PITEȘTI", persoană juridică de drept privat și de utilitate publică.

 • (2) Se aprobă participarea Unității Administrati v*Teritoriale Municipiul Pitești, In calitate dc asociat - membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare In te reci m unitară pentru Transport Public Pitești.

Art.2. Sc aprobă Statutul Asociației dc dezvoltare intereomunitară de utilitate publică pentru serviciul de transport public local "ASOCIA ȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC PITEȘTI1*, potrivit anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Ari.3. (1) Spațiile s luate ta mezaninul blocului B3-B4, respectiv camerele 7-9. din strada Constantin Brâncoveanu, Municipiul Pitești, județul Argeș, proprietate publică a municipiului Pitești, se transmit din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești in administrarea Asociației de dezvo iare uHcrcomun ilară dc ut iii late publică pentru serviciul de transport public local "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC PITEȘTI", în scopul folosirii acestora ea sediu al asociației.

(2) Datele de identifici re ale spațiilor prevăzut ta alin.(l), sunt prezentate în anexa nr.2 care face pane integrantă din prezenta hotărâre

(J)Transmiterea spațiilor prevăzute In alin.(l) se face prin protocol de predare-primire, încheiat prin grija Sen'ici ului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești între acesta și Asociație, în termen de 30 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.

 • Art.4. (1) Se interzice titularului dreptului de administrare, sub sancțiunea încetării de îndată a dreptului de administrare,:utilizarea spațiilor în alte scopuri decât cele din obiectul de activitate al Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilitate publică penlm serviciul de transport public local ”ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC PITEȘTI^ precum și închirierea, ori efectuarea unor acre de dispoziție, prin încălcarea limitelor stabilite de lege și de prezentul statul

 • (2) Se interzice titularului dreptului de administrare, efectuarea de lucrări de modificare a configurației spațiilor fără acordul expres al proprietarului și fără îndeplinirea formalităților prevăzute de lege în această materie

 • (3) Suportarea cheltuielilor pentru funcționarea spațiilor date in administrare, revine titularului dreptului de administrare.

Art-5. Municipiul Pitești acordă mandat special Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilitate publică pentru servictdl de transport public tocai "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC PITEȘTI", pentru ca, în numele și pe seama Municipiului Pitești, să exercite drepturile ți obligațiile prevăzute în Statut.

Arî.6, (1) Se aprobă finanțarea Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilitate publică pentru serviciul de transport public local "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC PITEȘTI" prin alocarea sumei de 200 lei din bugetul municipiului Pitești reprezentând participarea Municipiului Pitești la patrimoniul inițial al Asociației.

(2) Se aprobă cuantumul cotizației de 326.000 lei pentru anul 2021 în scopul activităților Asociației, ce se va achita din bugetul municipiului Pitești pe anul 2021.

Art.7. {I) Primarul Municipiului Pitești, în calitate de reprezentant dc drept al Municipiului Pitești, va semna, în numele ți pentru acesta. Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilitare publică pentru serviciul de transport public local "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC PITEȘTI”.

(2) D*na Stan Victoria, domiciliată în Municipiul Pitești, identificată cu BECI seria AS nr. SI3092, eliberată de Mun. Pitești la data dc 0803.2012 CNP 2710219035013, se împuternicește să desfășoare procedura de dobândirea personalității juridice de către Asociația de dezvoltare intercomunitară dc Utilitate publică pentru serviciul de transport public local "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC PITEȘTI”.

Art.8. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică, Direcția Tehnică, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Pitești șt persoana nominalizată ia art.7 alin.(2) vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va ft comunicată acestora, de către Secreții rol Generai al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virg ib D uffmrn ;Ch i v u

Contrasemnează pentru legalitate; SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătălin Călugării

Pitești

Nr. 114 din 25.03.2021

Anexa 1 la H.C.L. nr. J.L'Â.

I

STATUTUL

Asociației de dezvoltare iniercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local

„ASOCIAȚIA de dezvoltare jntercomunitarâ pentru transport public

PITEȘTI "

Asociații:

Județul Argeț, cu sediul in Pitești, Plaja Vacile Mitea. nr.l, județul Argeș, cod de identificare fiscali 4122361, reprezentat de drept de dqrnn^                în calitate de Președinte al Consiliului

Județean Argeș,

 • 2 Municipiul Pitești, cu sediul in Pitești, strada Vicleniei, nr. 24, județul Argeș, cod de identificare fiscală 4317967, reprezentat dediepi de demnul Gentea Cristian, în calitate de Primar,

 • 3. Comuna Bascov, cu sediul în comuna Bascov. Strada Păuțețti-DN, nr. 125, județul Argeș, cod de

identificare fiscala 4122073, reprezentată de drept de domnul                   în calitate de Primar.

