Hotărârea nr. 107/2021

HCL privind conferire diplome nunta diamant

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant

Consiliul Loca al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.15082/19.03.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952/2021, nr. 15956/2021, nr. 15958/2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

Văzând prevederile H.C.L. nr.388/28.10.2010 privind completarea HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, referitoare la conferirea Diplomei de Fidelitate, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Maria și Constantin lonicescu, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Ioana și Niculae Marin, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntrerupta.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Constantina și Gheorghe Lșiurelu, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Familia prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.5. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care vr fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-Diihritru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătălin Călugăru Pitești,

Nr. 107 din 25.03.2021