Hotărârea nr. 109/2021

HCL pentru modificarea HCL 99-2017

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 99/30.03.2017 privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele re trocedate în natură foștilor proprietari, aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului

Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 14590/17.03.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952/2021, nr. 15956/2021 nr. 15958/2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

Văzând prevedeiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art. 1 alin. (2) din H.C.L. nr. 99/30.03.2017 privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, care va avea următorul cuprins:

“Art.l. (2) Se constituie Comisia pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea locuințelor sociale destinate cliiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, compusă din 5 membri, după cum urmează: Președinte Mihai-Ioan Mihăilescu - Viceprimar al Municipiului Pitești și 4 membri desemnați prin dispoziție de către Primarul Municipiului Pitești.

Art.H. Primarul Municipiului Pitești, domnul Viceprimar Mihai-Ioan Mihăilescu, Direcția Servicii Publice și Achiziții vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul GeneraLaLMunicipiului Pitești.

1 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-Dumltru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugâru

Pitești, Nr. 109 din 25.03.2021