 • 4. Comuna Bradu, cu sediul în Bradu. Strada Principală. nr. 364, județul Argeș, cod de identificare fîscalft 5172600. re prez cinată de < rept de domnul            în calitate de Primar,

 • 5. Comuna Mirăcineni, cu sediul in comuna Mărăcineni, iudcțui Argeș, cod de identificare fiscala

 • 4 122582, repiczentată de drept de domnul                  în calitate dc Primar,

denumiți coJecliv asociații și individual asociatul, ne exprimăm voința de a coopera și dea ne asocia

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările ți completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice m '1/2006. republicată, cu modipcarile ți compkiflrile uîțerioare, alt Legii nr 92/2007, legea serviciilor di- transport public local, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernulpi nr 26/2000 cu privire la asociam ți fundații, cu modificările și compiettoile ulterioare. în cadrul Asociației de dezvoltare interes mu uitară dc utilități publice pentru serviciul de transport public local 'Asociația de Dezvoltare Intenconi uni rară pentru Transport Public Piteai", (denumită în. conți rfoare Asociația), persoană juridică de drept privai, cu statut de utilitate publică, in scopurile prev &uic.h-«ui. 4 din prezentul Statut

CAPI ȚOLUL I

Denumirea, .sediul ți durata Asociației

ART 1

Denumirea Asociației este Asociația dc Dezvoltare Intercom unitară pentru Transport Public Pitești", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 188581 din 01.03.2021, eliberată de Ministerul Justiției. Asociația va avea ștampilă ți însemne proprii.

ART. 2

 • (1) Sediul Asociației este In România, Municipiul Pitești, Strada Constantin Brancoveanu, bl B3-tj4T mezanin, camerele 7-9, județul Argeș

 • (2) Sediul Asociației va putea fi mutai în price alt loc aflat pe raza unităților administra ti v-terit cri ale membre, în baza Uitai hotărâri B adunării generale a Asociației sau a consiliului director, conform prezenmlui statut.

ART, 3

Asociația este constituită pe o durată nedcierminată, începând cu data înscrierii sate în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL 11

Scopul și obiectivele Asociației

ART. 4

 • II) Asociația se constituie in scopul mfiinifirii, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării țt gestionării în comun a serviciului de transport public local (denumit in continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților Bdministratlv-teritoriale membrt, precum și regizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinde înființării, modernizării și/sau dezvoltării. după caz. a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza Strategiei de dezvoltare 3 Serviciului (denumita in cor ruinare Strategia de dezvoltare)

 • (2) Modalitatea de reali za v a Serviciului Se fece prin atribuirea acestuia pentru executare unui operator (ie transport, desemnat cu respectarea condițiilor obligatorii stabilite in acest sens de legislația naționala incidența, precum si dc Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 10 2007 privind serviciile publice dc transport fero\iar si rutier dc calatori s: de abrogare a Regulamentelor {CfEînr. I i 91'69 si nr. I 107/70 ale Consiliului

 • (3) Asociații declară că interesul comun ce stă [a baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ rentonaic membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, in condițiile unor tarife și/sau laxe care să respecte limitele de supombilitate ale jiopulajit! precum ți creșterea capacității de atragere' a fondurilor pentru finanțarea investițiile^ necesare in infrastructura tehnico-edilitară aferentă ServicitțÎLit.                                              '        -

ART. 5

 • (I) Obiectivele Asociației simt următoarele:

 • a) sil constituie interfața pentru discuții și să fie im partener activ 'pentru autori Lăți le administrai ici publice locale in ceea ce privește aspectele de dezvoltări și de gestiune a Serviciului'. in scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes ger erai;

 • b) să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;

 • c) să îmbunătățească planificarea in vestii iar in infrastructura tdinico-edi filară aferenta Serviciului

 • d) să monitorizez derulai ea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • e) identifice ți să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în in frasin ret ura tehnibo-cdil ilară aferentă Serviciului;

 • f) să asigure continuitate» serviciilor publice de transport și corelarea capacității mijloacelor de transport du persoane lu fluxuri lede călător».

 • g) Să asigure informarea și consultarea periodică a populației asupri politicilor de dezvoltare durabili din domeniul serviciului public de transport locul.

 • (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul statut asociații mandatează Asociația, conform art.10 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/200$, republicată, cu modificările și completările ullernliare, să exercite in humele și pe seama lor drmSloătefe atribuții, drepturi ți obligații legate de Serviciu:

 • a) urmărirea, monitori zare a și raportarea indicatorilor de performanță șt aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborată de ministerul de resort, prin raportare la operatorul cu cefe mai bune performanțe din domeniul Serviciului,

h) restrângere;* ariilor în tarei semunifestă condițiile dc monopol, cj protecția și conservarea niediitlui natural și construit.

 • d) să asigure gestionarea Serviciului astfel încât să fie respectate obligațiile specifice de serviciu public;

 • e) să elaboreze și să aprobe strategii proprii in vederea îmbunătățirii și dezvoltării Serviciului, utilizând principiul planificării strategice mullianuale;

 • f) să promoveze dezvoltarea și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edili turc aferente Serviciului și programe dc protecție a mediulu i pemnj acti vitățile pubiante;

  g) să consulte asociațiile


utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor ți strategiilor locale ți a modalităților de organizare ți fur&'fionare a Serviciului;

 • h) să informeze periodic Ltilizatori| asupra știrii Serviciului ți asupra politicilor de dezvoltare a acestuia,

 • i) să medieze ți să soluționeze con (licit te dintre utilizatori ți operator, la cererea acestora.

