Hotărârea nr. 113/2021

HCL privind transmiterea...Institutiei Av Poporului

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiu lui Pitești în administrarea Instituției Avocatului Poporului -

Biroul Teritorial Pitești a unui spațiu, cu destinația de sediu

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 15085/19.03.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952/2021, nr. 15956/2021, nr.15958 /2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

  • -Adresa nr.31/18.01.2021 a Instituției Avocatului Poporului - Biroul Teritorial Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 14926/18.03.2021;

Văzând prevederile art.867 și următoarele din Codul Civil, art.297 alin.(l) litera a), ale art.299-300 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.403/28.11.2019 privind unele măsuri pentru exercitatea dreptului de administrare asupra bunurilor proprietatea Municip ului Pitești, de către titularii acestuia;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se transmite din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Instituției Avocatului Poporului - Biroul Teritorial Pitești spațiul în suprafață de 52,82 mp, situat în str. Negru Vodă, nr.38, Complex Ciocârlia, cu destinația de sediu, pe o perioadă de 3 ani.

(2) Datele de identificare ale spațiului care se dă în administrare, sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Transmiterea spațiului prevăzut la art.l se face prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, între Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Instituția Avocatului Poporului - Biroul Teritorial Pitești.

(2) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități (gaze, apă, energie electrică, etc) se va face de către Instituția Avocatului Poporului - Biroul Teritorial Pitești.


(3) Suportarea cheltuielilor pentru funcționarea spațiului dat în administrare, revine titularului dreptului de administrare.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce ia îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Instituției Avocatului Poporului - Biroul Teritorial Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Virgil-DumnrtnChivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călucăru

Pitești, Nr.113 din 25.03.2021

ANEXA LA HCL NR.

RELEVEU SPAȚIU ADMINISRTARIV

SCARA 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

52.82 mp

Cartier Central, strada Negru Vodă, nr.3fl COMPLEX CIOCÂRLIA

Cartea funciara colectiva ni

UAT

Pitești

Cod unitate individuala (U)

CF individuala


Nr.

incapere

Denumire

|     incapere

Suprafața utilaj [mp]

l

BIROU

50.95

2

WC

1.87

^UPRAFATA UTILA= 52.82


EXECUTANT. DATA, BALCAnI CONSTANTIN 18.03.2021