Hotărârea nr. 108/2021

HCL privind modificarea si completarea HCL 273-2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.273/09.08.2017 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municip iul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

  • - Referatul de aprjobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 13461/11.03.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952/2021, nr. 15956/2021, nr. 15958/2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

  • - Adresa S.C. Publitrans 2000 S.A. nr.304/11.01.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 1623/12.01.2021;

  • - Avizul Consiliului Concurenței nr.841/18.02.2021 referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.273/09.08.2017 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, nr.40200/6773/31.08.2017, încheiat între Municipiul Pitești și SC Publitrans 2000 SA, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                                       .

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Se modifică și se completează Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, aprobat prin H.C.L. nr.273/09.08.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr.2 la aceasta, în sensul că Anexa 17 la Contract - "Estimarea anuală a compensației. Calculul compensației pentru prestarea serviciilor de transport public in perioada 2017-2021", se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.II. Toate celelalte prevederi ale HCL nr.273/2017, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân valabile.

Art.III. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Pitești, nr.40200/6773/31.08.2017, încheiat în bazaH.C.L. nr.273/09.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin act adițional întocmit prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții și semnat, în numele și pentru Municipiul Pitești, de Primarul Municipiului Pitești.

Art.IV. Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Servicii Publice și Achiziții și S.C. Publitrans 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-Dumhru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Calugăru

Pitești, Nr. 108 din 25.03.2021

Anexa la H.C.L. nr.Z^/^^32021

Anexa 17 - Realizarea/Estimarea anuala a compensației Calculul compensației pentru prestarea serviciului de transport public pentru perioada 01.09.2017 -31.08.2022

Concept

Realizări perioada

Estimări perioada

ANUL

01.09.2017-

31.1)2.2017

2018

2019

2020

2021

01.01.2022-

31.08.2022

(KM) Nr.total km. efectuați

1574161.70

4473908.50

4490379

4335057

4502507

3001671

(c unitar)Cost unitar/km.

8.

2392

8.8616

9.2364

9.3448

8.7957

8.2385

(1) Cost total

(veh*km.efect.*c. unitar/km)

129

69833

39645988

41474937

40510240

39602700

24729266

(II) (PR) Profit rezonabil

4^

8911

1702492

2031727

1542906

1192469

741878

Venituri din servicii de transport public din:

Venituri din vânzări de titluri de călătorie

54!

)7028

15911792

15071805

10123062

10972874

7540689

Diferențe de tarif cuvenite operatorului (Alte bugete)

72

5979

2142020

2030450

1496500

1622126

1150589

Diferențe de tarif cuvenite operatorului (Buget local)

28^4645

8415559

8611834

6471654

8976470

6253220

Alte venituri in cadrul rețelei unde se prestează OSP

145802

218341

172739

191067

188575

125700

(IU) TOTAL VENITURI PLANIFICATE

9183454

26687712

25886828

18282283

21760045

15070198

C) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALA PLANIFICATA(U-II-III)

42^5290

14660768

17619836

23770863

19035124

10400946