 • j) si monitorizeze ți să corți roteze modul de respectare n obligațiilor stabilite in sarcina operatorulu inclusiv rele asumate de operator prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță ți a nivelului Serviciului, ajustarea periodici a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la Încheierea contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea legislației aplicabile in domeniul concurenței, exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemului de utilități publice sau a Jiltor bunuri aparținând patrimoniului public ți/șau privat ;d unităților administraUv-țenloriale, aferente Serviciului, realizarea investițiilor prevăzute în contracții de delegare a gestiunii în sarcina operatorului, de asigurarea proiecției mediului ți ;t domeniului public, asigurare a protecției utilizatori lor;

 • k) sS solicite informații cu privire la nivelul și cal staturi serviciului fumizat/prestat și cu privire U modul de întreținere, exploatare și administrarea bunurilor din proprietatea publică sai; privjtă a unităților administrat iv-teriioriale. încredințate pentru realizarea Serviciului;

 • I) să invite operatorul pontif audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute In relația cu utilizatorii serviciilor;

mi să aprobe stabilirea, aju'rtansa sau. după caz, modificarea prețurilor ți tarifelor Serv ciulut, propuse de operator, in baza metodologii lor elaborate dc autoritățile de reglementare potrivii competențelor acordate acestora prin legea .spreinlă;

 • n) să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la fu rai zarea''presta rea Serviciului ți să in măsurile necesare îh cazul în Care operatorul nu asigură indicatorii de performanță ți continuitatea serviciului pentru care s-a obligat:

 • o) să sancționeze operatorul in cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performuniă și eficiență la care s-ă obligai și nu asigură continuitatea serviciului;

 • h) să rezilieze contrar lele de delegare a gestiunii în condițiile ți situațiile prevăzute de clauzele contractuale.

 • 3) Modalitatea de gestiune a Serviciului se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teri io riale. în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării cehi mai bun raport preț/cal itate, de interesele actuale ți de perspectivă ale unităților administra|u.-tcntorijkl, precum ți de mărimea și complexitatea sistemului de utilități publice,

 • 4) Desfășurarea activităților specifice Serviciului, indiferent de forma de gestiune., se va realiza pe baza unui regulament al servit ijlții ți a unui caiet de sarcini care se elaborează In cadrul Asociație, si se supun avizării autorităților administrației publice locale ale unităților administnitiv-teriioriile membre, în condițiile mandatul ui prevăzut la ari 0 alin (5) din Legea nr 51 /2Q06, și se aprobă de adunarea generală a asociației.

 • 5) Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la an. 8 alin (3) îit. a), dAl), d '2j. i)-k), art. 9 alin. (2) fit. g), an. 27, arț, 29 alin. (2) și art. 30 alin. (5) din Legea nr 51/2006, este condiționată de primirea în prealabil a uniți mandat special din partea autorităților deliberative alt unităților administrat iv-tentori ale membre ale Asociației

 • 6) Asociații pot mandata, in condițiile prevăzute la an 10 a 'in.{5tdin Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificările si completările ulterioare. Asociația, prin hotărâri ale autorităților lor deliberative, sa exercite, pe seama si in numele idr, atribuțiile prevăzute ța an, 17 ulm. (1) Iii. u)-d), h), j),fi), l), ml Sl pj din Legea servi, iilor publice de transport persoane în unitățile administrațiv-teritoriale nr.92/2007

 • 7) Rentru reali zarea obiectivelor Asociației, prin prezentul statut asociații mandatează Asociația, conform art. 16 alin (7) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ teriteitete n£$2/20Q7, Cd modificările și compțetifirtîe ulterioare sa înființeze un compartiment cu rol de autorități locale de transport, prin care să autorizeze, să organizeze, să coordoneze ți si controleze prestarea serviciului public de transport local dc persoane prin servicii regulate Jcsfâșurai pe raza teritorială de competență a unităților adminisîrațiv-tcrhorialc membre.

CAPITOLUL HI

Patrimoniul Asociației

AHT. 6

(l) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile ți resursele proprii, necesare acoperirii cheltuieli lor de organizare ți funhionare ți desfășurări r activităților proprii* pe de o pune, șj din dreptul dc folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat ai asociatilor, ce va fi acordat Asociației de către asoctați pe da alia parte

(2)Patrimoniul inijial ai Asociației este de I.nM lei, constituit din contribuția în numerar a asociaților, după cum urmează;

 • - Județul Argeș - 200 iei;

 • - Municipiul Pitești 200 lei;

 • - Comuna Ba&cov - 200 Ici;

 • - Comuna Bradu 200 lei

-Comuna Mărăcinem - 2^0 Ici.

ART. 7

Sursele de venit ale Asociației suni următoarele:

a)contribuțiile asociaților ta formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților ți alte contribuții de la bugetele locale ak unităților administrativ-teritoriale membre;

bjdobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile» în condiție legii;

 • c) donații, sponsori zări sau legate;

dl orice alte surse de venitul i prevăzute de lege

Asociația nu are calitatea de operator >i nu va desfășura activ;tați economice.

ART. 9

Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația in ngv>ne.

