Hotărârea nr. 110/2021

HCL pentru modificarea Anexei la HCL 246-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei la H.C.L.nr.246/29.08.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 13993/15.03.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952/2021, nr. 15956/2021, nr.15958/2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

Văzând prevederile L^egii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiiler art.196 alin. (1) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică att. 13 din Anexa la H.C.L.nr.246/29.08.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind atest'area persoanelor fizice pentru administrarea de condominii, care va avea următorul cuprins:

“Art.13 Componența comisiei pentru analizarea cererilor privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii se aprobă prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești, va avea în componentă 7 (șapte) membri, din care un membru va îndeplini funcția de secretar și va fi condusă de Viceprimarul Mihai-Ioan Mihăilescu, în calitate de președinte al acesteia. Comisia analizeaza documentele depuse de solicitanti, propune admiterea/respingerea solicitării și inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens.”

Art.n. Primarul Municipiului Pitești, domnul Viceprimar Mihai - loan Mihăilescu și Direcția Servicii Publice și Achiziții vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-D.iHffttru Chivu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 110 din 25.03.2021