CAPITOLUL IV

Asociații

ARTJO

Asociații ou următoarele drepturi:

ațsă aleagă ți să fie a leș în organele de conducere alo Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;

b)să participe ld luarea hot& ârilor^ cadrul Asociației, conform preveduiilor prezentului statut;

c) să primească ia cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației

ART. J1

Asociații au următoarele oblj ga ții:

 • a) să respecte Statutul ți hclărârJe organelor de conducere Ide Asociației;

b> să plătească cotizația anuală !n primul trimestru pentru anul in curs, după aprobarea bugetului. Cotizația pentru primul :am este lixaiă prin prezentul suitul după cum urmează

 • - 2.000 Ici Județul Argeș;

 • ■ 326 000 lei Municipiul Pi iești;

 • - 18.000 lei Comuna BascoV;

 • - 14,200 lei Comuna Bradu;

 • - 1 t.OOO lei Comuna Măr.icincni,

ți vn achita în 30 de zile de Ha conștduirea asociației Pcnlru anii următori cotizația anuală se stabilește de Adunata Generală * Asociaților

c)să promoveze și sA participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

d)să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele Adunări Generale a Asociația;

ARI. 12

(l)Calitatea du asociat încetează in cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol

 • (2) Retragerea din Asociație nu poale avea loc decât in situați in care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare la care este parte in editate de detegatar. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, din Asociație, aceasta va notifica președintelui Asociației ți celorlalți <3 soci ați inlcnția sa Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală a Asociației în cel rnuh 30 de zile du la dată primirii unei astfel de notificări

 • (3) Unitățile administrativ teritoriale membre alt Asociației care deleagă împreună gestiunea de utilități publice către același operaior.'opcraior regional se pol retrage din asociație înainte de data expirării contractelor de delegare a gesticii serviciilor numai cu acordul majorității celorlalte unități adniinisirativ-teritoriale membre, exprimat prir hotărâri ale autorităților deliberative ale acestora, precum și cu acordul scris ai entităților finanțatoare, n situația in care beneficiază de proiecte de investiții cu finanțate din fonduri europene, și numai dup^ p ata despăgubirilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciilor sau, după caz, în statut d Asociației.

 • (J) Adunarea Generala a Asociației va analiza consecințele retragerii și modifl^rile ce se impun la contractul de delegare (in specia! în csea ce privește investiți de ), și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului Statut.

 • (5) In cazul în care un .i^ieiai nu api^bă contractul du delegare ce urmeazE să fiți inuheiai cu operatoru desemnai sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea in vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din AsotialiC Președintele Asociației va convoca Adunarea Generată in cei mult 30 de zile de la dara ta care s-a [uaț cunoștință despre respectiva situație. Adunarea Generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractul de de egare țin special cu privire ta investiții), ți va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului Statut L.tc asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului și nead opta rea, în doua ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operatorul prevăzut b arv 17 alin, (j) din alte motive decât un vot negativ.

 • (6) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească

 • a) suinele corespunzătoare investițiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent daca sunt extinderi sau înlocuiri) in mlrastnictura aferentă Serviciului delegat, du care a beneficiat pe durata căi a fost membru al Asociației;

 • b) sumele prevăzute ca despăgubiri in contractul! de delegare.

ART. 13

{1} Asociația poate accepta,, cu acordul asociaților, noi membri. Aceștia au dreptul și obligația să atribuie gestiunea Serviciului operatorului cu care Asociația a încheiat sau va încheia contractul de delegare in numele și pe scama asociaților. în condițiile legii Pentru a voia o astfel de hotărâre, reprezentanții asociaților in Adunarea General^ a Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților admlnisimtiv-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâre a Consiliului județean

 • (2> In urma adoptării hotărârii Adunării Generale a Asociației de a accepta un nou membru, se va încheia un act adițional la prezentul staiui. prin care noul membru va h menționat in preambulul Statutului.

 • (3) Se consideri câ orice nod membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile Statutului la data aderării sok.

 • (4) în situația tn care nou membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct gestiunea Serviciului său către oțcratori^ cu care Asociația a încheiat contractul de delegare in numele și pe seama asociaților, acesta va delegn gestiunea Serviciului său respectivul di operator și se va încheia un act adiționai la contractul de delegare, care va fi semnat de Asociație în numele ți pe seama asociatului respectiv.

CAPITOLUL V

Organele Asociației

Adunarea Generală a Asociației

ART. l-l

(1) Acta narea General^ ești organul de conducere al Asociației, format Jin toți reprezentanți: asociaților, Sunt numiți in calitate de membri ai primei Adunări Generale a Asociației:

Domnul               numit de Consiliul Județean Argeș, cetățean român, născut la data de,

domiciliat în------identificat cu B l/C.l seria. nr . ebberat/ă de . ladatade C.N.P .

 • - Domnul Gentea Cristian. cetățean român, născut la data de..... domiciliat in .... identificat cu B.f/C.I seria.... nr.. eiiberat/ă de la data de., .C.N.P,...

 • -Domnu:                     cetățean roman, născut la data de. ., domiciliat în .... identificai cu

B PC.Î seria,,.. nr diberat/ă fa data de.. ,t C ,N. P. .

Domnul            ccriHam roman, născut ia data de ,, domiciliat în .., identificat cu Bl/Cl

scria,.., nr... . eliberaVă la dau da . de către. .., C.N.P

Domnul                    cetățean român, născut la data ce..., domiciliat în...... identificat cu

B.l/C.f seria..., nr. ., eliberat de— la data de...., C.N.P. ..

(1) Fiecare asociat va dispune măsurile necesare in vederea reprezentării permanente în cadrul Adunării Generale a Asociației, pQtiivit legii,

 • (3) In toile situațiile m care intervine delegarea calității de reprezentam. înscrisul privind delegarea va fi transmis. In copie, asociațiloi| si președintelui Asociației, în termen de 3 (trei) ziîe lucrătoare de la dota emiteri; acest ura

ART. 15

Adunarea Generala alege dihtre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute in prezentul Statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel

ART. 16

 • (1) Adunarea Generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform ari 21 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/200(|. cu modificările si completările ulterioare, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul Statut în exercitarea competcnțclo! privind Serviciul, conform mandatului încredințai de către asociați pun prezentul Sl.Hut,

 • (2) Atribuțiile Adunăm Generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt

aj stabilirea strategici ți 3 obiectivelor generale ale Asociației;

b) acordarea descărcării de gestiune u membrilor Consiliului Director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentai adunăr ii generale de consiiiiri director.

c)aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exerc'liu financiar,

dialegciea și revocarea membrilor Consi li ului Director;

e) alegerea și revocarea memlbrilor comisiei de cenzori ți stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori;

f)aprobarea organigramei ș! a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației,

g)aprobarea contractelor ce vor 11 încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 30:000 curo.

 • h) modificarea Statutului Asociației;

 • i) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • j) aprobarea primirii de noi membri in Asociație, a retragerii ți excluderii unor membri din Asociație;

 • k) aprobarea cotizației anuile;

 • 1) orice alte atribuții prevăzute în lege sau In statul.

(3) Atribuțiile Adunării Generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de asocîați, conform art.5 alin,(2) ți (7), pentru a căror exercitare este nevoie de adoptarea unei hotărâri de către Adunarea Generală a Asociației sunt*

 • a) elaborarea și aprobarea Strategiilor piopni in vederea îmbunătățirii ți dezvoltării Serviciului, utilizând principiul planificării stijategice multianuale;

 • b) promovarea, dezvoltare! și/sau reabilitarea intra structurii tehnico-edil ilare aferente Serviciului și adaptarea programelor de protecție a mediului pentru activitățile poluante,

 • c) stabilirea cerințelor și driteriilur de participare și selecție u operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii,

 • d) aprobarea stabilirii, ajuslării sau, după caz, modificării prețurilor și tarifelor Serviciului, propuse de operator, în baza metodologii lor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială;

 • e) luarea măsurilor necesare în cazul în cure operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciului pentru care s-a obligai;

 • f) sancționarea operatorul in cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performantă și eficiență In care s-a obligai și nu asigură continuitatea serviciului;

 • g) modificarea contractului de delegare a gestiunii;

 • h) rezilierea contractul de delegare a gestiunii în condițiile și situațiile prevăzute de clauzele contractuale;

 • i) stabilirea modalității de gestiune a Serviciului, după adoptarea hotărârilor au toi ități lor deliberative ale unităților administrativ-teri tor laie;

 • j) elaborarea regulamente lot. Serviciului și a Caietului de sarcini;

 • k) înființarea structurii cu rol de autoritate locuîâ de transport;

 • I) alte atribuții prevăzute a art.5 alin.(2), pentru exercitarea cărora organele de conducere ale Asociației consiliera ca este nevoie de adoptarea unei hotărâri

ART. 17

 • (I ) în temeiul ari 16 alin (p), Adunarea Generală a Asociației hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având in vedere interesul comun al asociaților, în special:

 • a) strategia de dezvoltare;

 • b) politica tarifară;

 • c) contractul de delegare 4 gestiunii.

 • (2 ) în legătură cu acestea, asociații convin

 • a) Asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie ți priorii i za rea acestora, precum și planul de implementare și analiza mac rosuponabi li lății Planurile de investiții vor fi actualizate periodic ținând seama de strategia de dezvoltare;

 • b) sursele de finanțare a investițiilor pol fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții financiare, funduri dc la bugetul de stat, de ta bugetele locale ale asoctaților, fondurile proprii sau atrase ale operatorul iii;

 • c) listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în ședințele Adunării Generale a Asociației și aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor),.precum ți afe asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor în funcție de investițiile la cure se referă, listele de investiții

prioritare ți planurile de finanțare vor fi anexate ți vor face parte integrantă din contractul de delegare;

 • d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului Asociației înainte de a fi aprobate de a licitați le deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor);

 • e) contractul de delegare ia gestiunii Serviciului ți a activităților componente sie Serviciului va 11 atribuit conform prevederilor legale în vigoare, naționale si europene ți va fi încheiat cu operatorul de către Asociație, în numele ți pe seama asociațîlor/acdor asociați care deleagă împreună prin același corn raci de delegare;

 • f) operatorul va fi responsabil de implementare;! programelor de investiții stabilite prin contractul de delegare, va întreține, va moderniza, va reabilita ți va extinde infrastructura concesionată ți va gestiona Servîciul/activitățile componente ale Serviciului pe riscul ți răspunderea sa. conform clauzelor contractului de delegare.

 • g) Asociația va monitorisa îndeplinirea de către operator a obligații lur care ii incumbă în temeiul contractulu i de delegare.

 • h) Asociația va exercita, in numele șl pe seama asociații^ drepturile și obligațiile pe care aceștia le au in calitate de delega tar, conform prevederilor prezentului Statut,

ART. )8

Reprezentanții asociaților Ini Adunarea Generală a Asociației sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legile in vigoare.

ART. 19

 • (I) Adunarea Generală a Asociației va fi convocată, ori decalc ori este necesar, de către președintele Asociației sau de un număr de cel puțin 3 asccrați

 • (2) Convocarea va II iransm să prin scrisoare, fax sau c-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile calendar i St tec înainte dc dala ședinței șl va cuprinde data, ora. locul și ordinea de zi ale ședinței.

 • ( '■ In funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va 11 trimisa numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire ia luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.

 • (4) Ședințele Adunării Gencale a Asociației vor fi conduse de președintele Asociației sau, in absența acestuia, de persoana desemnată du acesta, împuternicim în acest scop.

 • (5) Adunarea Generală a Asociației va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței

 • (6) Procesul verbal esre serhnai de președinte ți de secretar. 0 copie a procesa lui-verbal va 11 transmisă, în termen de maximum 5 femei) zile calendaristice de fa data ședinței, fiecărui asociat convocat conform prevederilor elin (2), ind ferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau mi prezent b ședință.

 • (7) Hotărârile Adunării Generale a Asociației se consemnează într-un registru de procese-vcrbale, care se păstrează la sediul Asociației

 • (8) Ședințele Adunării Generale a Asociației pot aven loc și prin mijloace electronice de comunicare directii ta distanță

ART. 20

 • (1) fiecare asociat, prin reprezenta mul său, are un vot egal in Adunarea Generală a Asociație.

 • i .' Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociată respectiv asociații in competența cărora este organizat și funcționeă^ă Serviciul ia dala ședinței adunării generale, asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor). precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul statut asociați implicați, au dreptul de a participa ți de a vota în cadru șed in Ici adunării generale doar reprezentanții acestora

(3) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuții lot prevăzute laart. 16 alin. (2) lit. a) h) și lit. j) -1) sc iau în prezență a dpuă. treimi'din numărul asociaților și cu majoritatea voturi lor asociaților prezen|r Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală a Asociației k convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poale fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima convocare, Iar Iu a doua convocare Adunarea Generală a Asociației este valabil întruniri indiferent de numărul de membri prezenp, iar hotărârile se iau cu majoritatea gaturilor asociaților prezeuți.

 • (d) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la ari 16 alin, țî) se iau în prezența tuturor usociaților/asociaplor implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociațiior/asoc ațiior implicați care însumează cel puțin două treimi din numărul total al populației rtuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin două treimi din numărul asociaților'asoc ațifor ini ficați care însumează cel puțin jumătate dm numărul iotul a| populației tuturor asijtiaților/asociațitor implicați

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală $c convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea.generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați implicați prezenți și va hotărî cu majoritatea asoțițifilor/asociațilur .mpltciți prezenn

 • (5) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate m exercitarea atribuțiilor prevăzute la an. 16 aîîr ț2) lit, u se iau în prezența ji cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și maiorii;tic obligatorii la oricare convocare.

 • (6) în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3) - (5), dacă o hotărâre a Adunării Generale a Asociației privește în mod direct Serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poale fi Itiaiă iărfl voiul favorabil Dl reprezentantului acestuia

 • (7) în cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poale participa la ședința unei Adunări Generale a Asociației ta care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unității adiiiirsistraiiv iuriioriak-, împuternicit în acest scop potrivit art 14 afin (?) din prezentul Statut.

ART.2J

 • (1) Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.8 alin. (3) fit. a), dAl}, dA2), i>k), art. 9 alin. (2) lit. g), ari. 27, an. 29 alin.(2) și an. 30 afin. (5) din Legea nr. 51/2006, respeciiv art.17 aim.ț I) lit. a)-dp t), j),jAl), I), m) si p) din Legea serviciilor publice dc [ransport persoane în unitățile administrai ii-teri tor ut e nr.92/2007, nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în Adăparea Generală a Asociației decât în faza unu mandat special, acordai expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociam ii ■ al cărui reprezentant este.

 • (2) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința autorităților deliberative ale asociaților sau asociaților icnphcați, după caz, in termen de cel muJl 3 (trei) zile calendaristice de la data ședinței, 3e asemenea. Asociația este obligam să publice toate hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de IniJmet.

(3)Asociatul care se consideră vătămat intrun drept al său ori intr-un interes legitim prinir-o hotărâre a Adunării Generale a Asociației dintre cele luaie in exercitarea atribui Hor prevăzute la art. 16 alin. (3) din prezentu statui poare iu : a acțiuni în justiție in conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (4) Adunarea Generală a Asociației uoate delega Consiliului Director, prin hotărâre adoptată în aceleași condiții ca cele prevăzuse la art. 20 alin. (3), atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.

Consiliul Director

ART. 22

 • (1) Consiliu! Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă -1 (palm) membh numiți de Adunarea Generată, din rândul acesteia, pe o perioadă de 4 ani Sunt numiți în calitate de marribfi ai primului Consiliu Director;

 • -Do mnul                nuțnit de Consiliul Județean Argeș, cetățean roman, născut la data de,

domiciliat în .....identificai cu B.bC.I scria. nr eliberat'â de Iu data dc. . C.N P

 • - Domnul Gemea Cristian. cetățean roman, născut la data de domiciliat in ..... identificai cu B.l/C.l scria ,. nr eliherat/3 dJ la dala de.. .C.N.P

 • - Domnul                      etâțean roman, născut la data de..., domiciliat în .... identificat cu

BJ/C.I seria..., nr ^ihr»rm/a hildata de , C,N P....

 • - Domnul               etăsan roman, născut la data de.. . domiciliat în .... identificat cu B.l/C.l

seria..., nr..... ehnerat/â la data de.....de câine.. C.N P..

 • - Domnul                    xtățean român, născut la data de..,, domiciliat în....., identificat cu

B l/C I scria. .. nr...t eliberat de ; la data de . C N P ..

 • (2) Președintele Asociației feste și președinte al Consiliului Director

 • (3) Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor in conformitate cu legislația în vigoare

ART. 23

 • (1) Consiliu Director asigură punerea in executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociației și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul Statut ți cele ce îi vor fi delegate de Adunarea Generală.

 • (2) Consiliul Director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

 • a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul cor labil, proiectul bugetului de venituri ți cheltuieli al exercițiului financiar viitor ți proiectul programelor Asociației;

bjpiopune cuantumul cotizației pentru unul urmStot, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare Apunării Generale,

 • c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul in Ici al sumei de 30.000 curo;

 • d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de Adunarea Generală a Asociației ți ținând cont de bugetul aprobat de aceasta;

 • c) în relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul statul;

Dorice alic atribuții prevăzite in statut sau stabilite de Adunarea Generală,

 • (3) Consiliul Director arc țirmătoarele atribuții in legătură cu exercitarea mandatului acordat de Asociați conform art. 5 alin. (2):

 • a) urmărirea monitorizarea: și raportarea indicatorilor de performanță și aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborată de ministerul de resort, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul Serviciului;

 • b) restrângerea ariilor în care se manifestă condițiile de monopol;

 • c) protecția ți conservarea mediului natural și construit

 • d) să asigure gestionarea Serviciului astfel încât să fie respectate obligațiile specifice de servic u public;

 • e) să elaboreze și să apiobe strategii proprii in vederea 'îmbunătățirii și dezvoltai ii Serviciului, utilizând principiul planificării strategice muitianuale;

 • f) să promoveze dezvoltarea șiAju reabilitarea infrastructurii tchnico-edîlitare aferente Serviciului și programe de protecție a mediului pentru activitățile poluante;

 • g) să consulte asociațiile utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor ți strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului,

 • h) Să informeze periodic utilizatorii asupra stării Serviciului ți asupra politicilor de dezvohare a acestuia;

 • i) să medieze și să soluționeze conflictele dintre utilizatori și operator, la cererea acestora,

 • j) să monitorizeze și să contioleze modul de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina operatorului, inclusiv cele asumate de operator prin contractele de delegare a gestiunii cu privire Im respectarea indicatorilor de performanță și A nivelului Serviciului, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea legislației aplicabile in domeniul concurentei, exploatarea eficientă și in condiții de siguranță a sistemului de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, afcdinte Serviciului, realîz&rea investițiile r prevăzute in contractul de delegare a gestiunii în sarcina operatori!Iu:, de asigurare a protecției mediului și a domeniului public, asigurare a protecției uillizaiwilor;

 • k) Să propună stabilirea ccințclor șî criteriilor de participare și selecție u operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractului de deleg are a gestiunii,

 • I) sa solicite informații cu pnvire la nivelul ți ca, naica serviciului fii mizai/prestat ți cu privire la modul de întreținere, exploatare |i administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritonale, încredințate pentru realizarea Serviciului;

 • m) sa invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute in relația cu utilizatorii serviciilor;

 • n} să propună aprobarea stabilirii, ajustării sau, după caz. modificării prețurilor și tarifelor Serviciului propuse de operator. în baza metodologii lor elaborase de autoritățile de reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială;

 • o) sfl monitorizeze și să exercite contre iul cu privire la Furniza nWpreslarea Serviciului și să propună măsuri de remediere în cazul în care ope rotorul nu asigură indicatorii de performanță ți continuitatea serviciului pentru care s-a obligat^

 • p) să propună sancționarea operatorii iu: în cazul in care acesta n ■ operează la nivelul indicatorilor de performantă ți eficiență ia care s-a obligai ți nu asigură continuitatea serviciului;

 • q) să propună rezilierea contractului de delegare a gestiunii in condițiile și situațiile prevăzute de clauzele contractuale.

ART. 14

 • l) Pcnlre realizarea scopulm și obiectivelor Stic Asociația va constitui un aparat tehnic propriu

 • (2) Aparatul tehnic va fi condus de un Director executiv numit de Consiliul Director. Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de saleriați ai Asociației

 • (3) Din aparatul tehnic vor face pane cel puțin următoarele persoane:

 • a) un secretar':

 • b) un contabil;

cj unui sau mat mulți consil cri juridici:

 • d) un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea execut firii contractului de delegare, conform mandatului acordat Asoc ației prin prezentul Statut și investiții;

 • (4) La calculul Clianlumulti propus al cotizației anuale, Consiliul Director va lua in considerare sumele necesare pentru acoperirea ehei Lu iei ilar de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.

ART. 25

 • (I) Constitui Director sc întrunește in ședințe, cel puțin o data pe lună sau orî de câte ori este nevoie, la convocarea președinte ui Asoc ației

 • (2) Ședințele Consiliului Dî cctor pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, tur deciziile consiliului director pot h semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

 • (3) Deciziile Consiliului Director se iau în prezența și cu voiul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului director

 • ;4: Consiliul Director va alege dintre participanții Ib șed ui | A un secretar care va redacta procesul verbal al ședinței. Procese le-vcrbd ie se semnează de toți membrii < onsiliufoi Director prezenți Deciziile Consiliu lui Director se consemnează în registrul de procese-vorba le. care sc păstrează la sediul Asociației

Contentul financiar al Asociației

AR L 26

(]) Controlul financiar interii al Asociației este asigurat de o Comisie de cenzori Formată din 3 membri numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii. Primii membri ai Comisiei de cenzori ai Asociației sunt

Ja dam de             omiciliaiă în Mun

P’1"^                                                       ud. Argeș, identificutâ cu B.l/C.l seria r

jiiDerat» da m™ PtiețK la daia de            ’.N.P

r'etrnean român, născurâ la dala de             domiciliată in

lud Argeș, identificai ii tu B.l/C I seria tr          ;hbcrai/ă de

Mun. Pitețli, la dam de            , C.N.P.

etățjean roman, născută ia data de              dom ici! iată în

lud Argeș, Identificată cu B 1/C ! seria nr           eliberat/a de Mun.

Pitești, la data                CNJ*

(2} Membrii Consiliului D rector nu pol fi cenzori. Cel pufni unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contibil, în condițiile legii

 • (3) t emisia de cenzori îți ppate elabora un regulament intern de funcționare

 • (4) Comisia de cenzori are iirmăloarei? atribuții:

 • a) Verifică, cel puțin o data pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociației; b)întpumești rapoarte ți le prezintă Adunării Genele;

 • c) poate participa la ședințele Consiliului Director, Qră drept de vot;

 • d) înde plinește orice alte atribuții prevăzute în stătu' sau stabilite de Adunarea Generală

CAPITOLUL vi

Dizolvarea și lichidarea

ART. 27

Asociația se dizolvă:

 • a) dc drept;

bl prin hotărârea instanței judecătorești competente,

C)prin hotărârea Adunării Cupnerale

ART. 28

Asociația se dizolvă de drept prin:

aj imposibilitaica realizării scopului ț obiectivelor pentru tare a fost constituită, dacă în termen de l (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituiri Adunării Generale sau a Consiliului Director în con for rnna te cu prezentul statut, dacă această situtiție durează mat mult de un an de la data la care adunnrea generală sau, după cai, consiliul director trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat in termenul legal prevăzut în acest scop.

AR29

Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente, când:

 • □ i scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;

b)realizarea scopului său ești urmărită prii mijloace iiicite sau contrare ordinii publice;

 • c) asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit,

d} asociația a devenit insolvabilă.

ART. 3G

 • (1) Lichidarea Asociației se Ma face în condițiile prevăzute de legislația prtv ind asociațiile.

(2)Bunurile Asociației rămase in urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public Cu scop ictntit sau asemănător, conform hotărârii adunării generale sau a instanței judecăroresii competente.

{2) Asociația tțt încetează ^xistența la dota radierii ei diti Registrul asociațiilor ți Fundați:loc

CAPITOLUL vil

Dispoziții finale

ART. 32

ți) Prezentul Statut poale fi modificat doar prrn acte adiționale semnate de reprezentări!n tuturor □socialilor. special împuterniciți1 n acest scop

 • (2) Prezentul statul este guvernat de legea română în situația in care inienin modificări aje legislației in domeniu, prezentul $tatut va fi modificat in conformitate cu noile prevederi.

(J) Toate litigiile născute din vau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea. validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale ar iiutilă, vor fi deduse spre soluționare instanțe lor Judecătorești competente.

prezentul statut 3 fost semnat în . . exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.

ASOCIAȚII:

Județul Argeș, Prin Președintele rftn<îlhilyi Județean Argeș

Municipiul Pitești, Prin primar

Gentra Cristian

Isvin natura ți ștampiîtț]


[semnntitra ți ștampila]

Comuna Bascov, Prin primar .

ți șfampilaj


Comuna Bradu, Prin primar

fsemnul vru ți țiumpilaj


Comuna MârâdneitL, Prin primar

ți țiunipilti)


2 A rr'JUf.

^LFVKl.i SEDIU ADMINISTRAT^ scara kîOO

ARCES

U'uai.j.'rtin-iirsii, ItrHziilt i’fHVI

ColSiRtȚ^ P1J!M f od m’wi iDi Ai- iia dr i^npriitait.

i*ropr chir.

tc IfRMOFIONflMO $ A.

Mur          Citat i|<k»IV> M. IP»

JuddBl Aqss


S'. [J^B,. DilOMCiMTwmollairf bfr isdjisl i n:


CONFORM CU EXFMPt A' DOSAR ARHIVĂ C